Isang Daang Pamamaraan na Maari Nating Maipagtanggol ang Ating Propeta (saw)

PLPHP

Isang Daang Pamamaraan na Maari Nating Maipagtanggol ang Ating Propeta (saw)

 

 

Ang papuri sa Allah (swt), Panginoon ng lahat ng mga daigdig. At ang kapayapaan nawa’y mapasa ating Propeta Muhammad (saw) at sa kanyang pamilya at mga Sahabah.

 

Ang unang haligi ng Islam ay ang ating pagpapahayag na walang ibang Diyos maliban sa Allah (swt) lamang at si Muhammad ay ang Sugo ng Allah. Ang unang bahagi ng pagsaksi na ito ay ang ating pagpapahayag sa ‘Kaisahan’ (ng Allah). Ang pangalawang bahagi ay ang ating pagpapahayag na si Muhammad (saw) ay ang Sugo ng Allah. Maari lamang nating mapag-alaman ang buong kahulugan ng pangalawang bahagi ng pagsasaksi at mapagyaman sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga sumusunod:

 

  1. Ang paniniwala sa lahat ng bagay na sinabi ng Propeta (saw) sa atin. Marapat muna nating paniwalaan na si Muhammad (saw) ay ang Sugo ng Allah na kanyang ipinadala upang kanyang ipahayag sa lahat ng sangkatauhan ang mga talata mula sa Allah (swt) sa Qur’an at ang Sunnah ng Propeta (saw). Ito ang relihiyon ng Islam, at walang ibang relihiyon ang tatanggapin ng Allah (swt) mula sa Kanyang alipin.

 

  1. Ang ganap na pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos ng tauos-pusong pagtanggap at pagtalima. Nararapat tayong manatiling tapat sa kanyang Sunnah at tularan ang kanyang mahusay na halimbawa at itakwil ang anumang salungat na bagay dito.

 

  1. Ang pagmamahal sa Propeta (saw). Kinakailangan nating mahalin ang ating Propeta (saw) ng higit sa ating pagmamahal sa iba, maging ang ating sariling mga magulang at anak. Sa ganitong pamamaraan, ating maipapakita sa kanya ang paggalang at pagmamahal na nararapat sa kanya at tayo’y magkakaroon ng inspirasyon upang ipagtanggol at tulungan siya.

 

Mahalaga sa ating mga Muslim ang lubos na mapag-alaman sa ating buhay ang kahulugan ng ating pagsaksi: ‘Muhammad ang Sugo ng Allah’. Kinakailangan nating itanim sa ating puso ang pananampalatayang ito. Sinabi ng mga mapagkunwari sa Propeta (saw): ‘Kami ay sumasaksi na tunay ngang ikaw ang Sugo ng Allah (saw). Ang sagot, sinabi ng Allah (swt):

 

Kung ang mga mapagkunwari ay nagsisilapit sa iyo (O Muhammad), sila ay nagsasabi: “Kami ay nagpapatotoo na tunay ngang ikaw ay Tagapagbalita ng Allah.” Katotohanang ang Allah ang nakakaalam na ikaw ay tunay Niyang Tagapagbalita, at ang Allah ang nagpapatotoo na ang mga mapagkunwari ay katotohanang mga sinungaling. [Qur’an, 63:1]

 

May mga ilang mga bagay ang maari nating gawin upang ating maipahayag ang ating pagmamahal sa Propeta (saw) at upang magampanan natin ang ating tungkulin sa kanya. Kinakailangan nating harapin at salungatin ang mga paninirang puri sa kanya at tubusin siya sa pamamagitan ng ating buhay, ang ating mga mahal sa buhay, at ating kayamanan ayon sa ating magkakaibang kakayahan. Dapat nating gampanan ang ating tungkulin sa anumang antas na ating makakaya.

 

 


Ang Mga Bagay na Maari Nating Gawin

 

1. Maari nating pag-isipan ang mga may kapitagang katibayan na ipinamalas ni Muhammad (saw) ay Sugo ng Allah. Ang unang pinagmumulan ng katibayang ito ay walang iba kundi ang Qur’an.

 

2. Mapag-aaralan natin ang katibayan mula sa Qur’an, ang Sunnah, at ang mga pinag-kasunduan ng mga Muslim na kinakailangang sumunod sa Propeta (saw) at tularan ang napakahusay niyang halimbawa.

 

3. Masasanay natin ang ating sarili kung paano pinangalagaan ng Allah (swt) ang Sunnah ng Propeta (saw). Pag-aralan natin ang mga gawaing pinaghirapan ng mga eskolar sa mga nagdaang siglo upang ihiwalay ang may kapitagang Sunnah mula sa mga huwad at kung papaano nila tinipon ang mga may kapitagang Sunnah alinsunod sa pinaka-matinding mga kalagayan at panahon. Walang ibang kabihasnan sa nakaraan ang nakagawa nito sa matinding kahirapan at natuto ng mga prinsipyo (pamamaraan) sa pagpapatotoo sa mga katibayan ng kasaysayan.

 

4. Mapapagyaman natin sa ating mga puso ang ating pagmamahal sa Propeta (saw) sa pamamagitan ng paggunita sa diwa ng kanyang mga katangian. Mababasa natin ang kanyang mabubuting asal at ang kanyang dakilang mga gawain. Matutunan natin kung paano isasabuhay ang lahat ng mabuting katangian na maaring makamit ng isang nilalang.

 

5. Gunitain natin sa ating isipan ang mga dakilang biyaya na kanyang ipinagkaloob sa ating lahat at kung gaano kalaki ang utang na loob natin sa kanya. Siya ang siyang nagpahayag sa atin sa tunay na relihiyon. Ginampanan niya ang tungkuling ito sa pinakamahusay na pamamaraan. Tinupad niya ang kanyang pagtitiwala sa Allah (swt) ng may kaganapan at dinala sa atin ang ‘Balita’ ng kanyang Panginoon. 

 

6. Maipagkakaloob natin sa kanya ang karangalan sa lahat ng kabutihang ating nakamit mula sa biyaya ng Allah (swt) sa mundong ito at sa kabilang-buhay, sapagka’t siya ay ang siyang nagturo sa atin upang ating makamit ito at siya ang siyang nagdala sa atin ng patnubay. Biniyayaan siya ng Allah (swt) ng para sa atin ng dakilang mga biyaya na maaring ipagkaloob sa isang Propeta (saw).

 

7. Maari nating gunitain kung gaano kabait at kahabagin ang Propeta (saw) sa kanyang mga Sahabah at kung gaano siya nagmalasakit sa ating patnubay at kapakanan. Sinabi ng Allah (swt):

 

Ang Propeta ay higit na malapit sa mga sumasampalataya kaysa sa kanilang sarili, at ang kanyang mga asawa ay kanilang (mga sumasampalataya) mga ina (kung tungkol sa paggalang at pag-aasawa). [Qur’an, 33:6]

 

8. Maari tayong maging bihasa sa mga talata sa Qur’an at ang mga hadith na tumutukoy sa kanyang mataas na kinalalagyan sa kanyang Panginoon at ang pagmamahal ng Allah (swt) sa kanya at ang paghanga ng Allah (swt) sa kanya.

 

9. Maari nating matupad ang mga ipinag-uutos ng Allah (swt) na mahalin ang Propeta (saw). Marapat nating mahalin siya ng higit sa ating sarili. Sinabi ng Propeta (saw):

 

Wala sa inyo ang tunay na naniniwala hangga’t ako’y hindi naging higit na minamahal niya kaysa sa kanyang sarili, kanyang mga anak, mga magulang, at ang lahat ng sangkatauhan. 

10. Maari nating matupad ang mga ipinag-uutos ng Allah (swt) at sa kanyang Sunnah. Sinabi ng Allah (swt):

 

O kayong sumasampalataya!  Huwag ninyong itaas ang inyong tinig nang higit sa tinig ng Propeta, at huwag din namang mangusap sa kanya ng malakas na katulad ng inyong pag-uusap sa isa’t isa, baka ang inyong mga gawain ay mawalan ng saysay habang ito ay hindi ninyo napag-aakala. [Qur’an, 49:2]

 

11. Maari nating matupad ang ipinag-uutos ng Allah sa pagtatanggol sa ating Propeta (saw) at pangalagaan siya mula sa mga taong nais manakit o manirang-puri sa kanya. Sinabi ng Allah (swt):

 

Upang kayo (O sangkatauhan) ay manampalataya sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, at kayo ay tumulong at magparangal sa kanya (Muhammad) at (upang inyong) ipagbunyi ang mga pagluwalhati sa Kanya (Allah) sa umaga at hapon. [Qur’an, 48:9]

 

12. Maari nating pagyamanin sa ating mga puso ang katapatan at walang hanggang pagtatanggol sa Propeta (saw) at ang pagpapahayag sa kanyang magandang pangalan.

 

13. Maari nating itanim sa ating isipan ang mga dakila niyang mga biyaya at mga gantimpala sa kabilang-buhay na naghihintay sa mga tapat na isinasabuhay ang kanilang pagmamahal sa Propeta (saw). Sila ang magiging malapit na mga kasamahan niya sa Paraiso, sapagka’t ang Propeta (saw) at nangako:

 

Makakasama ninyo ang inyong mga minamahal.’

 

14. Maari nating gawing ugali ang magbigay ng pagbati ng kapayapaan para sa ating Propeta (saw) anumang oras na ating maalala na gawin ito, lalong-lalo na pagkatapos ng limang Salat at Salat ul-Juma'ah. Ito ay nagbibigay karagdagan sa ating mga biyaya mula sa Allah (swt).

 

15. Maari nating basahin ang talambuhay ng Propeta (saw) mula sa mga may kapitagang pinanggalingan at makikinabang mula sa maraming mga aral na nilalaman nito. Maari nating gamitin ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

 

16. Maari tayong matutu sa Sunnah ng Propeta (saw) sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga tunay nito pinagmulan. Marapat nating pag-aralan ang mga hadith at magsumikap na maunawaan ito ng tama. Kinakailangan nating hanguin mula sa mga hadith na ito ang mga hatol at ang mga aral na nilalaman nito.

 

17. Maari nating sundin ang Sunnah sa kabuanan nito at binibigyan ng pangunahing pansin kung anuman ang gawaing kinakilangang tuparin.

 

18. Maari tayong magsumikap na tularan ang Propeta (saw) maging sa mga bagay na wala tayong tunkuling gawin ito. Higit na mainam kapag gumawa tayo ng ilang bagay kahit na ang Propeta (saw) ay ginawa lamang ito ng minsan sa ating buhay upang ating sundin ang kanyang mga halimbawa hanggang sa pinakahuling maliit na bahagi nito.

 

19. Maari tayong maging mapagmasid o mapagbantay upang maiwasan natin na mapawalang bahala ang anumang bahagi ng kanyang Sunnah.

 

20. Maari nating siguruhin na tayo'y makadama ng kaligayahan sa bawa't oras na tayo'y makakakita ng mga taong nagsusumikap isinasabuhay ang kanyang Sunnah.

 

21. Maari tayong makadama ng panghihinayan at lungkot kapag napapag-alaman natin na ang ibang bahagi ng kanyang Sunnah ay nakakaligtaan.

22. Maaring tayong makadama ng poot at galit sa sinumang lumapastangan at manirang puri sa Propeta (saw) o kaya'y sumalungat sa kanyang Sunnah.

 

23. Maari nating ipakita ang ating pagmamahal sa kasapi ng pamilya na ating Propeta at sa kanyang mga asawa at henerasyon. Makakamit natin ang pagiging malapit sa Allah (swt) sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila dahil sa kanilang pagiging malapit sa Propeta (saw) at dahil sa kanilang katapatan sa Islam. Kung makakakita tayo sa kanyang mga kaanak na suwail sa Allah (swt), dapat tayong masabik na gabayan sila, sapagka't ang kanilang pagkagabay ay isang bagay na mahalaga sa Propeta (saw). Sinabi ni Umar na anak ni al-Khattab sa tiyuhin ng Propeta (saw):

 

O Abbas! Ang araw na tinanggap mo ang Islam ay higit na mahalaga sa akin kaysa sa araw na tinanggap ni al-Khattab ang Islam. Sapagka't batid ko na ang iyong pagtanggap ng Islam ay mahalaga sa Sugo ng Allah (saw) kaysa sa kay al-Khattab.

 

24. Maari nating gampanan ang gabay ng Propeta (saw) bilang pagbibigay paggalang sa kanyang kaanak ng tatlong ulit niyang sinabi na: 'Ipinaaalala ko sa inyo ang mga karapatan ng Allah (swt) hinggil sa aking angkan.'

 

25. Maari nating ipakita ang ating pagmamahal at paggalang sa mga Sahabah ng Propeta (saw) at tanggapin ang kanilang dangal at katangian o antas sa paningin ng Allah (swt) at ang kanilang mataas na antas sa kaalaman at mabuting mga gawain para sa mga susunod sa kanilang henerasyon.

 

26. Maari nating ipakita ang ating pagmamahal at paggalang sa mga paham o eskolar ayon sa kanilang antas at ang kanilang kaalaman sa mga adhikain ng Propeta. Ang mga eskolar ay ang mga tagapagmana ng mga propeta. Nararapat sa kanila ang mahalin at parangalan. Ito ang karapatan ng Propeta (saw) mula sa atin.

 

 

Ang Mga Bagay na Maari nating Gawin Bilang Pamilya at Isang Lipunan

 

27. Maari nating palakihin ang ating mga anak upang mahalin ang Propeta (saw).

 

28. Maari nating palakihin ang ating mga anak upang tularan ang kanyang mahusay na halimbawa.

 

29. Maari tayong magkaroon ng mga aklat hinggil sa buhay ng Propeta sa ating mga tahanan.

 

30. Maari tayong magkaroon ng sipi ng mga panayam hinggil sa kanyang buhay sa ating mga tahanan para sa ating pamilya upang kanilang mapakinggan ito.

 

31. Maari nating ipakita sa ating mga anak ang mga larawan o paglalarawan na may malinaw at kaayaaya at mabuting nilalaman hinggil sa Islam.

 

32. Maari tayong maglaan ng oras para sa ating pamilya sa bawat linggo para sa pag-aaral o pagtatalakay sa mga katuruan ng Islam.

 

33. Bilang haligi ng tahanan at ina ng tahanan, maari nating sundin ang mga halimbawa ng Propeta (saw) kung papaano natin pakitunguhan ang ating mga kamag-anakan.

 

34. Maari nating hikayatin ang ating mga anak na isaulo at isa-buhay ang mga salita na ang Propeta (saw) ay madalas naaalala ang Allah (swt) sa lahat ng oras.

 

35. Maari nating hikayatin ang ating mga anak na maglaan ng bahagi ng kanilang pang-araw-araw na baon sa mga gawaing kawanggawa na madalas hinihikayat ng Propeta (saw), tulad ng pagbibigay sa mga ulila, pagpapakain sa mga maralita, o pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Ito ang mahusay na pagtataguyod sa Sunnah.

 

36. Maari nating sanayin ang ating mga anak sa paggamit sa ilang mabubuting kasabihan ng Propeta (saw) sa kanilang pang-araw-araw na pananalita tulad ng: ‘Ang isang naniniwala ay matalino at maalam’; ‘Ang isang naniniwala ay hindi nahuhulog sa parehong iisang butas ng dalawang ulit’ at ‘Gawing madali ang mga bagay-bagay, hindi mahirap’.

 

37. Maari tayong magkaroon ng paligsahan para sa ating mga anak sa ating tahanan upang masubukan ang kanilang kaalaman tungkol sa buhay ng Propeta (saw).

 

38. Maari nating turuan ang ating mga anak tungkol sa buhay ng Propeta (saw) sa pamamagitan ng pagkakaroon ng programa sa ating mga tahanan tulad ng: ‘Isang Araw sa Bahay ng Propeta (saw)’.

 

 

Mga Bagay na Maari Nating Gawin sa Larangan ng Edukasyon

 

39. Maari nating pagyamanin ang ating pagmamahal sa Propeta (saw) sa mga puso ng ating mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng kanyang karapatan mula sa atin na kanyang mga taga-sunod.

 

40. Maari nating palawakin ang paksa ng pag-aaral upang saklawan ang iba’t-ibang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao.

 

41. Maari nating hikayatin ang mga may kapangyarihan sa edukasyon na idagdag sa buod o balangkas na nagtataglay ng mahahalagang bagay sa kanilang sa pag-aaral ng Islam (Silabus) ang paksang pinamagatang ‘Ang Buhay ng Propeta (saw).’

 

42. Maari tayong magpaluwal para sa pagtatalaga ng mga professor sa talambuhay ng Propeta (saw) sa mga bantog na mga unibersidad sa kanluran.

 

43. Maari nating hikayatin ang isang puspusang pananaliksik sa buhay ng Propeta (saw) at hikayatin ang mga eskolar na maglathala ng sulatin hinggil sa iba’t-ibang bahagi ng Sunnah.

 

44. Maari tayong magkaroon ng mga pagtatanghal sa mga paaralan at unibersidad upang ipagbigay-alam sa madla ang tungkol sa Propeta (saw) habang manatiling nakatuon sa pagpapalaganap sa mga bagay na may kinalalaman sa heograpiya ng Islam.

 

45. Maari tayong magtalaga sa mga kilalang bahagi ng ating silid aklatan ng mga aklat hinggil sa Propeta (saw).

46. Maari tayong gumawa ng mahalagang talaan ng sanggunian hinggil sa buhay ng Propeta (saw).

 

47. Maari tayong maghanda ng taunang paligsahan o pagsusulit kung saan ang mga mag-aaral ay pagkakalooban ng libreng pag-aaral at mga pabuya sa pagsusulat ng pinakamahusay at orihinal na gawaing pananaliksik patungkol sa Propeta (saw) at ng kanyang buhay.

48. Maari tayong magkaroon ng larangan para sa mga kabataan na nagpapayaman sa kanilang pagmamahal sa Propeta (saw) at ituro ang pangkaraniwang pagsasagawa ng Sunnah.

 

49. Maari tayong maghanda ng pagtitipon ng pagsasanay para sa ating susunod na mga pinuno na pinangungunahan nito ay kung paano tularan ang mga halimbawa ng Propeta (saw).

 

 

Ang Mga Bagay na Maari Nating Gawin sa Larangan ng Mga Gawaing Nauukol sa Islam

 

50. Maari nating ipaliwanag ang buod ng mensahe na ang Propeta (saw) ay nag-anyaya, tungo sa, pagsaalang-alang na siya’y dumating na may dalang orihinal, dalisay na pananampalataya at ang kanyang inaaalala ay ang pagbibigay gabay sa lahat ng sangkatauhan tungo sa tapat, at wala ng ibang nararapat sa kanilang pagsamba maliban sa kanilang panginoon.

 

51. Maari nating pag-ibayuhin ang ating pagsusumikap sa pag-anyaya sa mga tao mula sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng antas ng pamumuhay tungo sa biyayang gabay ng Islam.

 

52. Maari nating ipahayag sa mga tao ang makulay at dakilang katangian na taglay ng Propeta (saw) bago pa man niya tinanggap ang rebelasyon mula sa Allah (swt).

 

53. Maari nating ipaliwanag sa mga tao ang mabubuting katangian ng ating Propeta (saw) at ang hindi maparisang mga katangian ng Islam sa pamamaraang nakakabighani sa kanila at gumapi sa kanilang ninanais.

 

54. Maari nating ipaliwanag kung paano pinakitunguhan ng Propeta ang kanyang pamilya, kapit-bahay, at ang kanyang mga tagasunod.

 

55. Maari nating bigyang-tuon kung gaano kahanga-hanga at mapagparaya ang kanyang pag-uugali sa mga hudyo, kristiyano, pagano, at mga mapagpanggap na nagpakita sa kanya ng poot at karahasan.

 

56. Maari nating ipakita kung gaano siya kadakila sa pagpapatupad sa kanyang pinaka-karaniwang pang-araw-araw na mga gawain.

 

57. Maari tayong maglaan ng bahagi ng Khutbah sa Salat ul-Juma’ah sa pagtatalakay ng ilang bahagi ng buhay ng Propeta (saw) at paminsan-minsa ay ilaan ang buong oras ng khutbah sa naturang paksa.

 

58. Pagkatapos ng pang-araw-araw ng pagdarasal, maari tayong mag-ukol ng ilang puna kung paano ma-iuugnay ang mga talatang ating binasa sa ating pagdarasal sa Propeta (saw) at sa kanyang buhay.

 

59. Maari tayong magkaroon ng mga pag-aaral para sa pagsasa-ulo sa mga Sunnah tulad ng ating ginagawa sa pagsasa-ulo ng Qur’an.

 

60. Maari nating ituwid ang mga maling pang-unawa na inaakala ng pangkalahatang madla sa Sunnah at ipahiwatig ang kahalagahan ng pagsunod sa Sunnah sa ating buhay.

61. Maari nating makuha ang kanilang pansin sa mga hatol ng Islam mula sa mga eskolar hinggil sa mga lumalapastangan sa Propeta (saw) at ating ipaalaala sa kanila na marapat lamang na sila’y lumayo sa mga taong ito.

 

62. Maari tayong magtrabaho upang ang mga tao’y bumalik sa kanilang relihiyon sa pamamagitan ng paglalahad sa kanila sa mensahe ng Propeta (saw) sa pinakapayak na pamamaraan.

 

63. Maari nating gamimitin ang ilang larangan ng pamamahayag (radio, TV, pahayagan, apt) upang bigyang babala ang mga tao laban sa labis na pagdaramdam sa kanilang paggalang sa Propeta (saw) at ipaliwanag sa kanila ang mga taludtod sa Qur’an na nagbabawal sa pagmamalabis at sa walang kabuluhang pagwawaldas. Sinabi ng Allah (swt):

 

‘Huwag magpalabis sa inyong relihiyon’.

 

Maari rin natin banggitn ang ilang mahahalagang hadith na nauukol dito tulad ng:

 

‘Huwag ninyo akong purihin tulad ng ginanagawa ng mga Kristiyano na pagpupuri sa anak ni Maryam’.

 

Marapat nating ipagbigay alam na ang tunay na pagmamahal sa Propeta (saw) ay maari nating maipapahayag sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanya.

 

64. Maari nating hikayatin ang mga tao na magbasa tungkol sa buhay ng Propeta (saw) mula sa mga may kapitagang pinagkukunan. Nararapat nating linawin ang mga pinagkukunang ito at gawing abot kamay sa mga tao.

 

65. Maari nating salungatin at pasinungalingan ang mga baluktot na paniniwala at maling paratang sa Propeta (saw) at sa kanyang buhay.

 

 

Mga Bagay na Maari Nating Gawin sa Bahaging Kultura at sa Pamamahayag

 

66. Maari nating gamitin ang mga pagdiriwang o kaganapan sa kultura at pamamahayag bilang pagkakataon upang turuan ang mga tao tungkol sa kahanga-hangang katangian at pagkatao ng Propeta (saw).

 

67. Maari nating iwasan ang paglalathala o pagpapahayag ng anumang bagay na salungat sa kanyang Sunnah.

 

68. Maari nating salungatin ang mga pamamahayag ng Kanluran at pabulaanan ang mga baluktot na paniniwala at maling paratang na kanilang ipinapalaganap tungkol sa Propeta (saw) at sa ating relihiyon.

 

 

69. Maari tayong magkaroon ng paanyaya sa mga manunulat, mag-uulat, atp sa iba’t ibang pahayagan at paraan ng pamamahayag, at kasama ang mga hindi Muslim na eskolar at paham na may taglay na kainaman sa pag-iisip na maari nating hayagang pag-usapan ang paksa sa Propeta (saw) at ang kanyang mensahe.

 

70. Maari nating ilathala at ipalaganap ang mga layunin ng mga eskolar at paham na hindi Muslim sa kanilang mga pagpapahayag sa iba’t ibang paraan ng pamamahayag patungkol sa Propeta (saw).

 

71. Maaring tayong magkaroon ng pagpupulong at pag-uusap upang talakayin ang buhay at pamamaraan ng Propeta (saw) at upang ipakita kung paano ito karapat-dapat sa lahat ng lugar at panahon.

 

72. Maari nating ipahayag sa radyo at telebisyon ang mga paligsahang ang mga nagwaging kalahok ay nakatanggap ng gantimpala sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa buhay ng Propeta (saw).

 

73. Maari tayong magsulat at maglathala ng mga sulatin, lathalain, at mga polyeto o librito tungkol sa Propeta (saw).

 

74. Maari tayong humingi ng bahagi ng mga pahayagan at rebista o magasin sa mga tagapamatnugot upang maglaan ng isang palagiang pagtatangal sa mga talata ng Qur’an at mga hadith ng Propeta (saw) at ipinapapaliwanag ang labis na pagmamahal ng mga Muslim sa Propeta (saw) at bakit tinutularan ang kanyang mga halimbawa.

 

75. Maari tayong humingi ng bahagi ng oras sa programa ng mga telebisyon sa mga tagapamahala upang isahimpapawid ang mga programang hinggil sa Propeta (saw) at ang kanyang buhay, binibigyang diin ang kanyang mahusay na mga katangian at ang ganap na pakikitungo sa kanyang asawa, kanyang mga anak, kanyang mga tagasunod, at maging ang kanyang mga kaaway.

 

76. Maari nating hikayatin ang mga industriya ng pelikula upang lumikha ng mahusay ang kalidad ng pagkagawang programa sa ‘video o telebisyon’ na tinatalakay ang tungkol sa Propeta (saw) at ang kanyang buhay. 

 

77. Maari nating hikayatin ang mga lokal na himpilan ng ‘telebisyon at satellite channels’ upang lumikha at isahimpapawid ang mga ‘Cartoon Programs’ para sa mga bata at binibigyang kahalagahan ang mahusay katangian ng Propeta (saw) at kanyang buhay.

 

 

Ano ang Maari Nating Gawin sa Pamamagitan ng Ating Mga Organisasyong ng Islam at Kawanggawa

 

 

78. Maari tayong magtatag ng mga lupon at kagawaran o pitak sa ating mga organisasyon na tanging sa pagtatanggol sa ating Propeta (saw) lamang.

 

79. Maari tayong maglaan ng bahagi sa ating organisasyon sa pambansa at pandaigdigang mga pagtatanghal at kalipunan at magbigay ng panitikan o literatura at ibang likha ng mga pahayagan tungkol sa Propeta (saw) at ang kanyang mensahe.

 

80. Maari tayong magtatag ng pampalagiang lugar para sa pagbibigay ng mga aklat, polyeto o librito, at mga pagtatala ng udyo sa teyp tungkol sa Propeta (saw).

 

81. Maari tayong magtatag ng mga natatanging gantimpala na igagawad sa taong pinaka-mahusay sa paglilingkod sa Sunnah ng Propeta (saw) at ang kanyang talambuhay. Ang pagtatanghal sa ganitong gantimpala ay maaring kasabay ng isang malaking pagdiriwang na kinalalahukan ng mga bantog na mamamayan.

 

82. Maari tayong mag-imprinta ng mga aklat tungkol sa buhay ng Propeta sa iba’t ibang banyagang wika na ipapamahagi sa mga aklatan, mga unibersidad, at mga tanggapan ng pag-aaral sa mga taga-silangan sa buong daigdig.

 

83. Maari tayong maglathala ng tala-arawang peryodiko na dalalubhasa sa Propeta (saw), ang kanyang buhay, mga kanyang katuruan sa Islam, at mga Muslim, na binibigyang diin ang mga mabuting katangian ng reliyon na dinala ng Propeta (saw) sa atin.

 

84. Maari tayong magtatag ng pondo para sa kawanggawa upang may pantustos sa ating mga programa para sa pagtatanggol sa Propeta (saw) at upang may pambayad sa pagsusulat at pagsasalin-wika sa mga aklat at mga lathalain.

 

 

Ano Ang Maari Nating Gawin sa Internet

 

85. Maari tayong magbuo ng mga samahan na tanging nauukol lamang sa pagpapalaganap ng Islam at ipinapakita ang ilang bagay tulad halimbawa kung paano itinuturo ng Islam ang pagmamahal at paggalang sa lahat ng mga propeta.

 

86. Maari tayong magtatatag ng ‘website at online newsgroup’ na nauukol lamang sa buhay ng Propeta (saw). Sa pangmaliitan, maari tayong lumikha ng ‘web pages’ sa mga website na may malawak na pinagtutuunan.

 

87. Maari tayong makilahok sa mga ‘live chats’ kasama ang mga hindi Muslim at anyayahan silang pag-aralan ang katauhan ni Propeta Muhammad (saw) at ang relihiyon na kanyang dala.

 

88. Maari tayong maglagay sa ilalim ng ating mga ‘e-mail’ ang ilang nararapat na hadith ng Propeta (saw).

 

89. Maari tayong maghanda ng paminsan-minsang ‘online newsletter’ na tumatalakay sa buhay ng Propeta (saw) at ang kanyang mensahe na ipapadala sa mga natatanging pagdiriwang at sa anumang panahon na nararapat.

 

90. Maari tayong magpaskil sa mga pangunahing ‘search engines’ ng mga patalastas o paunawa tungkol sa mga aklat at mga panayam.

 

 

Mga Bagay na Maari Nating Gawin sa Pamamagitan ng Ating Yaman at sa Ating Pamahalaang Sumusonod sa Batas ng Islam

 

91. Maari tayong magbigay ng salapi bilang tulong sa mga gawain sa Islam na nauukol sa Propeta (saw).

 

92. Maari tayong mag-imprinta ng mga kartelon at mga dinidikit sa depensa ng awto (bumper sticker) na binabanggit ang mga salita ng Propeta (saw).

 

93. Maari tayong tumulong sa pagtatag ng telebisyong sumusond sa alituntunin ng Islam at mga himpilan ng radyo, ganoon din ang mga paminsan-minsang pahayagang nauukol sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa iba’t-ibang wika sa buong daigdig lalong-lalo ang wikang English.

94. Maari tayong magbayad ng oras sa mga himpilan ng telebisyon at radyo sa iba’t-ibang bansa upang ating maipahayag ang mensahe ng Islam.

 

95. Maari tayong magtatag ng himpilan na nauukol lamang sa pagsasaliksik o pagsusuri ng pag-aaral sa talambuhay ng Propeta (saw) at ang paglathala sa mga sinaliksik o sinuri na ito sa maraming wika.

 

96. Maari tayong magtatag ng mga museo at aklatan na nuukol sa buhay ng Propeta (saw) at ang kanyang mabuting adhikain.

 

97. Maari nating tustusan ang pagtatatag ng mataas na kalidad at antas ng ‘website’ sa Internet na laan lamang sa Propeta (saw) at ang kanyang buhay.

 

98. Maari tayong magbayad sa pagpapalimbag ng mataas na kalidad ng mga aklat, mga pagtatala ng udyo sa teyp, at programa sa telebisyon sa iba’t-ibang pangunahing wika lalong-lalo na sa English.

 

99. Maari tayong tumulong upang tustusan ang mga paligsahan (nababatay sa Shari’ah) hinggil sa Propeta (saw) at magbigay ng naaangkop na premyo upang hikayating ang mga kalahok.

 

At sa ika-isang daang paraan, aming ibinibigay ang pagkakataon sa inyong mahal naming mambabasa upang makibahagi dito. Malugod naming tinatanggap ang inyong mga kuro-kuro at mga puna. Mangyari lamang na inyong ipadala sa e-mail address na ito ang inyong ambag: info@whymuhammad.com

 

Minamahal naming mga kapatid, isang sama-sama at pansariling tungkulin na ating ipagtanggol ang ating Propeta (saw). Aming iniaalok ang mga talaang ito ng mga panukala upang wala tayong idadahilan na manatiling walang ginagawa. Simulan natin sa pamamagitan ng tulong-tulong na ipamimigay ang talaan ng mga panukalang ito sa maraming tao sa abot n gating makakaya. Maari nating anyayahan ang ating kaanak at mga kaibigan na maging bahagi nito. Hindi tayo dapa mahiya na kunin ang telepono at tumawag o magpadala ng mensaheng text (SMS) ng pagtatanggol sa ating mahal na Propeta (saw).  

1
3517
تعليقات (0)