Naniniwala Kami Kay Hesus

Ahmed Baguec

Table of Contents

 

 

 

Pambungad …………………………………..............…...

3

Birheng Maryam ………………………….............….…..

3

Ang Mapanghimalang Pagkasilang ni Hesus …..….

4

Si Hesus, Anak ni Maryam ……………….......…….….

5

Ang Tungkulin ni Hesus ……………..........……………

7

Si Hesus ay Iniakyat sa Kalangitan …..……….…...

8

Pangwakas ……………………..............…………….……

10

Ang Pamantayan sa Katotohanan ………….....…….

11

Sanggunian …………………………………...................

12


Pambungad

 

Aming ihayag ang kaalamang ito upang sa pagdating ng panahon ng muling pagkabuhay, kami ay hindi paratangan ng Panginong Allah (swt) na inilihim namin ang katotohanan. Sa aming pagtataguyod sa sulating ito, hindi namin hangad ang kaluguran, papuri o pagsang-ayon ng sino mang nilikha, kundi lamang sa paghahangad na maging kalugod-lugod sa paningin ng Allah (swt). Ang Allah (swt) ang nagsabi sa Banal na Qur’an. [Qur’an, 2:136]

 

“Sabihin mo (Oh mga Muslim!): Kami ay sumasampalataya sa Allah at naniniwala sa mga pahayag na ipinadala sa amin at ang mga pahayag na ipinadala kina Abraham, Ismael, Isaac, Jacob (Sumakanila nawaang kapayapaan) at sa mga lipi, at ang mga pahayag na ipinadala kina Moses at Hesus (Sumakanila nawaang kapayapaan), at ang mga pahayag na ipinadala ng Panginong Allah sa lahat ng mga Propeta. Wala kaming ipinagtatangi-tangi sa kanila, at sa Kanya (Allah) kami nagpapasakop”.

 

Bilang mga Muslim, kami ay sumasampalataya sa nag-iisang ‘Tagapaglikha’ at naniniwala sa lahat ng Kanyang (Allah) Propeta (saw), kabilang si Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan) na itinuturing naming mga Muslim na isa sa mga makapangyarihang propeta ng Allah (swt). Tinatanggap din namin na si Hesus ay Sugo at ang Salita ng Allah (swt), sa kanyang kahanga-hangang pagkasilang na walang namagitang lalaki. Natitiyak din namin na siya ay nagbigay buhay sa mga patay sa kapahintulutang ng Allah (swt), nagbigay linaw at paningin sa mga bulag, at gumamot ng mga Ketongin sa kapahintulutan ng Allah (swt). Ang Banal na Qur’an kasama ng iba pang pahayag ay nagbigay-diin ng mahalagang bahagi sa buhay (pagsilang na isang birhen) ng ina ni Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan), ang kanyang mga layunin o sadya at ang kanyang pag-akyat sa kalangitan.

 

 

Birheng Maryam

 

Ang kasaysayan ni Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Banal na Qur’an ay nagsimula sa paglilihi ng kanyang ina, nang ang asawa ni Imran, ina ni Maryam, ay nangako na ang kanyang isisilang na sanggol ay kanyang iaalay para sa paglilingkod sa AllahU sa ‘Bayt-ul-Maqdis’. Nasabi ito ng Allah (swt) sa Banal na Qur’an [Qur’an, 3:35-37]:

 

[35] “Nang ang asawa ni Imran ay nagsabi: “Oh Panginoon! Aking iaalay sa paglilingkod sa iyo ang nasa aking sinapupunan. Kaya’t tanggapin mo ito na galing sa akin. Katunayan Ikaw (Allah) ang siyang lubos na Nakakarinig at ganap na Nakakaalam”.

 

[36] At nang kanyang isilang (ang sanggol), ang sabi niya: ‘Ang aking isinilang ay babaeng sanggol – ang Allah ang lubos na nakakaalam kung ano ang dapat niyang ibigay – at ang lalaki ay hindi katulad ng babae. At pangangalanan ko siyang Maryam, at ako ay nagpapakupkup sa iyo (Oh Allah!) para sa kanya sampu ng kanyang supling laban kay Satanas, ang itinakwil’.

 

[37] Kaya’t malugod siyang tinanggap at pinalaki sa magandang asal, at ipinagkatiwala siya kay Zacarias. Sa tuwing pumasok si Zacarias sa ‘Al-Mihrab’, matagpuan niya si Maryam na may pagkain. Sinabi niya: ‘Oh Maryam! Saan nanggaling ang pagkaing ito? Ang sagot niya: ‘Ito’y (pagkain) galing sa Allah. Katotohanan ang Allah ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan kung kanino niya nanaisin, na walang sukat”.

 

Ipinahayag sa Banal na Qur’an na ang Allah (swt), ang Makapanyarihan, ang humirang kay Maryam, pinadalisay at inangat sa kataasan ng lahat ng mga babae sa sanlibutan. Ito ay inihayag sa Banal na Qur’an [Qur’an, 3:42-43]:

 

[42] At sinabi ng mga Anghel: “Oh Maryam! Katotohanan hinirang ka ng Allah at pinadalisay, hinirang ka sa lahat ng mga kababaehan sa sanlibutan”.

 

[43] “Oh Maryam! Maging masunurin ka sa iyong Panginoong Allah, Magpatirapa ka at yumukod na kasama ng mga nagsi-pagyukod (sa salah)”.

 

 

Ang Mapanghimalang Pagkasilang ni Hesus

(Sumakanya nawa ang kapayapaan)

 

 

Tungkol sa pagkasilang ni Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan), sinabi ng Allah (swt) sa Surah Maryam ng Banal na Qur’an [Qur’an, 19:16-36]:

 

[16] At alalahanin sa Banal na Aklat (Ang Qur’an, ang kasaysayan ni Maryam), nang lumayo at nagtago mula sa kanyang mga magulang sa lugar ng gawing silangan.

 

[17] Siya (Maryam) ay naglagay ng tabing (para ikubli ang kanyang sarili) sa kanila; saka naming pinadala sa kanya ang ‘Ruh’ (Arkanghel Gabriel) at nagpakita sakanya sa taong kaanyuan.

 

[18] Sinabi niya (Maryam): “Katotohanan! Ako’y nagpa-pakupkop sa Allah, ang Mapagbigay laban sa iyo (Ruh). Lumayo ka kung may takot sa Allah”.

 

[19] Ang sabi ng Arkanghel: “Ako ang sugo ng iyong Panginoon para ipaalam sa iyo ang handog na isang dalisay na bata (ang alipin at sugu ng Allah)”.

 

[20] Ang sabi niya (Maryam): “Paano ako magkakaroon ng anak gayong di man ako nagalaw ng lalaki, ako’y isang Birhen?”

 

[21] Sinabi niya (Arkanghel):”Mangyayari, sabihin lang ng ‘yong Panginoon ay madali sa Kanya (Allah). At hinirang siya na tanda ng sankatauhan at habag na galing sa Amin, at ito ay ang utos ng Allah”.

 

[22] Kaya ipinagdalantao niya (Maryam) siya (Hesus) at lumayo sa isang liblib at malayong lugar.

 

[23] At dahil sa sakit na nararamdam sa panganganak ang siyang nagdala sa kanya sa isang puno ng datiles,at ang sabi niya: “Ah! Kung sana ako’y pumanaw na bago ang lahat ng ito, sana ako ay hindi na nakita pa!”

 

[24] Nang umiyak ang sanggol sa kanyang paanan at nag-sasabi: “Huwag kang magdalamhati! Ang iyong Panaginoon ay lumikha ng batis na aagos sa ilalim mo”.

 

[25] At yugyugin mo ang puno ng datiles patungo sa iyo at mahuhulog ang mga sariwa’t hinog na bunga.

 

[26] Kaya’t kumain at uminum at magpahinga, at kapag nakakita ka ng sinumang tao, sabihin mo (Oh Maryam!): “Katunayan! Ako ay may panata na mag-ayuno sa Panginoong Mapagbigay (Allah), kaya’t hindi ako makipag-usap sa kanino mang tao sa araw na ito.

 

[27] Gayon pa man, dinala niya ang sanggol (Hesus) sa kanyang mga kaanak. Ang sabi nila: “Oh Maryam! Katotohanan, ang dala mo ay isang ‘Fariya’.

 

[28] Oh kapatid (Maryam) ni Aaron (hindi ang kapatid ni Moses)! Ang iyong ama ay hindi kailan man naki-apid o ang iyong ina ay hindi isang babaing mahalay.

 

[29] Sa pagkakataong iyon, itinuro ni Maryam ang sanggol na si Hesus. Ang sabi nila (kaanak ni Maryam): “Paano namin kakausapin ang isang musmus na sanggol sa duyan?”

 

[30] Ang sabi ni Hesus: “Katunayan! Ako ay Alipin ng Allah, ipinahayag niya sa akin ang Ebanghelyo at ginawa niya akong Propeta”.

 

[31] At ako’y kanyang (Allah) pinagpala saan man ako maparoon, at ako ay inutusan ng ‘Salat’ at ‘Zakat’ habang ako’y nabubuhay.

 

[32] At igalang ang mga nakatatanda, at ginawa akong mapakumbaba at mapagparaya.

 

[33] At kapayapaan nawa ang sa akin mula sa araw ng ako’y isinilang, at sa araw na ako’y mamamatay, at sa araw na ako’y mabuhay na muli!

 

[34] Iyan si Hesus, anak ni Maryam, ‘Qawla-al-Haqq’ isang pahayag na katotohanan ngunit sila’y nag-aalinlangan.

 

[35] Hindi naaangkop sa Kamaharlikaan ng Allah ang magkaanak! Kaluwalhatian nawa ang sa Kanya (Allah). Kung siya’y magpasya ng isang bagay, magsabi lang siya ng “Maging!” at mangyari na.

 

[36] At katunayan! Ang Allah ang aking Panginoon at ang iyong Panginoon, kaya’t sambahin lamang siya, ito ang tuwid na landas.

 

 

Si Hesus Anak ni Maryam

(Sumakanya nawa ang kapayapaan)

 

Ang paniniwala ng simbahan na si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay “Bugtong-na-Anak” ng Allah (swt) at ang Allah (swt) ay binubuo ng “Tatlong Persona: ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Espirito Santo” lahat sa iisang katauhan. Ang simbahang Katoliko ang nagbigay-diin sa Kabanalan ni Birhen Maryam bilang “Ina ng Diyos”. Ang kabuuan ng paniniwalang ito ay mahigpit na tinatanggihan ng Islam. Ang Allah (swt) ang nagsabi sa Banal na Qur’an [Qur’an, 5:72-75]:

 

[72] Katunayan hindi naniniwala (sa Kaisahan ng Allah) ang nagsasabi na ang Allah ay si Kristo, anak ni Maryam. Ngunit ang sabi ni Kristo: “Oh mga anak ng Israel! Sambahin ang Allah, ang aking ‘Rubb’ at ang inyong ‘Rubb’. Katunayan, kung sino man ang maglagay ng kaakibat sa pagsamba sa Allah, mapapasakanya ang pagbabawal ng Allah sa Paraiso, at sa Impyerno sila hahantong. At ang mga ‘Dhulimun’ ay walang katulong.

 

[73] Katunayan! Hindi naniniwala (sa Kaisahan ng Allah) ang mga nagsasabi na “Ang Allah ay ikatlo sa bumubuo sa Trinidad”. At walang ibang diyos na nararapat sambahin maliban sa Nag-iisang Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, darating ang isang matinding parusa sa lahat ng di nananampalataya.

 

[74] Hindi kaya sila magsisi at humingi ng kapatawaran sa Allah, ang Mapagpatawad, ang Mahabagin.

 

[75] Si Kristo, anak ni Maryam ay hindi hihigit sa isang Sugo, maraming sugu ang dumating at yumao bago siya, at ang kanyang ina na si Maryam ay ‘Siddiqah’. Silang mag-ina ay kumakain, tingnan ninyo kung paano namin ibinigay ng malinaw ang mga ‘Pahayag (ng Allah)’ sa kanila, ngunit tignan ninyo kung paano sila naligaw sa landas ng Katotohanan.

 

Ang paniniwala ng mga Muslim sa mapanghimalang pagkasilang ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) na walang ama ay hindi nangunguhulugan sa siya ay ang Allah (swt) o kaya’y “Bugtong na Anak ng Allah”. Ang Allah (swt) ang nagsabi sa Banal na Qur’an [Qur’an, 2:116-117]:

 

[116] At sinabi nila (Hudyo, Kristyano, at Pagano): “Ang Allah ay nagka-anak, ang pagpupuri ay sa Allah lamang. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng nilalaman ng langit at lupa, at ang lahat ay sumasamba sa Kanya.

 

[117] Ang Tagapaglikha ng langit at lupa kung gugustuhin niya ang isang bagay, magsabi lang siyan ng: “Maging!” at mangyayari na.

 

Ang Allah (swt) ang nagpatuloy sa pagsasabi sa Banal na Qur’an [Qur’an, 112:1-4]:

 

[1] Sabihin mo (Oh Muhammad!), Siya ang Allah, ang Nag-iisa.

 

[2] Siya ang lubos na Makapangyarihan.

 

[3] Hindi Siya Nanganak at hindi Ipinanganak.

 

[4] At wala Siyang Katulad!

 

Ang pagkasilang ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isang pangkaraniwan tulad ng paglalang ng Allah (swt) kay Adam. Binanggit ito ng Allah (swt) sa Banal na Qur’an [Qur’an 3:59]:

 

Katotohanan! Ang katulad ni Hesus sa Allah ay si Adam, nilikha na galing sa alabok at sinabi niya: ”Maging!” at mangyari na.

 

 

Ang Tunkulin ni Hesus

(Sumakanya nawa ang kapayapaan)

 

Ang Tagapaglikha ay nagpadala ng Propeta (saw) para ituro sa sangkatauhan ang tuwid na landas. Si Hesus ay isa sa mga sugo na inihanda para ipadala sa mga Hudyo (Anak ng Israel) na lumihis sa mga katuruan ni propeta Moses (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang Allah (swt) ang nagturo sa kanya ng kaalaman sa mga Aklat, ang ‘Torah’, at ang ‘Injil’ at itinaguyod siya ng Allah (swt) sa pamamagitan ng ilang mga himala na nagpapatunay na siya ay isang Sugo at Alipin ng Allah (swt). Sa Banal na Qur’an, sinabi ng Allah (swt) [Qur’an, 3:45-50]:

 

[45] Nang sinabi ng mga Anghel: “Oh Maryam! Katotohanan! Ang Allah ang nagbigay sa iyo ng Magandang Balita na galing sa Kanya (Allah), ang pangalan niya ay Hesus Kristo, anak ni Maryam na karapat-dapat igalang sa mundong ito at sa muling pagkabuhay, at siya’y kabilang sa mga malalapit sa Allah.

 

[46] “At siya’y magpapahayag sa mga tao mula sa duyan hanggang sa pagtanda, at kabilang sa mga tapat na alipin ng Allah”.

 

[47] Ang sabi niya (Maryam): “Oh Panginoon! Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong hindi ako nagalaw ng lalaki? “Kaya mangyayari sapagkat ang Allah ay lumilikha ng kahit ano pa niyang naisin. Kapag siya ay mag-utos ng isang bagay, sabihin lang niya: “Maging!” at mangyari na.

 

[48] At ituro niya (Allah) kay Hesus ang Aklat at ang Kaalaman, ang Tora, at ang Injil.

 

[49] At gawin namin siyang (Hesus) Sugo sa mga Inanak ng Israel, na nagsasabing: “Ako’y naparito na may dalang palatandaan na galing sa inyong Panginoon, na inukit ko para sa inyo sa pamamagitan ng luwad ang hugis ng isang ibon, at hiningahan ko, at naging ibon sa kapahintulutan ng Allah; at nagpagaling ako ng mga ipinanganak na bulag, at mga Ketongin, at binuhay ko ang mga patay sa kapahintulutan ng Allah. At ipinahayag ko sa inyo kung ano ang dapat ninyong kainin at ano ang dapat itago sa inyong tahanan. Katunayan, may mga palatandaan sa inyo kung kayo ay sumasampalataya.

 

[50] At naparito ako para patotohanan ang mga pahayag ng nauna sa akin mula sa Torah, para pahintulutan ang ilang bagay na ginawang bawal, at may dalang patunay na galing sa inyong Panginoon, kaya’t matakot at sumunod sa Allah.

 

Kailangan nating maunawaan na bagama’t ang mga Muslim ay naniniwala na si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay binigyan ng Allah (swt) ng sinasabing “Magandang Balita”, hindi namin tinatanggap and sa ngayong “Apat na Ebanghelyo” bilang pahayag ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan). Kahit ang simbahan ay umaamin na ang “Apat na Ebanghelyo” ay sinulat ng apat na magkakaibang tao, ngunit patuloy na pinaninindigan na banal ang nagbibigay-buhay nito, isang pag-gigiit na mahigpit naming tinatanggihan. Maaring mangatwiran na kung ang “Apat na Ebanghelyo” ng apat na manunulat ay banal, bakit mayroong maraming mabigat na hindi pagkakatugunan at hindi pagkasama ng ilang kasaysayan sa buhay ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan)?

 

Isa pang layunin ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay upang ipahayag sa mga tao ang pagdating ng Huling Propeta (saw) pagkaraan ng kanyang panahon. Ang Makapangyarihang Allah (swt) ang nagpatibay sa Banal na Qur’an [Qur’an, 61:6]:

 

At nang sabuhin ni Hesus anak ni Maryam: “Oh Inanak ng Israel! Ako ang Sugo at Alipin ng Allah na ipinadala sa inyo para patotohanan ang Torah na unang dumating sa akin, at magbigay ng Magandang Balita sa darating na Sugo pagkaraan ng aking panahon na ang pangalan ay ‘Ahmad’. Datapwa’t ng dumating siya (Ahmad) na may dalang malinaw na katibayan at patunay, ang sabi nila: “Ito ay isang Kababalaghan”.

 

Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay nagpahayag ng pagdating ng isang “Tagapangalaga” (Comforter) pag-katapos ng pagkaministro ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) na inihayag sa Kapitulo 14, bersikulo 16 ng Bible’s King James Version na nagsasabing:

 

“At hihilingin ko sa Ama, na Siya ay magpadala ng isang “Tagapangalaga” [Tagapayo, Katulong, Tagapamagitan, Taga-pagtanggol, Tagapagpatatag, at Tagapamalagi] na sana ay manatili siya sa inyo ng habang buhay”.

 

Sa ganong pamamahayag, may ilang mga Kristiyano ang naniniwala na ang ipinangakong “Tagapangalaga” ay ang Espiritu Santo. Ngunit ang pananaw na ito ay may kalabuan o talagang hindi katanggap-tanggap dahil ang “Espritu Santo” ay nandoon na sa panahon ng pagkaministro ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang kanyang pagdating ay hindi pangyayari sa hinaharap. Samakatuwid ang mga Muslim ay naniniwala na ang paglalarawan ng isang “Tagapangalaga” sa Bibliya ay tumutukoy sa isang Propeta. Ang Propeta ay si Muhammad (saw), ang Mangmang na Propeta, ang Kaisa-isang Propeta na nagdala ng buo, nauunawaan na pahayag na galing sa Allah, na pinangangalagaan hanggang ngayon ayon sa kanyang orihinal na pagkapahayag sa kanya (Muhammad (saw)), na hinahamon ang buong mundo na magpalabas ng isang kapitulo na katulad niya. Datapwa’t ang boung mundo ay hindi matugunan ang hamon, at ito’y mananatili hanggang sa huling panahon. Ito ang Himala sa lahat ng Himala, ang Huling Habilin o Panuntunan ng Buhay o Pananampalataya na tumutukoy sa lahat ng nilikha kasama ang buong ilaw at patnubay at ang mga hatol sa mga pagkakasala.

 

 

Si Hesus ay Iniakyat sa Kalangitan

(Sumakanya nawa ang kapayapaan)

 

Si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sinundan ng ilang desipulo na binibigyang-diwa ng Allah (swt) para itaguyod sila. At hindi lang yan, ang mga hindi nananampalataya ay may balak na patayin si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan), ngunit ang Allah (swt) ay may mas mabuting banghay sa kanya at ang kanyang mga alagad sa Banala na Qur’an ang nagsasabi sa atin [Qur’an, 52-56]:

 

[52] At nang malaman ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang kawalan nila ng sapat na paniniwala sinabi niya: “Sino ang aking katulong ng dahil lamang sa Allah?”  Ang tugon ng mga ‘Al-Hawariun’: “Kami ang katulong ng Allah; kami’y sumasampalataya sa Allah, at kami ay sumasaksi na kami ay mga Muslim”.

 

[53] “Aming Panginoon! Kami ay naniniwala sa inyong pahayag, at sumusunod kami sa Sugo at Alipin ng Allah; At isulat mo kami na kabilang sa mga sumasaksi (sa Katotohanan – Kaisahan ng Allah, La ilaha illa – Allah).”

 

[54] At sila (nananampalataya) ay nalinlang at nagbalak (patayin si Hesus), at ang Allah ay nagbalak din. At ang Allah ang pinakamahusay Magbalangkas.

 

[55] At sinabi ng Allah: “Oh Iesa! Kukunin kita at iangat sa akin upang padalisayin ka sa mga nagkasala, at gawin kong mas mataas ang antas ng iyong mga tagasunod sa mga hindi naniniwala (sa mga pahayag {i.e Torah, Injil, Salmo, Awit, at Qur’an} at mga sugo ng Allah) sa Araw ng Paghuhukom. Samakatuwid sa akin kayo babalik at hahatulan ayon sa mga bagay na inyong ipinaglaban.

 

[56] At sa mga hindi sumasampalataya, parurusahan kosila ng matinding paghihirap sa mundong ito at sa  Kabilang-Buhay, at walang tutulong sa kanila.

 

Tulad ng mga nabanggit na taludtod (ayat), si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay iniangat sa Kalangitan, na nangangahulugan na ayon sa Banal na Qur’an, siya ay hindi naipako sa Krus. Iyan ang balak ng mga kaaway ni Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) na bitayin siya sa Krus, subali’t ang Allah (swt) ang nagligtas sa kanya at sa halip ay ibang tao na kawangis niya ang naipako sa Krus. Ang bantang ito at ang maling pag-hahabla laban kay Maryam ay itinuturing na pagkakasala ng mga hindi nanampalatayang Hudyo ayon sa pahayag sa Banal na Qur’an. Lahat ng ito ay nilinaw sa mga pahayag [Qur’an, 4:156-159]:

 

[156] At dahil sa kanilang (Hudyo) kawalang paniniwala at pagbabadya laban kay Maryam ng isang matinding kasinungalingan.

 

[157] At sinabi nila (Hudyo): “Napatay namin si Hesus Kristo, anak ni Maryam, ang Sugo ng Allah”. Ngunit hindi siya naipako at namatay sa Krus, ngunit lumitaw na parang ganoon sa kanila at ang mga hindi mananampalataya ay puno ng pag-aalinlangan. Wala silang kaalaman maliban sa kanilang palagay (na namatay si Hesus). Katotohanan! Hindi nila napatay si Hesus, ang anak ni Maryam.

 

[158] Datapwa’t iniangat siya (Hesus) ng Allah sa Kalangitan, at ang Allah ang lubos na Makapangyarihan, Pinakamagaling sa lahat.

 

[159] At wala kahit isa sa mga ‘Taong Aklat’ ang naniniwala (na si Hesus ay hindi hihigit sa isang Alipin at Sugo lamang ng Allah) bago ng kanyang pagkamatay at sa Araw ng Paghuhukom siya ay sasaksi laban sa kanila.

 

 


Ang Pangwakas

 

Sa wakas, kami ay sumasaksi na walang diyos maliban sa Allah (swt) at walang iba na nararapat sambahin maliban sa Kanya. Kami ay naniniwala na wala siyang katambal, at si Muhammad (saw) ay Alipin at Sugo ng Allah. Natitiyak din namin na si Hesus, anak ni Maryam ay Alipin at Sugo, ang kanyang “Salita” (Maging! At Mangyari na.) na ipinagkaloob kay Maryam at ang Espiritu na nilikha niya. Tinatanggap din namin na ang lahat ng mga propeta ay magkakapatid at walang pagkakaiba ng kanilang pananampalataya ang “Al-Islam (paniniwala sa kaisahan ng Allah (swt))”. Sumasaksi kami na ang Paraiso ay totoo, ang Impyerno ay totoo, at ang Allah (swt) sa Araw ng Paghuhukom ay muli niyang bubuhayin ang mga patay para isa-isa niyang hahatulan ayon sa kanilang mga gawain. Sinabi ng Allah (swt) sa Banal na Qur’an [Qur’an, 42:13]:

 

Itinatag ng Allah para sa inyo ang”Deen – Al-Islam” katulad ng itinakda kay Noah, at ang aming inihayag sa iyo (Oh Muhammad!), at ang aming itinakda kay Abraham, Moses at Hesus na sinasabing: “Magpakatatag sa ‘Deen’ at huwag kayong maghati-hati”. Malupit sa mga mushrikun gaya ng iyong (Muhammad) pagtawag sa kanila, ang Allah ay mamili sa kanya kung anong nanaisin, at magbigay patnubay sa mga magsisi at humigi ng kapatawaran dahil sa pagkamasunurin.

 

Ito ang aming balita, at ang “Ummah ng mga Muslim” ay sasaksi sa Araw ng Paghuhukom na inihatid nila ang ‘Balita ng Katotohanan’ at iniwan sa bawat isa sa inyo na tanggapin o tanggihan, sundin ang katotohanan o manatili sa kadiliman. Ang Allah (swt) ang nagsabi sa Banal na Qur’an [Qur’an, 2:255-256]:

 

[255] Allah! ‘La ilaha illa Huwa’, ang Laging Buhay, ang Tagapagtustus at ang Tagapagtanggol ng lahat ng nabubuhay. Hindi natutulog o dalawin ng antok. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng nilalaman ng langit at lupa. Sino ang mamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Alam niya nag mangyayari sa kanila (kanyang nilikha) sa mundong ito, at ang kanilang kahihinatnan sa kabilang buhay, kailan man ay hindi nila mauunawaan ang Kanyang Kaalaman maliban sa kanyang kapahintulutan. Sinasaklawan ng Kanyang ’Kursi’ ang Kalangitan at ang Kalupaan, at wala Siyang pagkahapo sa pangangalaga sa kanila, Sapagkat Siya ang Kataas-taasan, ang Pinakadakila.

 

[256] Walang sapilitan sa pananampalataya. Ang katotohanan at tuwid na landas ay ginawang malinaw sa maling landas. At sino man ang walang paniniwala sa ‘Taghut’ at manampalataya sa Allah ay may matatag at mapagkakatiwalaang pinanghahawakan na kalian man ay hindi mapuputol. Ang Allah ang Lubos na Nakakarinig, Ang Lubos na Nakakaalam.

 

 

Ang Pamantayan sa Katotohanan

 

Paano natin malalaman ang isang pahayag gaya ng Banal na Qur’an, ay ang salita ng Panginoon o Banal?

 

Ang pagiging totoo ng isang Banal na Paghahayag ay pinakamahusay na mapapagpasyahan sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 

1.     Makatuwirang Katuruan:

 

Sapagkat ang Panginoon ay nagkaloob ng katuwiran at pag-iisip sa sangkatauhan, tungkulin nating lubusang gamitin ito na umaninaw ng katotohanan sa kasinungalingan. At ang totoo at tuwid na pahayag mula sa panginoon ay isang bagay na mamanhik at mauunawaan ng lahat ng taong may makatarungang pag-iisip.

 

2.     Kaganapan:

 

Alalahanin natin na ang Allah (swt) ay “Ang Ganap”, nararapat lamang na ang kanyang mga Pahayag ay ganap at tamang-tama, walang pagkakamali, walang nalaktawan, hindi pagkasama, walang paghahalo at napakaraming pagsasalaysay. Sa maikling pananalita, kailangang walang kapintasan sa paniniwala na walang pagkakamali na gaya ng pagbabagu-bago at pagkakasalungat.

 

3.     Hindi Alamat o Pamahiin:

 

Ang totoong pahayag na galing sa Panginoon ay walang halong Alamat o Pamahiin na nagpapababa sa Kamaharlikaan ng Panginoon.

 

4.     Maka-Siyensya o Maka-Agham:

 

Sapagkat ang Allah (swt) ay siyang pinagmumulan ng lahat ng Karunungan, ang totoong pahayag ay dapat Maka-Siyensya o Maka-Agham at nakakatagal sa hamon ng siyensya o agham sa lahat ng panahon.

 

5.     Ang Kaalaman sa Nakaraan, Kasalukuyan, at Kinabukasan:

 

Ang panginoon ay ang higit na Nakakaalam sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Kaya ang kanyang mga hula ay magkakatotoo gaya ng pagkahula.

 

6.     Hindi Matularan ng mga Tao:

 

Ang totoong Pahayag na galing sa Panginoon ay walang pagkakamali at hindi kayang huwaran ng tao. Ang Pahayag ng Panginoon ay isang Buhay na Himala, isang bukas na aklat na hinahamon ang sangkatauhan na maipakita at mapatunayan sa kanila ang kanyang Kaganapan.

 

 


 

 

Sanggunian sa Pagsusulat

 

 

Interpretation of the Meaning of the Noble Qur’an

Printed in 1993

By: Dr Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilal

Professor of Islamic University, Al-Madina, Al-Munawwara

Kingdom of Saudi Arabia

 

 

The Holy Bible, New International Version

Copyright 19973, 1978, 1984

By: International Bible Society

Used permission of Zondervan Publishing House

Grand Rapids, MI 49530, USA

 

 

The Amplified Bible, Expanded Edition

Copyright 1987

By: Zondervan Corporation & The Lockman Foundation

 

 

Sanggunian sa Pagsalin

 

 

Al-Qur’an Al-Kareem Software

By: Microsystems International

 

 

Tafsir Ibn Kathir (Abridge)

By: Hafiz Ibn Kathir

 

 

 

 

 

Kaya’t bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na basahin ang Banal na Qur’an na walang mawawala sa iyo, ngunit karagdagang kaalaman at patnubay.

1
3941
تعليقات (0)