Ang Muslim at ang Da’iyah

PLPHP - Shaykh Salman al-`Awdah

Sa panimulang ito, sadyang naging sapilitan na ang mga Muslim ay maglagay ng pampaganda at pinapaganda ang sarili sa pamamagitan ng magagandang asal maging siya man ay isang da’iyah o hindi. Sapagkat ang moralidad ay isa sa mga misyon ni Propeta Muhammad na ito’y biyayang ipagkaloob ng Allah sa sangkatauhan, at kanyang binigyang diin lalong-lalo ang mga naniniwala ang magkakaroon lamang ng tulad nito. Ito’y kanyang tinupad, nang kanyang ginabayan sila tungo sa tuwid na landas, pinadalisay ang kanilang kaluluwa, at tinuruan sila sa mga bagay na hindi pa nila napag-alaman.

 

“Siya ang Siyang itinaas mula sa mga mamamayan ng Makkah, ang Sugo mula sa kanila, na inihayag sa kanila ang Kanyang pahayag at papadalisayin at tuturuan sila sa Aklat at ang Karunungan, kahit na sila noon ay tunay at malinaw na naligaw at nagkasala.” [Surat al-Jumuah:2]

 

Ang pagpapadalisay [Tazkiyah] na nabanggit sa taludtud na ito ay sinasaklawan ng pagpapadalisay sa sarili [Nafs], pinupuri ito sa pamamagitan ng mataas na antas ng moralidad at pagpapakalinis mula sa kasamaan. Sa taludtud na ito tulad ng naunang hadeeth, ating napag-alamn na ang moralidad ay hindi lamang ang isa sa mga layunin ng Propeta Muhammad sa kanyang misyon, kundi isa sa katangian ng kanyang layunin. At kapag ang pagpapaganda sa sarili ng kabutihang asal ay kinakailangan sa bawat Muslim … ngayon paano naman ang isang Da’iyah na siyang nagdadala sa bandila ng Da’wah at inaanyayahan ang mga tao tungo rito? Katotohanan ang nakararami ay kagandahang-loob sa kanya, ang pagkakamali ay inaasahan mula sa kanya, at ang pagtutuligsa ay marahas sa kanya. Ang kanyang Da’wah ay kinakailangang maging larawan sa kanyang pagkatao. Kaya’t ang pagtataglay ng moral na katotohanan ay kinakailangan at mahalaga, sa maayos na pagtataguyod sa mga pagsubok ng Allah sa kanya. Tulad ng sinabi sa tula: “Salamat sa iyong kagandahang-loob ng pagtatguyod sa aming kahirapan! Ng dahil sa iyo, kami’y ligtas sa sakuna.” Ito ay mahalaga upang mapag-ingatan ang da’wah at ang kanyang mga tauhan mula sa mga hindi makatarungang pananalita, ang mga lathalain ng kanyang mga katunggali, at sa madalian at walang sapat na batayang paghuhusga!

 

Kung aking isa-isahing tatalakayin ang ibang uri ng aral, ito'y isang mahabang panayam at hindi pa rin ito sapat. Sa aking harapan ay maraming koleksyon ng iba't ibang aklat na tumatalakay sa moralidad tulad ng: "The Characteristics of the Prophet" ni Shaykh Asbahaaniy, "The Noble Characteristics" by aI-Tabaraaniy, at al- Karaa'etiy, "The Morals and Biographies" ni Ibn Hazm, "Constitution of Morals in the Qur'an" ni Muhammad 'Abdullah Darraaz... atbp.

 

Kaya't ang mensaheng ito, minamahal kong mga kapatid, ay hindi isang pananaliksik hinggil sa moralidad at ang kanyang pilosopiya, bagama't isang paglalarawan kasama ng mga patotoo, ng isang panauhin na nagtataglay ng kahanga-hangang katangian na sa aking paniniwala ay may malaking maitutulong sa mga Da'iyah. Nagbigay ako ng mga pamamatnugot sa ilang bahagi at iniwan ko ang iba na may sanggunian para sa mga nagnanais saliksikin ito.

 

1
1076
تعليقات (0)