Ang Pag-aayuno

PLPHP

Ang Hatol sa Pag-aayuno

 

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa sa limang Haligi ng Islam sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Isinalig ang Islam sa lima: ang pagsaksi na 'Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay Sugo ni Allah, ang pagpapanatili sa Salah, ang pagbibigay ng Zakah, ang pagsasagawa ng Hajj, at ang pag-aayuno sa [buwan ng] Ramadan." Iniulat ito ni Imam al-Bukhari.

 

Ang pag-aayuno ay ang pagtigil sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik, at iba pang nakasisira sa pag-aayuno magmula sa pagsapit ng madaling araw hanggang sa lumubog ang araw. Isinasagawa ito nang may layuning mapalapit kay Allah. Napagkaisahan ang pagiging tungkulin ng pag-aayuno batay sa sinabi ni Allah:

 

"…Kaya ang sinuman sa inyo na nananahan(1) sa Buwan na ito ay pag-ayunuhan niya ito; …" [Qur’an 2:185]

 

Ito ay tungkulin ng bawat Muslim na Baligh (may sapat na gulang) at 'Aqil (may sapat na pag-iisip). Natatamo ang kasapatan ng gulang kapag naging ganap nang 15 gulang, o tinubuan na ng buhok sa maselang bahagi ng katawan, o kapag may punlay nang lumalabas sa wet dream o sa iba pang paraan, at kapag nagkaroon na ng buwanang dalaw ang isang babae. Kapag nangyari sa isang tao ang isa sa mga ito, nasapit na niya ang kasapatan ng gulang.

 

(1) Nananahan: hindi naglalakbay. Hindi obligadong mag-ayuno ang naglalakbay ngunit kapag hindi na siya naglalakbay ay kailangang mag-ayuno siya.

 

 

Ang mga Kagalingan ng Ramadan

 

Itinangi ni Allah ang buwan ng Ramadan sa pagkakaroon ng maraming kagalingan na hindi matatagpuan sa ibang panahon. Ito ang mga sumusunod na mga kagalingan at mga biyaya:

 

1.      Humihingi ng kapatawaran ang mga Anghel para sa sa mga nag-aayuno hanggang sa magsagawa ang mga ito ng Iftar.

2.      Ginagayakan ni Allah sa bawat araw ang Paraiso Niya at nagasasabi Siya: "Halos ang mga lingkod Kong matutuwid ay alisan na ng paghihirap at kapinsalaan at pagkatapos ay pupunta sila sa iyo (Paraiso)."

3.      Sa buwang ito ay ikinakadena ang mga suwail na demonyo.

4.      Nasa buwan ding ito ang Laylatul Qadr na mainam pa sa isang libong buwan.

5.      Ang sumusunod ay kabilang pa rin sa mga kagalingan ng Ramadan:

6.      Patatawarin ang mga nag-aayuno sa huling gabi ng buwan ng Ramadan.

7.      Si Allah ay may mga pinalalaya buhat sa Impiyerno sa bawat gabi ng Ramadan.

8.      Ang isang 'Umrah sa Ramadan ay katumbas ng isang Hajj.

 

Kabilang din sa mga nasasaad na kagalingan ng dakilang buwan na ito ay ang sinabi ng Sugo (SAS): "Ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-asang pagpapalain, patatawarin ang nagdaan niyang kasalanan." Sa isa namang Hadith ay sinabi niya: "Ang bawat mabuting gawa ng anak ni Adan ay may gantimpalang katumbas sa sampung katulad [ng ginawa niya] hanggang sa pitong daang ulit. Nagsabi si Allah: 'Maliban sa pag-aayuno sapagkat ito ay para sa Akin at Akin itong gagantimpalaan"

 

 

Ang Pagtitiyak ng Pagsapit ng Ramadan

 

Natitiyak ang pagsapit ng buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng isa sa dalawang ito:

 

1.      Ang pagkakita sa bagong buwan (new moon) ng buwan ng Ramadan. Kapag nakita ang bagong buwan, kailangan nang mag-ayuno. Sinabi ng Propeta (SAS): "Kapag nakita ninyo ang bagong buwan ay mag-ayuno kayo; at kapag nakita ninyo uli ito ay tapusin na ninyo ang pag-aayuno." Sa pagtitiyak ng pagkakita ng bagong buwan (new moon) ng buwan ng Ramadan ay sapat na ang isang makatarungang tao, samantalang ang pagtitiyak ng pagkakita sa bagong buwan ng Shawwal ay hindi magiging tiyak kung hindi masasaksihan ng dalawang makatarungang tao.

 

2.      Ang pagkabuo ng tatlumpung araw ng buwan ng Sha'ban. Kapag nabuo ang tatlumpung araw, ang ikatatlumpu't isang araw ang siyang unang araw ng buwan ng Ramadan sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "…Kapag naging maulap para sa inyo [ang langit], buuhin ninyo ang bilang (ng buwan ng Sha'ban) sa tatlumpung araw."

 

 

Ang mga Pinapayagang Hindi Mag-aayuno

 

1.      Ang may-karamdamang may pag-asa pang gumaling ngunit mahirap para sa kanya na mag-ayuno. Siya ay pinahihintulutan na hindi mag-ayuno ngunit pagkatapos ng karamdaman ay pag-aayunuhan niya ang mga araw na hindi siya nakapag-ayuno. Sa kabilang dako, ang sinumang may sakit na hindi na maalis-alis, tuloy-tuloy, at hindi na inaasahang mawawala pa, hindi na niya kailangang mag-ayuno ngunit para sa bawat araw na hindi siya nakapag-ayuno ay magpapakain siya sa isang dukha ng isang Mudd (mga 550 gramo) na pagkain o maghahanda siya ng pagkain at anyayahan dito ang mga dukha na ang dami ay katumbas sa bilang ng araw na hindi siya nakapag-ayuno.

 

2.      Ang Musafir o manlalakbay. Ipinahihintulot sa Musafir ang paghinto sa pag-aayuno magmula sa oras ng pag-alis niya sa kanyang bayan hangga't hindi siya nakababalik doon. At kung sakali mang titigil siya sa bayang pinuntahan niya, nananatili pa rin siyang Musafir kung mayroon siyang layuning hindi titigil doon kapag natapos na ang kanyang pakay na siyang dahilan ng kanyang paglalakbay. Ang hatol na ito ay nauukol lamang sa paglalakbay na ang layo ay umabot sa mga 80 kilometro o higit pa.

 

3.      Pinahihintulutan din ang isang babae, kapag nagdadalang-tao o nagpapasuso, na hindi mag-ayuno kapag nangangamba siyang baka makasama ang pag-aayuno sa kanyang sarili o sa kanyang anak. Kapag nawala na ang kadahilanan, pag-aayunuhan niya ang mga araw na hindi siya nakapag-ayuno.

 

4.      Ang matandang nahihirapang mag-ayuno ay pinapayagang hindi mag-ayuno at hindi na niya pag-aayunuhan ang mga araw na hindi siya nakapag-ayuno ngunit magpapakain siya ng isang dukha sa bawat araw na hindi nakapag-ayuno.

 

 

Ang mga Nakasisira sa Pag-ayuno

 

1.      Ang sadyang pagkain o pag-inom. Ang pagkain sanhi ng pagkalimot ay hindi makaaapekto sa pag-aayuno dahil ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang sinumang nakalimot habang siya ay nag-aayuno kaya naman nakakain o nakainom ay lubusin niya ang kanyang pag-aayuno.…" Kabilang din sa nakasisira sa pag-aayuno ang pag-abot sa tiyan ng tubig na dumaan sa ilong, ang paggamit ng dextrose at ang pagpapasalin ng dugo. Ang lahat ng ito ay nakasisira sa pag-aayuno sapagkat para na rin itong pagkain para sa nag-aayuno.

 

2.      Ang pakikipagtalik. Kapag nakipagtalik ang nag-aayuno sa araw ay mawawalan na ng saysay ang kanyang pag-aayuno at kailangang magsagawa siya ng Qadao(1) na may kasamang Kaffarah.(2) Ang Kaffarah ay pagpapalaya ng isang alipin. Ngunit kung hindi siya makakita ng aliping mapalalaya, kailangang mag-ayuno ng dalawang buwang magkasunod; hindi niya ihihinto ang pag-aayuno sa loob ng dalawang buwan maliban kung mayroong kadahilanang katanggap-tangap sa Shari'ah gaya ng pagdiriwang ng dalawang 'حd at ng Yawmut Tashriq, o kadahilanang pampisikal gaya ng pagkakasakit o paglalakbay na ang layunin ay hindi upang itigil ang pag-aayuno. Kung sakaling huminto siya sa pag-aayuno kahit isang araw lamang, kailangang ulitin niya ang pag-aayuno mula sa simula upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod. Kung hindi niya kayang mag-ayuno ng dalawang buwan na sunod-sunod, kailangang magpakain siya ng 60 dukha.

 

3.      Ang paglabas ng punlay bunga ng sariling kagustuhan dahil sa paghalik o pagpaparaos ng sarili at iba pa sapagkat ito ay nakasisira sa pag-aayuno at kinakailangan ang pagsasagawa ng Qada' nang walang kalakip na Kaffarah. Ang pagkakaroon ng wet dream sa araw ay hindi nakasisira ng pag-aayuno.

 

4.      Ang pagpapalabas ng dugo sa katawan sa pamamagitan ng Hajamah(3) o ang pagpapakuha ng dugo upang iabuloy. Ang pagpapakuha ng kaunting dugo para sa pagpapasuri ay hindi nakasisira sa pag-aayuno. Ang hindi ninanais na paglabas ng dugo gaya ng pagdurugo ng ilong o sugat o pagkabunot ng ngipin ay hindi nakaaapekto sa pag-aayuno.

 

5.      Ang sinasadyang pagsusuka. Sa kabilang dako, kapag lumabas ang suka nang hindi ninanais, walang anuman ito.

 

6.      Ang limang mga nabanggit na nakakasira sa pag-aayuno ay makasisira lamang sa pag-aayuno ng isang tao kung nalalaman, naaalala, at kusang-loob niyang ginawa ito. Kung hindi niya nalalaman ang patakaran kaugnay rito o hindi niya nalalaman ang oras—halimbawa'y inakala niyang hindi pa sumapit ang madaling-araw o inakala niyang ang araw ay lumubog na at iba pa—hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Masisira rin ang kanyang pag-aayuno kung naaalala niya ang alituntunin, ngunit kung nakalimot siya ay tanggap ang kanyang pag-aayuno. Kung kusang-loob niyang ginawa ang nakasisira sa pag-aayuno ay masisira rin ang kanyang pag-aayuno, ngunit kung siya ay napilitan lamang, tanggap ang kanyang pag-aayuno at hindi na niya kailangang magsasagawa ng Qada'.

 

7.      Kabilang din sa mga nakasisira ng pag-aayuno ay ang paglabas ng dugo ng buwanang dalaw o ng Nifas (dugong lumalabas matapos magsilang). Kaya oras na makita ng babae ang naturang dugo, nasira na ang pag-aayuno niya. Ipinagbabawal din sa isang babae na mag-ayuno kung siya ay may buwanang dalaw o may Nifas, ngunit kailangang magsagawa siya ng Qada' pagkatapos ng Ramadan para sa mga araw na hindi napag-ayunuhan.

 

(1)Ang pag-aayuno sa ibang araw para sa mga araw na hindi nakapag-ayuno o kung nakapag-aayuno man ay nawalan ng saysay.

(2) Pagbabayad sa kasalanan o pagkakamali.

(3) Ang Hajamah o cupping sa Ingles ay isang uri ng panggagamot sa pamamagitan ng pag-aalis ng kaunting dugo sa ulo. Karaniwang ginagawa ito sa Arabia.

 

 

Ang mga Hindi Nakasisira sa Pag-aayuno

 

1.      Ang pagpaligo, paglangoy, at ang pagpapalamig laban sa init.

 

2.      Ang pagkain, ang pag-inom, at ang pakikipagtalik sa gabi hanggang bago sumapit ang madaling araw.

 

3.      Ang paglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak ay hindi nakaaapekto sa pag-aayuno sa anumang oras sa araw, manapa'y kabilang pa ito sa mga kanais-nais na gawain.

 

4.      Ang paggamit ng anumang uri ng gamot na halal na hindi nakabubusog. Samakatuwid, maaaring magpaturok ng gamot na hindi nakabubusog, magpapatak ng gamot sa mata at tainga kahit malasahan man ang lasa ng gamot sa lalamuan at gayon din ang ang paggamit ng asthma atomizer o asthma inhaler. Hindi rin nakasisira sa pag-aayuno ang pagtikim ng pagkain sa kundisyong walang anumang makararating sa tiyan. Wala ring masama sa pagmumumog at pagsinga ng tubig na ipinasok sa ilong subalit huwag pasosobrahan ito upang walang tubig na makarating sa tiyan. Wala ring masama sa paggamit ng pabango at pag-amoy ng mga mabangong bagay.

 

5.      Ang babaeng may buwanang dalaw o may Nifas, kapag nahinto na ang paglabas ng dugo sa kanila bago nagmadaling araw, ay pinahihintulutan silang ipahuli ang pagpaligo hanggang sa matapos sumapit ang madaling araw at pagkatapos ay saka maligo para sa Salah sa Fajr. Ganito rin ang gagawin ng Junub.

 

 

Paalaala

 

1.      Kapag ang isang di-Muslim ay pumasok sa Islam sa araw ng Ramadan, tungkulin niyang isagawa ang pag-aayuno sa nalalabing bahagi ng araw na iyon ngunit hindi na niya tungkuling magsagawa ng Qada'.

 

2.      Para sa pag-aayuno sa Ramadan, kailangang magkaroon na ng hangaring mag-ayuno sa anumang oras ng gabi at bago sumapit ang madaling araw. Sa pag-aayuno naman na Sunnah, (1) maaaring magkaroon ng hangaring mag-ayuno kahit matapos nang sumapit ang madaling araw at kahit pa matapos na sumikat ang araw sa kundisyon na wala pang anumang nakain.

 

(1)     Ang isang gawain o pagsamba ay Sunnah o ayon sa Sunnah kung (1) Ito ay alinsunod sa ginawa o nakagawian ng Propeta Muhammad (SAS) o (2) Ito ay kanais-nais ngunit hindi Fard o hindi kailangang isagawa.

 

3.      Kanais-nais para sa nag-aayuno na manalangin ng kanyang ninanais kapag kakain na ng Iftar sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang nag-aayuno kapag kakain ng Iftar ay tunay na may panalanging hindi tatanggihan." Iniulat ito ni Imam Ibnu Majah. Isa sa panalanging nasasaad sa Hadith ay ang magsabi ng: "dhahabadh dhama'u wabtallatil 'urْqu wa thabatal ajru in shasallah." Ibig sabihin: Lumisan ang uhaw, nabasa ang mga ugat at natiyak ang gantimpala, kung loloobin ni Allah.

 

4.      Ang sinumang makaalam sa araw na sumapit na pala ang Ramadan ay kailangang mag-ayuno kaagad at kailangang magsagawa siya ng Qada'.

 

5.      Kanais-nais para sa sinumang may Qada' na isasagawa na kaagad itong isagawa upang makalaya na sa pananagutan, ngunit maaari rin niya itong ipagpaliban. Pinahihintulutan din siyang isagawa ang Qada' ng pag-aayuno nang magkakasunod o magkakahiwalay(1) ngunit hindi ipinahihintulot na ipagpaliban iyon hanggang sa matapos ang kasunod na Ramadan kung wala rin lamang kadahilanang tanggap sa Shari'ah.

 

(1) Kung ang nasirang pag-aayuno ay hindi dahil sa pakikipagtalik.

 

 

Ang mga Sunnah sa Pag-aayuno

 

1.      Ang Sahur sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Kumakin kayo ng Sahur sapagkat sa Sahur ay mayroong biyaya." Ang Sunnah sa pagkain ng Sahur ay ang kainin ito kapag malapit na ang madaling-araw sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Mananatili ang aking mga tagasunod sa mabuti hangga't inaagahan nila ang pagkain ng Iftar at ipinapahuli nila ang pagkain ng Sahur."

 

2.      Ang maagang pagkain ng Iftar kapag natiyak na ang paglubog ng araw. Ang Sunnah na kainin sa Iftar ay ang rutab (sariwang datiles); ngunit kung walang makita, maaari na ang tamr (hindi sariwang datiles); kung wala ring makitang ganoon, maaari na ang tubig; at kung wala pa ring makitang ganoon, maaari na ang kahit anong makakain.

 

3.      Ang pananalangin habang nag-aayuno lalo na kapag kakain na ng Iftar sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "May tatlong panalanging tinutugon: ang panalangin ng nag-aayuno, ang panalangin ng naapi, at ang panalangin ng naglalakbay."

 

Kabilang din sa karapat-dapat gawin ng nag-aayuno ay ang pagsasagawa ng Qiyamullayl(1) sa Ramadan sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang sinumang magsagawa ng Qiyamullayl sa Ramadan dahil sa pananampalataya at pag-asang pagpapalain, patatawarin ang nauna sa kanyang kasalanan." Samakatuwid, karapat-dapat para sa isang Muslim na buuhin niya ang Salah na Tarawih kasama ng Imam sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang sinumang magsagawa ng Qiyamullayl kasama ng kanyang Imلm hanggang sa umalis ito, itatala na siya ay nagsagawa ng Qiyamullayl." Kabilang rin sa mga karapat-dapat na gawin niya ay ang madalas na pagbibigay ng kawang-gawa sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang pinakamainam na kawanggawa ay ang kawanggawa sa Ramadan." Nararapat ding maging masipag sa pagbabasa ng Qur'an sapagkat ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Qur'an at ang mambabasa ng Qur'an ay magkakamit ng isang Hasanah (mabuting gawa) sa bawat titik na mababasa at ang isang Hasanah ay may gantimpalang katumbas sa sampung katulad nito.

 

(1)Anumang Salah na isinasagawa pagkatapos ng Isha' hanggang bago sumapit ang madaling araw, gaya ng Tarawih at Tahajjud.

 

 

Ang Salah na Tarawih

 

Ang Salah na Tarawih ay ang Qiyamullayl na isinasagawa sa Jama'ah sa buwan ng Ramadan. Ang oras ng pagsasagawa nito ay magmula ng matapos ang Salah na 'Isha' hanggang sa bago sumapit ang madaling araw. Inudyukan ng Propeta (SAS) ang pagsasagawa ng Qiyamullayl sa buwan ng Ramadan. Ang Sunnah sa Qiyamullayl ay na magdasal ng labing-isang Rak'ah at magsagawa ng Taslim matapos ang bawat dalawang Rak'ah. Kung dadagdagan pa ang labing-isang Rak'ah ay wala rin namang masama. Isa rin sa Sunnah sa Salah na Tarawih ang paghihinay-hinay at ang pagpapahaba sa pagsasagawa na hindi magpapahirap sa mga nagdarasal. Wala ring masama kung dumalo ang mga babae sa Salah na Tarawih kapag ligtas sa mga tukso at sa kundisyong lalabas silang mahinhin, hindi nagtatanghal ng kanilang kagandahan at hindi nakapabango.

 

 

Ang Boluntaryong Pag-aayuno

 

Inudyukan ng Sugo ni Allah (SAS) ang pag-aayuno sa mga sumusunod na araw:

 

1.      Anim na araw sa buwan ng Shawwal (ang buwan na kasunod sa Ramadan) sapagkat ang sabi niya (SAS): "Ang sinumang mag-ayuno sa Ramadan at pinasundan pa ng anim na araw [na pag-aayno] sa buwan ng Shawwal, ito ay para na ring pag-ayuno ng isang taon."

 

2.      Sa araw ng Lunes at Huwebes.

 

3.      Tatlong araw sa bawat buwan na tinaguriang mga puting araw: ang ika-13, ika-14, at ika-15 araw ng anumang buwan sa kalendaryo ng Islam.

 

4.      Sa araw ng 'Ashura', ang ika-10 araw ng buwan ng Muharram. Kanais-nais rin na mag-ayuno ng dalawang araw bago sumapit ang 'Ashura' o dalawang araw pagkatapos nito.

 

5.      Sa araw ng 'Arafah na siyang ikasiyam na araw ng buwan ng Dhul Hijjah.

 

 

Mga Araw na Ipinagbabawal ang Pag-aayuno

 

1.      Ang mga araw ng 'Ed: 'Edul Fitr at 'Edul Ad'ha.

 

2.      Ang tatlong araw ng Yawmut Tashriq: ang ika-11, ika-12, at ika-13 araw ng buwan ng Dhul Hijjah, ngunit ang mga nagsasagawa ng Hajj na Qiran o Tamattu' ay mag-aayuno pa rin kung wala silang Hady.

 

3.      Sa mga araw ng pagreregla at Nifas.

 

4.      Ang boluntaryong pag-aayuno ng isang babae habang kapiling niya ang kanyang asawa kung hindi ito nagpahintulot sa kanya na mag-ayuno sapagkat ang sabi ng Propeta (SAS): "Hindi mag-aayuno ang isang babae habang ang kanyang asawa ay nasa kanyang piling, maliban kung may kapahintulutan nito, kapag hindi Ramadan."

1
1322
تعليقات (0)