Kahalagahan Ng Buwan Ng Ramadan

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Kahalagahan ng Buwan ng Ramadan

 [PLPHP]

 

Sinabi ng Allah:

 

O mga Mananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo, katulad din ng pag-uutos sa nauna sa inyo upang kayo ay maging al-Muttaqun (magkaroon ng takot sa Allah) [Al-Baqarah:183].

 

Sinabi ng Propeta:

 

“Sinuman ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng dahil sa paniniwala niya sa Allah, ang kanyang mga naunang kasalanan ay papatawarin ng Allah.” [Bukhari at Muslim]

 

 

Ang Mga Haligi Ng Pag-Aayuno,

 

1)     Niyah (intensiyon).

 

2)     Pagtitiis ng gutom o sa sumisira sa pag-aayuno (katulad ng pagkain at pag-inom).

 

3)     Panahon (magsisimula sa pagsikat ng bukang liwayway sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw sa hapon.

 

4)     Ang taong mag-aayuno (isang Muslim, nasa wastong gulang, may wastong pag-iisip, may kakayahang mag-ayuno, hindi naglalakbay, walang sakit, walang buwanang dalaw (babae) o dugo sanhi ng panganganak.

 

 

Mga Naidudulot Ng Pag-aayuno,

 

1)     Ang tunay na pagkatakot sa Allah.

 

2)     Pagsasanay sa sarili ng pagtitiis.

 

3)     Nagsasanay sa mga Muslim ng pagkakaisa at ng disiplina.

 

4)     Naipapakita ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga Muslim.

 

5)     Nagbibigay aral sa mga mayayaman upang maramdaman nila ang gutom at hirap na dinaranas ng mga mahihirap sa buong panahon, at nagtuturo sa kanila upang maging mapagpasalamat sa Allah at maging maawain sa mga mahihirap.

 

6)     Nangangalaga sa mga mamamayan upang makaiwas sa mga masasamang gawain at pagkasira ng buhay ng isang tao.

 

7)     Nalilinis ang loob ng tiyan at nagbabawas ng kolesterol at bigat ng tiyan sanhi ng katabaan.

 

8)     Magpakain ng mga nag-aayuno.

 

9)     Manatili sa Masjid (Itikaf) ng sampling hilling araw ng Ramadan.

 

10) Magsagawa ng Salah sa mga gabi nito lalung-lalo na sa Laylatul-Qadar 23,25, 27, O 29.

 

 

Mga Nakasisira Ng Pag-Aayuno,

 

1)      Ang sinasadyang pagkain at pag-inom.

2)      Ang pakikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan.

3)      Ang sinasadyang pagpapalabas ng pimlay (sperm cell).

4)      Ang sinasadyang pagpapalabas ng dugo sa ulo sanhi ng panggagamot

5)      Ang sinasadyang pagsusuka.

6)      Ang paglabas ng dugo sanhi ng buwanang dalaw o sanhi ng panganganak.

7)      Ang ineksyon na nagbibigay ng lakas katulad din ng pagkain at pag-inom ng taong nag-aayimo.

 

Kapag ang buwan ng Ramadan, ay dumating sa atin, ito ang buwan ng pagbabalik loob sa Allah ang paghingi ng kapatawaran Niya, ito ang buwan ng paggawa ng kabutihan at ng pag-iwas sa kasamaan at sa kasalanan. Samakatuwid, samantalahin natin na mapabuti ang ating paniniwala at ang paggawa ng kabutihan sa buwang ito.

 

 

Mga Bawal Sa Pag-aayuno

 

Ang lahat ng mga masasamang gawain kahit na hindi buwan ng Ramadan tulad halimbawa ng pagsisinungaling, panlilibak, paninira sa kapwa, masamang pananalita, panonood ng mga masasagwang palabas, pakikinig ng musika, atpb.

 

Sinabi ng Propeta:

 

Ang sinumang hindi umiiwas sa masamang pananalita at gawa, hindi tatanggapin n ang Allah ang kanyang pagtitiis sa pagkain at pag-inom (pag-aayuno). [Al-Bukhari]

 

 

Mga dapat iwasan Sa Pag-Aayuno,

 

1)     Ang labis na pagmumumog at pagsinghot ng tubig.

2)     Pagtikim ng pagkain ng hindi naman kinakailangan.

3)     Ang pag-iipon ng laway pagkatapos ay lulunin ito.

 

1
1323
تعليقات (0)