Ang mga Alintunnin sa Pagkain

Isinalin ng: Zulfi Foreigners' Guidance Office

Inatasan ni Allah ang Kanyang mga lingkod na kumain ng mga pagkaing nakabubuti at ipinagbawal Niya sa kanila ang mga pagkaing nakasasama, Sinabi Niya:

 

"O mga sumampalataya, kumain kayo ng mga nakabubuti na itinustos Namin sa inyo.…" (Qur’an, 2:172)

 

Ang halos lahat ng pagkain ay ipinahihintulot maliban sa mga ipinagbawal. Ang Allah ay nagpahintulot sa Kanyang mga lingkod na mananampalataya na kumain ng mga nakabubuting pagkain upang pakinabangan nila ang mga ito. Hindi ipinahihintulot na gamitin ang mga biyaya ni Allah sa pagsuway. Nilinaw na ni Allah sa Kanyang mga lingkod ang ipinagbawal Niya na mga pagkain at mga inumin. Sinabi Niya:

 

"…gayong nilinaw na Niya nang masusi sa inyo ang ipinagbawal Niya sa inyo, maliban doon sa napilitan kayo.…" Samakatuwid ang anumang hindi nalinaw ang pagbabawal, ito ay Halal (ipinahihintulot ni Allah). [Qur’an, 6:119]

 

Nagsabi naman ang Propeta (SAS):

 

"Tunay na si Allah ay nagsatungkulin ng mga tungkulin, kaya huwag ninyong ipagpawalang-bahala ang mga ito; nagtakda ng mga hangganan, kaya huwag ninyong lampasan ang mga ito; nagbawal ng ilang mga bagay, kaya huwag ninyong labagin ang mga ito; nanahimik sa ibang mga bagay bilang awa sa inyo—hindi sanhi ng pagkalimot, kaya huwag na ninyong usisain ang tungkol sa mga ito. "

 

Samakatuwid, ang bawat bagay, tulad ng mga pagkain, mga inumin, at mga kasuutan, na hindi nilinaw ni Allah ni ng Kanyang Sugo, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pagbabawal nito ay hindi ipinahihintulot na ipagbawal ito. Ang patakaran ay na ang bawat pagkain na Tahir(1) na hindi nakapipinsala ay ipinahihintulot; taliwas sa mga pagkaing Najis(2) gaya ng patay na hayop, dugo, nakalalasing na inumin, sigarilyo, at pagkaing nahaluan ng bagay na Najis dahil ang mga ito ay ipinagbabawal sapagkat nakasasama at nakapipinsala. Ang ibig sabihin ng patay na hayop ay ang hayop na naalisan ng buhay nang hindi ayon sa pagkakatay na itinatagubilin ng Islam. Ang dugo na ipinagbabawal ay ang dugong lumalabas sa hayop kapag kinakatay. Ang dugong naiiwan sa loob ng karne matapos katayin at ang dugong natitira sa mga ugat ay ipinahihintulot kainin.

 

---------------

(1) Itinuturing na malinis sa Islam kaya naman ipinahihintulot na kainin.

(2) Itinuturing na marumi sa Islam, kaya naman ipinagbabawal na kainin.

 

 

Ang mga Ipinahihintulot na Pagkain

 

Ang mga ipinahihintulot na pagkain ay dalawang uri: ang mga hayop at ang mga halaman. Ipinahihintulot ang alin man sa mga ito kung hindi nakakapipinsala. Ang mga hayop ay dalawang uri: mga hayop na nabubuhay sa lupa at ang mga hayop na nabubuhay sa dagat. Sa kabuuan, ang mga hayop na nabubuhay sa dagat ay Halal at hindi na rin kailangang katayin ayon sa itinatagubilin ng Islam sapagkat kahit nga ang patay (namatay na hindi kinatay) na hayop ng dagat ay ipinahihintulot na kainin. Ang mga hayop na nakatira sa lupa ay ipinahihintulot kainin maliban sa ilang uri na ipinagbawal ng Islam:

 

a.      Ang asno na inaalagaan,

 

b.      Ang anumang hayop na may pangil na ginasamit nito sa pagsila, maliban sa hyena.

 

 

Ang mga ibon, maliban sa mga sumusunod:

 

Ang mga ibon na may kukong ipinandadagit o ipinansisila. Nagsabi si Ibnu 'Abbas (RA):

 

a.      "Ipinagbawal ng Sugo ni Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang lahat ng may pangil na mabangis na hayop at ang lahat ng ibong may kukong ipinaninila."

 

b.      Ang mga ibong kumakain ng patay gaya ng agila, buwitre, uwak, at lawin dahil sa dumi ng kinakain ng mga ito.

 

Ang pinandidiriang mga hayop gaya ng ahas, daga, at mga kulisap (maliban sa balang at tipaklong).

 

Ang iba pa sa mga hayop at mga ibon na nabanggit ay Halal gaya ng kabayo, baka, kalabaw, kambing, tupa, usa, manok, asnong ligaw (hindi inaalagaan), iguana,(1) usa, ostritch, kuneho, at iba pa. Hindi kabilang sa mga ito ang Jallalah: ang hayop na bagaman Halal ngunit ang karamihan sa kinakain ay Najis. Ipinagbabawal kainin ang Jallalah hanggang hindi ito ikinukulong nang tatlong araw at pinakakain ng pagkaing Tahir lamang.(2)

 

Makroh(3) ang pagkain ng hilaw na sibuyas, bawang, at mga gaya nito na may masamang amoy lalo na kung papasok sa Masjid.

 

Ang sinumang mapipilitang kumain(4) ng pagkaing Haram, dahil baka ikapipinsala ang hindi pagkain nito, ay pinahihintulutang kumain ng makasasapat lamang upang manatiling buhay. Ang nakalalason ay hindi maaaring kainin kailanman.

 

Ang sinumang mapadaan sa isang taniman at namitas ng bunga sa puno nito o namulot ng nalaglag na bunga at walang anumang bakod na nakapaligid sa pataniman at wala ring nagbabantay; ipinahihintulot sa kanya na kainin ang nasabing bunga ngunit hindi siya magdadala, hindi aakyat sa puno, hindi mambabato ni manunungkit ng bunga, at hindi kakain sa mga nakatipon o nakatumpok na bunga maliban na lamang kung kinakailangan.

 

---------------------------

(a)     Anumang hayop na parang bayawak ngunit higit na maikli ang buntot kaysa bayawak. Halaman ang kinakain nito at hindi ito kumakain ng hayop, patay man o buhay. Ang bayawak ay Haram kainin sapagkat kumakain ito ng patay.

 

(b)     Ang halimbawa ng Jallalah ay ang manok o pato na hindi nakakulong at hinayaang gumala-gala kaya ang mga ito ay nakakakain ng marumi at Najis.

 

(c)      Hindi Harلm ngunit hindi rin naman kanais-nais. Hindi nagkakasala ang gumagamit o kumakain o gumagawa ng makroh.

 

(d)     Kung halimbawa'y nasa isang disyerto at walang makain kundi isang baboy o anumang tulad nito, maaari nang kainin ito kung talagang malamang na ikamamatay ang hindi pagkain nito.

 

 

Ang mga Alituntunin sa Pagkakatay

 

Yayamang kabilang sa mga kundisyon upang mapahintulutang kainin ang isang hayop na nabubuhay sa lupa ay na nakatay ito ayon sa pagkakatay na itinatagubilin ng Islam, kailangang talakayin ang pamamaraan ng pagkakatay at alamin ang mga kinakailangan dito.

 

Ang pagkakatay ayon sa Islam ay ang pagkatay ng hayop na naninirahan sa lupa at ipinahihintulot kainin sa pamamagitan ng paglalaslas sa lalamunan (daanan ng hangin papuntang baga) at sa esopago (daanan ng pagkain at inumin) o pagsusugat sa alinmang bahagi ng katawan nito kung mahirap ang paglalaslas.

 

Hindi Halal ang anumang bahagi ng katawan ng isang hayop na maaaring katayin ngunit hindi kinatay ayon sa Islam sapagkat ang hindi kinatay ay itinuturing na patay.(1)

 

----------------

(a)     Sa aklat na ito, ang ibig sabihin ng patay—kapag hayop ang tinutukoy—ay ang hayop na namatay nang hindi sadyaang kinatay.

 

 

Ang mga Kundisyon sa Pagkakatay

 

Ang tagapagkatay ay kailangang taong may sapat na pag-iisip at isang Muslim o Kristiyano o Hudyo. Samakatuwid, hindi Halal ang kinatay ng isang baliw o lango(1) o bata na wala pang sapat na pag-iisip sapagkat hindi tanggap sa mga nabanggit ang layunin na magkatay dahil sa kawalan nila ng sapat na pag-iisip. Hindi rin Halal ang kinatay ng isang Kafir gaya ng pagano o kaanib ng Zoroasterianismo, at Qubori (mananamba ng patay o nakalibing sa puntod).

 

Ang pagkakaroon ng kagamitan sa pagkakatay. Ipinahihintulot ang pagkatay sa pamamagitan ng lahat ng matalas na bagay na nakapagpapadanak ng dugo, maging ito man ay gawa sa bakal o bato o maging anupaman ito, maliban sa ngipin, buto at kuko sapagkat hindi ipinahihintulot na ipangkatay ang mga ito.

 

--------------------

(1) Lasing sa alak o bangag sa gamot.

 

 

Ang paglalaslas ng lalamunan na siyang daanan ng hangin papuntang baga, ng esopago na siya namang daanan ng pagkain at inumin, at ng isa sa dalawang malaking ugat sa leeg.

 

Ang dahilan kung bakit itinakda ang bahaging ito ng katawan at lalo na ang pagputol sa mga nabanggit ay upang lumabas ang dugo sapagkat ang bahaging ito ay tagpuan ng mga pangunahing ugat at sapagkat ang gayon ay siyang pinakamabilis sa pag-aalis ng buhay, kaya naman ang karne ay lalong malasa at hindi gaanong masakit para sa hayop.

 

Kapag hindi magawang laslasin sa nabanggit na bahagi dahil hindi makaya, tulad halimbawa ng mailap na hayop, ang pagkatay sa ganitong hayop ay sa pamamagitan ng pagsusugat sa alinmang bahagi ng katawan nito.

 

Ang hayop na nasakal, napalo o nabagsakan ng anumang mabigat, nalaglag buhat sa mataas na lugar, at nilapa ng mabangis na hayop ay ipinahihintulot kainin sa kundisyon na ito ay naabutang may buhay pa at makakatay pa.

 

Na ang tagapagkatay ay magsasabi ng bismillah bago laslasin ang lalamunan. Sunnah ding sabihin ang Allahu akbar kasama ng bismillah.

 

 

Magandang Asal sa Pagkakatay

 

a.      Makroh na katayin ang hayop ng mapurol na patalim.

b.      Makroh na hasain ang patalim habang nakatingin ang hayop.

c.      Makroh na iharap ang hayop na kakatayin sa iba pa sa Qiblah.

d.      Makroh na baliin ang leeg nito o balatan ito bago tuluyang namatay.

e.      Sunnah na katayin ang baka, tupa, at kambing na nakahiga sa kaliwang bahagi ng katawan nito at ang kamelyo na nakatayo samantalang nakagapos ang kaliwang kamay nito.

 

 

Ang Pangangaso

 

Ipinahihintulot ang pangangaso kung kailangan, ngunit kung para lamang sa paglilibang at paglalaro, ito ay makroh.

 

Ang hayop na mailap, matapos matamaan ito (ng ano mang ginagamit sa pangangaso) at mahuli ito, ay may dalawang kalagayan:

 

a.      Na ito ay maaabutan habang may buhay pa ito. Kapag ganito ay kailangan itong katayin;

 

b.      Na ito ay maaabutan na patay na o buhay nga ngunit nag-aagaw-buhay na. Sa ganitong kalagayan ay itinuturing itong Halal (kahit hindi nakatay).

 

 

Ang kundisyong kailangan para sa mangangaso ay katulad ng sa nagkakatay:

 

Na ang nangangaso ay may sapat na pag-iisip at isang Muslim o isang Kristiyano o isang Hudyo. Samakatuwid, hindi Halal para sa isang Muslim na kainin ang nahuli sa pangangaso ng isang baliw o lango. Hindi rin maaari ang nahuli ng isang pagano, kasapi ng Zoroasterismo, at iba pang uri ng mga hindi mananampalataya.

 

Na ang gamit sa pangangaso ay matalas: nakapagpapadanak ng dugo (kung hindi baril) at hindi gawa sa kuko o buto o ngipin. Susugatan ang hayop sa pamamagitan ng matalim na gamit hindi ng mapurol. Ang mga hayop na ginagamit sa pangangaso tulad ng mga aso at mga ibong mandaragit ay Halal ang anumang mailap na hayop na mapatay ng mga ito kung ang mga ito ay tinuruang manghuli. Turuan ang hayop kung kapag pinawalan ito ay sumusugod ito; kung kapag inudyukan itong manila ay naninila ito; kung kapag nakakuha ito ng hayop ay hahawakan nito iyon para sa panginoon nito hanggang sa puntahan siya nito, at hindi nito hinahawakan iyon para sa sarili nito.

 

Na itutudla ang sandata nang naglalayong patamaan ang hayop. Kaya kung nalaglag lamang ang sandata sa kamay at nakapatay ito ng isang hayop, hindi Halal ang hayop na ito sapagkat walang layuning patamaan ito. Ganoon din naman kung kusang umalis ang aso at nakapatay ng isang hayop, hindi Halal ang hayop na nasila sapagkat hindi ito pinawalan ng panginoon nito upang manila at wala rin siyang layuning mangaso. Kapag tumudla ng isang hayop ngunit iba ang tinamaan o nakapatay ng isang pangkat ng mga hayop, Halal pa rin ang tinamaan.

 

Ang pagsasabi ng bismillah kapag tutudla o magpapawala ng nangangasong hayop. Itinatagubilin ding sabihin ang Allahu akbar kasunod ng bismillah.

 

 

Paalaala

 

Ipinagbabawal ang pag-aalaga ng aso kung ang layunin ay hindi ayon sa ipinahintulot ng Sugo ni Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, na isa sa tatlong ito: para sa pangangaso, pagbabantay ng mga alagang hayop, at pagbabantay ng mga pananim.

 

1
1355
تعليقات (0)