Ang mga Alituntunin sa Zakah

Zulfi Foreigners' Guidance Office

Ang Hatol Kaugnay sa Zakh

 

Ang Zakah ay ang ikatlo sa mga Haligi ng Islam. Tungkulin ng isang Muslim na magbigay ng Zakah(1) kapag nagmay-ari siya ng Nisab(2) at inabutan ito sa kanya ng isang taon. Nagsabi ang Allah:

 

"Isagawa ninyo nang wasto ang Salah at magbigay kayo ng Zakah …" [Qur’an, 2:110]

 

Ang pagsasabatas ng Zakah ay kapupulutan ng maraming aral at kapakinabangan. Ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito:

 

1.      Ang paglilinis ng kaluluwa at ang paglalayo nito sa karamutan at kakuriputan;

 

2.      Ang pagsasanay sa isang Muslim na maging mapagbigay;

 

3.      Ang pagpapatatag sa mga bigkis ng pagmamahalan sa pagitan ng mayaman at mahirap sapagkat ang mga tao ay nilikhang may kalikasang mahalin ang sinumang  nagmamagandang-loob sa kanila;

 

4.      Ang pagsuporta sa isang mahirap na Muslim at pagpupuno ng kanyang pangangailangan; at

 

5.      Ang paglilinis sa mga tao sa kanilang mga kasalanan at mga pagkakamali sapagkat sa pamamagitan nito ay napapawi ang mga maling gawa at tumataas ang antas nila kay Allah.

 

---------------

(1) Ang buwis ng pamahalaan ay hindi kapalit o katumbas ng Zakah.

 

(2) Ang Nisab ay ang minimum na bilang o halaga ng ari-arian upang ito ay maaari nang patawan ng Zakah.

 

 

Ang mga Kailangang Patawan ng Zakah

 

Kinakailangang ipataw sa ginto, pilak, pera, kalakal, at produkto ng lupa na tulad ng mga butil, mga bunga at mga minimina.

 

 

Ang Zakah ng Ginto, Pilak, at Pera(1)

 

Pinapatawan ng Zakah ang ginto at ang pilak maging ano man ang anyo ng mga ito. Kinakailangang magbigay ng Zakah para sa ginto o pilak ang sinumang nagmamay-ari ng mga ito na umabot sa Nisab. Ang Nisab ng purong ginto ay 20 Mithqal o katumbas ng 70 gramo at ang Nisab naman ng purong pilak ay 200 Dirham o katumbas ng 460 gramo.(2) Kaya ang sinumang nagmay-ari ng Nisab ng ginto ay kailangang magbigay ng 2.5% ng minamay-aring ginto. Ang sinumang nagmay-ari ng Nisab ng pilak ay kailangan ding magbigay ng 2.5% ng minamay-aring pilak. Kapag ninais na magbigay ng Zakah na pera, kailangang alamin kung magkano ang halaga ng ginto o pilak sa mismong araw na inabutan ng isang taon ang ginto o ang pilak at pagkatapos ay magbigay ng Zakah para sa ginto o pilak na katumbas sa salaping ginagamit sa bayang kinaroroonan.(3)

 

------------------

(1)     Kapag nagmamay-ari ng ginto o pilak o pera na nananatiling umaabot sa Nisab, kailangan pa ring magbigay ng Zakah para rito taon-taon kahit nakapagbayad na sa nakalipas na taon o mga taon.

 

(2)     Kaya ang sinuman na nagmamay-ari ng purong ginto o purong pilak na umabot o humigit sa Nisab ay kailangang magbigay ng Zakah na 2.5% o 1/40 ng kabuuan ng tinataglay na ginto o pilak.

 

(3)     Kung nagmamay-ari ng hindi purong ginto o gintong hindi umabot sa 24 karat, na siya namang karaniwan sa ginto sa ngayon, ay kailangang ipaghambing ang halaga ng taglay ginto sa halaga ng 70 gramong purong ginto. Kung ang halaga ng ginto ay mababa sa halaga ng 70 gramong purong ginto, hindi papatawan ng Zakah ang ginto; kung ang halaga naman ng ginto ay umabot sa halaga ng 70 gramong purong ginto o higit pa, kailangang magbigay ng Zakah na katumbas sa 2.5% o 1/40 ng kabuuang halaga ng ginto.

 

 

Ang batayan sa pagkukuwenta ng Zakah para sa halaga ng alahas na ginto ay hindi ang halaga ng pagkakabili ng alahas—na karaniwang mas mataas ang halaga kaysa tunay na halaga ng nilalamang ginto dahil ang gastos sa paggawa ng alahas ay ipinatong na sa halaga. Halimbawa: Kung nagmamay-ari ng 80 gramo na (mga) alahas na hindi purong ginto, aalamin sa alahero ang tunay na halaga ng nilalamang ginto ng mga alahas at ito ang pagbabatayan ng halaga—hindi ang halaga ng pagkakabili ng alahas dahil maaaring nabili ito ng mura o mahal sa tunay na halaga ng gintong tinataglay ng mga alahas. Kaya kung ang 80 gramong alahas na hindi purong ginto ay hindi umabot sa halaga ng 70 gramong purong ginto, hindi ito papatawan ng Zakah.

 

Halimbawa: Kung sakaling nagmay-ari ang isang tao ng 100 gramong purong ginto, kailangang magbayad siya ng Zakah para rito sapagkat nagmay-aari siya ng gintong umabot sa Nisab. Ang Zakah nito ay 2.5 gramong ginto. Kung ninais na pera ang ibigay para sa Zakah nito, aalamin niya ang halaga ng 100 gramong ginto kapag ito ay inabutan ng isang taon sa kanya at saka magbigay ng Zakah na pera na 2.5% ng halaga ng kanyang ginto.

 

Kinakailangan ding magbigay ng Zakah para sa pera kapag umabot ito sa Nisab. Kaya ang sinumang nagmay-ari ng pera na [hindi bababa sa halagang] katumbas sa halaga ng 70 gramong purong ginto.(1) Kaya walang gagawin ang isang Muslim, kapag nagtataglay ng pera na inabutan sa kanya ng isang taon, kundi magtanong sa isang awtorisadong nagtitinda ng ginto hinggil sa halaga ng 70 gramong purong ginto. Kapag nagtataglay siya ng halagang katumbas niyon o higit pa, magbigay siya ng Zakah para rito [na katumbas sa 2.5% ng kabuuang halaga nito]. Ngunit kung ang taglay niyang halaga ay mababa sa halagang tinuran ng napagtanungan, wala siyang tungkuling magbibibay ng Zakah.

 

Halimbawa: Kung ang isang tao ay nagtataglay ng 800$ at inabutan ito ng isang taon, aalamin niya ang halaga ng purong ginto kung ang batayan ng perang umiiral sa bansa ay ginto, o aalamin naman niya ang halaga ng purong pilak kung ang batayan ng perang umiiral sa bansa ay pilak.(1) Kung napag-alaman niya na ang halaga ng 70 gramong ginto ay 840$, halimbawa, hindi na niya kailangang magbigay ng Zakah sapagkat ang halagang tinataglay niya ay hindi umabot sa Nisab o sa halagang katumbas ng 70 gramong ginto. Tulad din nito ang pagkukuwentang gagawin kung ang batayan ng pera ng bansa ay pilak.

 

--------------------------

(1)     Ang pera ng Pilipinas, U.S.A., Saudi Arabia at maraming bansa sa mundo ay nasa pamantayang ginto kaya ang gagamiting batayan sa pagkukuwenta ng Zakah ng pera ay ang halaga ng ginto sa dolyar o piso.

 

 

Ang Zakah ng mga Kalakal

 

Ginawang tungkulin ng Islam para sa isang mangangalakal na Muslim na nagmamay-ari ng yaman na ginagamit niya sa pangangalakal na magbigay ng taunang Zakah bilang pasasalamat sa biyaya ni Allah at bilan pagtupad sa tungkulin niya sa nangangailangang mga kapatid niya sa pananampalataya. Saklaw ng pagpapataw ng Zakah ang lahat ng naipagbibili at nabibili(1) sa layuning tumubo, gaya ng real estate, hayop, pagkain, inumin, sasakyan, at iba pa.

 

Ang kundisyon para Zakah na ito ay kailangang umabot sa Nisab [ang kabuuang halaga ng kalakal]. Malalaman ito sa pamamagitan ng paghahambing ng kabuuang halaga ng kalakal sa halaga ng Nisab ng ginto o pilak. Kailangang magbigay taun-taon ng Zakah para rito na katumbas sa 2.5% ng kabuuang halaga ng mga paninda. Kaya kung nagmay-ari ang isang tao ng kalakal na nagkakahalaga ng 100,000 Piso, halimbawa, kailangang magbigay siya ng Zakah na 2,500 Piso [kung ang 100,000 Piso ay umabot sa Nisab ng ginto]. Ang mga mangangalakal na nagtitinda at bumibili ay kailangang magsagawa ng pagtataya ng halaga ng mga paninda na tinataglay nila sa simula ng bawat taon at saka sila magbayad ng Zakah nito. Kung sakaling ang isang mangangalakal ay bumili ng kalakal 10 araw bago ganap na natapos ang isang taon, papatawan pa rin ng Zakah ang kalakal na ito kasama ng iba pang mga kalakal.

 

----------------

(1)  Ang kalakal na naipagbibili at nabibili ay mga paninda (goods) at hindi serbisyo.

 

 

Nagsisimula ang taon ng pangangalakasal sa unang araw na nagsimula ito. Ang pagbibigay ng Zakah ay taunan kaya kinakailangang magbigay ang isang Muslin ng Zakah para sa kanyang ari-arian taun-taon. Ang ikinakalakal na mga alagang hayop na umaaasa sa pakain (hindi kusang nanginginain sa pastulan) ay pinapatawan ng Zakahmaabot man ng mga ito ang bilang ng Nisab para sa alagang hayop o hindi maabotkapag umabot sa Nisab ng pera ang kabuuang halaga nito. Ang Zakah para rito ay pera.

 

 

Ang Zakah ng Shares o Sapi sa Kompanya

 

Sa panahon ngayon ay namumuhanan ang mga tao sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng shares o mga sapi sa mga kompanyang tulad ng real estates at iba pa. Mayroon sa kanilang naglalagak ng salapi sa mga sapi, na maaaring kumita o malugi kung magkaminsan sa loob ng ilang taon. Ang mga sapi na ito ay pinapatawan ng Zakah sapagkat ang mga ito ay itinuturing na mga kalakal. Kaya tungkulin ng isang Muslim na nagmamay-ari ng shares sa isang Kompanya na alamin taun-taon ang kabuuang halaga ng kanyang shares at magbigay ng Zakah. Maaari ring pagsabay-sabayin ang pagbabayad ng Zakah para sa kung ilang taon kapag naipagbili na ang mga shares at natanggap na ang halaga.

 

 

Ang Zakah ng Produkto ng Lupa

 

Pinapatawan ng Zakah ang mga produkto ng lupa na natatakal at naiimbak gaya ng datiles (dates), trigo, barley, palay, munggo, mais, at mga gaya nito, ngunit hindi pinapatawan ng Zakah ang mga bungangkahoy at ang mga gulay. Pinapatawan ng Zakah kapag umabot [ang lahat ng mga ito maliban sa barley] sa Nisab na katumbas sa 675 Kilo. Ang Nisab ng barley ay 552 Kilo. Sa ganitong uri ng Zakah, hindi na kailangang lumipas muna ang isang taon bago magbigay ng Zakah; magbibigay ng Zakah tuwing anihan. Pinapatawan ng Zakah na 10% ng kabuuang ani kapag ito ay itinanim sa lupang pinatutubigan ng ulan, mga ilog at katulad nito, o sa madaling salita: nang hindi na nagpapakahirap o gumagastos ang magsasaka sa pagpapatubig. Subalit kapag ang lupa ay napapatubigan kung magpapakahirap o gagastos pa siya, ang ipinapataw na Zakah ay 5% ng kabuuang ani. Halimbawa: Kung nagtanim ng palay ang isang magsasaka at umani ng 800 Kilo, papatawan ito ng Zakah sapagkat ang Nisab ng palay ay 675 Kilo. Papatawan ito ng Zakah na 10% ng ani o 80 Kilo kung napatubigan ang lupang pinagtaniman nang walang trabaho o gastos, o 5% ng ani o 40 Kilo kung ang lupa ay napatubigan nang may trabaho at gastos.

 

 

Ang Zakah ng Hayop(1)

 

Ang hayop na tinutukoy rito ay kamelyo, baka, kalabaw, tupa, at kambing. Pinapatawan ng Zakah ang mga hayop na ito alinsunod sa sumusunod na mga kundisyon:(2)

 

1.      Ang pagkaabot sa Nisab. Ang Nisab sa kamelyo ay 5 kamelyo; ang Nisab sa tupa o kambing ay 40 tupa o kambing; at ang Nisab sa baka o kalabaw ay 30 baka o kalabaw. Ang mababa pa sa alin man sa nabanggit na Nisab ay hindi pinapatawan ng Zakah;

 

2.      Na aabutan ang mga ito ng isang taon na taglay pa rin ng may-ari ng mga ito;

 

3.      Na ang alin man sa mga ito ay Sa'imah: kusang nanginginain sa pastulan sa higit na maraming araw ng taon. Hindi nagpapataw ng Zakah para sa mga hayop na kinukumpayan o binibilhan o binibigyan ng pakain ng may-ari ng mga ito, maliban kung ang mga ito ay kusang nanginginain sa higit na maraming araw ng taon sapagkat pinapatawan ang mga ito ng Zakah ayon sa Nisab ng mga ito;

 

4.      Na hindi ipinantatrabaho ang mga ito o ginagamit ng may-ari ng mga ito sa pag-aararo, paghihila ng kariton, at iba pang gawain.

 

--------------------------------

(1)     Kapag nagmay-ari ng mga hayop na pinapatawan ng Zakah na umaabot sa Nisab ang bilang, kailangan pa ring magbigay ng Zakah para sa mga ito bawat taon kahit pa nakapagbayad na sa nakalipas na taon o mga taon.

 

(2)     Buhay na hayop at hindi pera ang ibinibigay bilang Zakah.

 

 

Paraan ng Pagkukuwenta ng Zakah

 

Ang Zakah sa Kamelyo (1)

 

Pinapatawan ng Zakah ang mga kamelyo kapag umabot ang mga ito sa Nisab na 5 kamelyo. Kaya kapag nagmay-ari ang isang Muslim ng 5 hanggang 9 kamelyo at inabutan ang mga ito ng isang taon at nanatiling pag-aari pa rin niya, ang Zakah ay 1 tupa na isang taong gulang. Kapag nagmay-ari ng 10 hanggang 14, ang Zakah ay 2 tupa; kapag nagmay-ari ng 15 hanggang 19, ang Zakah ay 3 tupa; kapag nagmay-ari ng 20 hanggang 24, ang Zakah ay 4 tupa; kapag nagmay-ari ng 25 hanggang 35, ang Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 1 taong gulang ngunit kung wala nito ay sapat na ang 1 lalaking kamelyo na 2 taong gulang; kapag nagmay-ari ng 36 hanggang 45, ang Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 2 taong gulang; kapag nagmay-ari ng 46 hanggang 60, ang Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 3 taong gulang; kapag nagmay-ari ng 61 hanggang 75, ang Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 4 na taong gulang; kapag nagmay-ari ng 76 hanggang 90, ang Zakah ay 2 babaeng kamelyo na 2 taong gulang; kapag nagmay-ari ng 91 hanggang 120, ang Zakah ay 2 babaeng kamelyo na 3 taong gulang. Kapag sumobra pa sa 120 kamelyo, ang    Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 2 taong gulang sa bawat 40 kamelyo na karagdagan o 1 babaeng kamelyo na 3 taong gulang sa bawat 50 kamelyo na karagdagan. [Sa halip na tupa ay maaari ring kambing ang ibigay.] Heto ang talahanayan na maglilinaw sa pagkukuwenta ng Zakah para sa kamelyo:

 

----------------------

(1)     Bagamat wala namang kamelyo sa Pilipinas, minabuti pa rin namin talakayin ang tungkol sa Zakah nito upang maging masaklaw ang aklat na ito.

 

 

Bilang

 

Mula Hanggan Zakah

 

5 9 1 tupa o 1 kambing

10 14 2 tupa o 2 kambing

15 19 3 tupa o 3 kambing

20 24 4 tupa o 4 kambing

25 35 1 babaeng kamelyo na 1 taong gulang

36 45 1 babaeng kamelyo na 2 taong gulang

46 60 1 babaeng kamelyo na 3 taong gulang

61 75 1 babaeng kamelyo na 4 taong gulang

76 90 2 babaeng kamelyo na 2 taong gulang

91 120 2 babaeng kamelyo na 3 taong gulang

 

Kapag sumobra pa sa 120, ang Zakah ay 1 babaeng kamelyo na 2 taong gulang sa bawat 40 na karagdagan o 1 babaeng kamelyo na 3 taong gulang sa bawat 50 na karagdagan.

 

 

Ang Zakah Para sa Baka (1)

 

Kapag nagmay-ari ng 30 baka hanggang 39 baka, ang Zakah ay 1 guya na isang taong gulang. Kapag nagmay-ari ng 40 hanggang 59, ang Zakah ay 1 guya na dalawang taong gulang; kapag nagmay-ari ng 60 hanggang 69, ang Zakah ay 2 guya na isang taong gulang; kapag nagmay-ari ng 70 hanggang 79, ang Zakah ay 1 guya na isang taong gulang at 1 guya na dalawang taong gulang. At pagkatapos nito, sa bawat 30 baka na karagdagan ang Zakah ay 1 guya na isang taong gulang, o sa bawat 40 baka na karagdagan ang Zakah ay 1 guya na dalawang taong gulang. Ganito ang pagtutuos saanman umabot ang bilang.

 

-------------------------

(1)     Ang patakaran sa kalabaw ay katulad din ng sa baka. Ang hayop na ibinibibay bilang Zakah ay walang kapansanan.

 

 

Bilang at Hangganan at nararapat na Zakah

 

30-39, 1 guya na 1 taong gulang

40-59, 1 guya na 2 taong gulang

60-69, 2 guya na 1 taong gulang

70-79, 2 guya: 1 taon at 2 taong gulang

 

 

Ang Zakah Para sa Tupa (1)

 

Kapag nagmay-ari ng 40 hanggang 120 tupa, ang Zakah ay 1 tupa. Kapag nagmay-ari ng 121 hanggang 200, ang Zakah ay 2 tupa; kapag nagmay-ari ng 201 hanggang 300, ang Zakah ay 3 tupa; kapag nagmay-ari ng 301 hanggang 400, ang Zakah ay 4 tupa; kapag nagmay-ari ng 401 hanggang 500, ang Zakah ay 5 tupa. At sa bawat 100 tupa na karagdagan ang Zakah ay 1 tupa maging gaano man karami ang madadagdag pa.

 

 

Bilang at Hangganan at nararapat na Zakah

 

40 120 1 tupa

121 200 2 tupa

201 300 3 tupa

301 400 4 tupa

401 500 5 tupa

 

 

Ang Karapat-dapat sa Zakah

 

Ang Allah ay nagsabi (9:60):

 

"Ang mga Zakah ay para lamang sa mga maralita, sa mga dukha,(2) sa mga naglilingkod sa pagtitipon nito, sa mga mapalulubag-loob ang puso, sa pagpapalaya ng alipin, sa mga may pagkakautang, sa pakikibaka alang-alang kay Allah, at sa manlalakbay—isang tungkuling iniatang ni Allah. Ang Allah ay Maalam, Marunong."

 

-------------

(1)     Ang patakaran sa kambing ay katulad din ng sa tupa. Ang tupang ibinibigay bilang Zakah ay mga 6 buwan pataas, walang kapansanan at hindi napakatanda.

 

(2)     Ayon sa Tagalog-English DICTIONARY ni Leo James English ang maralita ay extremely poor o lubhang mahirap at ang dukha naman ay poor o mahirap.

 

 

Nilinaw rito ng Allah ang walong uri ng tao na ang bawat isa ay karapat-dapat na tumanggap ng Zakah. Ang Zakah sa Islam ay bumabalik sa lipunan lalong-lalo na sa mga may pangangailangan at hindi sa mga alagad ng relihiyon gaya ng nangyayari sa ibang mga relihiyon. Ang sumusunod ay ang mga may karapatang tumanggap ng Zakah

 

1.      Ang maralita (faqir) ay ang hindi makatugon sa kahit kalahati man lamang sa kanyang pangangailangan;

 

2.      Ang dukha (miskin) naman ay ang may kakayahang tumugon sa higit sa kalahati sa kanyang pangangailangan ngunit hindi kayang tugunan nang lubusan ang pangangailangan. Sila ay pagkakalooban ng Zakah ayon sa kanilang pangangailangan sa loob ng ilang buwan o isang taon;

 

3.      Ang mga naglilingkod sa pagtitipon Zakah ay ang mga taong binigyan ng pamahalaan ng kapangyarihang mangalap ng Zakah mula sa mga karapat-dapat magbayad nito. Bibigyan ang bawat isa sa kanila ng suweldong katumbas sa kanyang pinagtrabahuhan at angkop sa kanyang katungkulan—kahit pa man siya ay isang mayaman;

 

4.      Ang mga mapalulubag-loob ang mga puso sa Islam ay ang mga pinunong sinusunod sa kanilang lipunan na hinahangad na pumasok sa Islam o na tumigil sa pamiminsala sa mga Muslim. Kabilang din dito ang mga bagong pasok sa Islam o ang mga taong maaakit ang puso sa Islam upang lumakas ang paniniwala sa kanilang mga puso;

 

5.      Ang pagpapalaya ng alipin ay ang pagbili sa pamamagitan ng Zakah ng kalayaan nito at pati na ng kalayaan ng mga Muslim na binihag ng kaaway;

 

6.      Ang mga may pagkakautang. Bibigyan sila ng Zakah upang ipambayad sa kanilang utang. Ang tatanggap nito ay kailangang isang mahirap na Muslim—hindi mayamang may kakayahang magbayad at hindi taong nagkautang dahil sa paggawa ng kasalanan—at dumating na ang oras upang magbayad;

 

7.      Ang pakikibaka alang-alang kay Allah. Ang tinutukoy rito ay ang mga Mujahidin na mga nagkukusang-loob at hindi tumatanggap ng suweldo. Tatanggap sila ng Zakah para sa kanilang sarili at para ipanggugugol sa pagbili ng kanilang mga sandata. Ang pag-aaral ng Islam ay Pakikibaka (Jihad) rin; kaya kung may Muslim na walang pera ngunit nais niyang ilaan ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Islam, ipinahihintulot na bigyan siya ng Zakah na makasasapat sa pag-aral lamang;

 

8.      Ang manlalakbay na tinutukoy rito ay ang taong kinapos ng panggastos habang naglalakbay at walang maipanggugugol para sa pagbalik sa kanyang bayan. Siya ay pagkakalooban ng panggastos na buhat sa Zakah upang makabalik sa kanyang bayan—kahit pa man siya ay mayaman sa kanyang bayan.

 

 

Ilang Paalaala Hinggil sa Zakah

 

1.      Hindi ipinahihintulot na gugulin ang Zakah sa pagpapatayo ng mga masjid, sa pagpapakumpuni ng mga daan, at sa iba pang mga gawaing katulad ng mga ito.

 

2.      Walang Zakah para sa yamang hango sa dagat tulad ng perlas, coral, isda, at iba pa maliban kung ang mga ito ay itinitinda.

 

3.      Walang Zakah para sa mga paupahang gusali, mga pagawaan, at iba pang tulad nito subalit pinapatawan ng Zakah ang mga kinita mula rito kapag inabutan ng isang taon. Halimbawa: May pinauupahang bahay ang isang tao at tumatanggap siya ng upa buhat dito; kapag naabutan ng isang taon ang halagang ito, o ang bahagi nito, na umabot sa Nisab, ito ay papatawan ng Zakah.

 

1
1369
تعليقات (0)