Nag-iisa Lang

PLPHP - Bro. Omar Gonzales/Bro. Jalaludeen

Ating napagkasunduan na dapat meroon ISANG LUMIKHA LANG, at ngayon ating ipalagay na Siya ay nagbigay ng parehong kalatas, umaasa tayo dito na ating mapapatunayan na binigyan din Niya tayo ng isang Relihiyon lang.

 

Subalit ang tao dahil sa kanyang limitadong pang-unawa, ay piniling pakahuluganan ito sa paraang dama niya ay pinakamaginhawang gawin, kaya ito ay nabago sa pagdaan ng panahon.

 

Mula sa kasalukuyang walong relihiyon na sinuri natin sa parehong kalatas, tila Isa lang ang mas maliwanag at walang-dayang dinaig sa ningning ang iba, saka ito ang pinaka-huli, na nagpapakilala na ito ang panghuling kalatas para sa sangkatauhan, ibig sabihin ay ang mga naunang kalatas ay hindi naunawaan at binago ng tao, ang kasulatang ito lamang ang dapat ituring na TANGING NAG-IISA, para sa ating henerasyon. Ating siyasatin kung bakit?

 

1) Ang tanging Kasulatan na May-kinalaman sa Relihiyon, na maliwanag binangit, ang paraan ng ating paglilihi sa sinapupunan ng babae, ay ang Qur'an. Walang ibang kasulatan ang may ganitong detalye, na tinanggap bilang katotohanan ng agham na naisulat 1417 taon ang nakalilipas, noong wala pang mga instrumento o kasaysayan na may kinalalaman sa medisina na magtutulot upang maunawaan natin ang embriyolohiya. Paano ang isang ganyang impormasyon, ay naisulat ng isang mangmang na Arabo, na naninirahan sa isang hindi sibilisadong lugar, ay tunay na isang bagay na dapat isaalang-alang na mabuti ng isa.

 

(Isa lang ito sa ganyang impormasyon, na naipahayag lang sa Qur'an.)

 

2) Ang tanging kasulatan, na nasulat sa loob ng panahon na buhay pa ang guro at natipon sa loob ng maiksing panahon at ng kanyang mga disipulo na tunay na mga saksi sa mga katuruan ay ang Qur'an, na napanatili rin sa kanyang orihinal na wika hanggang ngayon. Ang iba ay natipon kahit saan mula sa100 hanggang sa 1000 na taon pagkaraan ng kung sino na hindi naman personal na nakaharap ang orihinal na guro at kalimitan ng ang tunay na wika ng guro ay nawala, nalimutan o hindi na ginagamit. Kadalasan ito ay malakas na ipinapalagay na ito ay naipahatid sa pamamagitan ng isa sa mga orihinal na disipulo at kalimitan hindi sa tunay na salita ng guro kundi sa naisalin na anyo, itong mga salin, sa iba't ibang wika ang nangingibabaw at ang mga siping ito ay tinatangap bilang siyang orihinal ngayon. Kailangan nating tandaan dito na, ang mga salin, ay maaaring mag-iba-iba sapagkat ang bawat wika ay maaaring magkaroon ng kanyang pambihirang kahulugan sa isang salita at ang ilang salita ay maaaring walang kahulugan sa ibang mga wika. Higit sa lahat kung tayo ay mapagmasid, ating mapupuna na, kalimitan sa mga paraan ng pakikipag-kumunikasyon ng tao ay may ilang body language ang nagagamit upang ihimatong ang ilang kilos at sa ibang pangyayari, ilang mga pagkilos ay maaaring mabago ang kahulugan ng isang binigkas na salita.

 

Halimbawa, kung ating isaalang-alang ang isang mensahero na naghahatid ng isang mensahe, maaring nagpapahiwating siya ng ilang kilos sa pamamagitan ng body language, na hindi kailanman maipapahayag sa salita. Ito ang nangyayari, sapagkat marami sa ibang mga kasulatan ay tunay na nailagay sa salita ng kung sino lang maliban sa guro o sa direktang saksi ng mga pangyayari. Kailangan magkaroon tayo ng lugar para sa mga pagkakamali at mga hindi pagsasama.

 

3) Ang Tanging Relihiyon, kung saan WALA kayong pagka-pari o MGA BANAL na Pinuno, na kailangang parangalan o nagaangkin ng pagka-santo o kaya'y maging dakila tulad ng isa na higit na makapangyarihan sa iba o may maka-Diyos na pinagmulan ay isinasagawa lamang sa Islam.

 

4) Ang Tanging Relihiyon, kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay itinuturing na pantay-pantay (WALANG Dugong Bughaw) sa isa't isa, sa paningin ng LUMIKHA, maging siya ay hari o mahirap ay tinatanggap lamang sa ISLAM.

 

5) Ang Tanging Relihiyon, na hindi humihingi ng sapilitan sa inyo na mag-abuloy ng inyong yaman, para sa kanyang sariling kasaganaan ay isinasagawa sa Islam. Subalit ang Kawanggawa ay ibinibigay sa mahihirap at nagigipit sa buhay, iyan ay para inyong sariling kapatid at hindi para sa LUMIKHA, na lumikha sa lahat, kabilang na ang iyong yaman at ari-arian.

 

6) Ang Tanging Relihiyon, kung saan ikaw ay napasasakop sa LUMIKHA sa pinakamababang-loob na paraan ng pagpapatirapa, walang pagbabago at buong pagpapasailalim ay isinasagawa lamang sa Islam.

 

7) Ang Tanging Relihiyon, kung saan ang lahat ng tumanggap sa katotohanan, ay inutusan na magtipun-tipon sa isang namumukod na lugar sa isang namumukod na panahon sa isang namumukod na araw, bawat taon, ay isinasagawa lamang sa Islam. Ito ay isang tungkulin na ipinag-utos sa kanyang mga tagasunod minsan sa kanyang buhay, bastat makakaya nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan.

 

8) Ang Tanging Relihiyon, kung saan ang Pangangalunya, Krimen, Paginom ng alak, Sugal at Mga paguugali na labas sa kagandahang-asal ay ipinagbabawal at pinarurusahan ay isinasagawa lamang sa Islam.

 

Ipalagay na lang na wala tayong AIDS, Syphilis, HIV, Asal-Lasing, Nakawan, Karahasan o Pangangalunya sa isang tunay na lipunang Islamiko.

 

9) Ang Tanging Relihiyon na kung saan ang mga babae, ang mga ulila, ang mga mahihirap, ang mahihina, ang mga nagigipit sa buhay ay protektado ng mga batas ng kasulatan ay matatagpuan sa Islam.

 

10) Ang Tanging Relihiyon, na nagbabawal ng pang-aapi na may-kinalaman sa reliyon sa mga hindi naniniwala, ay sinusunod sa Islam.

 

11) Ang Tanging Relihiyon, na nagsasabi sa atin ng pagkakalikha ng mga Jinns (Espiritu) na kasama nating nabubuhay dito sa planeta, ay nakasulat sa Qur'an. Ang mga kapangyarihan na taglay nitong mga Jinns at ang kanilang pagtulong sa sangkatauhan ay binabangit din, at saka, kung paano si Haring Solomon sa tulong ng mga Jinns na ito, ay nagawang itayo ang templo para sa Diyos, sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagkalalaking tipak ng bato ay binabangit din sa Qur'an.

 

(Ang lahat ng kababalaghan sa mundo ay hindi mauunawaan lalo kapag ating matanto na ang mga Jinns ay maaaring may nagawang parte doon) na isang palatandaan din at paliwanag para sa maraming-maraming ulat ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay.

 

12) Ang Tanging Relihiyon, na kung saan ang lahat ng mga naunang Propeta at Mga Sugo ay iginagalang ng pantay-pantay at ang mga propetang ito ay iniuugnay doon sa mga naunang kasulatan, ay ang kasulatang Islamiko.

 

Ang Relihiyon na ito (o Panuntunan Ng Buhay) ay kilala bilang ang Relihiyon ng "Katotohanan" at ang kanyang pangwakas na salin ay tinatawag na Islam. Ang kasulatang Islamiko ay ang kadalisayan ng mga naunang kasulatan. Kung iyong inangkin ang mga naunang salin, ito ay hindi kumpleto at madali kayong maihahatid sa pagkalito at walang duda iyan ay ipinahiwatig ng mga naunang kasulatan, kailangan nating hintayin ang pagdating ng isang "Ipinangako", na tinawag na Rama, Krishna, Saosthyos, Maitreya, Emmanuel, Messiah at Tagapayo, na ipadadala, pag handa na tayong tanggapin ang taas na iyon ng pagkaintindi. (Dapat nating tandaan pa, na ang isang bahagi ng aklat, ay ibinigay sa bawat nasyon, sa kanilang wika at ng sila'y sabihan na may isang darating pa, inasahan nila ang pagdating hangga ngayon sa loob ng kanilang pangkat, subalit ang nabigo nating mahiwatigan ay, ang ating LUMIKHA ay walang pinipiling lahi at walang pinipiling sekta o tribo na pinaboran Niya sa loob ng kanyang mga nilikha. Sinuman ang sumunod sa Kanyang mga utos at ginawa ang kanilang mga tungkulin tulad ng ipinakita ng piniling propeta (ng panahong iyon) ay bahagi lahat ng Kanyang pinaburang nilikha). At higit sa lahat, kung itong ipinangakong ito ay ipadadala sa isang tribo na binago na ang kanyang mga gawi, kaagad siya ay itatakwil at parurusahan ng kamatayan, sapagkat siya ay susubok magtaguyod ng bagay na bago na hindi sang-ayon sa pinaniniwalaan ng tribo bilang kanilang orihinal na paniniwala, na isinagawa ng kanilang mga ninuno at inilipat sa kanila ng walang masamang hangarin (iyan ang pangkalahatang paniniwala).

 

At dahil napakaraming mga kabanata ng aklat ang naipadala sa sangkatauhan, na kanilang binago at hindi na makilala pa at pinagnasaan ang kaalamang iyan na parang kanila, hinigpitan at inabuso ang iba para sa biyayang iyan na ipinakita sa kanila noong una pa, ng kanilang lubos na sinunod ang pananampalataya ng walang anumang binabago sa kasulatan, ang huling kalatas ay tunay na mahigpit at matigas, kumpara sa mga naunang mga kalatas.

 

Kung bakit ang ating Manlilikha ay ibinigay ang Kanyang kalatas sa ganyang paraan, ay lalong higit na mauunawaan, kapag ating isinaalang-alang ang ating mga sarili. Bukod sa ating kapalaluan, mga damdaming pagkamaingitin, kasakiman, likas na pagkadominante at ang ating kakayahang magsinungaling, gumawa at lokohin ang bawat isa, tayo ay lubos na maykakayahan na tangihan ang kahit ano na hindi natin mawatasan at patuloy na tangihan kahit ating nauunawaan, ibig sabihin, na maaari nating tangihan ng sadya ang katotohanan.

 

Kung ito ay kagustuhan ng ating Maylikha na matatag ang Kanyang kataas-taasang awtoridad sa Kanyang mga nilikha, ito ay napaka-simple at napakadali. Subalit pinili Niya ang regla ng awa at binigyan tayo ng sapat na dunong, paalaala at saka isang konsiyensiya at pagkatapos ay hinayaan Niya tayo na bumalik sa ating katinuan sa loob ng buong panahon na tayo ay nabubuhay. Bawa't isa sa atin ay mananagot sa ating mga gawa. (Ito ang ibig sabihin sa likod ng langit at impiyerno.)

 

Marami ang mga henerasyon na pinuksa dahil sa kanilang mga malaking kasalanan na kanilang ginawa at ang kanilang pook ng pagsamba at mga tirahan ay naiwan bilang tanda sa sangkatauhan na saksihan at pag-isip-isipin. Subalit ang kasalukuyan nating henerasyon, ay tila itinatampok ang mga guho bilang mga monumento ng nagdaang kabantugan at kinalimutan na ang mga henerasyon na iyon ay pinuksa at inalis ng walang bakas, ng dahil sa kanilang mga ginawa.

 

 

1
1441
تعليقات (0)