Ang Mga Mahahalagang Aralin Para Sa Muslim Ummah

PLPHP - Ahmad Jibrel - Sheik Abdul Aziz Bin Abdul Bin Baz

Ang Panimula

 

Lahat ng Papuri ay nauukol lamang sa Allah, pinupuri natin Siya hinihingan ng tulong at kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkop sa Allah, Ang Kataas-taasan, mula sa kasamaan ng ating sarili at mula sa ating masamang gawa. Sinuman ang pinatnubayan ng Allah, walang sinumang ang makapagliligaw sa kanya; at sinumang ang hindi pinatnubayan ng Allah, walang sinuman ang makapagbibigay patnubay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sumaksi rin ako na si Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ay kanyang Alipin at Sugo. Nawa'y ipagkaloob ng Allah ang Kanyang kapayapaan at pagpapala sa kanyang Huling Propetang si Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, sa kanyang mabuting angkan at sa kanyang mga matutuwid na Kasamahan (Sahaba).

 

"O mga sumasammpalataya, matatakot kayo sa Allah (sa pamamagitan ng pagsunod sa kan- yang ipinagbabawal) katulad ng pagkatakot na nararapat sa kanya; at huwag mamatay maliban sa kalagkyang Islam (bilang Muslim na ganap na sumusuko sa kalooban ng Allah)." [Qur'an, 3:102]

 

"O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon (Allah) na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at mula rito (Adan), Kanyang nilikha ang asawa nito; at mula sa dalawang ito (Adan at Eba), Nilikha niya ang maraming lalaki at babae. At matakot kayo sa Allah na siyang hinihingan ninyo [ng karapatan ng isa't isa] at [huwag putulin ang ugnayan ng] sinapupunan (kamag-anakan); tunay na si puklin ang ugnayan ng] sinapupunan (kamag-anakan); tunay na ang Allah ang laging nakamasid sa inyo." [Qur'an, 4:1]

 

"O sangkatauhan, matakot kayo sa Allah at sabihin (tuwina) ang katotohanan. Papatnu- bayan Niya kayo sa mga mabubuting gawa at patawarin Niya kayo sa inyong mga kasalanan. At ang sinumang sumunod sa Allah at sa kanyang Sugo, tunay na kanya nang natamo ang dakilang tagumpay. [Qur'an, 33:70-71]

 

Alamin, na ang pinakamakatotohanang salita ay ang Aklat ng Allah (Ang Banal na Qur'an) at ang pinaka mabuting patnubay ay ang patnubay ni Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah. Ang pinakamasama sa lahat ay ang mga gawa-gawa (na lihis sa tunay na aral ng Islam) at ang bawat gawa-gawa (na mga bagay tungkol sa relihiyon) ay bid'ah at ang bawat bid'ah ay pagkakaligaw at ang bawat pagka kaligaw ay Impyerno ang hantungan.

 

Ito ay isang panimulang aklat para sa bawat Muslim. Ito ang buod ng pangunahing paniniwala at mga gawang pagsamba. Tayo ay dumalangin sa Allah sa pamamagitan ng Kanyang mga Banal na Pangalan at Katangian na nawa'y tanggapin ang munting gawaing ito para sa kabutihan ng mga bumabasa at nagpapa-laganap nito.

 

Khalid Al Awadh at Dr. Saleh As-saleh.

24/2/1413  =  8/12/1993

 

 

Mga Daglat na ginagamit:

 

SAS:   Sallahu Alayhi was Salam (Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah)

SW:    Subhanahu Wa Ta'ala (Luwalhati sa Kanya, ang kataas-taasan)

AS:     Alayhis Salam (Sumakanya ang Kapayapaan)

RA:     Radiyallahu Anhu [o Anha] (Malugod sa Kanya ang Allah)

Hadith: Mga Salita, Gawa at Aral ni Propeta Muhammad (SAS).

Ang mga Hadith ay tinipon ng mga kinikilalang iskolar katulad nina Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasaa'ee , At-Tirmidhi , Abu Dawud , Ibn Majah at iba pa.

 

 

UNANG ARALIN

 

Ang pagsasaulo ng panimulang surah (kabanata) ng Banal na Qur'an, ang Al-Fatiha, at ng ilang maiikling talata at surah mula sa surah bilang 99 (Az-Zalzalah) hanggang sa sura bilang 114 (An-Naas). Ang bawat Muslim ay nararapat na magsikap na maisaulo, mabigkas at mauunawaan ang mga talata o surah mula sa Banal na Qur'an.

 

 

IKALAWANG ARALIN

 

Ang pag-unawa ng kahulugan at mga kondisyon ng pagpapahayag ng Ash-shahadatan na: walang ibang tunay na diyos maliban sa Allah at si Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ay Sugo ng Allah. Ang pariralang "walang ibang tunay na diyos" ay nagsasaad ng ganap na pagtalikod sa sinuman at anuman bagay na sinasamba maliban sa Allah. Ang pariralang "maliban sa Allah" ay nagpapatunay na ang lahat ng uri at pamamaraan ng pagsamba, pagsuko, pagsunod at pagluwalhati ay kailangang iukol sa natanging isang tunay na Diyos, ang Allah, at hindi Siya gagawa ng mga katambal o kasama sa pagiging Diyos. Ang mga kondisyon na kinakailangan upang maisakatuparan ang tunay na kahulugan ng As-Shahadatan ay ang mga sumusunod:

 

 1. Ang kaalaman tungkol sa mga kahulugan nito,

 

 1. Ang katiyakan tungkol sa kahulugan nito na siyang pumapawi sa maraming pag-alinglangan at pagdu-duda,

 

 1. Ang katapatan ng kalooban na siyang nagbibigay daan upang maging malinis sa shirk ang isang tao,

 

 1. Ang katapatan na siyang kabaligtaran ng pagkukunwari,

 

 1. Ang pagmamahal at pagsunod sa ipinapahayag ng As-Shahadatan na siyang daan upang mawala ang pag-aagam-agam sa ipinahihiwatig nito,

 

 1. Ang pagtalima: pagsagawa sa kung ano ang itinakda ng Allah tungkol sa pamamaraan ng Pagsamba,

 

 1. Ang pagtanggap sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah na Siyang kahulugan ng pagpapahayag, at

 

 1. Ang pagtalikod sa anumang bagay o sa kaninuman na sinasamba maliban sa Allah.

 

 

IKATLONG ARALIN

 

Ang anim (6) na pangunahing haligi ng Pananampalataya ay ang mga sumusunod:

 

1.      Ang paniniwala sa Kaisahan ng Allah.

 

2.      Ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel.

 

3.      Ang paniniwala sa Kanyang mga Propeta at Sugo

 

4.      Ang paniniwala sa Kanyang mga banal na kasulatan (batay sa orihinal na kapahayagan).

 

5.      Ang paniniwala sa Araw ng Paghuhukum, at

 

6.      Ang paniniwala sa qada' at qadar (ang kapalarang itinadhana at itinakda ng Allah, maging ito ay mabuti o masama) na itinakda Niya ang sukat, itinadhana ayon sa kanyang kaalaman at itinuring na naaayon sa kanyang karunungan.

 

 

IKAAPAT NA ARALIN

 

Ang Tawhid (paniniwala sa ganap na kaisahan ng Allah) ay nahahati sa tatlong aspeto:

 

1.      Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah bilang isang Natatanging Tagapaglikha, Tagapanatili, Tagapangalaga at iba pa. Ang paniniwalang ito ay tinatawag ng Tawhid Ar-Ruboobiyah.

 

2.      Ang pagkilala na ang Allah lamang ang Tanging Isang Tunay na Diyos na nararapat sambahin kaya't iwaksi ang mga pagsamba sa anumang nilikha o bagay. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na Tawhid Al-Uloohiyah (Tawhid Al-Ibadah).

 

3.      Ang paniniwala sa kaisahan ng mga Pangalan at Banal na Katangian ng Allah. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na Tawhid Al-Asmaa' was Sifat.

 

 

Tungkol naman sa Shirk (pag-uugnay ng anumang bagay o ninuman sa pagsamba sa Allah), ito ay nahahati sa tatlong uri:

 

1. Ang mataas na Shirk (Ash-Shirk Al-Akbar) na hindi patatawarin ng Allah. Ang sabi ng Allah sa Banal na Quran hinggil:

 

"Ngunit kung sila ay nag-uugnay ng iba pa (sa pagsamba sa Allah), ang lahat ng kani-lang ginagawa noon ay nawalan ng ibubungang mabuti sa kanila." [Qur'an, 6:88]

 

"Hindi nararapat sa mga Mushrik (sumasamba sa mga diyus-diyusan, pagano at hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah) na mangalaga ng mga masjid ng Allah (upang manalangin at sumamba sa Kanya rito, magpanatili sa kalinisan at katatagan ng mga gusali ng mga ito) samanta-lang sila ay saksi laban sa kanilang sarili sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Nawalan na ng ibubungang mabuti ang kanilang mga gawa at ang impiyerno ang siya nilang tatahanan mag-pakailanman." [Qur'an, 9:17]

 

Ang sinumang nag-uugnay ng iba sa Allah at namatay sa ganitong uri ng shirk ay hindi mapapatawad ng Allah at ang Jannah (Paraiso) ay ipagkakait sa kanya sapgkat ang Allah , Ang Makapangyarihan at Dakila ay nagsabi:

 

"Tunay na hindi patatawarin ng Allah na Siya ay tambalan (sa pagsamba) ngunit igagawad Niya ang Kanyang kapatawaran anumang (kasalanan) maliban pa roon sa kaninumang naisin Niya." [Qur'an, 4:48]

 

"Tunay na ang sinumang magtambal sa Allah (sa pagsamba), ang Jannah (Paraiso) ay ipagkakait ng Allah sa kanya." [Quran, 5:72]

 

Ang paghingi ng tulong mula sa mga patay o mga imahen, pag-aalay at paggawa ng panata sa mga ito ay mga halimbawa ng ganitong uri ng shirk.

 

 

2. Ang Mababang Shirk (Ash-Shirk al-Asghar) na nababanggit sa Banal na Quran at sa Hadith ni Propeta Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ngunit hindi ito katulad ng Ash-Shirk Al-Akbar.Ang riya' (pakitang-tao) at ang panunumpa sa iba maliban sa Allah ay mga halimbawa ng ganitong uri ng shirk. Si Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ay nagsabi "Ang aking higit na pinangangambahan sa inyo ay ang Ash-Shirk

 

Al-Asghar." Nang siya ay tanungin kung ano ito, siya ay nagsabi: "Ang riya." Siya ay nagsabi rin:

 

"Ang sinumang manumpa sa anumang bagay maliban sa Allah ay nagkasala ng Ash-Shirk Al-Asghar." Si Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ay nagbigay-babala: "Huwag sabihing: 'Niloob ng Allah at ng taong iyon' bagkus sabihing: 'kung niloob ng Allah at pagkatapos ng taong na iyon." Ang uring ito ng shirk ay hindi naman nangangahulugan ng pagtalikod sa Islam o pananatili ng walang hanggan sa Impiyerno. Ito ay nagsasad lamang ng kakulangan ng pananampalataya sa Allah.

 

 

3. Ang Nakukubling Shirk (Ash-Shirk Al-Khafee) na ganito ang pagkapaliwanag ni Propeta Muhammad (SAS):

 

"Nais ba ninyong sabihin ko ang higit kong pinangangambahan kaysa sa pangamba ko sa Anti-Kristo?" Sila ay nagsabi: "Opo, O sugo ng Allah." At siya ay nagsabi: "Ang nakukubling shirk na ang halimbawa nito ay ang isang taong pinagaganda ang paraan ng kanyang pagsasa-gawa ng salah dahil may isang taong nakatingin sa kanya."

 

Sa madaling salita, ang shirk ay maaaring hatiin sa dalawang uri: ang Mataas na Shirk at ang ang Mababang Shirk. Sa kaso ng Nakukubling Shirk, Kapwa saklaw nito ang Mataas at Mababang Shirk depende na lamang sa kasalanang nagawa. Ang Nakukubling Shirk ay maaaring maging Mataas na uri ng shirk kung ito ay katulad ng shirk ng mga mapagkunwari na kinukubli ang kanilang maling pananampa-lataya samantalang ipinakikita nila ang Islam ng dahil lamang sa kanilang takot. Ang Nakukubling Shirk ay maaaring maging Mababang uri lamang ng shirk kung ito ay katulad ng riya'.

 

 

IKALIMANG ARALIN

 

Ang siyam na kondisyon sa pagsasagawa ng salah ay ang mga sumusunod:

 

 1. Islam (ang pagiging Muslim)
 2. Sapat na pag-iisip
 3. Tamang gulang
 4. Pagsasagawa ng wudu
 5. Kalinisan (ng katawan, damit at lugar na pagsasagawan ng salah)
 6. Maayos na pananamit
 7. Pagkakaroon ng niyyah (hangaring magsasagawa ng salah)
 8. Pagharap sa qibla (direksiyon ng Makkah), at
 9. Pagsasagawa sa takdang oras.

 

 

IKAPITONG ARALIN

 

Ang labing-apat na pangunahing sangkap (arkan) ng salah ay:

 

 1. Pagtayo (kung makakaya)
 2. Pagsasabi ng takbiratul ihram (pagsabi ng kauna-unahang Allahu Akbar)
 3. Pagbibkas ng unang surah ng Banal na Quran (Al-Fatiha)
 4. Ruku o pagyukod ng ulo at likod sa angulong may sukat na 90 degrees
 5. Pagbalik sa pagkakatayo ng tuwid
 6. Sujud o pagpapatirapa sa lapag (sahig o lupa) na ang dalawang kamay, dulo ng paa at ang noo ay nakadiit dito.
 7. Paangat mula sa pagkakatirapa upang maupo
 8. Maikling pamamahinga habang nakaupo
 9. Kapanatagan sa lahat ng kilos
 10. Pagsasagawa ng mga pangunahing sangkap ng salah ayon sa pagkasunod-sunod
 11. Pagbigkas ng huling tashahud (ikalawang bahagi)
 12. Pag-upo para sa huling tashahud
 13. Pananalangin para sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, at paglingon ng mukha sa kanan at sa kaliwa habang kapwa sinasabi ang assalamu 'alaykum wa rahmatullah.
 14. Pagkasunod-sunod

 

 

IKAWALONG ARALIN

 

Ang walong bagay na kailangang isagawa sa salah:

 

 1. Ang mga pagsabi ng Allahu Akbar maliban sa (Takbiratul Ihram)
 2. Ang pagsambit ng Sami Allahu liman hamidah (Dinidinig ng Allah ang sinumang pumupuri sa Kanya) ng Imam at maging ng mga nagdarasal nang mag-isa.
 3. Ang pagsabi ng Rabbana wa lakal hamd (Panginoon namin, ang pagpupuri ay nauukol sa Iyo) ng Imam at ng bawat isa.
 4. Ang pagsabi ng Subhana Rabbiyal 'adheem (Luwalhati sa aking Panginoon, Ang Dakila)
 5. Ang pagsabi ng Subhana Rabbiyal a'la (Luwalhati sa aking Panginoon, Ang Kataas-taasan) habang nasa posisyong sujud.
 6. Ang pagsabi ng Rabbighfir li (O aking Panginoon, patawarin Mo po ako) sa pagitan ng dalawang sujud 
 7. Ang unang bahagi ng Tashahud (At-tashahud al-awwal), at
 8. Ang pag-upo para rito.

 

 

IKA-SIYAM NA ARALIN

 

Alamin ang nilalaman ng At-tashahud:

 

Unang Bahagi:

 

Attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayibat, Assalamu alayka ayyuha annabiyu wa rahma-tullahi wa barakatuhu, Assalamu 'alayna wa 'ala ibadillahis salihin, Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah.

 

Ang salin ng kahulugan sa Tagalog:

 

Lahat ng pagbati, dasal, at mabuting bagay ay nauukol sa Allah lamang. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasa Huling Propeta. Nawa'y mapasaamin ang kapayapaan at ang mga mabubuting biyaya ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang diyos na nararapat sambahin maliban lamang sa Allah.

 

 

Huling Bahagi:

 

Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala aali Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala aali Ibrahima innaka hameedum majeed.Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala aali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala aali Ibrahima innaka hameedum majeed.

 

Ang salin ng kahulugan sa Tagalog:

 

O Allah, pagpalain mo po si Muhammad at ang pamilya ni Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, katulad ng pagpala mo kay Ibrahim at sa pamilya ni Ibrahim; tunay na Ikaw ang kapuri-puri at ang Dakila. O Allah, biyayaan Mo po si Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, at ang pamilya ni Muhammad katulad ng pagbiyaya Mo kay Ibrahim at sa pamilya ni Ibrahim; tunay na Ikaw ang kapuri-puri at ang Dakila.

 

Matapos bigkasin ang huling tashahud ,nararapat ding ipanalangin ang sumusunod:

 

Allahumma inni a'oodhu bika min 'adhabi jahannama wa min 'adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil maseehid dajjal.

 

Ang salin ng kahulugan sa Tagalog:

 

O Allah, ako po ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa pasakit sa Impiyerno at pasakit sa libingan, at sa pagsubok sa buhay at sa kamatayan, at sa tukso ng Bulaang Kristo. Pagkaraaan nito.

 

Pagkatapos nito ay maaari na siyang manalangin at humiling sa Allah ng anumang naisin niya at mas lalong mainam kung gagamitin niyang panalangin ay ang katulad ng sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah:

 

Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katheeran, wa la yaghfirudh dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indak, innaka antal ghafoorur raheem.

 

Ang salin ng kahulugan sa Tagalog:

 

O Allah, tulungan Mo po ako sa pag-alaala sa Iyo at sa pagpapasalamat sa Iyo at sa pagpapabuti ng aking pagsamba sa Iyo. O Allah, ako po ay nakagawa ng maraming pagkakasala sa aking sarili at walang nagpapatawa d ng mga kasalanan kundi Ikaw kaya igawad Mo po sa akin ang kapatawarang buhat sa Iyo; tunay na Ikaw ang mapagpatawad at ang Maawain.

 

 

IKA-SAMPUNG ARALIN

 

Sa pagsasagawa ng salah, may mga sunnah na dapat alamin:

 

1.      Ang pagbigkas ng du'a al-iftiftah

 

2.      Ang paglagay ng mga kamay sa dibdib; ang kanang kamay ay nakapatong sa kaliwang kamay habang nasa nakatayong posisyon.

 

3.      Ang pagtaas ng mga kamay hanggang sa balikat o malapit sa tainga na ang mga daliri ay magkakadikit habang nagsasabi ng Allahu Akbar kapag sinisimulan ang salah , magsaasgawa ng ruku , kapag buma-balik sa pagkakatayo pagkatapos magsagawa ng ruku , at kapag tatayo para simulan ang ikatlong yunit ng salah.

 

4.      Ang pagsabi ng Subhana rabbiyal 'adheem at Subhana rabbiyal a'la nang higit sa isang beses habang nasa posisyong ruku at sujud.

 

5.      Ang pagsabi ng rabbighfir li warhamni wahdini warzuqni wa`afini wajburni (o aking Panginoon, patawarin Mo po ako; at pagalingin Mo po ako.) nang higit sa isang beses sa pagitan ng dalawang sujud.

 

6.      Ang pagyukong ang ulo at likuran ay nasa pantay na posisyon. Ito ang tamang posisyon ng ruku

 

7.      Habang nasa popsisyong sujud (pagpapatirapa), ang mga braso ay hindi dapat nakadikit sa tagiliran at ang dibdib ay hindi dapat nakadikit sa mga hita o nakadikit ang mga hita sa mga binti.

 

8.      Ang pagtaas ng mga braso habang nasa sujud na posisyon

 

9.      Ang pananalangin (Tashahhud) para kay Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, at sa kanyang pamilya at para kay Propeta Ibrahim at sa kanyang pamilya (ang huling Tashahhud ang siyang tinutukoy rito).

 

10.  Ang may tunog na pagsasagawa ng salah sa fajr, maghrib, at isha.

 

11.  Ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud na ang kaliwang pigi ay nakapatong sa kaliwang paa (na nakahiga) habang ang kanang paa ay nakatukod at ang mga daliri nito ay nakasayad sa lapag (sahig o lupa).

 

12.  Ang pag-upo ng upong tinatawag na tawarruk habang binibigkas ang buong tashahhud. Ang pag-upong ito ay ganito: nakatukod ang kanang paa, nakalagay ang kaliwang paa sa ilalim ng kanang paa sa ilalim ng kanang binti, at nakadiit sa lapag ang kanang pigi.

 

13.  Ang tahimik na pagbigkas ng du`a pagkatapos ng huling Tashahhud.

 

14.  Ang tahimik na pagsasagawa ng salah sa dhuhr , sa `asr sa huling rak`ah ng maghrib, at sa huling dalawang rak`ah ng `isha; at

 

15.  Ang pagbigkas ng mga piniling talata ng Banal na Qur'an pagkatapos bigkasin ang Al-Fatiha.

 

 

IKA-LABING-ISANG ARALIN

Ang pagkawala ng bisa ng salah

 

Ang anumang salah ay nawawalan ng bisa kapag ang alin man sa mga sumusunod ay nagawa:

 

1.      Pagsasalita ng sadya

 

2.      Pagtawa

 

3.      Pagkain habang nagsaagawa ng salah.

 

4.      Pag-inom habang nagsasagawa ng salah.

 

5.      Pag-alis ng mga kasuotan sa katawan na ipinagbabawal na alisin habang nagsasagawa ng salah.

 

6.      Pagkakalihis nang labis sa direksiyon ng qiblah.

 

7.      Walang dahilang labis na galaw na walang kinalaman sa salah, at.

 

8.      Pagkawala ng wudu.

 

 

IKA - LABINDALAWANG ARALIN

 

Ang sampung kondisyon sa pagsasagawa ng wudu:

 

 1. Islam (Kailangan ang magsasagawa ng wudu ay isang Muslim)

 

 1. Sapat na pag-iisip

 

 1. Tamang gulang

 

 1. Ang intensiyon (niyah) at ang pagsasagawa nito nang tuloy-tuloy (Hindi dapat pahinto-hinto ang pagsasagawa ng wudu).

 

 1. Pagsasagawa ng istinjah (paglilinis ng mga maseselang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng tubig) o ng istijmar (paglilinis ng mga maselang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng bato o papel o dahon) bago magsagawa ng wudu,

 

 1. Ang tubig na dapat gamitin ay kailangang malinis at mubah (hindi ninakaw o kinuha ng sapilitan sa iba)

 

 1. Ang pag-alis ng lahat ng bagay na sagabal sa pagpasok ng tubig sa bahagi ng katawan na kailangang wudu.

 

 1. Ang mga palagiang nawawalan ng bisa ang kanilang wudu (sanhi ng pag-utot , pag-ihi, o ano pa mang nakapagpawalang bisa ng wudu) kailangang magsagawa nito sa tuwing bago magsasagawa ng salah, at

 

 1. Ang paglitaw ng iba pang dahilan na nangangailangan ng pagsasagawa ng wudu (gaya ng pag-ihi, pag-dumi, pagtulog at pagkain ng karne ng kamelyo).

 

 

IKA - LABINTATLONG ARALIN

 

Ang fard (obligadong gawain) sa pagsasagawa ng wudu:

 

 1. Ang paghugas ng mukha kasama na rito ang paglilinis ng bibig sa pamamagitan ng tubig at ang paglilinis ng loob ng ilong.

 

 1. Ang paghugas ng dalawang kamay hanggang lagpas siko.

 

 1. Ang paghaplos ng kamay na basa sa ulo kasama ang tainga.

 

 1. Ang paghugas ng dalawang paa kasama na ang mga sakong, at

 

 1. Ang pagsasagawa ng wudu ayonsa itinakdang pagkakasunod-sunod na walang pag-aantala.

 

 

IKA - LABING-APAT NA ARALIN

 

Ang anim na nakapagpapawalang-bisa sa wudu:

 

 1. Ang pag-ihi, pagdumi, at paglabas ng hangin

 

 1. Ang sobrang paglabas ng anumang maruming bagay mula sa katawan

 

 1. Ang pagkawala ng kamalayan sanhi ng pagkatulog o pagkawala ng ulirat

 

 1. Ang pagkain ng karneng kamelyo (sapagkat iniutos ni Propeta Muhammad (SAS) na magsagawa ng wudu matapos na kumain nito).

 

 1. Ang pagtalikod o paglisan sa Islam; at 

 

 1. Ang paghawak sa maselang bahagi ng katawan (na walang nakatakip o damit)

 

Paalala: Ang paghugas ng patay ay hindi nakawawala ng bisa ng wudu maliban kung ang naghuhugas ng patay ay humawak sa maselang bahagi ng katawan ng patay. Ang paghalik sa babae nang may pagnanasa o walang pagnanasa ay hindi nakasisira ng wudu sapagkat si Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah, ay minsang humalik sa isa niyang asawa at pagkatapos nito ay nagsagawa ng salah na hindi nagsagawa ng wudu.Ang wudu ay may bisa hanggang walang lumalabas sa ari na likidong sanhi ng pagnanasang seksuwal. Tungkol naman sa sinasabi ng Allah, Ang maluwalhati:

 

"O kayo ay humawak ng mga babae" [Qur’an, 4:43]

 

Ang ibig sabihin ng "humawak ng babae" sa talatang ito ay ay ang aktuwal na pakikipagtalik sa babae tulad ng pagsasalaysay ni Ibn Abbas at iba pa at ito ang tamang opinyon.

 

 

IKA - LABINLIMANG ARALIN

 

Ang mga sumusunod ay ang mga itinagubiling mabuting asal para sa mga Muslim:

 

Pagiging makatotohanan, katapatan, Pagiging kagalang-galang (sa kilos at pananalita), Katapangan, Pagiging mapagbigay, pag-iwas at pagtalikod sa lahat ng bagay ipinagbabawal ng Allah, Pagiging mabuting mabuting kapitbahay, Pagiging matulungin sa mga nangangailangan, at iba pang mga kabutihang asal na nakasaad sa Banal na Qur'an at sa Hadith ni Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah.

 

 

IKALABING -ANIM NA ARALIN

 

Ang mga sumusunod ay ang mga itinagubiling magandang asal para sa mga Muslim:

 

1.      Ang pagbati sa pamamagitan ng pagsabi ng Assalamu Alaykum

 

2.      Ang pagkamasayahin

 

3.      Ang paggamit ng kanang kamay sa pagkain at pag –inom

 

4.      Ang pagsunod sa mga alituntunin sa mga alituntuning pang -Islam kapag papasok at lalabas sa bahay, masjid, at kapag naglalakbay.

 

5.      Ang pagiging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang, mga kamag-anakan, mga kapitbahay, mga matatanda, at mga nakababata.

 

6.      Pagbati (sa natamong tagumpay ng kapwa)

 

7.      Pakikiramay (sa dalamhati ng iba)

 

8.      At iba pang magagandang asal na itinuturo ng Islam.

 

 

IKA – LABIM-PITONG ARALIN 

 

Ang pagbabala laban sa Shirk at laban sa masamang gawaing katulad ng pangungulam (mahika o karunungang itim), pagpatay, paggamit ng salapi ng mga ulila , riba (pagpapatubo sa utang), pag-iwas sa panahon ng Jihad, pag-aakusa ng masama sa mga mararangal na babae, pagsuway sa mga magulang, paki-kipag-away sa mga kamag-anakan, pagsaksi sa walang katotohanan, pananakit o pamiminsala sa kapitbahay pakikipagkagalit sa kapwa, at iba pang babala na ipinahayag ng Allah at ng Kanyang Sugo, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah.

 

 

IKA – LABING-WALONG ARALIN

 

Ang paghugas sa katawan ng patay at pagsasagawa ng salah para sa patay (Salatul janazah):

 

I - Ang Pagpapaligo sa Patay

 

1.      Kapag ang isang Muslim ay napatunayang patay na, kailangang ipikit ang mga mata nito at isara ang bibig nito.

 

2.      Sa paglilinis ng katawan ng patay, ang buong katawan simula sa bahagi ng katawan na hinuhugasan sa wudu ay kailangang hugasan. Ang tiyan ay marahang idinidiin at sinusundan ng paghugas ng puwit at ng maselang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng basang tela. Pagkatapos nito ay gagawan ng pangkarani-wang wudu ang patay.

 

Ang katawan ay hinuhugasan simula sa ulo at balbas sa pamamagitan ng tubig na may halong dahon ng sidr (lotus kung mayroon nito). Ang kanang bahagi ng katawan ang kailangang hugasan bago ang kaliwang bahagi ng katawan at huhugasan ito ng tigtatalong beses katulad ng nabanggit sa itaas, ang tiyan ay dapat na idiin. Ang bigote at ang mga kuko ay dapat gupitin. Kung ang katawan ay malinis na, ito ay binibalot sa tatlong puting tela na nakatago ang lahat ng bahagi ng katawan at pinapaba-nguhan ng insenso. Kung sakaling ang katawan ng patay ay hindi pa malinis, ang paghuhugas sa kanya ay kailangang gawing lima hanggang pitong beses at pagkaraan tapos nito ay patutuyuin ito sa pamamagitan ng pagpupunas ng malinis na tela. Ang buhok ng lalaki ay hindi dapat suklayin samantalang ang buhok ng babae ay dapat na itarintas sa tatlong bahagi at hayaang nakababa sa kanyang likuran.

 

3.      Mas mainam na ibalot ang lalaki sa tatlong puting tela na walang panloob ng damit o takip sa ulo (amamah); ang mga bata ay ibalot sa isa hanggang sa tatlong tela; at ang babae naman ay sa limang tela:

 

a)     Dir: isang maluwag na panlabas na kasuotan na may manggas,

 

b)     Khimar: panakip sa ulo at mukha,

 

c)     Izar: isang tela na ipinantatapis sa baywang nito, at (4) dalawang malalapad na telang pambalot sa buong katawan. Ang mga batang babae ay maaring balutin na nakadamit at sa dalawang tela.

 

4.      Ang may karapatan upang hugasan o linisin ang lalaki ay ang taong pinagbilinan niya (kung mayroon man) at ang mga susunod ayon sa pagkakasunod-sunod: ang kanyang ama, ang kanyang lolo, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Mas mainam na ang babaeng patay ay paliguan ng napili niya (kung bago siya napatay ay may napili siya) at ang mga sumusunod ayon sa pagkakasunod-sunod: ang kanyang ina o ang kanyang lola, at ang alin man sa pinakamalapit niyang kamag-anakang babae. Ang asawang lalaki ay maaaring magpaligo sa kanyang asawa at ang asawang babae ay maaari ring magpaligo sa katawan ng kanyang asawa sapagkat noong namatay si Abu Bakr, Kahabagan nawa siya ng Allah, ay pinaliguan siya ng kanyang asawa at si Ali bin Abi Talib, Kahabagan nawa siya ng Allah, ang nagpaligo noong namatay ang kanyang asawang si Fatimah, Kahabagan nawa siya Allah.

 

 

II - Ang pagsasagawa ng salah para sa patay (salatul janazah)

 

1.      Ang Takbeer o pagsabi ng "Allahu Akbar" ay bibigkasin nang apat na beses sa salah na ito.

 

2.      Binibigkas nang tahimik ang Al-Fatiha pagkatapos ng unang takbeer

 

3.      Pagkatapos ng Al-Fatihah ay binibigkas nang tahimik ang panalangin para kay Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Pagpapala at Kapayapaan ng Allah.

 

4.      Pagkatapos ng panalangin para sa Propeta ay binibigkas ang ikatlong takbeer at saka binibigkas ang mga karaniwang idinadalangin para sa patay gaya halimbawa ng paghingi ng kapatawaran para sa lahat ng Muslim o anumang du`a na nalalaman lalong-lalo na ang katulad nito:

 

Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa gha`ibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakirina wa unthana. Allahumma man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal Iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftina ba'dah.

 

Ang kahulugan sa wikang tagalog:

 

O Allah, patawarin Mo po ang mga nabubuhay sa amin at ang mga namatay na sa amin, at mga naririto ngayon sa amin at ang mga wala ngayon sa amin, at ang mga lalaki sa amin at ang mga babae sa amin. O Allah, ang sinumang hinayaan Mo pang mabuhay sa amin, pamuhayin Mo po siya ng buhay naisang mananampalataya. O Allah, huwag Mo po kaming pagkaitan ng bahagi sa kanyang gantimpala at huwag Mo po kaming ilagay sa pagsubok matapos na siya ay yumao.

 

Allahummaghfir lahu warhamhu, wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, wa wassi' madkahlahu, waghsilhu bil ma`i wathalii walbarad, wa naqqihi minadh dhunubi wal khataya, kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas, wa abdilhu daran khairam min darihi, wa ahlan khairam min ahlihi, wa adkhilhul jannah, wa 'a'idh-hu min adhabil qabr wa adhabi an nar, wafsah lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi.Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la tudlilna ba'dahu.

 

Ang kahulugan sa wikang tagalog:

 

O Allah, patawarin Mo po siya at kaawaan Mo po siya; pangalagaan Mo po siya at pagpauman-hinan Mo po siya; tanggapin Mo po siya ng may karangalan at gawin Mo pong maluwang ang kanyang libingan; linisin Mo po siya sa pamamagitan ng tubig ,yelo at niyebe, at linisin Mo po siya mula sa mga kasalanan at mga kamalian katulad ng kalinisan ng puting damit mula sa marumi; bigyan Mo po siya ng tahanang mas mainam pa sa dati niyang tahanan at kasamang mas mainam pa sa dati niyang kasama. Papasukin Mo po siya sa paraiso at kupkupin Mo po siya mula sa pasakit sa libingan at pasakit sa Impiyerno. Palawakin Mo po ang kanyang libingan at bigyan Mo po ito ng liwanag. O Allah, huwag Mo po kaming pagkaitan ng bahagi sa kanyang gantimpala at huwag Mo pong hayaan na kami ay maligaw matapos na siya ay yumao.

 

5.      Pagkatapos nito ay sabihin ang takbeer sa ika-apat na pagkakataon at saka lumingon sa kanan habang sinasabi ang "Assalamu Alaykum". Dito nagtatapos ang salatul janazah.

 

Mas mainam na itaas ang mga kamay habang sinasabi ng "Allahu Akbar".

 

Kung ang namatay ay isang sanggol o bata ang du`a na mainam para rito ay ganito:

 

Allahumma maj'alhu dhikran liwalidayhi wa shafi`an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa 'adhdhim bihi ujoorahuma wa alhiqhu bisalihil mu'mieen, waj'alhu fi kafalati Ibrahim alayhis salam, wa qihi bi rahmatika adhabal jahim.

 

Ang kahulugan sa wikang tagalog:

 

Allah, gawin Mo po siya na isang paunang gantimpala at isang laang yaman (sa araw ng Pag-huhukom) para as kanyang mga magulang at isang tagapamagitan na pakikinggan. O Allah, pabigatin Mo po ang timbangan (ng mabuting gawa) ng kanyang mga magulang sa pamamagitan niya, palakihin Mo po ang kanilang mga gantimpala sa pamamagitan niya, isama Mo po siya sa matutuwid na mga mananampa-lataya at ilagay Mo po siya sa pangangalaga ni Ibrahim, Kaluguran naw siya ng Allah; at pangalagaan Mo po siya sa pamamagitan ng Iyong awa laban sa pasakit ng nagliliyab na Apoy.

 

 

Ang puwesto ng Imam sa Pagsasagawa ng Salatul Janazah

 

Kung lalaki ang namatay isang tradisyon para sa Imam na tumayo sa tabi ng kaliwang bahagi ng ulo ng patay. At kung ito ay babae, ang Imam ay tatayo sa gitna ng kaliwang bahagi ng katawan nito. Kung sama-sama sa isang Salatul Janazah ang patay na mga lalaki, mga babae, at mga bata (babae at lalaki), ganito ang pag-aayos na gagawin:

 

Ang mga bangkay na lalaki ay nasa harapan ng Imam. Ang mga batang lalaki ay nasa kanan ng mga kalalakihan. Ang mga babae ay nasa kanan ng mga batang lalaki. Ang mga batang babae ay nasa kanan ng mga babae. Ang mga batang lalaki ay ilalagay na mas malapit sa mga lalaki kaysa mga babae. (Lahat ng bangkay ay nakalapag na nakapahalang sa hanay ng mga nagsasagwa ng Salatul Janazah). Ang mga bangkay ay isinaayos na ang ulo ng batang lalaki ay nakatapat sa ulo ng lalaki samantalang ang gitnang bahagi ng katawan ng babae ay nakatapat sa ulo ng lalaki. Ang ulo ng batang babae ay nakatapat sa ulo ng babae. Ang mga tagasunod ng Imam ay nakatayo sa kanyang likuran katulad ng sa pangkaraniwang salah. Maari ding tumabi sa kanan ng Imam kung wala nang matagpuang lugar sa likod ng Imam.

 

Ang pagpuri ay nauukol sa Allah; nawa'y igawad ng Allah ang kanyang mga pagpapala at kapayapaan sa Kanyang Propeta at sa pamilya at mga kasamahan niya.

 

Para sa anumang puna o mungkahi tungkol sa aklat na ito, mangyaring sumulat po lamang kay:

 

Dr. Saleh As-Saleh ,

Islamic Guidance Center,

P.O. Box 142, Buraidah, Saudi Arabia

 

 

1
1480
تعليقات (0)