Ang Pananampalatayang Nagmumula sa Diyos (Allah)

PLPHP - ISCAG Philippines

 

 Sa ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Pananampalatayang Nagmumula sa Diyos (AllahU)

Ni Khalid Evaristo

 

Ang bawa’t isa ay isinilang sa isang kalagayan na hindi nila pinili. Ang pananampalataya ng kanyang pamilya o ang idiyolihiya ng bansa ay tiwala sa kanya mula nang siya ay lumitaw dito sa mundo.

 

Sa pagdating niya sa kanyang pagbibinata o pagdadalaga, siya ay karaniwan ng lubos na naniniwala na ang kanyang kinagisnan na pananampalatayaa ay tama at nararapat lamang na maging pananampalataya ng lahat. Magkagayunman may ilan sa tao na kapag dumating na ang tamang gulang at naharap siya sa ibang pananampalataya o katuruan, magkakaroon na siya ng katanungan sa katumpakan ng kanyang sariling pananampalataya.

 

Ang nananaliksik ng katotohanan lagi ng dumarating sa pagkalito kapag nalalaman niya na ang bawa’t isa sa mga relihiyon, sekta, idilohiya, pilosopiya ay nag-aangkin ng tunay at tanging landas para sa tao.

 

Kung ang katuruan, lahat sila ay may katuwiran at tamang, at silang lahat ay nag-aanyaya sa tao upang gumawa ng mabuti, Alin nga ba ang totoo? Hindi maaaring silang lahat ay tama sapagka’t bawa’t isa sa kanila ay nag-aangkin na ang iba ay mali. Papaano ngayon mapipili ng mananaliksik ng katotohanan ang tamang landas?

 

Tayo ay binigyan ng AllahU[1] ng kaisipan at talino upang gawin ang napakahalagang pagpapasiyang ito. Ito ang pinakamahalagang pagpapasiya sa buhay ng tao. Sa dahilang dito ay nakasalalay ay kanyang hinaharap. Kaya naman bawa’t isa sa atin ay kailangang suriin ng walang emosyon ang mga ilalahad na ebidensiya at piliin kung ano pag-alang-alang kung ano ang tunay hanggang magkaroon ng susunod na ebidensiya.

 

Katulad ng ibang pananampalataya, ang Islam ay nag-aangkin din bilang natatangin landas tungo sa Diyos (AllahU). Ang ganitong pag-aangkin ay hindi naiiba sa ibang pananampalataya. Ang layunin ng lathalaing ito ay upang magbigay ng ilang patunay sa ganitong pag-aangkin.

 

Magkagayunman, laging isasaisip ng sinuman na nararapat na isa-isantabi muna ang bugso ng damdamin at maling pananaw na kadalasay nagbibigay hadlang na makita natin ang katotohanan. Sa ganitong kalagayan lamang natin magugunita ang talinong ipinakaloob sa atin ng Diyos (AllahU), at magkakaroon ng katuwiran at tamang pagpapasiya.

 

Mayroong ilang tatalakayin na nararapat na ilahad muna upang magbigay suporta sa pag-aangkin ng Islam bilang isang tunay na pananampalatayang nagmula sa Diyos. Ang mga sumusunod ay tatlo ay sadyang malina. Ang mga pagtatalakay ay nababatay sa banal na pinagmulan ng pangalan ng relihiyon at ang malawak na kahulugan nito.

 

Ang pangalawa ay nauukol sa natatangi at di-masalimuot na pagtuturo hinggil sa ugnayan ng Diyos (AllahU), tao at ibang nilalang.

 

Ang pangatlo ay batay sa katotohanan na ang Islam ay kayang abutin ng sinuman sa lahat ng panahon. Ito ay bahagi ng pangatwiran at lohika na kinakailangan upang makilala ang tunay na pananampalatayang ipinadala ng Diyos (AllahU).

 [1] Allah - ang pangalan ng taga-paglikha, ang Diyos at Panginoon ng lahat ng nilikha, nakikita at hindi nakikita sa lahat ng mga daigdig at sa kalangitan. Ang Allah mismo ang nagsabi sa kanyang pangalan. [ U ] - ang kahulugan ay "Ang Kataastasan".

 

1
1897
تعليقات (0)