Ang Pangalan ng Pananampalataya

PLPHP - ISCAG Philippines

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Pangalan ng Pananampalataya

Ni Khalid Evaristo

 

Ang unang dapat malalaman at lubusang maunawaan ng sinuman ay ang ibig sabihin ng katagang Islam. Ating tatalakayin ang tatlong konseptong ito sa mga sumunod na pahina.

 

Ang Islam ay salitang Arabik na nangangahulugan ng pagsuko (submission) ng kalooban ng sinuman sa tanging tunay ng Diyos--na ang tawag sa wikang Arabik ay “Allah”. Sinuman ang isinuko ang kaniyang sariling kalooban sa Diyos (AllahU[1]) ay tinatawag na “Muslim” sa wikang Arabik.

 

Ang pananampalatayang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao at hindi rin ito pinagpasiyang  ng mga huling lahi ng tao--kagaya ng Kristianismo na hinango sa pangalan ni Hesus, Budhismo sa pangalan ni Guatama Buddha, Kunpusiunismo sa pangalan ni Confucius, Marsismo sa pangalan ni Karl Marx, Judaismo sa pangalan ng tribo ng Judah, Hinduismo sa pangalan ng Hindus.

 

Ang pangalan (pagsuko sa kalooban ng AllahU) ay ang pananampalataya na ibinigay kay Adam, ang unang tao at propeta ng Diyos (Allah), at ito ay pananampalataya na lahat ng Propetang ipinadala ng Allah sa Sangkatauhan. Karagdagan pa, ang paggalang nito ay pinili mismo ng Diyos at ito ay maliwanag na masasabi sa huling tagapahayag na  kanyang ipinahayag sa tao. Sa huling kapahayagan--ang Qur’an:

 

“Sa Araw na ito ay pinaging-ganap Ko ang pananampalataya para sa iyo, ginawang lubos ang tulong Ko sa iyo, at aking pinili ang Islam bilang iyong pananampalataya”  (Surah Al-Maa’dah 5:3)

 

“Sinuman ang naghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam (pagsuko sa Allah) ito ay hindi Niya tatanggapin.”

 

Gayunmanman, ang Islam ay hindi nag-aangkin bilang isang bagay relihiyon na idinala ni Propeta Muhammadr[2] (sakap) sa Arabia, bagkus ito ay ibinalik at upang gawing lubos na anyo ng tunay na relihiyon Makapangyarihang Diyos, ang AllahU, gaya ng pagkapahayag kay Adan at sa mga sumusunod na mga propeta.

 

Sa puntong ito, ay bibigyan natin ng maikling puna o komentaryo ang pag-aangkin ng tamang landas na dalawang relihiyon. Hindi makikita sa alin mang pahina ng Bibliya na ipinahayag ng Diyos (AllahU) na Judaismo ang pananampalataya ni Propeta Moses at ang kanyang tagasunod, o kaya kristiyano ang pananampalataya ni Propeta Hesus at ang kanyang tagasunod. Sa madaling salita ang pangalang Judaismo at kristianismo ay walang banal na pinanggalingan o pahintulot. Matagal na panahon ang nakaraan noong namatay si Hesus na ibinigay ang pangalan lihitimo sa relihiyon ni Hesus.

 

Ano ngayon ang tunay na relihiyon ni Hesus na kakaiba sa kanyang pangalan. Ang kanyang pananampalataya ay ipinahihiwatig ng kanyang mga aral, na naghihikayat sa kanyang tagasunod na tanggapin bilang panuntunan ng kanilang ugnayan sa Diyos.

 

Sa Islam, si Hesus ay isinugo ng Allah. Sa kanyang arabik na pangalan ay Eesa. Kagaya ng mga propetang nauna sa kanya, tinatawag niya ang tao na isuko ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos (AllahU). (Na siyang ipinag-uutos ng Islam). Halimbawa, ang Bagong Tipan ay nagsasabi na si Hesus ay nagtuturo ng kanyang mga tagasunod na mananalangin ng ganito:

 

“Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo, sundin ang loob Mo dito sa lupa , gayon man sa langit" [Lukas, 11:2, Matt: 6:9-10]

 

Ang konseptong ito ay binigyan-diin ni Hesus sa kanyang pagsasalita na inuulat sa Ebanghelyo. Kanyang itinuro halimbawa na lahat lamang ng sumuko (sa kalooban ng Diyos) ay mananahin ang paraiso.

 

“Wala sa kanila ng tumatawag sa akin na panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos, maliban sa kanya na tuparin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit” [Matt, 7:2]

 

Binigyan-diin ni Hesus na siya sa kanyang sarili ay sumusuko sa kalooban ng Diyos.

 

“Wala akong magagawa sa ganang akin. Ako ay humahatol kung ano ang narinig at ang aking hatol ay makatarungan, sapagka’t hindi ko hangad ang aking kalooban bagkus ang kalooban Niya na nagsugo sa akin” [Juan, 5:30]

 

Napakaraming talata sa Ebanghelyo na nagpapatunay na ginawang maliwanag ni Hesus sa kanyang tagasunod na Siya ay hindi isang Diyos. Halimbawa, kapag nagsalita tungkol sa Huling Araw, Siya ay nagsabi:

 

“Walang sino ang nakaaalam tungkol sa Oras, ni mga Anghel sa langit, ni ang Anak, maliban sa Allah lamang."

 [1]  Allah - ang pangalan ng taga-paglikha, ang Diyos at Panginoon ng lahat ng nilikha, nakikita at hindi nakikita sa lahat ng mga daigdig at sa kalangitan. Ang Allah mismo ang nagsabi sa kanyang pangalan. [ U ] - ang kahulugan ay "Ang Kataastasan".

 

[2]  r Sallallahu Alaihi Wassallam. Isang pangungusap na binabanggit sa tuwinang sasa-  bihin o maririnig ang pangalan ni Propeta Muhammadr, na  nangangahulugan ng “Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang paninira (derogatory things) at iligtas siya sa anumang masama (evil).”

 

1
1898
تعليقات (0)