Pag-aasal sa Islam

PLPHP - ISCAG - Philippines

Mga pangunahing katangian at panuntunan sa iba’t - ibang bahagi ng buhay ay napapaloob sa mga sumusunod:

 

1.      Sa lahat ng bagay, ang pag-iisip o pagmuni-muni ay kailangan. Dapat iwasan ng isang Muslim ang pagiging padalos-dalos. Nararapat isaalang-alaang kung ano ang maaring ibunga  ng isang bagay o aksyon.

 

2.      Kinakailangan sa isang Muslim na maging mabait at malumanay sa pakikitungo sa iba.

 

3.     Ang kalinisan, kaayusan at kadalisayan ng katawan, pook, damit, atbp., ay nararapat na maging isang lantad na katangian  ng isang Muslim  sa kanyang pamumuhay.

 

4.     Inuutusan ang Muslim na iwasan ang anumang gawaing maaaring makasakit sa sarili o sa iba maging pisikal, mental o moral.

 

5.    Sa araw-araw  na buhay  ng Muslim, ang pagiging tahimik ay higit na mainam  kaysa  sa pagsasalita  ng walang kapararakan/kahalagahan.

 

6.    Ang isang Muslim ay dapat pakitunguhan ang iba kung paano niya nais pakitungahan siya. Dapat siyang magnais sa iba kung ano ang nais niya sa kanyang sarili. Huwag utusan o paki-usapan ang ibang gumawa ng isang bagay na ayaw naman niya itong gawin.

 

7.     Ang pagkain, pag-inom at pamimihis nang marangya ay pahihintulutan hangga’t ang layunin ay malaya sa pagmamalaki. Ang pamumuhay nang may pagmamalabis ay kinasusuklaman.

 

8.     Huwag maging kuripot sa mga biyaya ng Allah. Nararapat makita sa isang Muslim ang mga biyaya ng Allah.

 

9.     Sa lahat ng bahagi ng buhay, ang isang Muslim ay dapat maging katamtaman at natural (likas).  Ang pagiging huwad at pagmamalabis ay ipinagbabawal.

 

10.Ang isang Muslim ay nararapat na marunong tumayo sa sariling paa (self reliant).  Kailangan lamang humingi ng   tulong  sa iba kung ito ay sadyang kinakailangan.  Pangalagaan ang sariling dangal upang makamit ang pangangalaga ng AllahU.

 

11. Ang paggaya sa ibang kultura at pananampalataya sa anumang paraan ay ipinagbabawal. Panatilihin ang kasarian.   Hindi dapat gumaya ang lalake sa babae, o babae sa lalake maging sa pananamit, pagkilos, atbp.

 

12.  Maaari lamang sumunod sa pag-uutos ng iba kapag ito ay hindi salungat sa Islam.

1
1915
تعليقات (0)