Mga Karapatan ng Bata sa Islam

PLPHP - ISCAG - Philippines

v      Sa Islam, tungkulin ng bawa’t tagapangalaga na ibigay ang karapatan ng kanyang inaalagaan.

 

v      Bilang paalaala sa mga tagapangalaga, lalo na sa mga magulang ( ama at ina ).

 

 

Ang Allah sa Banal na [Qur’an, 66:6] ay nagsabi:

 

“O kayong naniniwala, iligtas ang inyong sarili at pamilya sa impiyerno na ang panggatong nito ay tao at mga bato....”

 

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

“Ang lahat ng sanggol ay isinilang sa kalagayan ng “Fitrah” ngunit ang kanilang mga magulang  ay ginawa silang Hudyo, Kristiano o Zorastriano”.

 

Ang bata ay ipinagkatiwala sa mga kamay ng magulang.  At ang mga magulang ay mananagot sa ipinagkatiwalang ito.

 

Ang kabataan sa kasalukuyan ay mga tao sa kinabukasan.

 

 

Si Propeta Muhammad (sknak) ay nagsabi :

 

“Ang bawa’t isa sa inyo ay tagabantay at tagapangalaga ng ipinagkatiwala sa kanya at siya ay mananagot sa ipinagkakatiwalang ito. Ang isang pangulo ay tagabantay at tagapangalaga ng kanyang nasasakupan at siya ay mayroong pananagutan dito. Ang Ama ay tagapangalaga ng kanyang pamilya at siya ay may pananagutan dito.  Ang ina ay tagapanagalaga ng pamamahay ng kanayang asawa at siya ay may pananagutan rin dito.  Ang isang katulong  ay tagapangalaga ng kayamanan ng kanyang pinaglilingkuran at siya ay may pananagutan dito. Kaya’t kayong lahat ay tagapangalaga ng inyong bawa’t  nasasakupan at kayo ay may pananagutan dito”.

 

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Walang naituturo ang ama sa kanyang anak na higit na mabuti  kaysa mabuting pag-uugali”. (Tirmidhi)

 

Tungkulin ng magulang na turuan ang bata kung papaano kumain, uminom, gumalang, kumita sa kaniyang ikabubuhay at ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ang bata ay dapat ring matuto ng kanyang mga tungkulin sa kanyang tagapaglikha at sa lahat nang mga nilikha.

 

 

Ang mga sumusunod ay mga karapatan ng bata  sa Islam:

 

1. Karapatan upang ipili ng mabuting ina

 

Isang tungkulin ng lalaki sa kanyang mga magiging anak na pumili ng kanilang ina upang gampanan ang layunin ng isang mabuting kaakibat sa pag-aalaga ng pamilya.

 

Ipinag-uutos ng Islam sa lalaki na kung siya ay mag-aasawa, dapat niyang piliin ang mabuti at nananampalatayang babae upang maging ina ng kanyang mga magiging anak.

 

Ang Allah ay nagsabi Sa Banal na [Qur’an 2:221]:

 

“Huwag mag-asawa nag di-nananampalatayang babae hangga’t sa siya ay mananampalataya.  Ang aliping babae na nananampalataya ay higit na mabuti kaysa hindi mananampalataya”.

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Ang  babae ay mapapangasawa sa kanyang  apat na katangian: sa kanyang  kayamanan, sa kanyang katayuan , sa kanyang kagandahan at sa kanyang pananampalataya.  Sikaping piliin ang isang mananampalataya upang kayo’y umunlad. (Abu Dawood).

 

Sinabi rin ni Propeta (saw):

 

“Ang makamundong buhay ay isang kaligayahan at ang pinakmainam na kaligayahan sa buhay ay ang may mabuting asawa”.

 

 

2. Karapatan upang bigyan  ng magandang pangalan

 

Isang karapatan ng bata ang bigyan siya ng  magandang pangalan.

 

Maging Propeta Muhammad (saw) noong kanyang kapanahunan, ipinag-uutos niya sa mga magulang na bigyan ng magandang pangalan ang kanilang anak.

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

         “Sa araw ng paghuhukom, kayo ay tatawagin sa inyong pangalan at sa pangalan ng inyong ama. Kaya’t piliin ang magandang pangalan sa inyong sarili”. (Abu Dawood)

 

Iniulat ni Ibn Omar na ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Ang pinakamamahal na pangalan sa Allah - Ang Maluwalhati at kapuri-puri ay Abdullah at Abdulrahman”.

 

Hindi masama na huwag magpalit ng pangalan subali’t ang pagpalit nito ay may kabutihan lalo na kung ang pangalan ay hindi maganda ang kahulugan.

 

Halimbawa ang pangalang Dennis: Ito ay nagmula sa pangalang Dynasius na siyang tinaguriang Diyos ng Alak. Tulad din ng pangalang Randy: Ang kahulugan ayon sa Oxford Dictionary ay (lustful, eager for sexual gratification) sa tagalog ay (malibog).

 

Sinabi ni Aisha (saw):

 

“Ang sugo ng Allah ay pinapalitan niya ang hindi kanais-nais na mga pangalan”.

 

 

3. Karapatan sa Aqeekah

 

Ang Aqeekah ay ang pagkatay ng tupa  sa kapanganakan ng bata.  Ang tradisyon ng Propeta (saw), ay isang tupa sa batang  babae at dalawa naman sa batang lalake.  Ito ay mainam na gawin sa ikapitong araw ng pagsilang.

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Ang Aqeekah ay paghahandog sa (bagong silang na) bata, kaya’t magkatay (ng hayop) para sa kanya at tulungan siya sa kanyang paghihirap”.  (Bukhari)

 

4. Karapatan upang tuliin

 

v      Ang pagtuli ay pagputol ng balat na bumabalot sa dulo ng ari.

 

v      Ang Islam ay pananampalataya na nagtuturo ng kalinisan at iminumungkahi ang pagtuli na isang paraan ng kadalisayan at kalinisan.

 

v      Ang pagtuli ay isang kasunduan ng Allah at ni Propeta Abraham - Ang tinaguriang Ama ng Mananampalataya.

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

“Ang katangian ng tunay na kadalisayan ay lima: Ang pagtuli, ang pag-ahit ng balahibo sa masilang parte ng katawan, pagbunot ng balahibo sa kili-kili, ang pagputol ng mga kuko at ang pagputol ng bigote”.

 

 

5. Karapatan upang pasusuhin

 

v      Ito ay pagpapasuso ng gatas ng ina.  Isang biyaya o gantimpala na ang ina ang siyang pinakamalapit sa bata at ang kanyang gatas ang pinakamabuting pagkain sa simula.

 

v      Ang lahat ng doktor ay nagkasundo sa pagpasiya na ang gatas ng ina ang pinakmabuti sa unang pagpapalaki ng bata.

 

Ang Allah ay nagsabi sa Banal [Qur’an 2:233]:

 

“Ang ina ay nararapat na pasusuhin ang kanilang mga sanggol sa loob ng buong  dalawang taon ”.

 

 

6. Karapatan upang arugain

 

v      Ang arugain ay isang karapatan ng bata sa simula pa ng kanyang pagsilang.  Ang pag-aaruga ay ang pag-aalaga sa bata, pagpapalaki sa kanya at pag-aasikaso sa kanyang pangangailangan tulad ng pagpapakain, pagdadamit, paglilinis at kasama na ang pagpapatulog sa kanya.

 

v      Ang pag-aaruga ay magtatapos kung hindi na kailangan ng bata ang tulong ng ina, tulad ng pagpapakain, pagpapainom at pagpapadamit sa kanya.

 

v      Ang ibang pantas o eskolar ay nagpasiya na ang pag-aaruga ay magtatapos sa edad na pito hanggang siyam na taon sa lalake at siyam hanggang labing-isa naman sa babae.

 

 

7. Karapatan upang sustentuhan

 

v    Ang pagsusustento sa ina ay tungkulin ng Ama kahit na ang ina ay mayaman.

 

v    Ang pagsusustento sa hiwalay na ina ay tungkulin ng kaniyang humiwalay na asawa sa panahon ng paghihintay.

 

v    Kung ang hiwalay na ina ay may inaarugang bata, tungkulin ng ama na sustentuhan ang bata sa panahon ng pag-aaruga.

 

v    Subali’t kung ang bata ay mayroong ari-arian, ang Ama ay hindi obligadong magsustento.  Ang bata ang mismong magsusutento sa kanyang sarili maging ang kanyang ari-arian ay salapi o materyal na bagay.

 

v    Kahit ang isang ama ay walang kayamanan, tungkulin pa rin niya na maaghanapbuhay upang sustentuhan ang kanyang sarili at anak.

 

v    Nguni’t kung ang ama ay lubos na walang pagkukunan ng sustento, ang tungkulin ay mapupunta sa ina o sa mga ninuno at ito ay ibabatay sa kanilang bahagi sa pamana.

 

v    Tungkulin ng Ama na sustentuhan ang bata hanggang sa siya ay lumaki at marunong ng maghanapbuhay.

 

v    Kung walang sinuman na magsusustento sa bata, ito ay magiging tungkulin ng Islamikong  Pangkabuhayan.

 

v    Kung ang mga bata ay malalaki na subali’t naghihirap, ang lalake ang siyang maghahanap-buhay upang sustentuhan ang kanilang sarili.

 

v    Ang batang babae ay dapat sustentuhan ng Ama hangga’t siya’y hindi pa nag-aasawa.  Hindi siya dapat pilitin ng Ama na maghanapbuhay o mamasukan na isang alipin sa dahilang ito’y makakasira sa kanya.

 

v    Kapag ang batang babae ay marunong ng maghanapbuhay sa mabuti at mapayapang paraan  at ito ay sa loob ng sariling pamamahay, maaring ang ama ay kahit hindi na magbigay  ng sustento sa kanya.

 

 

8.  Karapatan upang pangalagaan ang kanyang kayamanan

 

v      Kung ang bata ay may kayamanan, nararapat na mayroong mangangalaga at mag-ingat nito para sa kanya. Ang tagapag-ingat nito ay tinatawag na tunay ng tagapangalaga.

 

v      Napagpasiyahan ng mga pantas na ang ama ang kauna-unahang may karapatan sa pangangalaga ng kayamanan ng bata.

 

v      Ang tunay na Tagapangalaga nararapat na ganap ang pagmamahal sa bata, may sapat na kaalaman at karanasan.  Ang ama ang siyang  pinakamalapit sa kanyang mga anak kaya siya ang higit na may pagmamahal at siya ang unang dapat piliin upang  maging tagapangalaga.

 

v      Kung walang Ama upang maging tagapangalaga, ang Hukom ang siyang pipili kung sino ang maging karapat-dapat.

 

 

9. Karapatan upang alagaan ng walang pagtatangi - ang batang lalake o babae

 

Sa Islam, walang pagtatangi ang pag-aalaga sa batang lalake at babae.  Kapwa sila may karapatan upang magkaroon ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon, ang mag-aral at magkaroon ng kaalaman at gayundin ang pinakamahusay na pag-aaral upang maging mabuting tao ng sa gayon magagampanan ang tungkulin ng isang ganap na mamamayan.

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Ang sinumang may batang babae na hindi inilibing ng buhay o kinasusuklaman, o kaya’y itinatangi ang batang lalake kaysa babae, siya ay papapasukin ng Allah sa Paraiso”. (Abu Dawood)

 

Sinabi rin ng Propeta (saw):

 

“Ingatang mabuti ang iyong tungkulin sa Allah at maging pantay at makatarungan sa iyong mga anak”. (Bukhari)

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

“Ang sinumang nagpalaki ng kanyang dalawang anak na babae hanggang sa sila  ay umabot sa tamang gulang, siya at ako ( ang Propeta ) ay magkakalapit sa Paraiso tulad ng magkadikit na daliri”. (Muslim)

 

10. Karapatan sa mapayapa at Islamikong tahanan

 

v      Karapatan ng bata ang mabuhay sa mapayapa at islamikong tahanan. Na ang tahanang ito ay mayroong matapat at mabubuting magulang at isinaasabuhay o isinasagawa ang kanilang pananampalatayang Islamiko. Ito ay sa dahilang ang unang pag-aaral ng bata ay nagsisimula sa tahanan at ang tinutularan ay ang mga magulang.

 

v      Habang ang bata ay lumalaki at nakikita ang mga magulang na nagbabasa ng Banal na Qur'an siya ay magsisimulang magbasa din ng Qur'an at ito ay kaanyang isasaulo.

 

v      Habang ang bata ay lumalaki at nakikita niya ang mga magulang na palagi ang isinasagawa ang limang beses na pagdarasal, ito ay kanyang tutularan at susundin niya ang yapak ng mga magulang.

 

Ang sabi ng Propeta (saw):

 

Ang bawa’t bata ay isinilang na Muslim (sumusuko sa Allah), nguni’t ang kanyang  magulang  ang gumawa sa kanya na maging hudyo, kristiano o Magian”.

 

v      Likas sa ugali ng bata ang tularan niya ang kanyang mga magulang sa pagsasalita, kilos at pag-uugali.

 

(Halimbawa:  Ang pagsasalita ng malaswa, ang paninigarilyo, ang agpapabaya sa mga tungkulin bilang Muslim.

 

Papaano ka makakaasa na ang isang bata ay magiging Imam sa kanyang paglaki kung ang kanyang ama ay hindi isinasagawa ang pagdarasal?

 

v    Napakahalaga rin na ang mga magulang ay huwag mag-away sa harap ng mga bata sapagka’t  ang pag-aaway ng ama at ina na nakikita ay makakaapekto sa pag-iisip at damdamin ng bata.

 

 

11. Karapatan upang palakihin sa Islamikong pamumuhay

 

v      Karapatan ng bata na palakihin sa Islamikong pamumuhay.

 

Sa Banal na Qur'an 31:31, ang Allah ay nagsabi:

 

“At masdan, si Luqman ay nagsabi sa kanyang anak at may pangangaral, “O aking anak! Huwag magbigay katambal ng pagsamba sa Allah, sa dahilang ang maling pagsamba ang siyang pinakamalaking kasalanan”.

 

Gayundin sa [Qur’an, 31:17], ang Allah ay nagsabi

 

“O aking anak! mag-alay ng palagi  ang pagdarasal , ipag-utos ang mabuti at ipagbawal ang masama. At laging magtiis sa anumang mangyayari sa iyo...”

 

Muling sinabi ng Allah sa 31:18

 

“At huwag ilingon sa malayo ang iyong mukha sa mga tao ng may pagmamalaki, o huwag maglakad ng may pagkukunwari sa daigdig na ito.  Katotohanan, ayaw ng Allah sa sinumang nagmamalaki at nagmamayabang”.

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi

 

“Ipinag-utos sa bata ang pagdarasal sa gulang  na pitong taon, at  paluin kung ito ay hindi niya isinasagawa kapag nasa gulang na sampu at paghiwalayin sila sa tulugan”.

 

 

12. Karapatan upang pakitunguhan ng may kabutihan

 

v    Maging ang Propeta (sknak) ay isang huwaran sa pagiging mabait sa pagtuturo sa mga bata at paghubog sa kanila ng may lubos na kabaitan at pagmamahal.

 

v    Ang Propeta ay nagpaalaala sa sinumang walang habag o awa sa dahilang siya’y hindi kahahabagan ng Allah.

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

“Maging mapagbigay, mabait at magalang sa iyong mga anak at turuan sila ng magandang asal at mabuting pag-uugali”.

 

Ang Propeta (saw) ay nagabi:

 

“Ang sinumang walang habag (sa ibang tao) ay hindi kahahabagan (ng Allah)”.

 

v    Maging ang mga Kalifa (mga sumunod sa Propeta) ay tinularan nila ang Propeta Muhammad (saw) sa pagiging mabait sa maga bata.

 

Kwento ng isang Gobernador:

 

May isang gobernador na pumasok sa bahay ni Omar Ibn Khattab at nakita niyang nakahiga si Omar at naglalaro naman ang mga bata sa kanyang paligid.  Ang pangyayaring yaon ay hindi nagusuhan ng gobernador. Si Omar ay nagtanong: Kamusta naman ang pakikitungo mo sa iyong pamilya? Ang gobernador ay sumagot :  Kapag ako’y pumasok  sa aking tahanan ang lahat ay tumatahimik at humihinto sa pagsasalita. Si Omar ay nagsabi: Umalis ka sa iyong katungkulan. Hindi ka mabait sa iyong sariling pamilya, kaya’t papaano ka magiging mabait sa ibang tao?”

 

Tinanggal ni Omar ang gobernador na ito dahil  sa kanyang pagiging malupit  sa mga taong malalapit  sa kanya, sa kanyang sariling pamilya at mga anak.

 

 

13. Karapatan upang turuan ng mabuting pag-uugali at katangian

 

v      Ang pagpapaalam kung papasok  sa pribadong  silid.

v      Ang maging magalang sa ibang tao.

v      Sa mga isinusulat at binabasang  aklat o kwento.

v      Sa lahat ng uri ng kalinisan at ayon sa Islamikong pamamaraan.

v      Ang tamang pamamaraan ng pagkain at ang uri ng kakainin ( ito ay halal ).

v      Ang larong pang-pisikal.

v      Ang pagpili ng mga kaibigan.

 

 

14. Karapatan sa Edukasyon

 

v      Karapatan ng bawa’t bata upang pag-araling mabuti at sa Islamikong pamamaraan.

 

v      Ang kauna-unahang rebelasyon kay Propeta Muhammad (sknak) ay tungkol sa Pagbasa, Pagturo, at Panulat.

 

Ang Propeta (saw) ay nagsabi:

 

“Ang sinumang naglalakbay upang maghanap ng kaalaman, siya ay nakikipaglaban ng dahil sa Allah hanggang sa siya ay bumalik.” (Tirmidhi)

 

          “Ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim.” (Al Baihaqi)

 

“Ang sinumang tumatahak ng landas tungo sa paghahanap ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas tungo sa Paraiso”. (Muslim)

 

v      Kaya’t ang bata ay nararapat hikayatin sa paghahanap ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas tungo sa Paraiso.” (Muslim

 

v      Kaya’t ang bata ay nararapat hikayatin sa paghahanap ng kaaalaman, lalo na sa  kanayang pananampalataya.

 

Si Propeta Muhammad (saw) ay nagsabi:

 

“Ang isang maalam na mananampalataya ay higit na malakas laban sa demonyo kaysa isang libong mananampalataya na hindi nauunawaan ang kanilang panananpalataya.”

1
1918
تعليقات (0)