Muhammad Propeta ng Allah

PLPHP - Khalid Evaristo - ISCAG - Philippines

1. PAMBUNGAD

 

Si Muhammad (saws)[1] ang huling Propeta ng Allah. Ang Allah ay Siyang Tangi at tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin; Siya ang Lumikha, Tagapamahala, Tagatustos at Nagma-may-ari ng sanlibutan.

 

Ipinarating ni Muhammad (saws) ang pan-daigdigang mensahe ng Islam sa sangkatauhan at hindi sa natatanging lahi lamang.

 

 

2. ANG KANYANG BUHAY

 

Isinilang si Muhammad (saws) sa Makkah noong 571 A.C. nang ang Makkah ay isang sentro ng kalakalan sa may kanlurang Arabia.

 

Siya ay mula sa kilalang tribo ng Kuraysh na nagmula sa lahi ni Propeta Abraham at ang kanyang anak na si Ismael (as).[2]

 

Mula sa pagkabata, si Muhammad (saws) ay lumaki at nakilala sa kanyang pagkamatapat, katalinuhan, maka-diyos, kahusayang magsalita, matulungin, at makatwiran.

 

Siya ay nagsimula bilang pastol, at pagkaraan ay sumama sa pangkalakalang paglalakbay (caravan) sa pagitan ng Makkah at Al-Sham (na matatagpuan sa silangan ng Mediterranean).

 

Sa gulang na dalawampu’t lima, pinakasalan niya ang isang mayamang biyuda na nagnga-ngalang Khadija na kung saan siya namasukan bilang tagapangasiwa ng kanyang negosyo. Sila ay nagkaroon ng anim na anak, apat na babae at dalawang lalake.  Ang dalawang huli ay namatay noong sanggol pa lamang.

 

Sa gulang na apatnapu, o noong mga 610 A.C., si Muhammad (saws) ay nakatanggap ng unang pahayag ng banal na Salita ng Allah, ang Qur’an.

 

Samantalang siya ay nagmumuni-muni sa may yungib sa itaas ng bundok ng Hira na malapit sa Makkah, si Anghel Gabriel ay dumating sa kanya at nagsimula ang banal na mensahe ng Islam (ang Qur’an).

 

Kaya’t si Muhammad (saws) ay inutusang ipahayag ang pagsamba sa Iisang Diyos (Allah) sa gitna ng mga taong kasalukuyang sumasamba sa maraming diyus-diyosan at sa mga idolo, maging sa loob at labas ng Arabia.

 

Ilang panahon ang nakalipas, ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsimulang mangaral nang hayagan sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanyang kababayan sa panganib ng kapa-rusahan sa mga di-sumasamba sa Iisang tunay na Diyos. Ang Impiyerno ay naghihintay sa mga di-nananampalataya sa kabilang buhay, saman-talang Paraiso naman ang nakalaan sa mga tunay na nananampalataya sa Islam (ang ganap na pagsuko sa kalooban ng Allah.)

 

Ang Makkah, bilang sentro ng pilgrimahe sa Ka’bah, (ang santuwaryong itinayo ni Abraham [as]) nakita ng mga taga-Makkah ang banta ng Islam na tumutuligsa sa pagsamba sa Idolotriya. Sila’y nabahala na hindi lang nito aalisin ang tinatamasa nilang paggalang na iniuukol sa kanila bilang tagapamahala ng Ka’bah, gayundin mababawasan ang mga pakinabang na nakukuha nila sa taunang pilgrimahe.

 

Sa paglipas ng panahon, ang pagtutol sa pananampalataya sa Iisang Diyos ay naging lubhang mapanganib. Upang matakasan ang pagmamalupit at pag-uusig sa mga Muslim sa Makkah, ang ilan sa kanila ay lumikas patungo sa Abyssinia.

 

Pagkaraang mangaral ng sampung taon na may kaunting kinasapitan at naharap sa malaking oposisyon, ang Propeta (saws) ay napilitang lumikas patungo sa Medina na kung saan nakatagpo ng kanlungan at tulong.

 

Sa Medina, itinatag ng Propeta (saws) ang pamayanang Islamiko at ipinag-utos ang Jihad (pakikibaka ng dahil sa Allah laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan at politeismo) na siyang itinakda ng Allah. Ito ay nangyari kaalinsabay ng pagpapadala ng kanyang mga Sahaba (kasama) upang manawagan sa mga pinuno at tao maging sa loob at labas ng Arabia, na yakapin ang Islam, ang relihiyong itinuro ng lahat ng mga naunang Propeta ng Allah.

 

Ang Propeta (saws) ay nakipaglaban sa maraming digmaan laban sa mga pagano lalung-lalo na sa mga taga-Makkah. Ang pinakatanyag sa mga digmaang ito ay: Badr, Ohud at Khandaq (Trench).

 

Noong 630 A.C., sa harap ng malawakang paglusob ng mga sundalong Muslim na pina-mumunuan mismo ng Propeta (saws), ang Mak-kah ay sumuko. Lahat ng mga sumukong taga-Makkah ay ginawaran ng habag ng Propeta (saws). Dahil dito, sila’y kusang-loob na nag-siyakap sa Islam.

 

Inalis sa Makkah ang politeismo at pagsamba sa idolo habang ang lumang santuwaryo ay naialay na muli sa Allah, at pinagyamang muli bilang sentro ng pilgrimahe ng Islam. Kaya’t ang tanging pagsamba sa Allah ay naibalik sa Makkah. Sa huling panahon ng kanyang buhay, pinagkaisa ng Propeta (saws) ang lahat ng Arabia, at ang Islam ay nagsimulang lumaganap sa Malapit na Silangan (Near East).

 

Noong 632 A.C., ang Propeta (saws) ay na-matay sa Medinah. Naihalal si Abu-Bakr bilang Kalifah sa pagkapinunong politikal at pang-relihiyon.

 

 

3. ANG KANYANG KATANGIANG PISIKAL AT MORAL

 

Sa paglalarawan sa Propeta (saws), si Anas, isang kasama ng Propeta (saws) ay nag-ulat: “Hindi siya mataas o pandak, ni maputi o maitim sa kulay. Ang kanyang buhok ay umaalon, hindi kulot o tuwid. Hindi pa ako nakakita ng sinu-mang may higit na katangian sa kanya.”

 

Sa Qur’an, ang Allah ay nagsabing ang Propeta (saws) ay isang huwaran sa pag-uugali: “At ikaw ay pinakatampok (na maging) huwaran sa kaasalan.”

[Al-Qalam 68:4]

 

Ang kanyang asawa, si Aisha, ay inilarawan siya nang ganito:

 

“Ang kanyang pag-aasal at moral ay (salamin ng) Qur’an”.

 

Ito ay nanga-ngahulugan na siya’y pinatnubayan ng Salita ng Allah sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Hindi kailanman siya nawalay sa tamang landas.

 

Ang Propeta (saws) ay binigyang-diin na ang isa sa pinakalayunin ng kanyang mensahe ay magbigay ng panuntunan sa tamang pag-aasal at matinong pag-uugali.

 

Si Muhammad (saws) ay lagi nang matapat, matatag at makatarungan sa pagpapairal ng mga Banal na Kautusan. Hindi kailanman siya nagsalita ng kasinungalingan, ni nagsinungaling kaninuman, bagkus, siya ay pinakamatapat at makatarungan. Siya’y laging kabalikat ng mga naaapi. Siya’y nagpakita ng katarungan sa lahat nang walang pagtatangi sa kaibigan man o kalaban.

 

Siya ay napakabait sa mga bata, na bawa’t makita niya sa kanyang paglalakad ay binabati at tinatapik nang may pagmamahal.

 

Siya ay labis na magalang at may pusong maawain. Hindi kailanman siya nagsalita ng malaswa o bumigkas ng anumang salita na  masakit sa tainga.

 

May malaki siyang pagsaalang-alang sa mga mahihina at mga matatanda. Ilaladlad pa man din niya ang kanyang kasuotang balabal (kapa) upang hayaan silang umupo dito.

 

Bagama’t siya ay mabini at tahimik, siya’y may taglay na katapangan. Nang siya ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Islam, nag-pakita siya ng pambihirang katatagan, pag-pupunyagi at kagitingan.

 

Ang ugali ng Propeta (saws) ay napakapino at marangal na nakabibighani sa tao. Sinabi ni Anas na siya’y nanatiling katulong ng Propeta sa loob ng sampung taon, subalit hindi man lang siya pinagalitan ng Propeta sa kanyang mga pagkakamali. Kapag siya’y nakagawa ng mahu-say na trabaho, ang Propeta ay lagi nang dumudulog sa Allah upang biyayaan siya; at kapag may nangyaring di-kanaisnais, kanyang sasabihin: “Naitakda na ito ng Allah.”

 

Si Muhammad (saws) ay mapagkumbaba at matulungin. Lagi siyang tumutulong sa gawaing bahay.

 

 

4.      MGA TUNGKULIN NG MGA MUSLIM SA         PROPETA (saws):

 

a] Maniwalang si Muhammad (saws) ang siyang huli sa mga Propeta, at ang Islam ang huli sa mga Kapahayagan.

 

b] Maniwalang si Muhammad (saws) ay isinugo upang iparating ang malawak na mensahe ng Tawheed (monoteismo) sa sangkatauhan. (Ang Tawheed ay paniniwala sa  pagkabukod-tangi ng Allah sa Kanyang pagka-Diyos, tanging pagsam-ba lamang sa Kanya, at tanging nagmamay-ari ng mga banal na pangalan at katangian.

 

c] Ibilang siyang Propeta at Sugo ng Allah.

 

d] Sundin ang Propeta, iwasan ang mga bagay na kanyang ipinagbabawal, at sambahin lamang ang Allah ayon sa mga itinuro niya sa atin.

 

e] Mahalin siya at ang lahat ng kanyang mga Sahaba (mga kasama niyang nanatiling nani-wala at sumunod sa kanya hanggang sa kanilang pagpanaw, halimbawa; Abu Bakr, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, atbp. Nawa’y kalugdan sila ng Allah).

f]  Gawin ang makakaya upang magpalaganap ng Islam ayon sa pamamaraan ng Propeta sa pagtawag sa tao tungo sa tamang relihiyon (Islam).

 

g] Sabihin ang, Sallallahu alaihi wasallam (i.e. Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at nawa’y pangalagaan siya laban sa anumang masama) sa bawa’t pagbanggit ng kanyang pangalan o titulo.

 

 

5.      MGA DAKILANG HIMALA NG PROPETA (saws)

 

Di-maitatatwa na ang Propeta (saws) ay may maraming tanda at himala na nagbibigay pa- tunay sa kanyang pagiging Propeta. Ang pina-kadakila sa lahat ay ang Qur’an. Hindi mapa-parisan ang kahanga-hangang istilo nito at walang makakagaya nito kahit isang Aya (talata) lamang maging siya man ay Arabo o hindi. Ito ay isang Aklat na tumutugon sa lahat ng mahahalagang bagay tungkol sa tao, sa buhay dito sa lupa, at maging sa kabilang buhay.

 

Ang Qur’an ay nagsabi:

 

“Walang alinlangan na Aming ibinaba ang Mensahe; at katiyakang Aming pangangalagaan ito (laban sa anumang pagbabago).” [Al-Hijr 15:9]

.

Sa pagdaloy ng panahon, ang kadalisayan ng nilalaman ng Qur’an ay pinangalagaan laban sa pagkasira at pagbabago. Ito ang tanging ipina-hayag na Aklat na nananatiling dalisay simula pa noong ipinahayag ito hanggang sa ngayon.

 

Noong 628 A.C. habang pinamumunuan niya ang Medina, isang pahayag na nagsilbing pangako sa Propeta (saws) na siya’y malapit nang makapag-alay ng dasal sa sagradong Masjid ng Makkah sa may Ka’bah. Pagkaraang magkaroon ng kasunduan sa mga Quraysh, ang mga Muslim ay nakapagsagawa ng Hajj (pilgrimage) sa sumunod na taon, at katulad ng nabanggit, ang Quraysh ay sumuko at ang mga Muslim ay nagwagi noong  630 A.C.

 

Katotohanan, ang sinuman ay hindi mai-tuturing na Muslim kung hindi siya sumaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin ma- liban sa Allah, at si Muhammad (saws) ay Sugo ng Allah.

 

Ating matutunghayan sa Qur’an:

 

“Ang Allah ay sumasaksi na walang tunay na diyos maliban sa Kanya;

at ang mga Anghel at yaong mga may kaalaman ay sumasaksi din:

Siya ay nananatiling matatag sa katarungan. Walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang Kataas-taasan, ang Maalam.” [Al-’Imran 3:18]

 

“Katotohanang nasa Sugo ng Allah ang isang magandang halimbawang dapat tularan ng sinumang umaasa (sa pagharap) sa Allah at sa Huling Araw, at lagi nang alaala ang Allah.” [Al-Ahzab - 33:21][1] Sallallahu alaihi  wasallam:  Nawa’y itampok  ng Allah  ang pagbanggit  sa kanya at nawa’y pangalagaan siya laban sa anumang  masama.

[2]Alaihi Sallam: Nawa’y pangalagaan sila laban sa anumang masama.

1
1919
تعليقات (0)