Kapatiran sa Islam

PLPHP - ISCAG Philippines

Ang kapatiran sa Islam ay nababatay sa Shari'ah na pinapatibay ng mga sumusunod sa Qur'an at sa Sunnah:

 

Al Maidah 5:57

 

O kayong nananampalataya! Huwag kunin (o gawing) Auliya (tagapagtanggol at tagatangkilik), mula sa mga Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiano) na nagbibigay kutya at ginagawang katatawanan ang inyong pananampalataya, ni mula sa mga di-nananampalataya. Maging matakot sa Allah kung kayo nga ay tunay na nananampalataya!

 

Al - Imran 3:103

 

At kayong lahat ay humahawak nang mahigpit sa Lubid ng Allah at huwag kayong magkahiwa-hiwalay. Laging isa-isip ang tulong ng Allah sa inyo, sapagka’t kayo ay dating magkalaban sa isa’t-isa subali’t kanyang pinag-isa ang inyong mga puso upang sa kanyang biyaya’y kayo’y maging magkakapatid (sa pananampalatayang Islam). At kayo ay nasa binggit ng Impiyerno at iniligtas niya kayo mula rito.  Sa ganito’y binibigyang liwanag ng Allah ang kanyang mga tanda para sa inyo upang kayo ay mapatnubayan.

 

Al-Hujarat 49:10

 

Ang mga nananampalataya ay magkakapatid sa isa’t-isa (sa pananampalatayang Islam). Kaya’t makipagkasundo sa mga kapatid, at laging matakot sa Allah upang kayo ay makatanggap ng habag.

 

Al-Hujarat 49:11

 

O kayong nananampalataya! Huwag hayaan ang sinuman sa inyo na hamakin ang iba sapagka’t maaaring higit na mahusay huli kaysa una, at huwag hayaan ang ibang kababaihan na hamakin ang ibang kababaihan sapagka’t maaaring higit na mahusay ang huli kaysa una. Ni huwag manlibak sa isa’t-isa, ni huwag mang-alipusta sa isa’t-isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng masasamang pangalan. Sadyang kay sama ng pang-aalipusta sa isang kapatid matapos magkaroon (at matagpuan) ang (tunay na) pananampalataya. At sinuman ang hindi magsisi, magkagayon sila ay mga Dhalimun (mapaggawa ng lisya at kasamaan).

 

Al -Hujarat 49:12

 

O kayong nananmpalataya! Iwasan ang pagiging mapaghinala, sapagka’t ang ibang paghihinala ay kasalanan. At huwag manubok (o maniktik), ni huwag manirang-puri sa isa’t isa. Sino ba sa inyo ang nagnanais na kainin ang bangkay ng kanyang kapatid? Inyo itong kasuklaman (kaya’t kasuklaman ang paninirang-puri). At matakot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay Siyang tumatanggap ng pagsisisi, Ang mahabagin.

 

Sahih Al-Bukhari Vol. 8 Hadith No. 92

 

Isinalaysay ni Abu Huraira (Nawa’y kalugdan siya ng Allah): Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Mag-ingat sa paghihinala, sapagka’t ang paghihinala ay pinakamasamang kasinungalingan, at huwag tingnan ang pagkakamali ng iba, at huwag maniktik sa isa’t isa, at huwag magsagawa ng Najsh (pataasan ng halaga), at huwag mainggit sa isa’t isa, at huwag mapoot sa isa’t isa.  O mga sumasamba sa Allah! Maging  magkakapatid!”

 

Sahih Al-Bukhari Vol. 8 Hadith No. 82

 

Isinalaysay ni Hudaifa (nawa’y kalugdan siya ng Allah): Aking narinig si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na nagsabi: “Ang isang Qattat (isang taong mapagkalat ng kasinungalingan upang saktan at pag-awayin ang dalawang panig) ay hindi makakapasok sa Paraiso.

 

Sahih Al Bukhari Vol. 8 Hadith No. 78

 

Isinalaysay ni Ibn Abbas (nawa’y kalugdan siya ng Allah): Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay dumaan sa dalawang libingan at nagsabi: “Silang dalawa (na nasa libingan) ay kapuwa pinarurusahan, at sila ay pinarurusahan hindi dahil sa mortal na kasalanan (i.e. shirk). Ang isang tao ay dating nagkakalat ng alingasngas at kasinungalingan upang manira ng kapuwa”. Ang Propeta ay humingi ng isang berdeng dahon ng palmera, hinati sa dalawa at itinusok ng tig-isa a dalawang libingan at nagsabi: “Nawa’y maibsan ang kanilang parusa kahit man lamang hanggang sa matuyo ang tig-isang piraaong dahon”.

 

O Sangkatauhan! Nilikha namin kayo mula sa isang lalake at babae, at ginawa kayong mga bansa at mga tribo upang kayo’y magkakilala sa isa’t isa.  Katotohanan, ang pinakamarangal sa paningin ng Allah ay yaong may At-Taqwa (yaong may takot  sa Allah na umiiwas sa masasama na ipinagbabawal ng Allah, at yaong mahal ang Allah na isinasagawa ang mga ipinag-uutos ng Allah).  Tunay, ang Allah ay nababatid ng lahat, ang Maalam.

 

Al-An’am, 6:54

 

Kailanma’t dumating sa inyo yaong naniniwala sa Aming mga Tanda, iyong sabihin: “Assalamo Alaykom “.

 

An-Nisa’, 4:86

 

Kailanma’t kayo ay sinalubong ng pagbati, sagutin ng higit na mahusay na pagbati o kaya’y sagutin nang magkatulad.

 

Al-Ma’idah, 5:2

 

Magtulungan sa isa’t isa sa kabutihan at kabanalan, subali’t huwag magtulungan  sa isa’t isa sa kasalanan at pagsuway.

 

At-Tauba, 9:71

 

Ang mga nananampalataya, babae at lalake, ay mga ‘Auliya’ (tagapagtanggol, kaibigan, tagatangkilik, katulong) sa isa’t isa.  Kanilang ipinag-uutos (sa tao) ang “Al-Ma’ruf (mabuti) at ipinagbabawal ang ‘Al’Munkar’ (masama), nagsasagawa ng Salaah, nagbabayad ng Zakat, at sinusunod ang Allah at ang kanyang Sugo.  Ang Allah ay magbibigay ng kanyang habag sa kanila. Tunay, ang Allah ay Makapangyarihan, Ang Maalam.

 

An-Nisa,’ 4:93

 

At sinumang kusang pumatay ng isang mananampalataya (Muslim), ang kayang kabayaran ay Impiyerno na (siya niyang) kasasadlakan, at ang poot at sumpa ng Allah ay mapapasakanya, at isang napaktinding kaparusahan ang nakahanda sa kanya.

 

Al-Hujarat, 49:9

 

At kapag ang dalawang panig o pangkat ay masubo sa away, magkagayo’y gumawa ng kapayapaan.

 

Muhammad, 47:19

 

Kaya’t tandaan na (“La illaha illallah”) walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan, at ang (kasalanan) mga nananampalatayang kalalakihan at kababaihan. At ang Allah ay talos ang inyong mga gawa, at ang inyong mga himlayan (sa inyong mga tahanan).

 

1
1953
تعليقات (0)