Mga Du'a Pagkatapos ng Salah

PLPHP

DU'A

(Pansariling Panalangin Pagkatapos ng Salaah)

 

 

Matapos magampanan ang dasal na Fardh (takdang tungkuling dasal), manatiling nakaupo at isagawa ang Du'a. Maaaring manalangin sa Allah sa sariling wika upang magbigay pagpupuri, pasasalamat o paghingi  ng  tawad sa  sarili  o sa  kapwa  Muslim. Maaari ring hingin sa Allah na bigyang patnubay ang mga mahal sa buhay tungo sa Islam. Sa ganitong kalagayan o posisyon, maaaring banggitin ang anumang panalanging pansarili.

 

Maaari ring banggitin ang mga sumusunod na Dhikr (pagpapapuri sa Allah).  Ito ay mga kanais-nais at itinatagubilin na banggitin pagkaraan ng bawa't Salaah.  Ang mga ito ay hindi sapilitan o itinakdang tungkulin, bagkus itinuturing na karagdagang pag-sagawa ng pagsamba upang matamo ang karag-dagang biyaya ng Allah:

 

"ASTAGFIRULLAH"      3 ulit

(Ako ay humihingi ng Kapatawaran sa Allah)

 

Matapos ang paghingi ng kapatawaran, kanais-nais na banggitin ang mga sumusunod:

 

"ALLAHUMMA ANTAS SALAM, WA MINKAS SALAM TABARAKTA YA

DHAL JALALI WAL IKRAM" 

(O Dakilang Allah, Ikaw ang Kapayapaan, at sa Iyo nagmumula ang kapayapaan,

Ikaw ang Kataas-taasan, Dakila at Kapuri-puri)

 

Pagkatapos nito, kanais-nais na banggitin ang mga sumusunod na panalangin: 

 

"LA ILAHA ILLALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAH, LAHUL MULKU,

WALAHUL-HAMDU, WAHUWA ‘ALA KULLI SHAY’IN QADIR"

(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, Siya ay Nag-iisa,

Siya ay walang katambal, sa Kanya lamang ang Kataas-taasang Kapangyarihan,

at sa Kanya lamang ang Pagpupuri, at Siya ang Makapangyarihan sa lahat ng bagay)

 

Itinatagubilin din na idalangin ang alin man sa mga sumusunod:

 

"ALLAHUMMA LA MANI'A LIMA A'TAYTA, WALA MU'TIYA LIMA MANA'TA, WALA YANFAU DHAL JADDI MINKAL JAD"

 (O Allah, walang makapipigil sa anumang Iyong ipagkaloob,  at walang makapagbibigay sa anumang Iyong ipagkait.  Walang magagawa ang may kakayahan sapagka't sa Iyo lamang nagmumula ang yaman at tagumpay)

 

"LA HAWLA WALA QUWATA ILLA BILLAAH"

(Walang lakas o kapangyarihan malibang magmula sa Allah)

 

"LA ILAHA ILLAL LAAHU WALA NA'ABUDU ILLA-IYAHU,  LAHU NI'MATU,  WALAHUL FADHLU, WALAHUL THANA AL HASSAN"

(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at wala kaming sinasamba bukod sa Kanya, Ang tagumpay ay nagmumula lamang sa Kanya, Ang biyaya ay nagmumula lamang sa Kanya,Ang lahat ng magagandang pagpupuri ay sa Kanya lamang) 

 

"LA ILAHA ILLALLAAH, MUKHLISINA LAHU DINA WALAO KARIHAL KAFIRUN"

(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at kami ay nag-aalay ng taimtim na pagsamba sa Kanya kahit na ito'y kapootan ng mga di-nananampalataya)

 

"ALLAHUMMA A'INNI 'ALA DHIKRIKA WASHUKRIKA, WA HUSNI IBADATIK"

(O Allah, tulungan Mo ako upang ilagi Ka sa aking alaala, at tulungan Mo akong maging mapagpasalamat sa Iyo,  at maging lubusan ang aking pagsamba sa Iyo)

 

Kanais-nais ding banggitin ang mga sumusunod ng tatlumpu't tatlong (33) ulit:

 

"SUBHANA-LLAH"

(Kaluwalhatian sa Allah)

 

"ALHAMDU-LILLAH"

(Ang Pagpupuri ay sa Allah lamang)

 

"ALLAHU AKBAR"

(Ang Allah ay Dakila)

 

Pagkatapos ng tatlong nabanggit na panalangin, isunod ang ganito:

 

 

"LA ILAHA ILLALLAAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAH, LAHUL MULKU, WALA-HUL HAMDU, WAHUWA ‘ALA KULLI SHAY'IN QADIR" 

(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, Siya ay nag-iisa at Siya ay walang katambal.   Sa Kanya lamang ang Kataas-taasang Kapangyarihan, at sa

 

Kanya lamang ang mga Pagpupuri at Siya ang Makapangyarihan sa lahat  ng bagay)

Itinatagubilin din na bigkasin ang Ayat (talata) Al-Kursi.  Ito ay mababasa sa Banal na Qur'an sa Kabanata 2, talata bilang 255:

 

 

A’UDU BILLAHI MINAS SHAYTAN NIR RAJIM

“Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang Satanas”

 

ALLAHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYUM. 

“Allah, walang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya”

Ang Buhay, Ang Lubos sa Kasaganaan,Tagapagbiyaya ng lahat.

 

LA TAKHUDU SINATUN WA LA NAWM

“Ang antok o idlip ay di-makapangyayari sa Kanya” 

 

LAHU  MA FI SAMAWATI WA MA FIL ARD  

“Sa Kanya ang pagmamay-ari sa lahat ng Kalangitan at Kalupaan”   

 

 

 

MAN DAL LADI YASHFA’U INDAHU ILLA BIIDNIH

“Walang maaring mamagitan malibang Kanyang pahintulutan” 

 

YA’ALAMU MA BAYNA AYDIHIM WA MA KHALFAHUM 

“Talos Niya ang nakaraan o hinaharap at maging ang lingid(sa Kanyang mga nilikha). 

 

WA LA YUHITONA BI SHAY’IN MIN ELMIHI ILLA BI MA SHA’A.

“Walang makaaabot sa Kanyang kaalaman malibang Kanyang naisin” 

 

WASI’A KORSIYOHO SAMAWATI WAL ARD 

“Ang Kanyang Kaharian ay abot ang mga kalangitan at kalupaan” 

 

 

WALA YAUDUHU HIFDOHOMA WA HUWAL ALIYOL ADIM

“At Siya ay hindi nakadarama ng kapaguran sa pagpapanatili at pangangalaga sa kanila Sapagka’t Siya ang Kataas-taasan, ang Sukdulan (sa Kaluwalhatian.

 

 

Itinatagubilin din na basahin ang mga sumusunod na Surah (kabanata) sa Banal na Qur'an pagkatapos ng bawa't Salaah.

 

Kabanata 112 Suratul-Ikhlas

(Ang Kadalisayan ng Pananampalataya)

 

Kabanata 113 Suratul-Falaq

(Ang Pagbubukang-liwayway)

 

Kabanata 114           Suratun-Nas

(Ang Sangkatauhan)

 

Higit kanais-nais na bigkasin ang tatlong kabana-tang ito nang tatlong ulit sa Salatul Fajr (Pagbu-bukang-liwayway) at Maghrib (Takip-silim). Sa Salatud Duhr (Tanghali), Asr (Hapon) at Isha (Gabi), ang mga kabanatang nabanggit ay maaaring basahin nang  minsan lamang.   

 

Sa pagsasaulo ng mga nababanggit na kabanata, tingnan ang mga huling pahina ng aklat na ito.

 

1
2071
تعليقات (0)