Mga Karagdagang Paalaala sa Pagdadasal (Salah)

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga Gawain tungo sa pagtanggap ng Alah sa ating mga Salah:

 

1.  Huwag tumingala habang nagdarasal.

 

2.  Huwag ipikit ang mga mata habang nagda-rasal.

 

3.  Huwag igala ang paningin habang nagdarasal. Ituon ang paningin sa lugar na isusubsob ang mukha sa pagpapatirapa.

 

4.  Habang nagdarasal, iwasan ang kumilos na hindi naaayon sa mga bahagi ng Salaah (Halimbawa: pagtingin sa orasan, pagpa-pagpag ng dumi sa damit o pantalon, atbp.)

 

5.  Huwag kumain, uminom, tumawa o makipag-usap habang nagdarasal.

 

6.  Kapag ang pagkain ay nakahain na, kumain muna bago pumunta sa pagdarasal. Gayundin, unahin muna ang tawag ng kalikasan (Halim-bawa: pag-utot, pag-ihi, o pagdumi) at magsa-gawa ng Wudhu bago pumunta sa Salaah.

 

7.  Linising mabuti ang bibig bago pumunta sa Salaah lalong-lalo na kapag kumain ng bawang, sibuyas o anumang bagay na may masangsang na amoy na maaaring makaabala sa ibang nagdarasal.

 

8.  Huwag unahan ang Imam sa mga takdang kilos ng Salaah (Halimbawa: pagsasabi ng Takbir, pagsagawa ng Ruku o Sujud, pag-angat ng ulo mula sa Ruku o Sujud, pagsagawa ng Tasleem, atbp.)

 

9.                 Iwasan ang pagdaan sa mismong harapan ng nagdarasal.

 

10. Kung nag-aalala na may dumaan sa harapan habang nagdarasal, ipinapayo na maglagay ng anumang bagay na lampas ng ilang pulgada mula sa lugar na kung saan isusubsob ang mukha sa pagpapatirapa.  Ito ay tinatawag na "Sutra" na nagsisilbing tanda na walang sinuman na dapat tumawid sa pagitan nitong "Sutra" at ng nagdarasal.

 

11. Huwag magmadali o tumakbo patungo sa Masjid o saan mang pook na may kongre-gasyon sa pagdarasal. Bagkus maging mahi-nahon at mapayapa sa paglalakad.

         

12. Sa pagpasok sa Masjid, unang ihakbang ang kanang paa at banggitin sa sarili (pabulong) ang sumusunod:

 

"BISMILLAH WASALATU WASSALAMU 'ALA RASULULLAH, ALLAHUMA

AGFIR LI DHUNUBI, WAFTAH LI ABWABA RAHMATIK"

 

(Sa Ngalan ng Allah, nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ay

mapasa-Sugo ng Allah, patawarin Mo ako sa aking pagkakasala,

at buksan sa akin ang pinto ng Iyong habag)

 

13.   Sa paglabas ng Masjid, unang ihakbang ang kaliwang paa at banggitin sa sarili  (pabulong) ang sumusunod:

 

"BISMILLAH WASSALATU WASSALAMU 'ALA RASULULLAH, ALLAHUMA

AGFIR LI DHUNUBI WAFTAH LI ABWABA FADHLIK"

 

(Sa Ngalan ng Allah, nawa'y ang kapayapaan ay mapasa-Sugo ng Allah,

patawarin Mo ako sa aking mga pagkakasala at buksan sa akin

ang pinto ng Iyong tulong)

 

14. Kung sakaling nahuli o naantala at umabot sa bahaging Ruku, ito ay nabibilang na isang buong Rak'a. Kailangan na lamang ipag-patuloy ang Salaah hanggang sa ang Imam ay magsabi ng Tasleem. Kung sakaling may Rak'a na hindi naabutan, kailangang tumayo mula sa pagkakaupo (huwag magsabi ng Tasleem) at tapusin ang bilang ng Rak'a na nakaligtaan. Wakasan ang Salaah sa pagbang-git ng Tashahud, Darood at Tasleem.

 

15. Maging malumanay sa pagsagawa ng mga takdang kilos ng Salaah.  Hayaan munang maging panatag ang mga buto bago isagawa ang mga susunod na kilos. (Halimbawa: pagyuko, pagtayo, pagpapatirapa, pag-upo atbp).

 

1
2072
تعليقات (0)