Du'a Al-Qunot - Ang Panananging Pagsuko

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Kung ninanais ng nagdarasal na banggitin ang Du'a Al-Qunut, maaari niyang isagawa ito pagkatapos ng Ruku sa pangatlong Rak'a ng Salatul Witr.  Mana-tiling nakatayo at itaas ang mga kamay kapantay ng balikat (na palad ay nakaharap sa mukha) at tahimik na banggitin ang mga sumusunod o kaya'y alinmang du'a na katulad nito.

 

"ALLAHUMMA INNA NAS TAEENO KA"

(O Allah, hangad namin ang Iyong tulong)

 

"WA NASTAGHFIROKA"

(at minimithi namin ang Iyong Kapatawaran)

                         

"WA NU‘MINO BIKA, WA NATAWAK KAL ALAIKA"

(at kami ay nananampalataya sa Iyo at kami ay  nananalig sa Iyo)  

            

"WA NUTHNI ALAIKA KHAIR, WA NASH KOROKA"

(at pinupuri Ka namin sa pinakamagandang paraan at nagpapasalamat kami sa Iyo)

 

"WALA NUKFORO-KA, WA NAKHLA'O WA NATROKO MAN YAFJOROKA"

(at kami ay hindi nabibilang  sa mga walang utang na loob  at tinututulan at iniwawaksi

namin ang sinumang sumusuway sa Iyo)

 

"ALLAHUMMA IYYA KA NA BODO"

(O Dakilang Allah, sa Iyo lamang kami sumasamba)

 

"WA LAKA NUSALLI, WA NASJODO, WA ILAIKA NAS'A"

(at sa Iyo lamang kami mag-aalay ng pagsamba at sa Iyo lamang kami magpapatirapa

at sa Iyo kami nanunumbalik)

 

"WA NAFIDU WANARJU RAHMATAKA, WA NAKHSAH ADHABAKA"

(at umaasa kami sa Iyong habag at kinatatakutan namin ang Iyong parusa)

 

"INNA ADABAKA BILKUFFARI MULHIQUN"

 (katotohanan,  ang Iyong parusa ay aabutin ang mga di-nananampalataya)

 

 

Pagkatapos, sabihin ang ALLAHU AKBAR at gawin ang Sujud (pagpapatirapa). Tapusin ang natitirang bahagi ng Salaah kasama na ang Tashahud, Darood at Tasleem. (Assalamu Alaikum Wa Rahmatullaah).

 

 

1
2073
تعليقات (0)