Salah sa mga Natatanging Okasyon

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Salaah ng Juma’ah

(Pagdarasal sa Araw ng Biyernes)

 

Bukod pa sa pang-araw-araw na pagdarasal, ang Salaah sa araw ng Biyernes ay isa ring tungkulin na iniatas sa bawa't Muslim. Bagama't hindi ito gina-wang tungkulin sa kababaihang Muslim, ang kani-lang pagsagawa nito ay pinahihintulutan hangga't hindi nila napapabayaan ang tungkulin sa kanilang pamamahay o hindi nagbibigay sa kanila ng mala-king kaabalahan.

 

Ang Salaah sa araw ng Biyernes ay isinasagawa ng sama-sama o kongregasyon sa oras ng Duhr. Una, ang Imam (namumuno ng dasal) ay magbibigay ng Khutbah (sermon o paalaala). Pagkatapos ay kan-yang pamumunuan ang kongregasyon sa dalawang Rak'a na Salaah. Pagkatapos nito, ang bawa't isa ay kanya-kanyang mag-aalay ng dasal Sunnah (mga karagdagang dasal). Ang mga dasal Sunnah ay maaaring isagawa sa Masjid ngunit higit na kanais nais na isagawa ito sa bahay.

 

Salaah ng Tarawih

(Pagdarasal tuwing gabi ng Ramadan)

 

Ang Salaah na ito ay isinasagawa tuwing buwan ng Ramadan pagkatapos ng Salatul Isha.  Ito ay kina-bibilangan ng walo, o sampu o higit pang Rak'a at iniaalay ng dala-dalawang Rak'a na may maikling patlang sa bawa't apat na Rak'a.   Ang Tarawih ay maaaring ialay na mag-isa subali't higit na ipina-payo  na  ialay  ito  ng  sama-sama o kongregasyon. Ito ay winawakasan sa pag-aalay ng Salatul Witr.

 

Salaah sa mga araw ng Eid o Salaah Eidan (Pagdarasal sa dalawang Pagdiriwang)

 

May dalawang Eid o malaking pagdiriwang ng mga Muslim. Ang una ay tinatawag na Eidul Fitr o ang pagdiriwang sa katapusan ng pag-aayuno.  Ito ay ipinagdiriwang sa unang araw ng Shawwal, ang ika sampung buwan ng kalendaryong Hegeria pag-katapos ng buwan ng Ramadan (ang buwan ng pag-aayuno). Ito ay araw ng dakilang pasasalamat ng mga  Muslim sa buong daigdig.

 

Ang pangalawang Eid ay ang Eidul Adha o pagdiriwang ng Dakilang Pag-aalay. Ito ay ipinag-diriwang tuwing ika-sampung araw ng buwan ng Dhul Hijjah, ang panghuling buwan ng kalen-daryong Hegeria. Ang mga hayop ay iniaalay (katulad ng tupa o kambing) bilang paggunita sa dakilang pag-aalay na isinasagawa ni Propeta Abraham (sumakanya  nawa ang kapayapaan).

 

Ang Salaah sa dalawang Eid na ito ay iniaalay ng sama-sama (kongregasyon) anumang oras pagka-tapos ng pagsikat ng araw at bago dumating ang tanghaling tapat. Walang Adhan o Iqamah (mga tawag ng Salaah). Ang dasal ng Eid ay may dala-wang Rak'a katulad ng Salatul Fajr.

 

Isang sermon (Khutbah) ang bibigkasin ng Imam pagkatapos ng dalawang Rak'a ng Salatul Eid na siyang kabaligtaran ng Salatul Juma’ah na ang sermon ay binabanggit bago ang dalawang Rak'a.

 

Ang pagdalo ng lahat ng Muslim kabilang na ang mga kababaihan at mga bata ay lubos na itina-tagubilin.

 

Ang Pag-aalay ng Dasal sa Ililibing

 

Ito ay isang dasal na itinuturing na isang maha-lagang tungkulin ng sambayanang Muslim para isang yumaong Muslim. Ang hindi pagsagawa ng dasal na ito ay isang kasalanan ng buong komu-nidad. Subalit ang pagganap ng ilang Muslim ay sapat na upang matupad ang tungkuling ito.

 

 

Kakaiba ito sa mga ibang Salaah sapagka't ito ay walang anumang Ruku (pagyuko) o anumang Sujud (pagpapatirapa). Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa pag-aalay ng Salaah para sa ililibing:

 

 1. Itaas ang mga kamay kapantay ng tainga habang sinasabi ang “Takbiratul Ihram” (ALLAHU AKBAR).

 

 2. Pagkatapos ay ilagay ang mga kamay sa dibdib na ang kanan ay nakapatong sa kaliwa.

 

3.  Pagkatapos ay bigkasin ang Al-Fatiha ng tahimik.

 

4.  Matapos ang pagbigkas ng Al-Fatiha, itaas na muli ang mga kamay kapantay ng tainga at sabihin ang ALLAHU AKBAR.

 

5.  Ilagay na muli sa dibdib ang mga kamay na ang kanan ay nakapatong sa kaliwa at basahin nang  tahimik ang sumusunod na pagpupuri at panalangin:

 

 

"ALLAHUMMA SALLI 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ‘ALI MUHAMMAD"

(O Dakilang Allah, itampok si Muhammad at ang pamilya ni Muhammad) 

 

"KAMA SALAYTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ‘ALI IBRAHIM"

(Kagaya ng pagtampok Mo kay Ibrahim at ang pamilya  ni Ibrahim)  

 

"INNAKA HAMIDON MAJEED"

 (Katotohanan, Ikaw ang Kapuri-puri, Ang Maluwalhati)

 

"ALLAHUMMA BARIK 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ‘ALI MUHAMMAD"  

(O Dakilang Allah, pagpalain si Muhammad at pamilya ni Muhammad) 

 

"KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ‘ALI IBRAHIM"

(Kagaya ng pagpapala Mo kay Ibrahim at ang pamilya  ni Ibrahim)

 

"INNAKA HAMIDOM MAJID" 

(Katotohanan, Ikaw ay Kapuri-puri, Ang Maluwalhati) 

 

6.     Pagkatapos nito, itaas na muli ang mga kamay kapantay ng tainga at sabihin ang ALLAHU AKBAR. Ilagay na muli ang mga kamay sa dibdib na ang kanan ay nakapatong sa kaliwa at sabihin ang sumusunod na Du'a (panalangin). 

 

"ALLAHUMMA AGFIR LEHAYYENA, WA MAYYETENA"

(O Dakilang Allah, patawarin Mo ang aming mga buhay at ang aming mga patay)

 

"WA SHA HEDENA WA GHA-IBEENA"

(at ang mga naririto at wala rito)

 

"WA SAGHERRENA WA KABERRENA"

(at ang aming mga kabataan at ang aming matatanda)

 

"WA DAKARENA WA UNTHANA" 

(at ang aming mga kalalakihan at aming mga kababaihan)

 

"ALLAHUMMA MAN AHYAYTAHU MINNA FA AHYEHEE-ALAL ISLAM"

(0 Dakilang Allah, nawa'y mabuhay lamang sa pagganap ng Islam ang sinumang pinagkalooban Mo ng buhay sa amin)

 

 

 

"WA MAN TAWAFFAYTAHU MINNA

FA TAWAFFAHU ALAL IMAN"


 

(at nawa'y mamatay lamang sa pagganap ng Islam ang sinumang pinagkalooban Mo ng buhay sa amin)

 

7.     Pagkatapos nito ang Imam ay magsasabi ulit ng ALLAHU AKBAR nang malakas. Ang mga tagasunod ay bibigkasin ito nang  tahimik.

 

8.     Ang Imam at mga tagasunod ay magsasabi ng As-salamu Alaikum Wa Rahmatullaah sa kani-lang paglingon sa kanan lamang. 

 

1
2075
تعليقات (0)