Salat ul-Qasr, Salaah sa mga Natatanging Kalagayan

PLPHP

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Sa mga panahon ng paglalakbay, maaaring gawing maikli ang Salaah.  Ito ay tinatawag na Salatul Qasir.

 

Maaaring magsagawa ng Salaah ng dalawang Rak'a (yunit) bilang kapalit ng Salaah na mayroong tig-aapat na Rak'a, katulad ng Salaah sa Duhr (tanghali), Asr (hapon) at Isha (gabi).  Subalit hindi maaaring gawing maikli ang Salaah sa Maghrib (takipsilim) na may tatlong Rak'a at ang Salaah sa Fajr (bukang-liwayway)  na may  dalawang  Rak'a. Bukod sa pagkakaloob na ito, maaari ring iwanan o di gampanan ang mga dasal Sunnah maliban lamang sa dalawang Sunnah ng Salaah sa Fajr (bukang-liwayway) at ang Witr ng Salaah sa Isha (gabi).

 

Kung may sakit, maaaring gampanan ang Salaah sa pagkakaupo o sa pagkakahiga sa pamamagitan ng mga senyas kapalit ng mga galaw ng katawan.

 

Sa panahon ng paglalakbay, pagkakasakit o kagipitan, pinahihintulutan na pagsamahin ang dala-wang Salaah. Kagaya ng Salatud Duhr (tanghali) at Asr (hapon), ito ay maaaring pagsamahin sa panahon ng Salatud Duhr o sa panahon ng Salatul Asr. Ang Salatul Maghrib (takipsilim) at Salatul Isha (gabi) ay maaaring pagsamahin sa panahon ng Salatul Maghrib o sa panahon ng Salatul Isha.  Ang Salatul Fajr ay laging isinasagawa sa takdang panahon nito.

 

1
2076
تعليقات (0)