Sino ang mga Muslim?

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang mga Muslim ay mga tagasunod ng Islam. Sila ang mga tao na ang buong kaisipan, salita at gawa ay sumusunod sa mga kagustuhan ng Allah ng walang alinlangan. Sila ang mga Muslim. Tumatalima lamang sila ayon sa utos ng Kataas-taasang Allah batay sa mga panuntunang ibinigay Niya sa Kanyang mga Sugo.

 

Sa katotohanan, lahat tayong mga tao sa pisikal na kalikasan (physical nature) ay Muslim. Nilikha tayo ng Allah na tumatalima sa Kanya maging ito ay ating kagustuhan o hindi. Halimbawa, masasabi ba natin sa ating sarili na huwag huminga, na huwag magutom, huwag humaba ang buhok o huwag tumanda? Sa ayaw man natin at sa gusto, tayo ay lubusang sumusunod at tumatalima (bilang Muslim) sa mga kalikasang ito na sangkap ng pagkalikha sa atin ng Allah. Sa isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sinabi niya ang ganito:

 

“Ang lahat ng sanggol ay ipinanganak sa estado ng fitrah (sa pagiging muslim na sumusunod sa Islam), subalit ang kanyang kapaligiran at kanyang mga magulang ay ginawa siyang Magian, Hudyo o Kristiyano.”

 

Ito’y nangangahulugan na nang tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating ina ay tinaniman na tayo ng Allah ng angking kaalaman ng paniniwala sa iisang Tagapaglikha lamang. Alalaong baga, kung ang bata ay hahayaang lumaki na mag-isa na walang pagtuturo ng kanyang kapaligiran at magulang, ang batang ito ay tatanda at magkakaisip sa paniniwala lamang sa iisang Diyos at hindi kailanman siya sasamba sa maraming diyos o huwad na diyos.

 

Ang mga bagay din dito sa daigdig ay masasabi ring mga Muslim tulad ng buwan, bituin at iba pang planeta. Ang buwan ay umiikot sa mundo sa tatlumpung araw. Ang daigdig ay umiikot sa araw sa loob ng tatlong daan at animpung araw. Sila ay may kanya-kanyang sentro ng pag-ikot o rebolusyon na itinakda ng Allah at sila ay sumusunod (bilang Muslim) sa mga pag-uutos na ito ng walang pasubali mula sa kanilang Manlilikha na ang Allah.

 

Mali rin na ipakahulugan na ang mga Muslim ay Arabo at ang mga Arabo ay Muslim. Bagama’t karamihan sa mga Arabo ay tagasunod ng Islam, ito ay hindi natutuon sa kanila. Ang Islam ay ipinahayag ng Allah sa lahat ng sangkatauhan at hindi para lamang sa lahi ng Arabo. Ang bilang ng mga Muslim sa ngayon (tinataya sa taong 1996) ay umabot na ng 1.3 bilyon. Ang populasyon lamang ng mga bansang Arabe mula Iraq hanggang Morocco na kasama rito bilang ilan ang mga bansa sa Gulpo, Jordan, Lebanon, Egipto, Libya atbp. ay mga 200 milyon lamang at sa 200 milyon na yaon ay hindi masasabing lahat ay Muslim sapagkat kasama na roon ang Arabong Kristiyano, Hudyo atbp. Tinatayang ang mga Muslim sa lugar na ito ay mga 185 milyon lamang, na kung tutuusin ito ay 14 bahagdan (14%) ng total na kabuuan ng mga Muslim sa buong mundo. Ang bansa na may pinakamalaking bilang ng mga Muslim ay wala sa bansang Arabe kundi nasa dulong silangan ng Asia. Ang bansang Indonesia ay mayroon 200 milyong populasyon at 180 milyon noon ay mga Muslim. Ang India ay mayroong 130 milyon na Muslim, ang Pakistan ay mga 120 milyon na Muslim at gayon din ang Bangladesh. Masasabi nating sa lahat ng panig ng mundo ay mayroon Muslim.

 

Gahol din sa pagpapakahulugan na ang Muslim ay yaong lamang nakatira sa Gitnang Silangan, o kaya’y nagsusuot ng thobe, o nagsasalita ng wikang Arabik, o siya ay may pangalang Muhammad o Abdullah, o siya ay mula sa bansang may maraming langis, o siya ay hindi kumakain ng karne ng baboy, o siya ay nagtatakip sa ulo o mukha, o siya ay may higit sa isang asawa atbp. Ang tunay na Muslim ay hindi nakikilala sa gayong katangian kundi sa kanyang pagsunod at pagtalima sa mga ipinag-uutos ng Allah katulad ng araw-araw na takdang pagdarasal, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, ang pagdalaw sa banal na tahanan ng Allah, ang Kabah, ang pag-aaral ng Qur’an, ang pagbibigay ng Zakat (kawanggawa), ang pagiging matapat, matulungin, mababang loob at higit sa lahat, ang hindi pagbibigay ng katambal o karibal sa Allah.

  

Ang Muslim ay ang taong kumikilala lamang sa iisang Diyos na Tagapaglikha. Kung mayroon mang mga tao sa ngayon na nakatira sa mga liblib na lugar na hindi pa nararating ng kabihasnan at hindi nakakarinig ng turo ng Islam, o dili kaya ng Qur’an at ng Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), nguni’t kung sa kanyang puso at pag-iisip siya ay sumasampalataya sa iisang Diyos na Tagapaglikha na hindi nakikita at hindi siya nagtatambal sa Kanya ng iba pang diyos, ang tao ring ito ay isang Muslim.

 

 

1
2369
تعليقات (0)