Ano ang Islam?

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Islam ay ang relihiyon ng mga Muslim. Ang pinakabuod nito ay napapaloob sa kalimah ng mga Muslim na: "La ilaha ilallah, Muhammadar Rasulullah". Ito ay salitang Arabik na nangangahulugan na "Wala ng ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang sugo".

 

Taliwas sa ibang pananampalataya, ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, lugar o bagay. Ang Kristiyanismo ay hinango mula sa pangalan ni Kristo (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang Buddhismo mula sa pangalan ni Buddha, ang Judaismo mula sa tribo ni Judah (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa lugar ng Judaea, ang Hinduismo ay mula sa pangalan ng ilog na Indes sa India at ang Zoroastranismo ay mula sa pangalan ni Zoroaster. Ang mga relihiyong nagtataguri buhat sa pangalan ng kanilang mga propeta ay nagbabadya ng pagsamba sa kanila. Halimbawa, ang Kristiyanismo ay buhat sa pangalan ni Kristo at kaya gayon ay sapagka’t sila ay sumasamba kay Kristo. Ang Buddhismo ay mula sa pangalan ni Buddha, at gayon din naman ay sumasamba sila kay Buddha. Ang Zoroastranismo ay mula kay Zoroaster at wala rin pagkakaiba sa nauna na sila ay sumasamba kay Zoroaster. Walang relihiyon na dapat ipangalan sa sinumang Propeta o lahi ng tao o tribu sapagkat ito ay nagbibigay ng pahiwatig ng pagsamba sa Sugong nagpahayag ng mensahe ng Allah. Bagama’t may mga taong nagtataguri sa Islam na Muhammadanismo, ito ay maling pagkaunawa at walang puwang sa relihiyong Islam. Ito ay puna lamang o katawagang ipinangalan ng mga kritiko o manunuligsa ng Islam at dahil dito ay nagbibigay kasiraan sa kaganapan ng relihiyon o naglilihis sa katotohanan. Walang Muslim ang magsasabi na siya ay Muhammadan sapagkat kailanman ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ito ay maling pagkaunawa na ikinulapol ng mga taga-usig ng Islam sa mga Muslim. Tanging naiiba ang Islam.

 

Ang Islam ay isang katagang Arabik mula sa salitang ugat na salam. Ang kahulugan nito ay kapayapaan, pagkamasunurin, pagbibigay at pagpapaubaya ng sarili, lubos na pagtanggap sa mga itinalaga ng Allah, pagtalima ng walang pasubali at pagkakaloob ng lahat ng lakas, isip at katawan. Sa maikling salita, ganap na pagsuko sa Kataas-taasang Diyos na Tagapaglikha.

 

Ang Islam ay itinatag ng Allah dito sa balat ng lupa at hindi sa Makkah o Saudi Arabia. Ito ay itinatag Niya mula pa noong unang panahon nang likhain Niya ang unang tao dito sa lupa, alalaong baga’y si Adan at Eba (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ito ay hindi relihiyong itinatag ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) bagkus ay ang Allah mismo ang nagtatag nito. Ating mababasa sa Qur’an, ang huling kapahayagan ng Allah, ang mga sumusunod na talata:

 

“Sa araw na ito ay pinaging ganap Ko ang inyong relihiyon para sa inyo, at ipinagkaloob Ko ang Aking paglingap sa inyo, at Aking itinakda na inyong relihiyon ang Islam.” [Qur’an, 5:3]

 

Ang katagang Islam ay tuwirang pagkakaloob ng sarili at pagtalima sa mga utos ng Allah. Ang tunay na Muslim ay naniniwalang ang relihiyong ibinigay ng Allah ay tanging Islam lamang.  Ito lamang ang relihiyong tinatanggap at tatanggapin ng Allah at wala ng iba.

 

Sinabi rin ng Allah sa iba pang talata ng Qur’an ang mga sumusunod:

 

“At sinumang maghanap ng pananampalataya na iba sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa Kabilang Buhay siya ay isa sa mga napaligaw (ng landas sa pagkapahamak)” [Qur’an, 3:85]

 

1
2370
تعليقات (0)