Ang Mga Tungkulin ng Mga Muslim

Ahmed Baguec

Itinuro ng Qur'an ang pangunahing tungkulin ng tao na wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah - ang tanging Tagapaglikha ng sanlibutan at ang Propeta Muhammad ay alipin at huling Sugo ng Allah.

 

Sinabi ng Allah:

 

Nilikha ko lamang ang mga Jinn at tao upang Ako lamang ang sambahin [Qur'an 51:56]

 

Sinabi pa ng Allah:

 

Ipagbadya (O Muhammad): “O sangkatauhan! Katotohanang ako ay isinugo sa inyong lahat bilang isang Tagapagbalita ng Allah, - Siya na nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. La ilah ill Allah (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah); Siya ang naggagawad ng buhay at nagpapapangyari sa kamatayan. Kaya’t manampalataya sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), ang Propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat (Muhammad), na sumasampalataya sa Allah at sa Kanyang mga Salita (sa Qur’an, sa Torah [mga Batas] at sa Ebanghelyo at gayundin sa Salita ng Allah na: ‘Mangyari nga!’ At nangyari nga, alalaong baga, si Hesus na anak ni Maria), at siya ay inyong sundin upang kayo ay mapatnubayan.”

 

Ang pagsamba sa Allah at ang pagsunod sa Kanyang sugo na si Propeta Muhammad (Nawa'y pagpalain at biyayaan siya ng Allah), ay nararapat na boung puso nating tanggapin at sumampalataya sa relihiyong Islam bilang kanyang pamamaraan ng pamumuhay sapagkat ito lamang ang tanging relihiyon na Kanyang itinakda at tatanggapin.

 

Sinabi ng Allah:

 

........... Sa araw na ito ay pinaging ganap Ko ang inyong pananampalataya para sa inyo, at nilubos Ko ang Aking paglingap sa inyo, at Aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong pananampalataya.  [Qur'an 5:3]

 

Sinabi pa rin ng Allah:

 

Katotohanan, ang pananampalataya sa Paningin ng Allah ay Islam..... [Qur'an 3:19]

 

Sinabi pa rin ng Allah:

 

At sinuman ang maghangad ng pananampalataya ng maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa Kabilang Buhay, siya ay isa sa mga talunan. [Qur'an 3:85]

 

Ang Islam ay isang pamamaraan ng pamumuhay, sinasaklawan nito ang lahat ng aspeto ng tungkulin ng tao sa kanyang Tagapaglikha (Allah). Kanya ring mariing inilarawan ang tungkulin ng tao sa kanyang kapwa maging ang kanyang tungkulin sa ibang pang nilikha ng Allah. Samakatuwid, ang lahat ng galaw at gawain ng tao ay kinakailangang naaangkop sa batas at kagustuhan ng Allah lamang (Islam). Upang ating mapag-alaman ang Batas ng Allah, kailangan nating mapag-aralan ang iba't ibang gawain ayon sa takda ng Shari'ah, tulad ng mga sumusunod:

 

 

1.     Fardh or Wajib: Ang pangunahing tungkulin, ang hindi pagtupad nito ay napaparusahan.

 

Halimbawa:

 

a. Ang pagsasagawa ng arawang limang ulit na pagdadasal (Salah)

b. Ang pagbabayad ng Zakat

c. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan

d. Ang paglalakbay to Makkah sa mga may sapat kakayahan.

 

2.     Mandub or Mustahab: Ang mga recommendadong o bulontaryong gawain (ayon sa Sunnah ng Propeta) na magkamit ng gantimpala ngunit walang pagkakasala kapag hindi ito ginawa.

 

Halimbawa:

 

1. Bulontaryong Salah

2. Bulontaryong pag-aayuno

3. Giving Charity

4. Performance of Umra, etc.

 

 

3.     Haram: Ang mga gawaing ipinagbabawal.  Magkamit ng kaparusahan ayon sa Shari'ah dito sa mundo at sa kabilang buhay.

  

Halimbawa:

 

1.   Ang pagkutya sa Allah

2.   Pagpapatubo (Riba)

3.   Pagpatay

4.   Pangangalunya (Zina)

5.   Pagtalikod sa Islam (Al-Riddah)

6.   Backbiting

7.   Pagnanakaw

8.   Pagiging palalo, Kahambugan o Kayabangan

9.   Pagkain ng baboy, pag-inom ng alak, pagsugal, pag-espiya, atp.

 

4.     Mubah o Jaiz: Ang gawaing pinapayagan ngunit naiiba sa Batas ng Shari'ah.

 

5.     Makhroh: Ang mga gawaing hindi kanais-nais at hindi sinasang-ayunan ng Shari'ah ngunit walang kaparusahan.

 

Ang pangalawang bagay na dapat gawain ng isang Muslim ay isabuhay ang kanyang kaalaman sa Islam sapagkat ang paniniwala na walang gawa ay tulad ng katawang patay na walang pakinabang.

 

Sinabi ng Allah:

 

O kayong mga nananampalataya!  Bakit kayo nagsasalita (ng mga bagay) na hindi ninyo tinutupad (ginagawa)? [Qur'an, 61:2]

 

Tunay ngang kasuklam-suklam sa paningin ng Allah na kayo ay nagsasalita (ng mga bagay) na hindi ninyo tinutupad (ginagawa). [Qur'an, 61:3]

 

Sinabi ng Allah:

 

Ipinatutupad ba ninyo ang Al-Birr (kabanalan at katuwiran at bawat isa at lahat ng gawa ng pagsunod sa Allah) sa mga tao gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot (na isagawa ito) bagama’t kayo ay dumadalit ng Kasulatan (ang Torah [mga Batas])? Hindi baga kayo nakakaunawa? [Qur'an, 2:44]

 

Ang ikatlong gawing ng isang Muslim ay ipalaganap ang kaalaman na kanyang nakamit sapagkat ang Propeta Muhammad ay nagsabi:

 

"Sinuman ang naatasan upang magpahayag ng kaalaman at kanyang inilihim o itinanggi ito ay aakayin sa Araw ng Paghuhukom na may hila-hilang apoy." (Abu Dawood, Tirmidhi and Ibn Maja)

 

"Kung sinuman ang mag-anyaya ng ibang tao sa tuwid na landas ay magkamit ng gantimpalang katulad ng nakamit ng sumunod sa kanyang landas na walang pagbabawas sa gantimpala ng nauna at kung sinuman ang nagdala sa isang tao sa kasamaan ay makakatanggap ng parehong parusa sa gumawa nito na walang pagbabawas sa kasalanan ng gumawa nito." [Muslim]

 

Ang pagpapalaganap (da'awah) sa Islam ay hindi lamang upang mapalawak ang karunungan bagama't isa rin itong uri ng pagtupad sa dakilang pagsisilbi sa Allah. Yaong tumutulong sa mga gawaing pagpapalaganap (Da'awah) ay sadyang magkamit ng maginhawang buhay, dahil ito ay isang dakilang gawain na itinakda ng walang iba maliban sa Allah, ang Kataas-taasan.

 

Sinabi ng Allah:

 

Anyayahan mo (O Muhammad, ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon (alalaong baga, sa Islam), ng may karunungan (alalaong baga, ang Banal na Inspirasyon at ang Qur’an), at makatwirang pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang higit na nakakabatid kung sino ang napaligaw sa Kanyang Landas, at Siya ang Ganap na Nakakaalam kung sino ang mga napapatnubayan. [Qur’an 16:125]

 

Sino baga kaya ang higit na mabuti sa pagsasalita maliban sa kanya na nananawagan (sa mga tao) tungkol sa Allah, at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi: “Ako ay isa sa mga Muslim (sumusuko sa Islam).” [Qur'an. 41:33]

 

O kayong nagsisisampalataya!  Iadya  ninyo  ang inyong sarili at inyong mga kaanak sa Apoy (ng Impiyerno) na ang panggatong ay mga tao at bato, na rito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-uutos na kanilang tinatanggap mula sa Allah, bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-uutos. [Qur'an, 66:6]

 

Ang Ika-apat na bagay na dapat gawin ng isang Muslim ay manatiling "Matiisin at Matiyaga" kapag nahaharap sa kahirapan o pang-aapi na maaring sanhi ng pagpapalaganap ng Kaalaman sapagkat sa  bawat landas ng dakilang adhikain, ay ating palaging inaasahan na darating ang pagsubok ng Allah.

 

Sinabi ng Allah:

 

At kayo ba ay nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa Halamanan (ng Kaligayahan) ng walang anumang (pagsubok) na katulad ng dumating sa mga nangauna sa inyo? Sila ay nakaranas ng mga matinding kahirapan at karamdaman at lubha silang nawalan ng katatagan, na maging ang Tagapagbalita at ang mga naniniwala na kasama niya ay nagsabi: “Kailan pa kaya darating ang Paglingap ng Allah?” Tunay nga! Walang pagsala, ang Tulong ng Allah ay nandiriyan na! [Qur'an, 2:214]

 

Sinabi ng Allah:

 

At katiyakang kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangamba at pagkagutom, ang ilan ay pagkalugi sa hanapbuhay, pagkawala ng buhay at bunga (ng inyong pinaghirapan), datapuwa’t magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata, [Qur'an, 2:155]

 

Na nagsasabi kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan: “Kami ay nagmula sa Allah at sa Kanya ang aming pagbabalik.” [Qur'an, 2:156]

 

Sinabi ng Allah:

 

O! Kayong nagsisisampalataya! Magsipagbata kayo at higit na magtiyaga (ng higit sa inyong kaaway), at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan nang pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo, at pangambahan ang Allah, upang kayo ay maging matagumpay. [Qur'an, 3:200]

 

Sinabi ng Allah:

 

At maging matimtiman; katotohanang ang Allah ay hindi magpapawalang saysay sa gantimpala (biyaya) ng mga mapaggawa ng kabutihan. [Qur'an, 11:115]

 

 

         

1
2406
تعليقات (0)