Ang Pagsamamba ng Maliban sa Allah

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang Pagsamamba ng Maliban sa Allah*

 

 

Si Propeta Muhammad (snk) ay isinilang (at lumaki)) sa gitna ng mga mamamayang watak-watak (at iba-iba) ang relihiyon. Ang mga ilan sa kanila ay sumasamba sa mga propeta o mga santo at ang iba naman ay sumasamba sa punong kahoy o bato at mayroon ding sumasamba sa araw at buwan. Ang Sugo ng Allah (snk) ay nakipaglaban sa kanila ng walang pagtatangi-tangi sa ilang pangkat o sa iba pa. Ito ang siyang tanda ng pagsunod niya sa utos ng Allah:

 

"At makipaglaban kayo sa kanila hanggang mawala ang polyteismo at ang lahat ng pagsamba ay sa Allah na lamang."[1]

 

At tungkol sa araw at buwan (patunay na ang pagsamba sa araw at buwan at sa mga bituin at planeta at paniniwala na ang mga ito ay may malaking impluwensiya dito sa mundo ay itinuturing na Shirk) ang  Allah ay nagpahayag:

 

"At ilan sa Kanyang mga Palatandaan ay ang gabi at araw at ang araw at ang buwan. Huwag magpatirapa sa araw o sa buwan subalit magpatirapa sa Allah, na Siyang lumikha sa kanila, kung tunay ngang Siya ang inyong sinasamba."[2]

 

Tungkol sa mga anghel, (ito ay pinatutunayan na ang pagsamba sa mga anghel ay itinuturing na Shirk) mababasa sa talata ng Quran na:

 

"At hindi Niya ipinag-uutos sa inyo na ang mga Anghel at mga Propeta ay gawin ninyong mga Panginoon."[3]

 

At ang patunay na ang mga Propeta (pagsamba sa kanila at ang pagdalangin sa kanila ay itinuturing na Shirk) ay mababasa sa sumunod na talata:

 

"At nang ang Allah ay magsasabi kay Hesus, O Hesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, Gawin ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod pa sa Allah? Siya (Hesus) ay magsasabi: Hindi ko maaaring sabihin ang isang bagay na wala akong karapatang sabihin. Kung ito ay sinabi ko, katiyakang ito ay Inyong mababatid. Talos Mo ang aking kalooban at hindi ko talos ang Inyong Kalooban."[4]

 

At ang patunay sa mga banal na tao (yaong pagsamba sa kanila at pagdalangin sa kanila upang humingi ng tulong at ginhawa, ay itinuturing na shirk). Ang Allah ay malayo at ganap na mataas sa kaninong kanilang iniuugnay sa Kanya. At ito ay matatagpuan sa isang talata ng Quran:

 

"Ang mga  pinananalanginan nila (gaya ni Hesus, anak ni Maria, ni  Ezra, ng mga anghel at iba pa) ay naghahangad  din (para sa kanilang mga sarili) na higit na mapalapit sa kanilang Panginoon at sila (Hesus, Ezra, mga anghel at iba pa) ay naghahangad ng Kanyang Awa at pinangangambahan nila ang Kanyang parusa. Tunay na ang parusa ng inyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan!"[5]

 

At ang patunay na ang punong kahoy at mga bato (o humihingi ng pagpapala sa pamamagitan ng mga bagay katulad ng libingan ng mga banal na tao, mag-alay ng mga hayop para matupad ang kanilang hangarin at kaginhawahan sa pamamagitan ng paghawak sa mga telang nakakubli sa mga nitso ng mga patay, ay isinasaalang-alang bilang shirk) ay isinalaysay ng Quran:

 

"Isinasaalang-alang ba ninyo sina Al-Lat at Al-Uzza. At si Manat, bilang pangatlo rin, (na inyong iniidolo)?[6]

 

Ang patunay sa itaas ay mababasa sa Hadith ni Propeta Muhammad (snk):

 

"Abu Waqid al-Laithi ay nagsalaysay: Kami ay sumama sa Sugo ng Allah sa Digmaang Hunain. Kami ay bago lamang kayayakap sa Islam. Ang mga pagano ay may punong kahoy na tinatawag nilang Dthat Anwat na kanilang sinasamba at dito nila itinatali ang kanilang mga sandata. Nang aming madaanan ito, kami ay nagsabi: "O, Sugo ng Allah, gawin mo ang Dthat Anwat na katulad ng kanila. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: "Allahu Akbar, ito ay kanilang sunnun".(ibig sabihin, ito ay kanilang tradisyon o nakagawian) At siya ay nagpatuloy na magsabi: "Sa pamamagitan Niya na Siyang  may tangan ng aking buhay, ngayon lang ay sinabi mo na kung ano ang sinabi ng mga angkan ng Israel kay Moises: "Igawa mo kami ng isang mabuti katulad nilang mayroong Diyos." Siya ay nagsabi: katotohanan, kayo ay mga mangmang na mamamayan." Si Propeta Muhammad ay nagpatuloy sa kanyang salita:" Inyong tutularan ang mga nakagawian ng mga naunang mamamayan, sila ay ang mga Hudyo at Kristiyano."[7]

 [1]  Surah # 8:39

 

[2]  Surah # 41:37

 

[3] Surah # 3:80 si Ibn Kathir ay nagbigay paliwanag tungkol sa bersikulong ito:"Ang Allah ay hindi nagbigay kautusan sa kaninuman na sumamba sa iba maging sa isinugong Propeta o sa Anghel na malapit sa Kanya. Maaaring bang magbigay kautusan sa kawalang pananampalataya ang Allah samantalang inyong isinusuko ang inyong mga sarili sa Kanya? Sa kaso ng mga Propeta, silang lahat ay nagbigay paanyaya na sumamba lamang sa Allah, ang Tanging Nag-iisang Diyos. Ang Allah ay nagsabi: "Wala Kaming ipinadalang Sugo sa inyo na hindi binigyang kapahayagan na walang ibang diyos maliban sa Akin, samakatuwid Ako ay sambahin ninyo."

 

[4]   Surah # 5:116

 

[5]   Surah # 17:57

 

[6]  Surah # 53:19-20 Ang Allah ay nagbigay salita sa mga pagano dahil sa kanilang pagsamba sa mga iniidolo at ibang bagay at sila ay nagtayo ng mga templo inihahawig sa Kabah. Ang kabah ay itinayo ni Propeta Abraham. Ang Al-Lat ay puting bato na may nakaukit rito. Ito ay napapaligiran ng kurtina na mayroong bakuran na dinadalanginan at sinasamba ng mga taga Taif noong unang panahon. Si Al-Ussa ay isang punong kahoy na napapaligiran ng isang harang na pinalamutian ng kurtina sa pook na ang tawag ay Nakhleh. Ito ay sinasamba ng mga Quraish.

 

[7]  At-Tirmidhi. (Ang kasamahan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na gumawa ng kahilingan sa kanya ay bago lamang kayayakap sa Islam. Inaakala ng mga bagong muslim na  ang pagkuha sa punong kahoy na ito ay makapagbibigay kasiyahan sa Allah. Ang kanilang layunin ay makapagbigay kasiyahan sa Allah. Sila ay ganap na tapat para magrebelde laban kay Propeta Muhammad na taliwas sa mga Angkan ng Israel na nagrebelde laban kay Propeta Moises.

 

1
2524
تعليقات (0)