Ang Huling Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan)

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

*Ang Huling Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan)*

[PLPHP]

 

      

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay mula rin sa lahi ni Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan) na siya nating tinatawag na Ama ng mga Propeta. Si Propeta Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagkaanak ng dalawang lalaki, ang isa ay si Isaac (sumakanya nawa ang kapayapaan) mula sa kanyang unang asawa na si Sarah. Nagsalin-saling lahi ito hanggang sa lumabas si Hacob, David, at Moises (sumakanila nawa ang kapayapaan). Dito lumabas si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang paghuli sa mga propetang Israelitas. Si Propeta Ismail naman (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay kanyang anak mula sa pangalawa niyang asawa na si Hagar. Nagsalin-saling lahi ito sa henerasyon ni Temah, Keturah, Kedar at Abdullah. Dito lumabas si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang panghuling propeta sa lahing Arabo at pangwakas na propeta at sagka sa lahat ng mga kawing ng mga propetang ipinadala ng Allah sa buong sangkatauhan. Dahil dito, kung tutuusin, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay magkamag-anak at sa madaling salita ay magpinsan.

 

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ipinanganak noong 570 CE sa isang marangal na pamilya. Siya ay nabuhay sa kabanalan at sa isang payak na pamumuhay. Siya ay namatay sa gulang na animnapu’t tatlo (63) pagkatapos ng dalawampu’t tatlong taon (23) na pangangaral at pagpapatupad ng Qur’an gayon din ng Shariah (Batas Islamiko). Sa kanyang pamumuhay ay naipakita niya ang tunay na turo at layon ng Qu’ran. Siya ay naging tunay na huwaran ng isang tao sa kabanalan at kabutihan. Anupa’t siya ay hinirang ng Allah upang maging ganap na halimbawa sa lahat ng mga tao. Bago pa man siya hinirang na Propeta, siya ay tinatawag na sa kaniyang pamayanan ng Al Amin, na ang ibig sabihin ay Matapat o Mapagkakatiwalaan dahil sa angkin niyang katapatan. Maging ang kanyang mga kaaway ay tumatawag sa kanya ng gayon. Namatay siya na walang mga ari-arian o mga materyal na bagay na masasabing kanya. Mula sa gulang na apatnapu (40) ay nagsimula siyang makatanggap ng mga rebelasyon mula sa Allah. Siya ay namuhay sa mga pag-uutos at pagsubaybay ng Allah. Anupa’t walang makakapantay sa kasaysayan ng lahat ng mga Propeta ang pinagdaanang buhay at pagpapakasakit ng huling Sugo. Sa kanyang pagpapatupad ng Qur’an ay nagampanan niyang lahat ang mga bagay-bagay na kailangan sa pamumuno o pagiging lider ng isang sambahayan ng Diyos na Tagapaglikha tungo sa pagtalima sa Kanya at pagpapatupad ng Islam at Shariah (Batas Islamiko). Siya ay hindi lamang isang Sugo ng Allah, bagkus ay nagampanan niyang lahat ang mga katungkulan sa buhay ng tao bilang isang anak, magulang, kapatid, asawa, mambabatas, guro, mananalumpati, mandirigma, manlalakbay, manggagawa, tagapamuno, tagapagkupkop, tagapayo, tagapagpatupad ng batas, mamumulitika, mangangalakal at marami pang iba.

 

1
2527
تعليقات (0)