Apat na Lason sa Puso

Ahmed Baguec

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Apat na Lason sa Puso*

[Ahmed Baguec]

 

 

Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa ating pamumuhay, madalas tayong nakakagawa ng mga bagay na lingid sa ating kaalaman ay unti-unti tayong nilulunod sa paglihis sa tuwid na landas. Marahil ito'y sanhi ng kakulangan natin ng matibay na pondasyon sa ating kaalaman o tamang pang-unawa sa ating pananampalatayang Islam. Malaking bagay din ang impluwensya ng ating kinagagalawan o kabihasnan sa ating asal, pag-uugali, o sa kabouan ng ating pagkatao, maging ang pamamaraan ng ating pamumuhay (Deen ul-Islam) ay hindi ligtas dito. Makikita natin ang kapangyarihan nito sa ating mga kapatid na Muslim sa Asya, Africa, Balkan at sa mga pamayanan na ang mga Muslim ay minoridad, at ganoon din sa ibang bahagi ng Gitnang Silangan, ang lokal na kultura at tradisyon ay nahahalo sa ipinag-uutos ng Qur'an at Sunnah sa mga ritwal ng pagsamba. Kung nangyayari ito sa mahalagang aspeto ng ating pananampalataya katulad sa mga ritwal sa pagsamba, higit na madalas itong mangyayari sa mga pangkaraniwan o maliliit na bagay sa ating buhay ngunit sapat ito upang gumuho ang ating katauhan at siyang magdadala sa atin sa Impyerno. Ang apat na ito ay ang mga sumusunod:

 

1.     Ang mga Salitang Walang Katuturan

 

Si Umar Ibn al-Khattab, nawa’y kaluguran siya ng Allah, ay nagsabi:

 

“Ang taong mapagsalita (madaldal) ay isang taong malimit magkamali, at ang taong malimit magkamali, ay kadalasan nakakagawa ng masamang gawain. Ang apoy sa impiyerno ay ini-uuna ang palaging nagkakasala.

 

2.     Ang Hindi Mapigilang mga Sulyap

 

Iniulat na ang Propeta, nawa’y pagpalain at biyayain siya ng Allah, ay nagsabi:

 

“Ang Sulyap ay ang may lason na pana ni Satanas. Sinuman ang titig ay sa baba ng dahil sa Allah, Kanyang ipagkakaloob sa kanya ang sariwang tamis (ng paniniwala) na kanyang matatagpuan sa kanyang puso sa araw na sila’y magkita.” 

 

3.     Labis na Pagkain

 

Sinabi ni Al-Miqdam ibn Ma'd Yakrib:

 

“Narinig kong ang Sugo ng Allah, nawa’y pagpalain at biyayain siya ng Allah, na nagsabi: “Ang anak ni Adam ay walang pinupuno na lalagyan na hindi kanais-nais sa paningin ng Allah kundi ang kanyang tiyan. Ang ilang bahagi ay sapat lamang upang manatili ang kanyang lakas. Kung kinakailangan niyang punuin ito, ang isang bahagi (1/3)sa kanyang pagkain, isang bahagi (1/3) sa kanyang inumin at iwanang walang laman para sa hangin at paghinga ang isang bahagi (1/3).

 

 

4.     Masamang Kasamahan

 

Sinabi ng Sugoh ng Allah:

 

Ang halimbawa ng mabuting kasamahan (na makakasama mo) sa paghahambing sa masamang kasama ay tulad ng isang tindero ng pabangong 'Musk' at ang hurno o pugon ng isang panday. Sa pabangong 'Musk" maari mo itong bilhin o hindi at amuyin ang halimuyak nito habang ang hurno o pugun ng panday ay maaring masunog ang iyong damit o ang iyomg bahay o kaya'y magkaroon ka ng mabahong amoy mula dito."

 

Samakatuwid, upang mailayo natin ang ating sarili sa parusang lumalagablab na apoy ng impyerno kinakailangan nating gumawa ng lunas sa mga suliraning ito. Ang isa sa mga gamot dito ay ang patuloy na pag-aalala sa Allah sa pamamagitan ng mga Dhikr saan man tayo naroroon o maging ano pa man ang ating ginagawa.

 

Ang pangalawa nito ay ang pag-iwas sa mga lugar, samahan o ibang bagay na siyang nagiging dulot ng mga ito. Maging mapili sa mga kinakasama o lugar na pinupuntahan, sumali sa mga samahan ng mga Muslim katulad ng da’awah, kawanggawa o mga samahan na nagsisilbi sa kapakanan ng Allah.

 

Higit sa lahat ay ang pagsusumikap nating isabuhay ang Qur’an at Sunnah ng Propeta Muhammad sapagkat dito lamang nakasalalay ang ganap at tunay na kaligtasan.

1
2528
تعليقات (0)