Ang Islam sa Iglap ng Pananaw

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang Islam sa Iglap ng Pananaw*

[PLPHP]

 

 

Ang Islam at mga Muslim

 

Ang salitang Arabik na Islam ay nangangahulugan ng kapayapaan, pagsuko at pagkamasunurin. Ang pananampalataya sa Islam ay ang ganap na pagtanggap ng mga aral at patnubay ng Allah na ipinahayag Niya sa Kanyang Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan).

 

Ang Muslim ay ang taong sumasampalataya sa Allah at nagsisikap tungo sa pagsasaayos ng kanyang buong buhay ayon sa Kanyang ipinahayag na patnubay at mga sawikain at gawain ng Propeta. Siya rin ay gumagawa tungo sa pagtatayo ng lipunan ng tao sa magkatulad na panuntunan. Ang salitang "Muhammadanismo" ay lihis na katawagan sa Islam at sumusugat sa pinakadiwa nito.

 

Ang salitang 'Allah' ay isang tanging pangalan ng Diyos sa wikang Arabik. It ay isang lantay na termino sapagkat hindi ito nalalayong maging pangmaramihan o maging pambabaeng anyo.

 

Ang Pagpapatuloy ng Pahayag

 

Ang Islam ay hindi isang bagong pananampalataya. Ito, sa pinakabuod, ay ang magkatulad na pahayag at patnubay na ipinahayag ng Allah sa lahat ng Kanyang mga Propeta:

 

Ipagbadya: “Kami'y sumasampalataya sa Allah at sa anumang bagay na ipinahayag sa amin at sa mga bagay na ipinahayag kay Abraham at Ismael at Isaac at Hakob at sa kanyang mga lahi, at sa mga bagay na ipinahayag kay Moises at Hesus at sa mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami'y hindi nagtatadhana sa kanila (mga Propeta) ng pagtatangi-tangi at sa Kanya lamang kami tumatalima.” [Qur’an, 3:84].

 

Ang pahayag na ipinahayag sa Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay Islam, na nagtataglay ng kauna-unawa, ganap at panghuling kaayusan.

 

Ang Limang Haligi ng Islam

 

1.    Ang pagpapahayag ng pananampalataya: Ang magpahayag ng pagsaksi na walang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah, at si Muhammad ay Kanyang Sugo sa sangkatauhan hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Ang pagka-Propeta ni Muhammad ay nagbibigay katungkulan sa mga Muslim upang sundin ang kanyang katangi-tanging pamumuhay bilang isang huwaran.

 

2.    Ang mga Panalangin: Ang araw-araw na pagdarasal ay ini-aalay ng limang ulit sa maghapon bilang isang tungkulin sa Allah. Ito’y nagpapatatag at nagbibigay sigla sa pananampalataya sa Allah at nag-uudyok sa tao ng mataas na moralidad. Ito’y nagpapadalisay sa puso at naglalayo sa tukso tungo sa mga kalisyaan at kasamaan.

 

3.    Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan: Ang mga Muslim sa panahon ng buwan ng Ramadhan ay hindi lamang nagkakait sa kanilang sarili ng pagkain, inumin at relasyong seksuwal mula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang takipsilim, kundi gayon din naman sa lahat ng mga masasamang naisin at paghahangad. Ito’y nagtuturo ng pagmamahal, pagkamatapat at debosyon. Ito’y nagpapaunlad sa pagkakaroon ng mainam na panglipunang kamalayan, pagtitimpi, pagbibigay at lakas ng isipan.

 

4.    Tulong Pangkawanggawa (Zakah): Ang taunang pagbabayad ng dalawa at kalahating bahagdan (2.5%) ng bawat linis na impok sa taông lumipas bilang isang pangrelihiyong katungkulan at pinadalisay na halaga upang gugulin sa mahihirap na bahagi ng pamayanan.

 

5.    Ang Pagdalaw sa Makkah (Hajj): Ito ay dapat isagawa ng minsan sa habambuhay lamang, kung siya’y may kakayahang pananalapi at lakas ng katawan.

 

Bukod sa mga haliging ito, ang lahat ng mga bagay na isinagawa ng may kamalayan upang maisakatuparan ang kalooban ng Allah ay itinuturing din na gawaing pagsamba.

 

Ang Islam ay nag-uutos ng pananampalataya sa Kaisahan at Paghahari ng Allah na nagbibigay kamalayan sa tao ng pagiging makabuluhan ng mundo at ang kanyang bahagi roon. Ang ganitong paniniwala ay nagbibigay kalayaan sa kanya sa lahat ng pagsamba at mga pamahiin sa pamamagitan ng kanyang kabatiran ng pamamalagi ng makapangyarihang Allah at ng kanyang katungkulan sa Kanya. Ang ganitong pananampalataya ay nararapat na ipahayag at ipakita sa gawa. Ang pananampalataya lamang ay di sapat. Ang paniniwala sa iisang Diyos ay nangangailangan na tayo ay tumingin sa sangkatauhan bilang isang pamilya sa ilalim ng pangsantinakpang kapangyarihan ng Allah, ang Lumikha at Tagapagbigay ng lahat. Ang Islam ay nagtatakwil sa ideya ng ‘piling tao’, at tanging ang pananampalataya lamang sa Allah at mabubuting gawa ang siya lamang daan tungo sa kalangitan. Kaya nga’t ang tuwirang pakiki-ugnay sa Allah ay naitatatag ng walang anumang tagapag-ugnay.

 

TAO: Ang Malayang Tagapag-ugnay

 

Ang tao ang pinakamataas na likha ng Allah. Siya ay nananangan ng pinakamataas na kakayahan. Siya ay lubusan na binayaang maging malaya sa kanyang pag-iisip, gawa at pamimili. Ang Allah ang nagturo sa kanya ng tamang landas, at ang buhay ng Propetang si Muhammad ay siyang ginawang tunay na halimbawa. Ang tagumpay at kaligtasan ng tao ay nasasalalay sa pagsunod sa dalawang ito. Ang Islam ay nagtuturo sa kabanalan ng katauhan ng tao at naggawad ng magkatulad na mga karapatan sa lahat ng walang pagtatangi-tangi ayon sa lahi, kasarian at kulay.

 

Ang batas ng Allah na ibinabadya sa Qur’an at ipinakita sa pamamagitan ng pamumuhay ng Propeta, ay siyang pinakamataas sa lahat ng mga pagkakataon. Ito ay pantay na nalalapat mula sa pinakamataas at pinakamababa, sa mayaman at dukha, sa tagapagpasunod at tagasunod.

 

Ang Qur’an at Hadith

 

Ang Qur’an ang siyang panghuling pahayag ng mga salita ng Allah at pinakabasihang pinagkukunan ng mga aralin at batas na Islamik. Ang Qur’an ay tumatalakay sa mga basihan ng pananampalataya, moralidad, kasaysayan ng sangkatauhan, pagsamba, kaalaman, karunungan, ang ugnayang Diyos at tao, at ugnayan ng tao sa lahat ng anggulo. Mula sa malalamang aralin doon, ay naitatatag ang mainam na paraan ng panglipunang karunungan, kabuhayan, pulitika, pagtatakda, pagsasabatas, batas at pandaigdig na ugnayan na siyang mahalagang nilalaman ng Banal na Qur’an.

 

Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na rin ay isang mangmang na tao na hindi nakakabasa at nakakasulat. Gayunpaman, ang Banal na Qur’an ay lubusang naisaulo at naisulat ng kanyang mga tagasunod sa kanyang pagsubaybay sa kanyang habambuhay. Ang orihinal at kompletong talata ng Qur’an ay matutunghayan ng lahat sa wikang Arabik, kung saan ito ipinahayag. Ang pagsasalin ng kahulugan nito sa maraming wika ay malawak na ginagamit. Ang HADITH na kinapapalooban ng mga aralin, sawikain at gawa ng Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay masusing ipinahayag at tinipon ng kanyang matataas na mga kasamahan, ay nagbibigay paliwanag at pakahulugan sa mga talata ng Qur’an.

 

Ang Konsepto ng Pagsamaba

 

Ang Islam ay hindi nagtuturo o tumatanggap lamang ng ritwal. Ito’y nagbibigay diin sa hangarin at paggawa. Ang pagsamba sa Allah ay upang mapag-alaman Siya at mahalin Siya, ang gumawa ng ayon sa Kanyang batas sa lahat ng anggulo ng buhay, ang tumupad ng kabutihan at umiwas sa masasamang gawa at pang-aapi, ang gumawa ng pagkakawanggawa at magbigay katarungan at maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa sangkatauhan. Ang Qur’an ay naglalarawan ng ganitong kaisipan sa mataas na kaparaanan sa mga sumusunod na pahayag:

 

“Hindi isang kabutihan na iharap mo ang iyong mukha sa Silangan o Kanluran, subalit mabuti siya na sumasampalataya sa Allah at sa Huling Araw at sa mga Anghel at sa Aklat at sa mga Propeta; at nagkakaloob ng kanyang yaman dahil sa pagmamahal sa Kanya, sa kanyang kaanak at sa mga ulila at nangangailangan at sa naglalakbay at sa mga humihingi, at nagpapalaya ng mga alipin; at nagsasagawa ng tamang pagsamba at nagbabayad ng Zakah. At sa mga tumutupad ng kasunduan kung sila’y nangako, at may pagtitimpi sa panahon ng mga pagsubok at kasiphayuan at pagdurusa; sila nga ang matatapat, ang may pagkatakot sa Allah.” [Qur’an, 2:177]

 

Ang Paraang Islamikong Pamumuhay

 

Ang Islam ay nagkakaloob ng tiyak na mga tagubilin sa lahat ng tao upang kanilang sundin sa lahat ng dako ng pamumuhay. Ang patnubay na ibinibigay nito ay malawak ang nasasakop at kinapapalooban ng panglipunan, pangkabuhayan, pulitikal, moral at ispiritwal na bahagi ng buhay. Ang Qur’an ay nagpapaala-ala sa tao ng katuturan ng kanyang buhay sa lupa, ng kanyang gawain at mga tungkulin sa kanyang sarili, ng kanyang mga kaibigan at kaanak, ng kanyang kapwa tao at kanyang Lumikha. Ang tao ay pinagkalooban ng mga pundamental na patnubay tungo sa isang makabuluhang buhay at siya’y naririto upang harapin ang mga pagsubok sa pamumuhay ng tao upang mailagay niya ang mataas na hangaring ito sa paggawa. Sa Islam, ang buhay ng bawat tao ay isang buo at magkasanib na bahagi at hindi isang katipunan ng mga nagkalat at nakakalas na mga bahagi. Ang mga nangangamba at makamundo ay di magkahiwalay na bahagi ng tao: sila ay magkasama sa kalikasan ng pagiging tao.

 

Ang Makasaysayang Pagpapahayag

 

Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ipinanganak noong 570 C.E. sa lungsod ng Makkah sa Arabia. Siya ay nagmula sa isang marangal na pamilya at tinanggap niya ang unang pahayag ng Allah sa gulang na apatnapu. Sapul sa kanyang pagsisimula ng pangangaral, siya at ang kanyang mga tagasunod ay pinag-uusig at nakaharap nila ang maraming mga balakid. Dahil doon, siya ay pinagbilinan ng Allah na mangibang lugar sa Madina, ang isa pang lungsod ng Arabia. Sa loob ng maikling panahon ng 23 taon ay natapos niya ang kanyang layunin bilang isang Propeta at siya’y namatay sa gulang na 63. Siya ay namuhay sa akmang landas at nagbigay siya ng halimbawa sa lahat ng mga tao sapagkat ang kanyang pamumuhay ay siyang laman ng mga aral ng Qur’an.

 

Ang Makatwirang Pag-akit ng Islam

 

Ang Islam sa kanyang maliwanag at turol na paraan ng pagpapahayag ng katotohanan ay nagtataglay ng mapuwersang pang-akit sa sinumang naghahanap ng karunungan. Ito ay lunas sa lahat ng mga suliranin ng buhay. Ito ay patnubay tungo sa mabuting buhay at sa lahat ng panahon ay nagpupuri sa Allah, ang Makapangyarihang Lumikha at Mahabaging Tagapagbigay.

 

 

Ang Papulasyon ng mga Muslim sa iglap ng pananaw

(Tinataya noong 1975)

                                                                                                                                                                             Milyon

                   Aprika                               224.20

                   Asia                                 575.30

                   Europa                                20.00

Hilaga at Timog Amerika at Australia             4.00

                   Kabuuan                       *  823.50

 

Ang bilang ng mga bansa na may mahigit na 50% ng populasyon ng Muslim ay 58.

 

*Ngayon, sa tanaw ng paglaki ng populasyon sa loob ng dalawampung taon (20) pagkaraan ng 1975 at sa pandaigdigang kalakaran ng mga sumanib sa Islam, ang populasyon ng Muslim ay tinatayang umabot na ng mahigit sa 1.2 bilyon.

 

ISLAM – Ang Lunas sa mga Makabagong Sulirarin

 

Ang pagkakapatiran ng tao: Ang pinakapangunahing suliranin na kinakaharap ng tao sa ngayon ay ang kalahian (rasismo). Ang mga materyal na sumusulong na mga bansa ay nakapagpapadala ng tao sa buwan ngunit hindi nila kayang hadlangan ang pagkapoot at pakikipaglaban ng tao sa kanyang kapwa tao. Ang Islam sa nakalipas na 1400 taon ay nagpamalas sa gawa kung paano ang rasismo ay mawawala. Sa bawat taon, sa panahon ng Hajj, ang himala ng Islam sa pagkakaroon ng tunay na pagkakapatiran ng lahat ng mga lahi at mga bansa ay matutunghayan sa gawa.

 

Ang pamilya: Ang pamilya na siyang pinakapangunahing bahagi ng kabihasnan ay nagkakahiwalay at nakakalas sa lahat ng mga bansang Kanluranin. Ang paraang pampamilya ng Islam ay nagkakaloob ng pantay na mga karapatan ng tao, ng asawang babae, mga anak at mga kamag-anak. Ang Islam ay nagdudulot sa tao ng pagiging di-makasarili, mapagbigay at pagmamahal sa isang ganap at maayos na paraang pampamilya.

 

Ang Buong Pananaw ng Buhay

 

Ang bawat tao ay nabubuhay ayon sa kanilang pananaw sa buhay. Ang trahedya ng magkaibayong lipunan ay dahilan sa kanilang pagkukulang na mapag-ugnay ang magkaibang mga bahagi ng buhay. Ang humihiwalay at pagiging laan, ang pang-agham at pang-ispiritwal ay magkasalungat. Ang Islam ay nagbibigay lunas sa ganitong pagkakahidwa at nagbibigay ng ganap na pag-uugnayan sa pananaw ng tao sa buhay.

 

1
2529
تعليقات (0)