Ang Pamamagitan

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang Pamamagitan*

[PLPHP]

 

 

Ang mga walang pananampalataya (polyteismo) ay nagsabi:

 

"Kami ay hindi dumadalangin sa mga ito (iniidolong diyusan-diyosan). Kami ay lumalapit lamang sa kanila upang humingi ng paraang mapalapit sa Allah at mamagitan mula sa kanila"

 

Ang patunay na ang pagsamba sa mga iniidolo ay isang tanda ng polyteismo ay ipinahayag mula sa bersikulong ito:

 

"At sila na nagtuturing sa iba bukod sa Allah ay nagsabi: "Sila (mga iniidolong diyus-diyosan) ay aming sinasamba para lamang kami ay mapalapit sa Allah. Katiyakan, Ang Allah ay hahatol sa anumang bagay na kanilang di-pinagkasunduan. Hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang sinungaling at walang pananampalataya."[1]

 

Ang patunay sa tagapamagitan (intercession) yaong sumasamba sa mga idolo upang humingi ng tulong at pangangailangan at itinuturing silang tagapamagitan sa Allah ay Shirk na isinalaysay ng ganito:

 

"At sila ay sumasamba  sa mga iniuugnay nila sa Allah na hindi makapagbibigay ng kasamaan o kabutihan sa kanila at nagsasabing: "Sila ang aming mga tagapamagitan sa Allah" Sabihin: Ipinahahayag mo ba sa Allah ang isang bagay na hindi Niya nalalaman sa mga kalangitan at kalupaan? Ang Allah ay malayo sa anupamang iniuugnay ninyo sa Kanya."[2]

 

May dalawang uri ng pamamagitan (intercession); ito ang walang-bisang pamamagitan at ang tunay na pamamagitan. Ang walang-bisang pamamagitan (intercession) ay yaong tagapamagitan ng iba kaysa sa Allah para sa kanilang pangangailangan na walang makapagbibigay katuparan nito maliban sa Allah.  Ang patunay nito ay matatagpuan sa Banal na Salita ng Allah:

 

"O, Kayong nananampalataya! Gumugol (ng mabubuting bagay) buhat sa ipinagkaloob Namin sa inyo bago dumating ang Araw na walang pagbibili o pagkakaibigan o pamamagitan. At ang walang pananampalataya ay ang mga mapaggawa ng kasamaan."[3]

 

At ang tunay na pamamagitan (intercession) ay yaong tuwirang hiningi at iniaasa sa Allah. Ang tagapamagitan na pinahihintulutan ng Allah ay yaong binigyan ng karangalan na maging tagapamagitan at yaon namang taong para pamagitanan ay isang taong ang mga gawa at pananalita ay ikinasisiya (at ikinagagalak) ng Allah. Ang pamamagitan para sa isang katulad nito ay ipinagkakaloob sa kapahintulutan ng Allah. (Ang pamamagitan (intercession) ay nagmumula sa Allah lamang sapagkat ito ay nakaukol lamang sa Kanya. Ang sinumang humingi ng pamamagitan sa iba at hindi sa Allah ay nakagawa ng malaking kasalanan (shirk) samakatuwid walang kabuluhan ang kanyang layunin at inilagay lamang ang sarili sa kasalanan. Tinatanggap lamang ng Allah ang malinis at wagas na pananampalataya sa Kanyang Kaisahan at pinahihintulutan lamang ang pamamagitan (intercession) doon sa mga matibay na pinanghahawakan ang paniniwala sa Tanging isang Diyos (Ang Allah) bilang kanilang pananampalataya.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Sino ang makapamamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan"[4]

 

At sa:

 

"At hindi sila makapamamagitan maliban sa isang ikinasisiya Niya."[5]

 

At:

 

"Sabihin: Ang lahat ng pamamagitan ay sa Allah."[6]

  

[1]     Surah # 39:3

 

[2]     Surah # 10:18

 

[3]   Surah # 2:254 (Sa paliwanag ni Ibn Kathir, siya ay nagsabi: "Ang Allah ay nagbigay kautusan sa Kanyang mga alipin na gumugol at magkawanggawa mula sa biyayang Kanyang ipinagkaloob sa kanila upang makatipon ng mga gantimpala o pagpapala sa Kanilang Panginoon. At dahil dito, sila ay dapat magmadali sa paggawa ng kabutihan bago dumating ang Araw ng Pagbabangong Muli na kung saan walang kaibigan o pakiusapan ang makakatulong sa bawat isa."

 

[4]    Surah # 2:255

 

[5]    Surah # 21:28

 

[6]  Surah # 39:44

 

1
2531
تعليقات (0)