Ang Mga Politiyista

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang Mga Politiyista*

[PLPHP]

 

 

Ang mga politiyista (nagbibigay katambal sa Allah,) sa ngayon ay higit na masama kaysa sa mga polyteista noong nagdaang panahon sapagkat sila noong panahon ni Propeta Muhammad (snk) ay laging nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa oras na sila ay maginhawa ngunit nagiging tapat sa Allah sa panahon ng kahirapan. Sa kabilang dako, ang mga politiyista sa ngayon ay nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa panahon ng kaginhawahan at kahirapan. Ang Allah ay nagpahayag nito:

 

"At kung sila ay nasa sasakyang dagat, sila ay nananalangin sa Allah ng buong katapatan at wagas na nananampalataya sa Kanya, ngunit kung sila ay nasa kati (tuyong lupa), ipagbadya! sila ay nagbibigay katambal (o kaugnay) sa Kanya."[1]

 

Samakatuwid, makikita natin na marami ang sumasamba sa mga banal na tao (santo) at sa mga libingan ng mga kinikilalang mga mataas na tao. Sila ay mga tapat sa pagsamba sa mga ito at sila ay dumadalangin sa kanila upang humingi ng tulong sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan. Ang marami ay higit na nagiging matapat at mataimtim sa panalangin lalo na sa oras ng kagipitan o kahirapan. Taliwas sa mga naunang politiyista, na sa panahon ng kaginhawahan sila ay nagbibigay katambal sa Allah ngunit sa panahon ng kanilang kahirapan o kasiphayuhan, sila ay tapat na dumadalangin sa Allah.  Ngayong panahong ito, ang mga pagano ay patuloy sa kanilang maling pagsamba. Ngunit walang kapangyarihan o lakas (na maaaring baguhin ang mga pangyayari) maliban sa kapahintulutan ng Allah, Ang Dakila, Ang Kataas-taasan.[2]

 

Ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan, at Siya ang Tanging Isa na nagbibigay ng tamang Patnubay. Ang Allah, Luwalhati sa Kanya, ay nagsabi:

 

"Sabihin:"Napag-isip-isip ba ninyo ang mga bagay na inyong dinadalanginan (o tinatawagan) bukod sa Allah,--Kung naisin ba ng Allah na ako ay masaktan, sila ba (na inyong mga dinadalanginan) ay makapapawi sa sakit na ipinalasap sa akin? O, kung ipahintulutan Niya ang Awa para sa akin, maaari ba nilang pigilin ang Awa (ng Allah)? Sabihin: 'Sapat na sa akin ang Allah. Sa Kanya nagtitiwala ang mga may pagtitiwala."[3]

 

At sa Kanyang Salita:

 

"Hindi ba Siya (Allah) ang Siyang tumutugon sa dalangin ng isang nahahapis?, at Siyang nag-aalis ng kasamaan, at ginawa kayong tagapag-mana sa lupa (sa bawat salin-lahi)? Mayroon bang Diyos bukod sa Allah? Kakaunti lamang ang inyong napagbubulay-bulay."[4]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At yaong inyong mga dinadalanginan sa halip na ang  Allah, ay walang pagmamay-ari kahit Qimtir (balat ng buto ng datiles).  Kung mananalangin kayo sa kanila, hindi nila maririnig ang inyong panalangin at kung maririnig man nila ay di rin nila kayang tumugon At sa Araw na pagkabuhay muli, itatakwil nila ang pagsamba ninyo sa kanila. At walang makapagbibigay ng kaalaman sa inyo kundi ang Isang may Ganap na Kaalaman (Allah)."[5]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At sino ba ang higit na naliligaw kundi yaong  dumadalangin sa iba sa halip na ang Allah, yaong hindi makatutugon sa kanya hanggang sa Araw ng pagbabangong Muli at walang kamalayan sa kanilang pinananawagan?"[6]

 

At ang Allah, ay Tanging Isa na nagbibigay ng Patnubay sa Tamang Landas at walang kapangyarihan o kakayahan maliban sa pamamagitan Niya.

 

 [1]   Surah # 29:65

 

[2] Ito ay panalangin na tinatawag na "hawqaleh" na sinasambit-sambit sa panahon ng panghihina at walang kakayahang baguhin ang masamang situwasyon. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam ng mabuti.(MM)

 

[3]   Surah # 39:38

 

[4]   Surah # 27:62

 

[5]   Surah 35:13-14

 

[6]   Surah 46:5-6

 

1
2532
تعليقات (0)