Ang Bunga ng Pananalita

PLPHP - Shaykh Uthmaan Dhumayriyyah

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

*Ang Bunga ng Pananalita*

[Shaykh Uthmaan Dhumayriyyah]

 

 

 

Sa panahon ngayon, ang karamihan sa mga pagtitipon ng mga tao ay puno ng mga walang kabuluhang usapan na sinasaklawan ang lahat ng bahagi. Kung ating susuriin at husgaan ito, mapag-alaman natin na ang mahaba’t maraming usapang ito ay pawang walang pakinabang na usapan o kaya’y masasamang usapan. Katotohanan, hindi ito ang dahilan kung bakit tayo biniyayaan ng Allah ng dila at sadyang hindi rin ganito ang paraan ng pagpapasalamat sa biyayang bigay ng Allah. Sinabi ng Allah:

 

Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang lihim na usapan, maliban sa kanya (sa lipon nila) na nag-uutos ng Sadaqah (kawanggawa sa Kapakanan ng Allah), o ng Ma’ruf (Kaisahan ng Diyos sa Islam, at lahat ng mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ng Allah), o pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao, at siya na gumawa nito na naghahanap ng mabuting kasiyahan ng Allah, sa kanya ay Aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. [An-Nisaa' 4:114]

 

Ang Islam ay nagbigay ng matinding pagpapaalala sa ating salita at ang paraan ng ating pananalita, sapagkat inilalarawan nito ang pag-iisip at mentalidad ng mga tao ganoon din ang moralidad o ang kabaligtaran nito ay lumaganap sa sambayanan.

 

Nararapat lamang na bago natin bigkasin ang isang pangungusap ay tanungin natin ang ating sarili: ‘Kinakailangan ba akong magsalita?’ Kapag kailangan, maaring magsalita.

 

Kung hindi, ang pagiging tahimik mula sa walang saysay na usapan ay higit na nakabubuti ay bahagi ng pananampalataya na may malaking gantimpala.

 

Sinabi ni Abdullaah Ibn Mas'ood, nawa’y kaluguran siya ng Allah:

 

Isinisumpa ko sa Tanging Nag-iisa na Siyang nararapat sambahin: “Ang pagpiit sa dila ay nakahihigit sa lahat.”

 

Sinabi ni Ibn `Abbaas, nawa’y kaluguran siya ng Allah: “Ang pagtupad sa limang bagay na sumusunod ay higit ang pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng pinakamagandang uri kabayo.

 

  1. Ang hindi pagsali sa mga usapang walang kinalalaman sa iyo, sapagkat walang kasiguruhan na hindi ka magkakasala.

 

  1. Ang hindi pagsabi sa mga bagay na may kinalalaman sa iyo, hanggang sa magkaroon ng magandang pagkakataon. At tulad sa mga taong may kinaaalaman sa isang bagay ay maaring magsalita ngunit wala sa tamang pagkakataon ay maaring magdulot ng masamang kinalalabasan.  

 

  1. Huwag makipagtalo sa isang marunong at mangmang na tao, sapagkat ang marunong na tao ay pagtaksilan ka at ang mangmang na tao ay aapihin ka.

 

  1. Ang pagbanggit sa iyong kapatid na wala siya, sa pamamaraang iyo ring nanaisin na sabihin tungkol sa iyo kapag ikaw ay malayo sa kanya at ang pagpatawad sa kanya sa pamamaraang gusto mong gawin niya sa iyo.

 

  1. Ang pagtupad sa mga gawaing mabuti na kanyang pinaniniwalaan na makatatanggap siya ng gantimpala at mapaparusahan sa mga kasamaang kanyang magagawa.

 

Ang isang Muslim ay hindi matutupad ang limang bagay na ito hangga’t hindi niya mapangalagaan ang kanyang pananalita, tatahimik kapag kanyang nanaisin at iwasan ang mga gawaing walang pakinabang. Sapagkat ang mga taong natangay ng kanilang mga pananalita ay inaakay siya sa kanilang kasamaan.

 

Ang walang tigil na pananalita ay nagiging daan upang ang isang tao ay maging madaldal o tsismoso. Ito'y isang katotohanan na ang karamihan sa mga pagtitipon ng may masamang usapan, kapag pakinggang mabuti ito, ating mapag-alaman na ang kanilang mga pangungusap ay walang pakinabang at ang salitang kanilang binibitiwan ay hindi nila ito pinag-iisipan.

 

Ito ang dahilan kung bakit pinangaralan ni Propeta Muhammad, sallAllahu `alaihi wa sallam si Abu Dharr, nawa'y kaluguran siya ng Allah:

 

"Maging tahimik ng mahabang panahon sapagkat lalayo si Satanas mula sa iyo at tutulungan ka sa pagsasabuhay ng iyong pananampalataya (Islam - Deen)."

 

Sinabi pa niya:

 

"Walang alipin sa pananampalataya ng Allah ang matuwid hangga't ang kanyang Puso ay hindi naitutuwid; at ang kanyang Puso ay hindi naitutuwid hangga't ang kanyang mga pananalita ay matuwid."

 

Ang unang hakbang upang ating makamit ang "Pagkamatuwid" ay ang pag-iwas sa mga bagay na wala kang kinalalaman at ang hindi paggawa ng mga bagay na hindi ka pinaki-usapan o sinabihan, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, sallAllahu `alaihi wa sallam:

 

"Ang palatandaan na ang isang tao ay may mabuting pagtataguyod ng Islam, ay pagtalikod sa mga bagay na walang kinalalaman sa kanya."

 

Ang pag-iwas sa mga walang pakinabang at walang silbing usapan ay ang pintuan tungo sa Tagumpay. Sinabi ito ng Allah:

 

"Katunayan ang mga naniniwala ay magtatagumpay. Sila na sa kanilang pagdadasal (Salah) ay mapagpakumbaba at sumusuko. At sila na tumatalikod sa masasamang usapan." [Al-Mu'minoon 23:1-3]

 

Kinamumuhian ng Islam ang mga walang pakinabang at walang silbing usapan sapagkat ito'y walang maidudulot na kabutihan. Tunay na ang taong habang lumalayo sa mga ganitong uri ng usapan ay lalong tataas ang kanyang antas sa Allah. Sa kabilang bahagi, habang nagpapakalabis ang isang tao sa masasamang usapan ay higit na bibigat ang parusa ng Allah.

 

Sinabi ng Propeta ng Allah, sallAllahu `alaihi wa sallam:

 

"Ang alipin ng Allah ay magbigkas ng isang kataga o salita na walang ibang dahilan maliban sa pagpapatawa sa mga tao. Ito ay magiging sanhi sa kanya upang babaon sa impiyerno na ang lalim ay kasing layo ng pagitan ng langit at lupa. At ang isang tao ay madudulas sa kanyang mga salita na hihigit sa bilang na matisod ang kanyang mga paa."

 

Nagkaroon ng panata ang Allah sa mga angkan ng Israel hindi upang ipagsabi ngunit dahil sa mga mabubuting dulot nito.

 

Sinabi ng Allah:

 

"At alalahanin nang magkaroon Kami ng kasunduan mula sa mga angkan ng Israel, [Ipinag-uutos sa kanila], 'Huwag kang sumamba maliban sa Allah; at sa mga magulang na gumawa ng mabuti at sa mga kamag-anak, mga ulila at sa mga naghihirap. At magsalita sa mga tao ng mabuti."   [Al-Baqarah 2:83]                                                                                                                                                                                                                  

 

Ang mga mabubuting salita ay nakakabuti sa mga kaibigan at ganoon din sa mga kaaway. Sa mga kaibigan, napananatili niya ang mabuting samahan at pinapatagal ang pagkakaibigan maging ang mga tukso ni Satanas ay mapipigilan.

 

Sinabi ng Allah:

 

"At ipahayag sa Aking mga alipin na magsabi ng kabutihan. Katotohanan, si Satanas ang nagbibigay sa kanila ng hindi pagkakaunawaan. Samakatuwid, si Satanas sa sangkatauhan ay ang maliwanag ng kaaway." [Al-Israa' 17:53]

 

Sa mga kaaway, pinipigil niya ang tindi ng kanilang galit at iniiwasan ang masamang gawain, o kaya’y bawasan man lang ito.

 

Sinabi ito ng Allah sa Qur’an:

 

"Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Talikdan (ang masama) sa isang bagay na mabuti (alalaong baga, ang Allah ay nag-utos sa mga matimtiman na sumasampalataya na maging matiisin sa panahon ng pagkagalit at pagpaumanhinan sila na nakikitungo sa kanila ng hindi mabuti), at katotohanan na siya, sa pagitan ng sinuman at kayo na mayroong pagkagalit noon, (ay mangyayari) na tila ba siya ay dati nang malapit na kaibigan. [Fussilat 41:34].”

 

Ang isa pang magandang maidudulot ng mabuti at tuwid na pananalita ay sinasanay nito ang tao nang maayos at kaakit-akit na pamamaraan ng pagpapakilala sa kanilang sarili.

 

Sinabi ng Propeta, sallAllahu `alaihi wa sallam:

 

"Hindi maakit ng sinuman ang ibang tao sa pamamagitan ng yaman, ngunit magagawa ito sa pamamagitan ng nakangiting mukha at mabuting asal.”

 

Iniulat ni Anas bin Maalik, nawa’y kaluguran siya ng Allah:

 

May isang lalaki ang lumapit sa Propeta, sallAllahu `alaihi wa sallam: “Ituro mo sa akin ang isang bagay na magdulot sa akin ng pagpasok sa Paraiso:” Ang sagot ng Propeta, sallAllahu `alaihi wa sallam: “Pakainin ang mga nagugutom, ipalaganap ang pagbati ng ‘Kapayapaan – As-Sallam’, panatilihin ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anak at magdasal sa gabi (qiyyam) habang ang mga tao ay tulog at ikaw ay makakapasok sa Jannah (paraiso) ng mahinahon.”

 

Kung ang mga ito ang antas ng ang mga nagtataglay ng mabuting asal at maayos na pag-uugali, sadyang malaking kawalan sa mga mapang-api, palalo, mapagtalo sa usapan, masamang ugali at mapagpilit.Walang makakapigil sa ganitong uri ng tao at walang uri ng pagpapaalala ang kanilang pakikinggan. Ang mga taong ganito ay handing manakit ng iba kapag mabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang kanilang nakasanayang masamang ugali ng pakikipag-away at pakikipagtalo.

 

Sinabi ng Propeta, sallAllahu `alaihi wa sallam:

 

"Ang pinakamasamang tao sa antas sa Araw ng Paghuhukom, ay ang mga taong iniiwasan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan.”

 

Ito ang dahilan kung bakit ang Allah ay binigyan ng kahalagahan ang mabuting asal bilang huwarang katangian ng Kanyang mga alipin na pinangangalagaan sila laban sa kasamaan.

 

Sinabi ng Allah sa Qur’an:

 

At ang mga alipin ng Pinakamapagpala (Allah) ay sila na lumalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at katahimikan (pino sa pagkilos at pagsasalita), at kung ang luku-luko ay nangungusap sa kanila (ng masasamang salita), sila ay sumasagot sa pangungusap ng may kahinahunan.” [Al-Furqaan 25:63]

 

Sinabi ng Allah sa Qur’an:

 

"At kung sila ay nakakarinig ng mga walang katuwirang usapan (mga kabulaanan), sila ay tumatalikod dito at nagsasabi: “Sa amin ang aming mga gawa, at sa inyo ang inyong mga gawa. Ang kapayapaan ay sumainyo. Kami ay hindi naghahanap sa mga tao na walang kaalaman.” [Al-Qasas 28:55].

 

1
2540
تعليقات (0)