Ang mga Susi sa Buhay ng Puso

Ahmed Baguec

 

 

 

Sa Nglan Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang mga Susi sa Buhay ng Puso*

[Ahmed Baguec]


 

Ang ating puso ay siyang nagbibigay larawan sa ating pagkatao maging ang ating mga gawain, pag-iisip at pagsamba ay alipin nito. Magpakaganoon, nararapat lamang na ito ay ating pangalagaan at panatilihing dalisay sa pamamagitan ng palaging pag-aalala sa Allah (Dhikr) at paggawa ng mga mabubuting gawain.


Sinabi ni Ibnul-Qayyim, nawa’y kahabagan siya ng Allah:

 

“Ang susi sa buhay ng puso ay nakasalalay sa paglalarawan sa Qur’an, pagiging lihim na mapakumbaba sa Allah, at pagtalikod sa mga kasamaan.” [Haadiyyul-’Arwaah ilaa Bilaadil-Afraah (p. 45) of Ibnul-Qayyim]

 

Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan:

 

“Ang Aklat na Aming ipinadala sa inyo ay puno ng biyaya na sana’y kanilang pag-aralan ang mga talata nito, at ang mga tao na may pang-unawa ay sundin ito.” [Surah Saad, 38:29]

 

Kaya’t ipinaalam ng Allah sa atin na Kanyang ipinadala ang Dakilang Qur’an, nabiyayaan sa mga salita nito, kahulugan, mga utos, mga ipinagbabawal at mga saligan. Kabilang sa mga biyaya nito ay kapag binigkas ang kahit na isang kataga mula dito (Qur’an) ay makakatanggap ng gantimpala, at ang gantimpalang ito ay dadami ang bilang hanggang sa sampung ulit. Ito ay nabanggit sa hadith na iniulat ni al-Tirmidhi, at kanyang sinabi na ang hadith na ito’y Hasan Sahih.

 

Kabilang pa rin sa mga biyayang taglay nito (Qur’an) ay kapag ang isang tao ay binasa at isinabuhay ito ay hindi maliligaw sa tuwid na landas sa daigdig na ito, o magkaroon ng kahirapan at kalungkutan sa Kabilang Buhay tulad ng binanggit ni Ibn ’Abbaas (radiyallaahu ’anhu) sa kanyang pagpapaliwanag sa talatang ito:

 

“……. Sinuman ang sumunod sa Aking patnubay ay hindi maliligaw, at gayundin naman, sila ay hindi mahuhulog sa kalumbayan at kapighatian. [Surah Taa Haa, 20:123]

 

Ang biyaya mula sa Qur’an ay ang nag-aral at ipinalaganap ito ay kabilang sa mga dakilang tao. Ito ay iniulat sa hadith na iniulat ni al-Bukhaaree:

 

Ang dakila sa inyo ay ang pinag-aralan ang Qur’an at ipininalaganap ito.”  al-Bukhaaree (6/501).

 

Maging sa Araw ng Paghuhukom, ang biyaya ng Qur’an ay siyang magsisilbing tagapamagitan sa kanyang mga kasamahan na nagsabuhay nito sa mundong ito ayon sa dalawang ahadith na iniulat sa Sahih Muslim (2/385).

 

Ang Allah, ang Kataas-taasan ay ipinaalam sa atin na Kanyang ipinahayag ang Qur’an upang ang kanyang mga kahulugan, mga utos, at pagbabawal ay maunawan ang mga ito. Tulad ng pagsunod sa isang utos ng nabasang talata sa Qur’an at kapag nabasa rin ang talatang ipinagbabawal ang isang bagay ay kanyang iwasan ito.

 

Kapag nabasa ang talata sa Qur’an hinggil sa Habag ng Allah, umaasa siya sa Kanyang habag at hihilingin niya ito. At kapag ang talata sa Qur’an ay nagbabala ng parusa, kanyang katatakutan ito at magpakupkop sa Allah mula dito. At kapag ang nasa talata ng Qur’an ay pagsamba o pagdakila sa Allah at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, Kaalaman, patnubay at titindi ang takot sa Allah. Sinabi ng Allah habang inilalarawan ang mga nanampalataya:

 

“Ang mga sumasampalataya ay sila, na kung ang Pangalan ng Allah ay nababanggit, ay nagkakaroon ng pangamba sa kanilang puso at kung ang Kanyang mga Talata (Qu’ran) ay dinadalit sa kanila, (na katulad ng ganitong mga talata) ay nagpapaalab sa kanilang Pananalig; at sila ay naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon (lamang).” [Suratul-Anfaal, 8:2]

 

Sapagkat sa kanilang mga panata at mga babala na magbigay-sigla ng pag-asa at takot. Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan:

 

Hindi sila nagnanais na maunawaan ang Qur’an, o may sagka ba ang kanilang mga puso (upang maunawaan)? [Surah Muhammad, 47:24]

 

Kabilang sa mga pamamaraan ng pagbibigay buhay sa puso ay ang lihim na pagpapakumbaba sa Allah sa pamamagitan ng mga Dhikr, paghingi ng kapatawaran, pagbalik-loob sa Kanya, paghingi ng pagwawagi, Paraiso at tabing sa Impiyerno sa oras na akapag ang Allah ay bababa sa pinakamababang bahagi ng Kalangitan sa huling pangatlong bahagi ng gabi. Ito ay iniulat sa hadith:

 

“Ang ating Panginoon ay bumaba sa pinakamababang bahagi ng kalangitan sa huling pangatlong bahagi ng gabi na patuloy sa pagsasabi ng: Sino ang nagsusumamo sa Akin upang Aking dinggin at sasagutin? Sino ang may hinihingi sa Akin at Aking pagbibigyan? Sino ang humihingi ng kapatawaran sa Akin upang Aking patatawarin?” [Related by al-Bukhaaree (no. 9474) and Muslim (no. 758)]

 

Ang hadith na ito ay naglalaman ng mga panghihikayat upang tumayo sa huling bahagi ng gabi sa pagdadasal, pagsusumamo, at paghihingi ng kapatawaran, paraiso at kapayapaan mula sa Impiyerno at pagsusumamo sa mga mabubuting bagay sa buhay na ito at sa Kabilang-buhay. Katotohanan ipinag-uutos ng Allah sa atin ang pagsusumano at Kanyang ipinangako na sasagutin ang mga ito. Ang ilan sa mga oras upang makakamit ang sagot na ito ay sa huling bahagi ng gabi, at ito ay isang biyaya ay na ipinagkaloob ng Allah sa kaninuman na Kanyang nanaisin, sapagkat ang Allah ang tanging nagtataglay ng dakilang biyaya at kasaganaan. At sa mga daan ng pagbibigay buhay sa puso ay ang pagtalikod sa mga kasalanan na pumapatay nito.

 

Sinabi ng Propeta:

 

“Kapag ang alipin ay nakagawa ng kasalanan may lalabas na itim na marka sa kanyang puso, at kapag hihingi siya ng Kapatawaran maaalis ang itim na markang ito, at kapag muli siyang nagkasala at itim na markang ito ay lalaki hanggang sa ang buong puso ay maging itim. Ito ang ‘raan’ na sinasabi ng Allah.  [Hasan Saheeh: Sinalaysay ni an-Nisaa‘ee at at-Tirmidhee (1/128), na siyang nagsabi na ito ay Hasan Saheeh].”

 

Sinabi ng Allah, ang Kataas-tasan:

 

“Hindi! Sapagkat sa kanilang mga puso ay tinatakpan ang mga kasalanan (raan) na dati na nilang tinatanggap. [Suratul-Mutaffifeen, 83:14]

1
2544
تعليقات (0)