Ang Rabb – Panginoon

Ahmed Baguec

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

*Ang Rabb – Panginoon*

[Ahmed Baguec]

 

 

Ako ay dumadalangin sa Allah, ang Mapagpala, ang Panginoon ng Dakilang Kapangyarihan, nawa'y pangalagaan tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay at pagpalain tayo saan man naroroon. Akin ding idinadalangin sa Kanya na gawin tayong katulad ng mga taong kapag nabibigyan ng biyaya, sila ay nagpapasalamat at kung sila ay nagkakaroon ng kasiphayuhan, sila ay matiisin at matiyagang binabalikat ang sakit. At kung sila ay nagkakasala, sila ay nagsusumamo sa paghingi ng kapatawaran.

 

Mag-ingat, sana tanggapin tayo ng Allah sa ating pagsunod, na sa katotohanan, ang hanifiyyeh, ang relihiyon ni Propeta Abraham ay upang sambahin ang Allah lamang at maging matapat sa relihiyon ng Allah.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi ko nilikha ang tao at jinn maliban na sila ay sumamba sa Akin."[1]

 

At dahil nalalaman natin na nilikha lamang tayo ng Allah upang sumamba sa Kanya lamang, dapat nating mapag-isipan na ang pagsamba ay nagiging tunay at ganap kung ito ay may lakip na pananampalataya sa Kaisahan ng Allah. Katulad din ng Salah na hindi maaaring magkabisa kung ito ay walang kasamang Wudhu (paglilinis at pagpapakadalisay). Kapag ang idolotriya ay ginagawa, ang gawang pagsamba ay nababahiran ng karumihan, ito ay nawawalan ng kabuluhan, katulad din na ang karumihan ay pinawawalang halaga ang pagpapakadalisay (wudhu).

 

"Hindi nararapat ang pananatili ng mga masjid samantalang sila ay sumasaksi laban sa kataksilan ng sariling kaluluwa. Ang ganitong gawain ay walang ibubungang mabuti. At sa apoy ang kanilang hantungan."[2]

 

Kung napag-isipan na ang Shirk (Idolotriya) ay sumisira sa anumang gawang pagsamba at ginagawang walang kabuluhan ito, at ang taong gumagawa nito ay nabibilang sa Impiyerno, ang kaalaman tungkol dito ay isa sa pinakamahalagang tungkulin na dapat gampanan. Nawa'y iligtas tayo ng Allah mula sa pagbibigay katambal sa Kanya. Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi pinatatawad ng Allah (ang kasalanan ng) pagbibigay katambal o kaugnay sa Kanya ngunit pinatatawad Niya ang kasalanan bukod dito, kung Kanyang marapatin."[3]

 

Ang kaligtasan sa Apoy ng Impiyerno ay matatamo kung laging maingat sa apat na pamantayan na binanggit ng Allah sa Kanyang Aklat (Banal na Quran).

 

Ang unang pamantayan ay upang makilala na ang mga walang pananampalataya, na kinalaban ni Propeta Muhammad, (snk) ay tumatanggap (at kumikilala) sa Allah bilang Tanging Nag-iisang Tagapaglikha, Tagapanustos at Siyang may Tangan ng lahat ng pangyayari subalit ang mga ito ay hindi itinuturing bilang mga muslim. (na ang ibig sabihin ang walang kabuluhang pagkilala sa Allah bilang  Panginoon ay hindi sapat upang tawagin silang mga muslim. Sila ay dapat mag-alay ng tapat ng pagsamba sa Allah lamang.) Ito ay binigyang patunay ng Allah na nagsabing:

 

"Sabihin: Sinong nagbigay sa inyo ng inyong ikabubuhay na nagmula sa mga kalangitan at kalupaan? O, Sino ang may kapangyarihan (sa pagbibigay ng) pandinig at paningin? Sino ang nagbigay ng buhay mula sa mga patay at nagpanumbalik sa patay mula sa may buhay?  Sinong namamahala ng lahat ng pangyayari? Sila ay nagsasabi, 'Allah' Kaya't sabihin' Hindi ba kayo (kung ganoon) natatakot (sa Kanya)."[4]

  

[1]   Surah # 51:56 Si Ibn Kathir ay nagpaliwanag sa bersikulong ito ng ganito:"Aking nilikha lamang sila upang pag-utusan silang sumamba sa Akin, hindi dahil kailangan Ko sila."

 

(Aking sinabi: Walang alinlangan na ang tao ay nilikha sa magandang kalagayan upang maging angkop sa mga gawaing pagsamba, at ihanda para rito sapagkat pinagkalooban ng Allah ang tao ng katuwiran (at kaisipan) at ipinagkaloob sa kanila ang mga pandinig, paningin at iba pang uri ng pamamaraan ng paghahanda.)(MD)

 

[2]   Surah # 9:17

 

[3]  Surah # 4:116

 

[4]  Surah # 10:31

1
2545
تعليقات (0)