Mga Hamon Kay Propeta Muhammad

Ahmed Baguec

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Mga Hamon kay Propeta Muhammadr

 

 

Nang tinawag ng Propetar ang mga tao sa landas ng AllahU, hindi lahat sa kanila ay nakinig sa kanyang panawagan. Karamihan sa mga tumanggap sa kanyang panawagan ay mula sa kanyang pamilya at sa karaniwang tao sa lipunan. Sina Khadijah, Zayd at Bilal ang mga unang tumanggap ng Islam. Nang pinag-ibayo niya ang kanyang layuning pagpapalaganap (Da’wah)[1], sa pamamagitan ng lantarang pagpapahayag sa panuntunan ng buhay na kanyang ipinangangaral, dumami ang kanyang tagasunod. Kasabay nito kinakailangang harapin niya ang pag-tutol ng mga matataas na pinuno sa kanilang lipunan dahil sa kanilang pangamba na nanganganib ang kanilang katungkulan sa lipunan. Sila’y nagkaisa sa pagtutol sa panawagan ni Muhammadr at mariing ipagtanggol ang relihiyon ng kanilang mga ninuno.

 

Lalong sumigla ang iilang tao na yumakap sa Islam nang ang isang maliit na pangkat ng iginagalang na mga tao sa Makkah ay sumama sa bagong relihiyon.

 

Kilala sa kanila ay sina Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdu Ar-Rahman bin Awf, Talha bin Ubaydillah, Sa’d bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Arqam, Ubaydillah bin Harith, Aa’id bin Zayd, Amr bin Nufail, Fatimah (the wife of Nufail), Asma binti Abu Bakr, Abdullah bin Mas’ud, Ja’far bin Abi Talib at iba pa. Bago pa yumakap sa Islam ang pangkat na ito, si Abu Bakr ang isa sa mga unang tagasunod na likas na hinangaan ng Propetar. Ang sabi ng Propetar sa kanya: “Wala akong ibang inanyayahan sa pananampalataya (Islam) na hindi nagpakita ng ano mang pag-aalinlangan sa pagyakap nito maliban kay Abu Bakr. Nang inalok ko ang Islam sa kanya'y hindi siya nag-pakita ng kahit anong pag-aalinlangan sa pagtanggap nito”.

 

Dahil sa mga paghamon at pagtutol mula sa mga hindi naniniwalang Makkan[2], may mga Muslim[3] na nakaranas ng labis na pagpapahirap, pang-aapi, pagkaka-hiwalay at embargo. Ang Propetar ay nagtiis at pinangalagaan ang kapakanan ng mga Muslim. Hiningi niya kay Negus, ang Hari ng Ethiopia na payagan ang mga Muslim na dumayo sa kanyang bansa. Malugod na tinanggap ni Negus ang mga Muslim na dumayo sa kanyang lupain at tumangging ibalik sila (mga bagong Muslim) sa kamay ng mga Pinuno ng Makkah na tumutugis sa kanila.

 [1]  Pagpapaliwanag at Pagpapahayag sa Kaisahan ng AllahU. Pagpapalaganap ng Islam.

 

[2]  Mga tao o Tribo ng Makkah. sa sulating ito, ang katawagang Makkan ay patungkol sa mga di-Muslim na tiga Makkah.

 

[3]  Mga taong sumusunod at sumasamba sa nag-iisang AllahU.

 

1
2614
تعليقات (0)