Pandarayuhan (Hijrah) sa Madinah

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Pandarayuhan (Hijrah) sa Madinah

[PLPHP]

 

 

Nawala sa Propetar ang dalawang mahahalagang tao sa kanyang buhay. Sila ay ang kanyang mapagmahal na amaing si Abu Talib, at ang kanyang tapat at mapagmahal na asawa na si Khadijah. Pagkaraan ng kanilang pagkamatay, naramdaman ng mga Makkan na maaari na nilang gawin ang lahat ng kanilang nais sa Propetar at ang kanyang mga taga-sunod.

 

Sa Makkah, naroon ang “Ka’bah” na itinayo nina Propeta Ibrahim at Ismael maraming siglong taon ang nakalipas bilang isang banal na lugar para sa pagsamba sa Diyos (AllahU), ang Bukod-Tanging Nagiisa. Datapwa’t sa pagkaraan ng mahabang panahon, ang lugar ay ginawang sambahan ng mga diyus-diyusan. Dinagdagan pa ito ng maraming ritwal mula sa sarili nilang kaugalian. Malimit ang kanilang pag-dalaw dito ng ilang buwan sa isang taon para sa paglalakbay. Sila’y galing sa iba’t ibang bahagi ng Arabia, na kinakatawan ng mga tanyag na tribo. Ang paglalakbay sa banal na lugar, sa kabila ng pagiging bahagi nito ng pamantayang pangrelihiyon, ay ginawang taunang pagdiriwang ng mga Arabo upang magkita-kita at magpakalayaw sa kanilang kultura at kaugalian. Ginamit itong pagkakataon ng Propeta Muhammadr upang ipalaganap ang Islam.

 

Kabilang sa mga tumanggap sa kanyang panawagan ay ang isang pangkat mula sa Yathrib, isang lugar sa hilagang bahagi ng Arabia. Sila, kasama ng ilang Muslim sa Makkah ay nakipagkita nang palihim sa Propetar sa isang nayong tinatawag na “Aqabah”. Pagkatapos nilang yumakap sa Islam at naging mga Muslim, nanumpa silang maging matapat sa pagta-tanggol sa Islam, sa Propetar, at sa mga Muslim sa Makkah.

 

Sa sumunod na taon, muling dumating ang pangkat ng mga Muslim na taga-Yathrib sa Makkah. Sila’y naki-pagkita sa Propetar sa dating lugar na pinagtagpuan noong nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, si Abbas bin Abd Al-Muttalib[1], ang amain ng PropetaU ay naroroon sa pagtatagpo. Inanyayahan nila ang Propetar at ang mga Muslim sa Makkah na mangibang-bayan sa Yathrib. Nangakong pakikitunguhan sila bilang mga tunay na kapatid. Isang mahabang usapan sa pagitan ng mga Muslim na taga-Yathrib at ng amain ng Propetar upang tiyakin na malugod nilang tatanggapin ang mga Muslim na Makkan sa kanilang bayan. Sa huli, sumang-ayon na rin ang Propetar na isagawa ang isang malaking pagdarayuhan sa bagong bayan.

 

Nang nalaman ng mga Makkan (hindi naniniwala na taga-Makkah) ang binabalak ng mga Muslim na umalis, sinikap nilang pigilan sila nguni't may naunang pangkat ang nangibang bayan na sa Yathrib. Nangamba ang mga di-naniniwalang mga Makkan na ang pangingibang bayan ng mga Muslim ay magbibigay ng bagong himpilan sa pagpapalaganap ng Islam.

 

Sa loob ng dalawang buwan, halos lahat ng mga Muslim sa Makkah ay nangibang bayan na sa Yathrib maliban sa Propetar, Abu Bakr, Ali at ilan sa mga mahihina at walang kakayahan. Napagpasyahan ng mga Makkan na patayin ang Propetar. Sila’y nagbalak, nguni't ang AllahU ay nagbalangkas din (ayon sa taludtod sa Qur’an). Sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan at mahusay na panukala, ang Propetar ay mapayapang nakarating din sa wakas Propetar sa Yathrib. Ang pook na ito ay tinaguriang “Madinah Al-Rasul[2].

 [1] Ang amain ni Propeta Muhammadr sa kabila ng pagiging hindi Muslim ay buong tapang at pagmamahal na tumaguyod at nagtanggol sa kanya.

 

[2]  Ang Lungsud ng Propetar. Dito nagsimula ang malaganap na pagyakap sa Islam ang mga tao mula sa iba’t ibang tribo sa Arabia.

 

1
2615
تعليقات (0)