Ang Pagpanaw at ang iniwang Patnubay ng Propeta

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Pagpanaw at ang iniwang Patnubay ng Propeta

[PLPHP]

 

Ang Pagpanaw

 

Sa halos dalawang buwan pagkaraang dumating sa Madinah mula sa paglalakbay sa banal na Ka’bah[1] sa Makkah, ang Propetar ay nagkasakit. Magkagayun-ma’y naisasagawa pa rin niya ang pagdarasal sa Masjid[2] at nagbibigay ng pamamatnugot sa mga Sahabah[3]. Ang kanyang kalusugan ay lumalala araw-araw. Sa huling sandali, sinabihan niya si Abu Bakr na pangunahan ang Salah sa Masjid. Bawat kasapi ng kanyang sambahayan at bawat Sahabah ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Lunes ika-12 ng Rabi’ Al-Awwal, taong 11 pagkaraan ng Hijrah, pumanaw siya sa edad na 63.

 

Maraming tao ang hindi naniniwalang pumanaw na siya. Kanilang inakala na ang Propetar ay mananatiling buhay nang walang hanggan. Si Abu Bakr ay may hinuha na nalalapit na ang kamatayan ng Propeta pagkatapos ng kanyang talumpati sa panahon ng Hajj (pelegrinasyon) sa Makkah. Siya ang kumumbinsi sa nagtipong mamamayan na ang Propetar ay tunay ngang pumanaw na. Sinabi ni Abu Bakr sa pagtitipon na kung sumasamba sila kay Muhammad, si Muhammadr ay pumanaw na at kung sila’y suma-samba sa AllahU, Siya’y buhay magpakailanman. At kanyang ipinahayag ang taludtod sa Qur’an:

 

Hindi hihigit sa isang Sugo si Muhammad at tunay na maraming Sugo ang nagsipanaw na nauna sa kanya.  Kung siya man ay mamatay o mapatay, babalik ba kayo sa pananampalatayang inyong kinagisnan? At sinumang bumalik sa dati niyang pananampalataya ay hindi niya kailanman madudulutan ng anumang pinsala ang Allah. At gagantimpalaan ng Allah ang mga Shaaker (mapag-pasalamat sa Allah). [Qur’an 3:144]

 

Ang Patnubay

 

Bilang isang tao, si Muhammadr ay namatay, nguni't bilang isang Propetar nag-iwan siya ng pamamatnubay, ang Qur’an at ang Sunnah. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng katatagan sa dalawang bagay na ito. Katulad ng kanyang ipinahayag sa kanyang pamamaalam noon sa bundok ng Arafat, upang ang tao ay hindi kailanman lilihis sa tuwid na landas.

 

Kung ang mga katuruang iniwan ng Propetar ay isasagawa at isasabuhay nang tapat ay magdudulot sa mga naniniwala nito ng masayang buhay sa mundong ito at bukod pa dito ang di-masukat na gantimpala na matatanggap sa kabilang buhay. Sa ganitong pagka-unawa, saklaw ng Islam ang lahat ng makamundong gawain ng sangkatauhan. Ang kabilang buhay ay karugtong lamang ng makamundong buhay na ito. Mahirap ipahiwatig na ang tao ay maliligtas sa kabilang buhay na hindi muna naligtas sa mundong ito. Ang ligtas na daan ay ang pagsunod sa mga landas na ipinakita sa atin ni Propeta Muhammadr. Nang tanungin ang asawa niyang si Aisha ng mga Sahabah tungkol sa pang-araw-araw na gawain ng Propetar, ang sagot ni Aisha: "Ang kanyang buhay ay ang Qur’an, ang patnubay na mula sa AllahU, at si Muhammadr ay binigyan ng kapangyarihan ng AllahU upang ipaliwanag ito. Kaya ang kanyang mga gawain ay ang huwarang pantao." Ang Islam, na ipinalaganap ni Propeta Muhammadr ay kadalasang itinuturing ng iba bilang isang relihiyon lamang ng seremonyas kagaya ng Salah (ng limang ulit sa isang araw), Sawm (pag-aayuno) sa buwan ng Ramadan, Zakat, at pagsasagawa ng Hajj.  Subali’t ang mga pag-babago sa daigdig ang siyang nagbigay ng pagkakataon upang unawain ang Islam sa lalong malawak na pananaw na sadyang taliwas sa makitid na pananaw ng iba.

 

 [1] Kauna-unahang bahay dalanginan na itinayo ni Adam at ipinagpatuloy nina Ibrahim at Ismael. Ang pinakabanal na lugar sa Islam. Qibla o harapan ng mga Muslim sa Pagdadasal (Salah).

 

[2]  Bahay dalanginan ng mga Muslim.

 

[3] Mga malapit, mapagkatiwalaang tagasunod at kasamahan ni Propeta Muhammadr. Mga nakakita ng personal sa Propeta na naging Muslim at namatay sa estado ng Islam.

 

 

1
2637
تعليقات (0)