Ang Pangkabuhayan ng mga Muslim

Ahmed Baguec

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pangkabuhayan ng mga Muslim

[Ahmed Baguec]

 

 

Sa pagsulong ng pangkabuhayan, ang hangad ay hindi lamang ang makamundong kapakinabangan bagkus sa pangkalahatang kapakanan ng tao. Hinihikayat ng Islam na ang pagtitimbang sa pagitan ng kinakailangang bihisan at kaayusang pampisikal, sa pagitan ng pansarili at panlipunang pangangailangan, na panatilihing nasa tamang ayos upang bawasan ang puwang ng dalawang magkasalungat na kalagayan ng tao ng sanlibutan. Nabanggit sa Qur’an:

 

Sabihin, Sino ang nagbawal sa paggayak ng mga kasu-utan na ipinagkaloob ng Allah, na Kanyang ibinigay para sa Kanyang mga alipin, at sa mga At-Tayyibat (lahat ng uri ng pinahihintulutang bagay) sa pagkain? Sabihin: Ang mga iyon ay para sa mga naniniwala sa buhay sa mundong ito (kahit na ang mga di nana-nampalataya ay magkakaroon ng bahagi dito), (subali’t) tanging para sa kanila (na mga mananampalataya ang Aming biyaya) sa Araw ng Muling Pagkabuhay.  Gayon Namin ipinalili-wanag nang mabuti ang mga Ayat (batas Islamiko) para sa mga taong nakababatid (sa mga dapat nilang pakinabangan). Sabihin: (Nguni’t) Ang mga bagay na tanging ipnagbabawal ng aking Panginoon ay mga Al-Fawahish (masasamang/malalaswang gawain at lahat ng uri ng pangangalunya) maging ito man ay ginagawang hayagan o lihim; at ang mga gawang pa-glabag sa mga kautusan ng Allah; at ang di-makatarungang pang-aapi; at ang pagtatambal ng iba (sa pagsamba) sa Allah nang walang anumang katibayang ibinaba; at ang pagsasabi ninyo ng mga bagay tungkol sa Allah na wala kayong kalaaman (katulad ng pagbabawal ninyo ng isang bagay na hindi naman Niya ipinagbawal)  [Qur’an 7:32-33]

 

Kaya lahat ay malayang magkaroon ng anumang hanap-buhay hangga't malayo sa ipinagbawal niya. Lahat ng mabubuting katangian na kinakailangan sa isang matagumpay na kabuhayan ay may patnubay ang Islam.

 

Ang Propetar ay isa ring mangangalakal bago siya ginawang Sugo ng AllahU. Ang kanyang kakayahang pangasiwaan ang kalakal ay kahangahanga. Ang kanyang pagiging makatarungan at matapat sa kanyang pakikitungo sa mga tao ang siyang bumihag sa puso ng may-ari ng pangangalakal na si Khadijah na sa bandang huli ay naging asawa niya. Hinikayat ni Propeta Muhammadr ang mga Muslim na sundin ang pangaral ni Propeta David sa kasipagan, na magmula sa sariling pawis ang ikinabubuhay. Sinabi rin niya na ang paniniwala ng isang Muslim ay hindi ganap, kung siya ang hindi marunong sa kanyang gawain. Kanyang sinabi:

 

Kung ipagkatiwala mo ang mga gawain sa hindi marunong, ikaw ay naghihintay ng malaking sakuna. 

 

Kapag siya’y nagtrabaho sa pagawaan, ang kanyang mga gawa ay magkaugma sa gawa ng ibang pagawaan. Upang maipagbili, kinakailangan naangkop sa kagustuhan at kakayahan ng mga mamimili. Sa ganitong dahilan, itinuturo ng Islam na iwasang mandaya sa mga paninda. Sa kapanahunan ng Propetar, marami siyang nalaman sa pamilihan na kung saan ang mga mangangalakal ay nagsusumikap dayain ang mga mamimili. Kanyang sinabi sa kanila:

 

Kung sino man ang mandaya, siya ay hindi nabibilang sa atin. [Sahih Muslim] 

 

Ang Islam ay nagtatag ng maraming pamantayan sa larangan ng pangkabuhayan katulad ng pangangalakal, paupahan, bilihan, pakikipagsundo sa gawain at marami pang iba upang maiwasan ang di-makata-rungang pakikitungo sa sambayanan at sa lahat ng hanapbuhay sa pangkalahatan. Isa sa mga iniingatan ng Islam ay ang makasarili at pagsasamantala ng ilan sa kapinsalaan ng ibang tao.

 

1
2644
تعليقات (0)