Zakat - Kawanggawa

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

ZAKAT

  (Kawanggawa)

[PLPHP]

 

"O Kayong Nananampalataya! mula sa inyong mga pinagpaguran (kita) at mula sa biyaya ng lupa na Aming inihandog para sa inyo, magsagawa ng pinakamagandang paggugol sa landas ng Allah."

                                   

ZAKAT- Ang kahulugan

 

Sa literal na kahulugan, ang Zakat ay paglago at kalinisan ngunit sa Islamikong pananaw, ang Zakat ay nagsasaad ng isang uri ng kawanggawa na kailangang bayaran batay sa itinakdang halaga ng kayamanan. Ito ay tinatawag na Zakat sapagkat ang pagpapala sa mga natitirang kayamanan ay dinaragdagan ng Allah kahit na ang aktual na halaga ng kayamanan ay nababawasan. Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur’an:

 

"Pagkakaitan ng pagpapala ng Allah ang "Ribaa" (tubo) datapwat ang kawanggawa ay binibigyan Niya ng higit na Pagpapala." [Qur’an, 2:276]

 

ZAKAT- Itinakda sa lahat ng Propeta

 

Ang Salah at Zakat ay itinakda sa lahat maging sa mga naunang Propeta ng Allah. Ang Qur’an ay nagpatunay nito:

 

"At Aming silang ginawang pinuno para sa mga tao. Sila ang nagpatnubay sa tao ayon sa Aming Kautusan. At kinasihan Namin silang gumawa ng mabubuti at magsagawa ng (taimtim na) salah at magbigay ng Kawanggawa (Zakat) at sila ay sa Amin lamang sumasamba." [Qur’an, 21:73]

 

Tungkol kay Propeta Ismael, ang Qur’an ay nagsabi:

 

"Siya ay nag-uutos sa kanyang mga angkan ng (pagsasagawa ng) Salah at (pagbibigay ng) Zakat at ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon." [Qur’an, 19:55]

 

Tungkol kay Propeta Moises, ang Qur’an ay nagsabi:

 

"Aking papatawan ng Kaparusahan ang sinomang Aking naisin. At ang aking Awa ay laganap sa lahat ng bagay, At (itong Awa) ay Aking itinatakda  sa mga may  takot sa Akin  at nagbibigay ng Zakat at yaong naniniwala sa Aming Kapahayagan." [Qur’an, 7:156]

 

Tungkol kay Hesus, anak ni Maria, ang Qur’an ay nagsabi:

 

"At ako ay pinagpala saan man ako naroroon at inatasan akong magsagawa ng Salah at (magbigay ng) Zakat habang ako ay nananatiling buhay." [Qur’an, 19:31]

 

Ang Zakat ay isinasaalang-alang bilang itinakdang tungkulin ng lahat ng Muslim na tumutupad sa mga patakaran para sa pagbabayad nito. Ang patunay na ito ay wajib (compulsory) ay matatagpuan sa Banal na Qur’an at Sunnah ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang Banal na Qur’an ay nagsabi:

 

"At magbigay kayo ng Zakat." [Qur’an, 2:43]

 

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi rin ayon kay Mu'aadh ibn Jabal na:

 

"Turuan ninyo (ang mga tao sa Yemen) na ang Allah ay itinakda ang Kawanggawa bilang wajib (compulsory) sa kanila. Ito ay dapat kuhanin mula sa mga mayayaman at ibigay sa mga mahihirap." [Ahmad]

 

Zakat - Ang Kahalagahan

 

Ang prinsipiyo ng Zakat ay may kahalagahan sa pamamaraan ng Islam at ang mga sumusunod na ilang bagay ay babanggitin upang ipakita ang kahalagahan nito.

 

1.      Isinasaalang-alang ang Zakat bilang ikatlong pinakamahalagang haligi ng Islam. Ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

 

"Ang Islam ay nakatayo sa limang haligi, ang pagpapahayag ng Shahada, pagsasagawa ng limang beses na Salah, Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, Pagbibigay ng Zakat, at ang Paglalakbay sa Makkah (Hajj). [Bukhari & Muslim]

 

2.      Ang Zakat ay mahalaga sa Islam na kung sino mang Muslim ang magsabi na ito ay hindi wajib (compulsory) ay maaaring lapatan ng kaparusahan kung ito ay hindi magbalik-loob at magsisi. Ang kapasiyahang ito ay batay sa pinagtibay na kasunduan (ijmaa) ng mga Sahabah (kasamahan ng Propeta) na dapat labanan ang mga Muslim na tumatalikod sa tungkulin ng pagbabayad ng Zakat pagkaraan na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay namatay.

 

3.      Ang pangangalaga ng mga mahihina at mahihirap na Muslim ay nasa pangangasiwa ng pamahalaang Muslim at ang salaping ginagamit mula rito ay kinukuha mula sa kaban ng Zakat.

 

4.      Pinananatili ng Zakat ang pag-ikot ng kayamanan sa lipunan na nagbubunga ng pag-unlad ng kabuhayan at hanap-buhay. Kung ang kayamanan ay itinatago, higit pang Zakat ang babayaran kaysa sa gamitin sa pagnenegosyo. Kaya, ang mga mayayaman ay napupuersang paikutin ang yaman sa pamamagitan ng pagnenegosyo upang ang kayamanan nila ay hindi mapunta lahat sa pagbabayad ng Zakat.

 

 

Zakat - Ang Layunin

 

Ang Zakat ay isang pamamaraan ng Ibadah na ang pangunahing layunin ay ang pagpapaunlad ng ispirituwal na pamumuhay ng isang Muslim. Ang kawanggawa na ibinibigay ng mga mayayaman ay nakatutulong upang ang kanilang mga puso ay maging malinis laban sa kasakiman at karamutan. Ang Zakat ay nagtuturo rin upang masanay ang tao sa pagbibigay sa kapwa. Ang mga mahihirap naman ay magkakaroon ng magandang kaisipan at mawawala sa kanilang puso ang inggit at selos.

 

Zakat - Ang Patakaraan

 

Para maging wajib (compulsory) ang Zakat, ang mga sumusunod ay dapat matupad.

 

1.      Ang isang Muslim ay dapat na nasa hustong pag-iisip at gulang. Walang obligasyon sa mga kulang ang isip sapagkat hindi sila responsable sa kanilang mga gawa o kilos.

 

2.      Ang isang Muslim ay dapat na may naipong yaman o salapi na higit sa kanyang pangangailangan.

 

3.      Ang naipong yaman o salapi ay dapat na higit sa hangganan ng Nisab (itinakdang minimum).

 

4.      Ang naipong yaman o salapi ay dapat na nasa kanya na lagpas sa isang taon.

 

 

Zakat - Ang Nisab (itinakdang pamantayan ng pagbabayad)

 

Upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Nisaab (Itinakdang Pamantayan sa pagbabayad ng Zakat) ang isang Muslim ay nararapat na humingi ng kaukulang pagtatanong sa isang maalam na Muslim tungkol dito.

 

Kayamanan           Nisaab                                 Bahagdan %

Ginto                             2 oz                                         2.5%

Pilak                             14 1/2 oz                                  2.5%

Salapi                           katulad ng halaga ng

                                    Nisaab ng ginto                         2.5%

Alahas                          Katumbas ng ginto                     2.5%

Tupa/Kambing              40                                            1 tupa/kambing

Baka                             30                                            1 maliit na baka-1 yr

Kamelyo                        5                                              1 tupa/kambing

Mga Ani ng Lupa           2000 lbs                                   10% kung ang tubig ay

likas na dumadaloy at kung ang patubig ay ginawa.        5%

 

Sino Ang Dapat Tumanggap Ng Zakat?

 

Mayroon walong (8) uri ng mamamayang Muslim na inilarawan ng Qur’an bilang mga taong nararapat tumanggap ng Zakat. Sila ay ang mga sumusunod:

 

1. Fuqara (Ang Mga Kapuspalad)

 

Sila ang mga taong umaasa lamang mula sa tulong ng kapwa. Sila ay maaaring mga ulila, may kapansanan, biyuda o biyudo mga matatanda, walang mga hanapbuhay.

 

2. Masakin (Ang Mga Dukha o Mahirap)

 

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

 

"Sinoman ang hindi nakakakuha ng sapat upang tugunan ang kanyang pangangailangan ngunit hindi namamalimos o hindi nakikita sa kanyang ang pagiging mahirap, siya ay isinasaalang-alang bilang dukha (masakin)."

 

Mula sa Hadith na ito, ang isang dukha ay taong mahirap ngunit dahil sa kanilang paggalang sa sarili hindi nila magawang humingi o mamalimos. Kaya ang komunidad ng Muslim ay nararapat magsiyasat kung sino ang mga taong ganito ang kalagayan upang matulungan sa kanilang pangangailangan.

 

3. Amilina Aalaiha (Ang Taga-Paningil ng Zakat)

 

Sila ang mga taong inutusan ng Islamikong Pamahalaan na maningil ng Zakat. Sila ay dapat bayaran mula sa Kaban ng Zakat.

 

4. Muallafat-ul-Qulub (Mga Bagong Kasaping Muslim)

 

Sila ang mga bagong kasapi ng Muslim na dapat bigyan upang tulungan sa kanilang pagbabagong buhay.

 

5. Ar Riqab (Ang Pagpapalaya ng Alipin)

 

Sila ang mga taong nagnanasang makalaya mula sa pagkakaalipin. At dahil sa panahon ngayon ay wala ng ganitong kalakaran, ang dapat bigyan ay yaong mga taong nakakulong ng dahil sa kanilang walang kakayahang magbayad  sa itinakdang salapi ng korte. Sila ay nakakulong dahil maaaring sila ay nagkaroon ng mga aksidente.

 

6. Al-Gharimin (Mga Taong May Utang)

 

Sila ang mga taong baon sa utang . Hindi naman ibig sabihin ay dapat tulungan ang isang taong nagkautang ng dahil sa kanyang kapritso at walang katuturang paggasta. Ang Al-Gharimin ay mga taong nagkakautang ng dahil sa mga di-maiwasang pangyayari o ng dahil sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay.

 

7. Fi-Sabilillah (Sa Landas ng Allah)

 

Sila ang mga taong nakikipaglaban upang mapanatili ang Batas ng Allah. Bagamat ang isang taong nagsasagawa ng Jihad ay may salapi, hindi naman niya maaaring sarilinin ang gastos ng jihad. Kailangan din na ang lahat ay dapat magbigay para sa fi-sabilillah.

 

8. Ibn-us-Sabil (Mga Taong Naglalakbay)

 

Ang naglalakbay ay maaaring may konting salapi ngunit dahil sa malayong paglalakbay kinakailangan niya ng karagdagang salapi, siya ay nararapat tulungan mula sa Zakat.

 

1
2645
تعليقات (0)