Ang mga Kababaihan sa Islam

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala ang Mahabagin

 

 

Ang mga Kababaihan sa Islam

[PLPHP]

 

 

Si Propeta Muhammad ay nagdala ng mga batas at pag-uutos sa ikabubuti ng mga kababaihan. Ang babae ay kinikilala ng Islam bilang matapat na kaakibat at kasama sa paglalang ng tao. Ang ama at ang ina ay kapwa mahalaga sa buhay. Ang tungkulin ng kababaihan ay parehong mahalaga sa tungkulin ng kalalakihan. Sa kanilang samahan (lalaki at babae), kapwa sila patas sa lahat ng bagay; patas sila ng karapatan; patas ang ginagampanang tungkulin at kapwa sila may maraming magkatulad na katangian.

 

Magkapantay sila ng pansarili at pangkaraniwang tungkulin at ang pagtanggap ng biyaya sa kanilang gawain.

 

Ipinag-uutos ng Islam na magkapantay sila ng karapatan sa paghahanap ng kaalaman. Walang binibigyan ng pagtatangi kahit kaninuman sa kanila.

 

May karapatan ang babae sa malayang pagpapahayag katulad ng lalaki. Ang kanyang makatarungang paniniwala ay binibigyan ng pagpapahalaga at kailanma'y hindi pawawalang-saysay dahil siya ay babae.

 

Ang Islam ang nagbigay ng pantay na karapatan sa lalaki at babae na makipagkasundo (sa kalakal), magnegosyo, kumita at magmay-ari ng pansarili. Ang kanyang buhay, karapatan, at dangal ay parehong karapat-dapat igalang katulad sa lalaki.

 

Ipinag-uutos ng Islam na ang mga kababaihan ay may karapatan sa pagmamana. Bago dumating ang Islam, ang kababaihan ay hindi lamang inalisan ng karapatan sa kanyang bahagi (sa ari-arian) kundi pati na rin ang kanyang sarili sapagkat itinuturing silang pag-aari ng lalaki.

 

1
2646
تعليقات (0)