Ang Kaayusan sa Islam

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Kaayusan sa Islam

[PLPHP]

 

 

Isa sa mga katuruan ng Islam ay ang tungkol sa kaayusan. Ang disiplina, panuntunan, pangangasiwa, pagpaplano at marami pang ibang katawagan na may kaugnayan sa pagsasaayos ay malimit na binibigyan ng pananaw na tila baga bago sa Islam. Sa katunayan ipinag-uutos ng Islam sa mga Muslim na mamuhay sa kaayusan at ilagay ang tamang bagay sa dapat na kalalagyan. Ang saligan ng kaayusan sa Islam ay mula sa pangunahing dalawang panuntunan:  ang paniniwala sa nag-iisang Diyos at ang kaisahan ng sangkatauhan. Lahat ng batayan ay nasasaad sa Qur’an, at isinabuhay ni Propeta Muhammad ang mga mahahalagang tuntunin sa ganoong kaayusan.

 

Kabilang sa mga dakilang kahalagahan na itinuturo ng Islam ay ang tamang paggamit sa nalalabing panahon ng sangkatauhan. Nabanggit sa Qur’an at Sunnah (Tradisyon) ang tungkol sa panahon, araw, linggo, buwan, taon at siglo. Ang tao ay maliligaw ng landas kapag hindi niya ginamit sa paggawa ng mabuti ang panahon ng kanyang pagkabuhay dito sa lupa. Isang malaking kawalan kung ang tao ay nag-aksaya ng mahahalagang panahon sa mga walang kabuluhang gawain. Tunay na ang buhay ay nararapat na kasiya-siya ngunit hindi sa paraang nakasisira sa kalikasan at makalalabag sa karapatang pantao.

 

Ang Allah ang lumikha ng panahon at kalawakan na naangkop sa gawain ng sangkatauhan upang makamit nila ang kanilang minimithi sa buhay. May panahon ng trabaho, pag-aaral, paglilibang, pagpapahinga at maging ang pagdiriwang. Lahat ay bahagi ng gawaing pagsamba sa Allah at pagsisilbi lamang sa Kanya. Nasabi ng Allah sa Qur’an na Kanyang nilikha ang araw upang magtrabaho at kumita, at ang gabi upang magpahinga at magdiwang. Kanyang nilikha ang araw, ang buwan at ang mga bagay-bagay sa kalawakan bilang palatandaan ng tao sa panahon at kalendaryo. Sa pagkakaroon ng pamantayang oras at pamantayang kalendaryo at ang galaw ng mga bagay sa Astronomiya, ang tao ay nagkaroon ng tuntunin sa kanilang tala-orasan sa pamimili ng tamang sandali ng pagsasagawa ng tungkulin at ibang gawain.

 

May mga oras na ipinag-uutos ng Islam para sa pang-araw-araw na pagdarasal, buwan ng Ramadhan para sa itinakdang tungkuling pag-aayuno at may mga panahon sa buwan ng Dhul-Hijjah upang isagawa ang Hajj. Mapapagtanto dito na ang relihiyong dala ni Propeta Muhammad ang naglagay sa buhay ng mga Muslim ng kaayusan. Sa bawa’t galaw, pakikitungo, gawain at pagdiriwang ng Muslim may mga tuntuning namamahala nito, maging ito man ay sa pamamaraang pangangaral, pangkaluluwang pamamatnubay, o kautusan. Kung ang lahat ng pamamatnugot na ito ay nasusunod at maayos na naiintindihan, ang tao ay magkakaroon ng disiplina at maayos na pangangasiwa sa buhay.

 

Hinihimok ng Islam ang tao na mag-isip nang mabuti bago gumawa ng anumang bagay. Ito’y nangangahulugan ng sapat at tamang panukala. Maraming taludtud sa Qur’an na nagpapaalaala laban sa paggawa ng anumang bagay na kulang sa panukala at ang madaliang pagpapasiya.

 

Ang Propeta ay nagpakita ng magagandang halimbawa sa pagtupad ng pangako at manatiling tapat sa anumang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig.

 

Bilang isang marangal na tao, siya ay nanatiling tapat sa panuntunan ng kasunduan, na naglalarawan ng kanyang dakilang disiplina at pagnanais na gawin nang maayos ang lahat ng bagay.

 

1
2647
تعليقات (0)