Ang Ilan sa Mga Katangian ni Propeta Muhammad

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang ilan sa mga Katangian ni Muhammadr

[PLPHP]

 

 

Ang Pagkamabait

 

Si Propeta Muhammadr ay mapagmahal at tapat na kaibigan. Mahal niya ang kanyang mga Sahabah. Kanyang binabati ang lahat, kakilala man o hindi. Pinakitunguhan niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid nang may kabaitan at pagmamahal.

 

Siya’y magalang sa lahat ng kanyang nasasalubong. Kailanma’y hindi niya sinalungat ang sinumang hindi sumasang-ayon sa katuruan ng Islam. Pinakitunguhan niya nang pantay ang mapagkumbaba at ang mapagmataas. Siya ay hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi at namuhay siyang kasama ang mga Sahabah na para bang hindi siya ang kanilang pinuno.

 

Ang Pagkikipagkapitbahay

 

Si Propeta Muhammadr ay may mataas na paggalang sa kanyang mga kapitbahay. Itinuturing silang parang mga tunay na kapatid dahil sa kanilang pagkakalapit at naninirahan sa parehong lugar. Minsan naamoy niya ang masarap na amoy ng sopas na niluluto ng kanyang asawa. Sinabihan niya na bigyan ang mga kapitbahay na nakaamoy din nito. Sinabi niya na hindi nababagay sa isang Muslim na matulog nang busog pagkatapos ng masarap na pagkain samantalang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom. Kanyang itinatag ang batayan ng mabuting pakikitungo at pakikipagka-isa sa mga kapitbahay. Nagbigay siya ng halimbawa na ang pakikipagkapitbahay ay may karapatan at pananagutan sa isa't isa. Hinggil sa karapatan ng kapitbahay, sinabi ng Propetar:

 

Tulungan mo siya kapag humingi ng tulong; bigyan siya ng ginhawa kapag humingi ng kaginhawaan; ipadama mo sa kanya ang iyong pagmamalasakit kapag siya’y may pagkabahala at kapag siya’y may sakit; dumalo sa kanyang libing kapag siya’y namatay; batiin siya kapag nagkamit ng tagumpay; damayan siya kapag may dumating na sakuna sa kanya; huwag mong takpan ang kanyang hangin sa pamamagitan ng pagtatayo ng mataas na bakod o gusali nang wala siyang pahintulot; at huwag mo siyang ligaligin.

 

Ang Mabuting Pakikipag-kapwa

 

Isa siyang magandang halimbawa sa mga taong sumasang-ayon sa mapayapang sambayanan. Ipinag-uutos ng Islam sa mga tao na huwag lumabag sa karapatan ng iba o sirain ang kanilang kapakanan. Sa halip ay magtulungan sa isa’t isa at magdamayan.

 

Upang pangalagahan ang pagkakaisa at katatagan ng bayan, at upang makamit ang kabutihan at kapakanan ng sambayanan, ipinagbabawal ng Islam ang pagtatalo ng lipunan, paninirang-puri sa isa’t isa, at pananakit sa iba maging sa pamamagitan ng kamay o dila.

 

Ipinag-uutos ng Islam sa mga Muslim na dalawin ang may sakit, tulungan ang nangangailangan at mahihina. Ang Islam ay hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi batay sa lahi, kulay o wika. Ang panawagan ay sa buong sanlibutan.

 

1
2650
تعليقات (0)