Ang Masjid at ang Kahalagahan ng Kongresyonal na Pagsasalah

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Masjid at ang Kahalagahan ng Kongresyonal na Pagsasalah

[PLPHP]

 

Masjid  - Ang Pook Dalanginan

 

Sa pagpasok sa Masjid, ang isang mananampalataya ay walang nakikitang larawan, imahen, istatuwa o anumang bagay na maaaring makagambala sa kanyang pagdarasal. Ang kanyang isip ay mapayapang nakatuon sa paglilingkod sa Allah.  Ang masjid ay isang pook na simpleng itinatayo upang magsilbing dalanginan ng tao. Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

 

"Ipahayag ang isang magandang balita ng isang makislap na liwanag sa Araw ng Paghuhukom para doon sa mga taong pumupunta sa Masjid kahit sa dilim na gabi (upang magsagawa ng sama-samang salah (congregational)" Abu Daud & Tirmidhi.

 

Ang Kahalagahan Ng Kongregasyunal na (Sama-Samang) Pagsasalah.

 

1.  Ang makalayuning Pagtitipon

 

Ang sama-samang pagsasagawa ng salah ay isang makalayuning pagtitipon ng lahat ng Alipin ng Diyos. Ito ay paglalarawan ng isang "ummah" o grupo na may iisang layunin lamang. Isang Pananampalataya sa isang Diyos, Isang Aklat na Patnubay. Isang damdaming pagkakapatiran. Ang kanilang buhay ay magkakaugnay, at ang kanilang damdamin ay nagkakaisa. Sila ay magkakapatid sa Pananampalataya. Sila ay tumatayong sama-sama, magkakadikit ang mga balikat, yumuyukod ng sabay-sabay, nagpapatirapa ng buong ingat at taimtim. Bagamat sila ay magkakaibang tribo o lahi, may mayaman at mahirap, may itim at puti, sila ay nagpapahiwatig ng isang uri ng pagkamamamayan.

 

2. Ang Pagmamahal sa Kapatid

 

At dahil sa sama-samang salah, ang mga Muslim ay napapaunlad nila ang kanilang mga ugnayan maging panlipunan o pansarili. Kapag nakikita ng isang Muslim ang kanyang kapatid na may lungkot ang mukha, maaari niya itong lapitan upang tanungin at tulungan kung anuman ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Kung may isang Muslim na nakakakita ng kanyang kapatid na may kapansanan, ito ay maaari niyang lapitan at tulungan. Kapag mayroong mayamang kapatid na kasama sa sama-samang salah, siya rin ay nararapat na nakahandang tumulong o magbigay tulong sa kapatid niyang nangangailangan. Ito ang magandang dahilan kung bakit ang sama-sama pagsasalah (congregational) ay isang itinakdang batas

                                                                                                                                                                                                                   .

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ayon kay Ibn Umar ay nagsabi:

 

"Ang pagsasagawa ng Salah (congregational salah) ay (27) dalawamput pitong higit na mabuti kaysa sa pagsasagawa ng Salah sa bahay o tindahan." [Ahmad & Bukhari]

 

Maging si Abu Hurairah ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

 

"Ang pagsasagawa ng Salah (congregational salah) ay (25) dalawamput limang higit (na mabuti) kaysa sa pagsasagawa ng salah sa bahay." [Muslim]

 

Tunay nga na maraming pagpapala ang matatamo ng isang taong nagsasagawa ng salah sa masjid sapagkat bawat hakbang na nilakad tungo sa masjid ay mayroong gantimpala, ang mga kasalanan ay naaalis, ang mga anghel ay nagsusumamo sa Allah na bigyan ng pagpapala at kapatawaran ang isang taong nagsasagawa ng salah sa masjid at higit sa lahat ang kanyang panahong ginugol sa paghihintay sa masjid ay itinuturing bilang gawaing pagsasalah.Kaya sa isang pagkakataon, si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

 

"Kung alam lamang nila (mga mapagkunwaring Muslim) ang kabutihan ng Fajr (salah) at pang-gabing salah, katotohanang sila ay sasama (sa congregational salah) kahit sila ay magtungo sa masjid na gumagapang." [Bukhari & Muslim].

 

 

 

 

1
2684
تعليقات (0)