Ang Salah ayon sa Pamamaraan ni Propeta Muhammad

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Salah ayon sa Pamamaraan ni Propeta Muhammad

(sumakanya nawa ang kapayapaan)

[PLPHP]

 

 

Ang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay hango sa panulat ni Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz. Bawat Muslim, lalaki o babae ay nararapat na sundin ang pamamaraan ng pagsasagawa ng Salah ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sapagkat siya ay nagsabi:

 

"Magsagawa ng Salah sa pamamaraang katulad ng pagsasagawa ko ng Salah." [Bukhari]

 

Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng Salah ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isinalaysay sa ganitong paglalarawan:

 

1.         Ang isang taong may hangaring magsagawa ng Salah ay nararapat magsagawa ng mahusay at maayos na wudhu katulad ng kautusan ng Allah sa Banal na Qur’an na nagsasabi:

 

"O kayong nananampalataya, kung kayo ay maghahanda para sa Salah, hugasan ang mukha, at ang inyong mga braso hanggang siko, haplusin ang inyong mga ulo (ng basang kamay) at hugasan ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong." [Qur’an, 5:6]

 

2.         Ang isang nagsasalah ay nararapat na nakaharap tungo sa Kabah. Kailangang sa kanyang isipan ay mayroon siyang hangarin o intensiyon na magsagawa ng partikular na salah, maging ito ay Fardh (itinakdang tungkulin) o Sunnah (kusang loob). Ang intensiyon ay hindi dapat ipahayag ng malakas. Ito ay sa kalooban lamang ng isang naghahangad magdasal. Ang isa o grupo (na may imam) na nagdarasal ay nararapat maglagay ng harang sa kanyang/kanilang harapan upang hindi siya/sila gambalain ng mga taong nagdaraan. Ang pagharap sa Qibla ay isa sa mahalagang patakaran ng Salah, maliban na lamang sa ibang pagkakataon na hindi maiwasan.

 

3.         Ang salah ay sinisimulan sa pamamagitan ng Takbir "Allahu Akbar" (Ang Allah ay Dakila) at ang mga mata ay nararapat na nakatingin at nakatuon sa lugar ng pagpapatirapaan.

 

4.         Sa pagpapahayag ng Takbir (Allahu Akbar), kailangang itaas niya ang kanyang dalawang kamay kapantay ng kanyang taynga at lagpas balikat.

 

5.         Pagkatapos, ang dalawa niyang kamay ay nararapat na nasa kanyang dibdib. Ang kanang kamay ay nakapatong sa kaliwa, nakadikit sa mismong pulso at braso katulad ng pagsasalaysay na nagmula kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan).

 

6.         Pagkaraan ng Takbir (Allahu Akbar), ito ay sunnah na sinisimulan ang paunang (panalangin) du'a ng ganito:

 

"Allahumma Baa'id baynee wa bayna Khataayaaya kamaa baa'adta baynal Mashriqi wal-Maghrib." (O, Allah, ilayo mo ako sa aking mga kasalanan katulad ng pagkakalayo ng kanluran at silangan.) "Allahumma naqqinee min khataayaaya kamaa yunaqqath-thawbul-abyadu minal-danas." (O, Allah, linisin mo ang aking mga kasalanan katulad ng puting tela na malinis mula sa karumihan.) "Allahummagh-silnee min khataayaaya bil-maa'i wath-thalji wal-bard." O, Allah, hugasan mo ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng tubig, yelo at hamog.")

 

Marami ding iba't-ibang mga du'a ang ginagamit ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na maaaring gawing panimulang panalangin. Pagkaraan ng panimulang 'dua', ito ay sinusundan ng "Ao'udhu Billahi Min Al-Shaitanir Rajeem" (Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang satanas), at bigkasin ang "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Maawain). Kasunod nito ang panimulang kabanata ng Banal na Qur’an, ang surah AL-FATIHA.[1] Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi "sinoman ang hindi bumigkas ng Al-Fatiha, ay hindi nagsagawa ng Salah." Pagkatapos ng Al Fatiha, bumigkas din ng mga piniling talata o bersikulo ng Banal na Qur’an. Ayon sa Hadith ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), mas mabuting binibigkas sa Salatul-Duhur, Asr At Isha, ang mga katamtamang haba ng mga bersikulo ng Banal na Qur’an, sa Salatul Fajr, mas mabuti ang mga mahahabang bersikulo, at sa maghrib, yaong mga maiikli lamang.

 

7.         Kung tapos na ang pagbigkas ng mga bersikulo ng Qur’an, kasunod nito ay ang ruku'a, itinataas ang mga kamay kapantay ng taynga at yumuko. Ang mga daliri ng kamay ay nakahawak sa tuhod. At sa ganitong kalagayan, binibigkas niya ang pagpuri sa Allah "Subhana Rabbi Al Azeem" (Luwalhati sa Aking Panginoon, Ang Dakilang Makapangyarihan). Ito ay binibigkas ng tatlong beses. Mas maganda kung idagdag pa ang ganitong papuri. "Sub'hanak Allahuma wa Bi Hamdik" (Luwalhati sa Iyo O Allah, Purihin Ka, O Allah,)

 

8.         Itaas ang ulo at tumayo ng matuwid kasabay ng pagtaas ng dalawang kamay kapantay ng taynga at sabihin: "Sami' Allahu Liman Hamidah" (Dinidinig ng Allah ang sinomang Pumupuri sa Kanya). Sa nakatayong posisyon, maganda ring bigkasin bilang karagdagan ang "Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan" (Pagpupuring lubos (marami), mabuti at pinagpala). Ang mga Muslim na nagdarasal sa likod ng Imam ay dapat ding magsabi habang nasa posisyong ruku ng "Rabanna lak-Al Hamd" (O Aming Panginoon, Luwalhati Sa Iyo.)

 

9.         Habang siya ay nakatindig o nakatayo, sabihin niya ang "Allahu Akbar" at magpatirapa. Sa posisyong (sujud) nakapatirapa, bigkasin ang: Sub'hana Rabbi Al-A'la (Luwalhati sa Aking Panginoon, Ang Kataas-taasan). Ito ay inuulit ng tatlong beses. Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi na sa posisyong ruku'a, luwalhatiin ang Diyos at sa posisyong sujud (nakapatirapa) magsumamo ng pinakamahusay at hilingin ang anumang nais. Samakatuwid, nararapat na humingi ng pagpapala dito sa mundo at sa kabilang buhay mula sa Allah. Sa posisyong nakapatirapa, ang mga braso ay hindi dapat nakadikit sa gilid ng katawan at ang mga hita ay hindi rin nakadikit sa tiyan. Ang mga hita ay dapat na manatiling magkahiwalay mula sa mga binti at ang mga braso ay nakataas sa lupa. Ang mga braso ay hindi dapat nakasayad sa lupa. Si  Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: "Manatiling matuwid ang katawan sa posisyong sujud. At huwag ilapag ang mga braso sa lupa na parang mga aso."

 

10.     Itaas ang ulo mula sa pagkakatirapa at bigkasin ang takbir (Allahu Akbar). Sa posisyong pagkakaupo, baluktuting papasok ang kaliwang paa at upuan ito. Ang kanang paa ay kailangang nasa matuwid na posisyon. Ang mga kamay naman ay nasa mga hita. Sa ganitong posisyon, bigkasin ang "Rabbig firli, warhamni, wahdini, wajburni,warzaqni, wa'afini" (O Panginoon, Nawa'y patawarin Mo po ako, kahabagan Mo po ako, patnubayan Mo po ako, aliwin Mo po ako, ibigay ang aking pangangailangan at pagalingin Mo po ako)"

 

11.     Muli, magpatirapa sa ikalawang pagkakataon, katulad ng naunang pamamaraan.

 

12.     Habang itinataas ang ulo mula sa pagkakatirapa, sabihin ang Takbir (Allahu Akbar). Pagkaraan ng ilang minuto, mahinahong tumayo para sa ikalawang raka't. Sa ikalawalang raka't, kailangang bigkasin muli ang Al Fatiha at ang isang bersikulo mula sa Banal na Qur’an at gawin ang katulad na naunang pamamaraan.

 

13.     Sa mga salah na kinabibilangan ng dalawang rakat katulad ng Fajr, Juma, at Eid, nararapat na umupo pagkaraan ng dalawang rakat. Sa pagkakaupong posisyon, kinakailangan isagawa ang TASHAHUD na "At-tayyiyato lillahi was-salawato wa tayyibatu. As salaam alaika ayyuh-an-nabbiyu waramatullahi wa barakatuhu. As salam alayna wa ala ibadullahis-salihin. As shadu an la ilaha ill-Allah wa ashadu ana Muhammadar Rasullulah.

 

Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama salayta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Innaka Hamid-um Majid. Allahumma Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, Kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, Innaka Hamid-um Majid, Rabbana atina fi dunya hasanat wal fil akhirati hasanat waqina adha ban-nar" Na.ang kahulugan ay "Lahat ng papuri, pagsamba ay nauukol lamang sa Allah. Nawa'y ang kapayapaan at ang Pagpapala ay mapasakay Propeta Muhammad at ng lahat ng kanyang tagasunod katulad ng pagpapala kay Ibrahim at sa tagasunod ni Ibrahim at sa lahat ng mabuting alipin ng Allah. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang diyos maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo.O, Aming Panginoon pagpalain mo kami dito sa daigdig at sa kabilang buhay at ilayo Mo pa kami sa Apoy (ng Impiyerno).

 

Pagkaraan nito, nararapat na humingi ng proteksiyon laban sa apat na uri ng kasamaan sa pamamagitan ng pagbigkas ng:

 

"Allahuma ini audhu bika min adhabi jahannama wa min adhabil qabr, wa min fitnatii mahyaa wal-mamati, wa min fitnatil mashidi-dajaal." (O Allah, ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa parusa ng Impyerno, at sa parusa ng hukay at sa pagsubok sa buhay at kamatayan at sa mapanlinlang na Al-Mashid-Dajal)

 

Maaaring magsabi pa ng karagdagang panalangin upang humingi ng kasaganaan dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Pagkatapos ng mga panalangin, ibaling ang mukha sa kanan at bigkasin ang "As Salamu alaikum wa rahmatullah" (Nawa'y ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay mapasainyo).

 

14.     Kung ang salah ay binubuo ng tatlo o apat na raka't katulad ng maghrib, duhur, asr at isha, pagkaraan ng ikalawang raka't, ang unang kalahating bahagi ng tashahud (hanggang sa Muhammadur Rasulullah) ay binibigkas bago tumayong muli para sa susunod na raka't. Sa ikatlo at ika-apat na raka't, huwag magbasa ng anumang bersikulo ng Banal na Qur’an pagkatapos bigkasin ang Al Fatiha. Sa huling raka't ang buong bahagi ng tashahud ay binibigkas.

 

15.     Pagkaraan ng Salam, sabihin ang :Astagfirullah Al Azeem (O Allah, Ang Dakila, Patawarin Mo ako) tatlong beses at sinusundan ito ng "Allahumma antas salam, wa minkas salam, Tabaraakta yadhal jalali wal ikram") O Allah, Ikaw ang Kapayapaan, at ang kapayapaan ay nagmumula sa Iyo, Ikaw ang Mapagpala. Ikaw ang Panginoon ng Kadakilaan at Karangalan. Pagkaraan nito, ang Imam ay haharap sa mga nagdarasal at patuloy na nagsasabi ng  "La Illah illalah, wadhu la sharika la, lahu- Al mulku, walahul Hamdu, wa huwa alla kulli shain qadir" (Walang ibang diyos maliban sa Allah, Siya ay walang kaagapay, Sa Kanyang ang pagmamay-ari ng lahat ng kapamahalaan at kapurihan, at Siya ang nakapangyayari sa lahat ng bagay."

 

16.     Isa ring mahalagang Sunnah ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ang pagsabi ng "Sub'hanallah", "Al Hamdulillah", at "Allahu Akbar" ng tig-tatatlumpu't tatlong (33) beses at upang maging kabuuang isang daan, ito ay dinaragdagan ng isang "La ilaha ilallah."

 

17.     Pinagpapayuhan din ang mga Muslim na magsagawa ng mga nafl salah (kusang -loob na salah) na magsagawa ng apat na raka't bago magdasal ng Duhur at dalawang raka't pagkatapos nito, dalawang raka't pagkatapos ng maghrib at isha, at dalawang raka't bago ang salatul Fajr. Ang mga kusang loob na salah ay tinatawag ding Rawatib (voluntary prayers) sapagkat si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay palagiang ginagawa ito. At kung siya ay naglalakbay, wala siyang ginagawang rawatib maliban sa dalawang rakat ng Fajr at ang witr (sa gabi).

 

Ang Patakaran ng Pagsasagawa ng Salah

 

18.     Islam (Nararapat na siya ay Muslim).

19.     Wastong kaisipan

20.     Wastong Gulang

21.     Wudhu

22.     Kalinisin sa Katawan, Pananamit, Kapaligiran ng Pagsasagawa ng Salah.

23.     Kaayusan ng pananamit.

24.     Katapatan ng Intensiyon ng pagsasagawa ng Salah.

25.     Nasa Direksiyon ng Qibla.

26.     Nasa Tamang Oras ng Salah.

 

 

Ang Mga Bagay na Nagpapawalang Bisa sa Salah

 

Alin mang Salah ay nawawalan ng bisa o kabuluhan kapag ang mga sumusunod na bagay ay nagawa:

 

1.             Ang sinasadyang pagsasalita.

2.             Ang Pagtawa.

3.             Ang Pagkain habang Nagsa-salah.

4.             Ang Pag-inom

5.             Ang Pag-alis ng mga takip ng mga bahagi ng katawan na hindi pinahihintulutan na alisin habang nagsa-salah.

6.             Sobrang paglihis sa direksiyon ng Qibla.

7.             Sobrang paggalaw na wala sa tamang kaayusan.

8.             Ang pagkawalang bisa ng Wudhu.

 [1]   Ang Salatul-Fajr, Maghrib, at Isha ay mga salah na ang Al Fatiha at ang mga kasunod na bersikulo mula sa Qur’an ay binibigkas ng malakas ng Imam upang marinig ng mga nagdarasal. Sa Salatul Duhur at Asr, ang mga dasal ay isinasagawa sa tahimik na pamamaraan.

1
2685
تعليقات (0)