Ang Pamahalaan sa Islam

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pamahalaan sa Islam

[PLPHP]

 

 

Nang dumating si Propeta Muhammad sa Madinah, itinatag niya ang Pamahalaang Islam. Pagkatapos niyang itinatag ang pampulitikang kapatiran at ang kapangyarihan ng Pamahalaan sa Madinah, sinimulan niya ang pakikipag-usap sa ibang tribo sa paligid ng lungsod at nakipagkasundo sa kanila.

 

Nang ang mga Makkan ay nagsagawa ng sunod-sunod na paglusob sa Madinah, nagawa ni Propeta Muhammad na harapin sila, at sa bandang huli ang mga Makkan ay natalo sa Digmaan ng Al-Khandaq (Kanal o Bambang). Nakipagkasundo siya sa kanila sa Hudaibiyah na tumagal ng sampung taon. Ang kasun-duang ito ay isang obra-maestra ng pangkaraniwang pangangasiwa sa pamahalaan sa panig ni Propeta Muhammad.

 

Ang mahusay niyang pakikitungo sa pagpapadala at pagtanggap ng mga kinatawan mula sa iba’t ibang tribo at dayuhang pinuno, ang makatarungan at mahusay niyang pagpapasya, at ang ‘Pangkalahatang pagpapatawad’ at ang pagpapalaya sa Makkah, ay ilan lamang sa mga katibayan ng kanyang dakilang pamamahala.

 

Ang pamahalaang itinatag niya sa Madinah ay hindi nagkataon lamang. Ito ang karaniwan niyang layunin na kanyang itatag ang pamahalaan upang ipatupad ang landas ng Allah. Bagaman marami sa tao ang tumanggap ng bagong pananampalataya, nanganga-ilangan ng sapat na panahon para baguhin ang kanyang pag-uugali, kultura at paraan ng pamumuhay. Isang kamalian na baguhin ang ganitong uri ng tao at ginagawa ito nang mabilisan at sapilitan pamamaraan. Kaya ang Pamahalaang Islam ay kinaka-ilangan upang pangalagaan ang panuntunan ng buhay na naaayon sa Shari'ah[1]. 

 

Ang kapangyarihan ng Pamahalaang itinatag ni Propeta Muhammad ay pinatitibay ng hukbong sandatahan na kinakailangang itatag at buuin ng isang pamahalaan upang ipatupad ang kanyang tungkulin sa pagpapanatili ng batas, seguridad at pagpapatigil sa anumang pagsalakay at pang-aapi.

 [1] Batas Islamiko.

1
2699
تعليقات (0)