Ang Apat na Pamantayan sa Islam

PLPHP

 

 

 

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Apat na Pamantayan sa Islam

[PLPHP]

 

 

Ako ay dumadalangin sa Allah, ang Mapagpala, ang Panginoon ng Dakilang Kapangyarihan, nawa'y pangalagaan tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay at tayo pagpalain saan man naroroon. Akin ding idinadalangin sa Kanya na gawin tayong katulad ng mga taong kapag nabibigyan ng biyaya, sila ay nagpapasalamat at kung sila ay nagkakaroon ng kasiphayuhan, sila ay matiisin at matiyagang binabalikat ang sakit. At kung sila ay nagkakasala, sila ay nagsusumamo sa paghingi ng kapatawaran.

 

Mag-ingat, sana tanggapin tayo ng Allah sa ating pagsunod, na sa katotohanan, ang hanifiyyeh, ang relihiyon ni Propeta Abraham ay upang sambahin ang Allah lamang at maging matapat sa relihiyon ng Allah.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi ko nilikha ang tao at jinn maliban na sila ay sumamba sa Akin."[1] [Qur'an 51:56]

 

At dahil nalalaman natin na nilikha lamang tayo ng Allah upang sumamba sa Kanya lamang, dapat nating mapag-isipan na ang pagsamba ay nagiging tunay at ganap kung ito ay may lakip na pananampalataya sa Kaisahan ng Allah. Katulad din ng Salah na hindi maaaring magkabisa kung ito ay walang kasamang Wudhu (paglilinis at pagpapakadalisay). Kapag ang idolotriya ay ginagawa, ang gawang pagsamba ay nababahiran ng karumihan, ito ay nawawalan ng kabuluhan, katulad din na ang karumihan ay pinawawalang halaga ang pagpapakadalisay (wudhu).

 

"Hindi nararapat ang pananatili ng mga masjid samantalang sila ay sumasaksi laban sa kataksilan ng sariling kaluluwa. Ang ganitong gawain ay walang ibubungang mabuti. At sa apoy ang kanilang hantungan."  [Qur'an 9:17]

 

Kung napag-isipan na ang Shirk (Idolotriya) ay sumisira sa anumang gawang pagsamba at ginagawang walang kabuluhan ito, at ang taong gumagawa nito ay nabibilang sa Impiyerno, ang kaalaman tungkol dito ay isa sa pinakamahalagang tungkulin na dapat gampanan. Nawa'y iligtas tayo ng Allah mula sa pagbibigay katambal sa Kanya. Ang Allah ay nagsabi:

 

"Hindi pinatatawad ng Allah (ang kasalanan ng) pagbibigay katambal o kaugnay sa Kanya ngunit pinatatawad Niya ang kasalanan bukod dito, kung Kanyang marapatin." [Qur'an  4:116]

 

Ang kaligtasan sa Apoy ng Impiyerno ay matatamo kung laging maingat sa apat na pamantayan na binanggit ng Allah sa Kanyang Aklat (Banal na Quran).

 

 

Ang Unang Pamantayan

 

Ang unang pamantayan ay upang makilala na ang mga walang pananampalataya, na kinalaban ni Propeta Muhammad ay tumatanggap (at kumikilala) sa Allah bilang Tanging Nag-iisang Tagapaglikha, Tagapanustos at Siyang may Tangan ng lahat ng pangyayari subalit ang mga ito ay hindi itinuturing bilang mga muslim. (na ang ibig sabihin ang walang kabuluhang pagkilala sa Allah bilang  Panginoon ay hindi sapat upang tawagin silang mga muslim. Sila ay dapat mag-alay ng tapat ng pagsamba sa Allah lamang. Ito ay binigyang patunay ng Allah na nagsabing:

 

"Sabihin: Sinong nagbigay sa inyo ng inyong ikabubuhay na nagmula sa mga kalangitan at kalupaan? O, Sino ang may kapangyarihan (sa pagbibigay ng) pandinig at paningin? Sino ang nagbigay ng buhay mula sa mga patay at nagpanumbalik sa patay mula sa may buhay?  Sinong namamahala ng lahat ng pangyayari? Sila ay nagsasabi, 'Allah' Kaya't sabihin' Hindi ba kayo (kung ganoon) natatakot (sa Kanya)." [Qur'an, 10:31]

 

 

Ang Ikalawang Pamantayan

 

Ang mga walang pananampalataya (polyteismo) ay nagsabi:

 

"Kami ay hindi dumadalangin sa mga ito (iniidolong diyusan-diyosan). Kami ay lumalapit lamang sa kanila upang humingi ng paraang mapalapit sa Allah at mamagitan mula sa kanila"

 

Ang patunay na ang pagsamba sa mga iniidolo ay isang tanda ng polyteismo ay ipinahayag mula sa bersikulong ito:

 

"At sila na nagtuturing sa iba bukod sa Allah ay nagsabi: "Sila (mga iniidolong diyus-diyosan) ay aming sinasamba para lamang kami ay mapalapit sa Allah. Katiyakan, Ang Allah ay hahatol sa anumang bagay na kanilang di-pinagkasunduan. Hindi pinapatnubayan ng Allah ang sinumang sinungaling at walang pananampalataya." [Qur'an 39:3]

 

Ang patunay sa tagapamagitan (intercession) yaong sumasamba sa mga idolo upang humingi ng tulong at pangangailangan at itinuturing silang tagapamagitan sa Allah ay Shirk na isinalaysay ng ganito:

 

"At sila ay sumasamba  sa mga iniuugnay nila sa Allah na hindi makapagbibigay ng kasamaan o kabutihan sa kanila at nagsasabing: "Sila ang aming mga tagapamagitan sa Allah" Sabihin: Ipinahahayag mo ba sa Allah ang isang bagay na hindi Niya nalalaman sa mga kalangitan at kalupaan? Ang Allah ay malayo sa anupamang iniuugnay ninyo sa Kanya." [Qur'an 10:18]

 

May dalawang uri ng pamamagitan (intercession); ito ang walang-bisang pamamagitan at ang tunay na pamamagitan. Ang walang-bisang pamamagitan (intercession) ay yaong tagapamagitan ng iba kaysa sa Allah para sa kanilang pangangailangan na walang makapagbibigay katuparan nito maliban sa Allah. Ang patunay nito ay matatagpuan sa Banal na Salita ng Allah:

 

"O, Kayong nananampalataya! Gumugol (ng mabubuting bagay) buhat sa ipinagkaloob Namin sa inyo bago dumating ang Araw na walang pagbibili o pagkakaibigan o pamamagitan. At ang walang pananampalataya ay ang mga mapaggawa ng kasamaan."[2] [Qur'an, 2:254]

 

At ang tunay na pamamagitan (intercession) ay yaong tuwirang hiningi at iniaasa sa Allah. Ang tagapamagitan na pinahihintulutan ng Allah ay yaong binigyan ng karangalan na maging tagapamagitan at yaon namang taong para pamagitanan ay isang taong ang mga gawa at pananalita ay ikinasisiya (at ikinagagalak) ng Allah.  Ang pamamagitan para sa isang katulad nito ay ipinagkakaloob sa kapahintulutan ng Allah. (Ang pamamagitan (intercession) ay nagmumula sa Allah lamang sapagkat ito ay nakaukol lamang sa Kanya. Ang sinumang humingi ng pamamagitan sa iba at hindi sa Allah ay nakagawa ng malaking kasalanan (shirk) samakatuwid walang kabuluhan ang kanyang layunin at inilagay lamang ang sarili sa kasalanan. Tinatanggap lamang ng Allah ang malinis at wagas na pananampalataya sa Kanyang Kaisahan at pinahihintulutan lamang ang pamamagitan (intercession) doon sa mga matibay na pinanghahawakan ang paniniwala sa Tanging isang Diyos (Ang Allah) bilang kanilang pananampalataya.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Sino ang makapamamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan" [Qur'an 2:255]

 

"At hindi sila makapamamagitan maliban sa isang ikinasisiya Niya." [Qur'an 21:28]

 

"Sabihin: Ang lahat ng pamamagitan ay sa Allah." [Qur'an 39:44]

 

 

Ang Ikatlong Pamantayan

 

Si Propeta Muhammad (snk) ay isinilang (at lumaki)) sa gitna ng mga mamamayang watak-watak (at iba-iba) ang relihiyon. Ang mga ilan sa kanila ay sumasamba sa mga propeta o mga santo at ang iba naman ay sumasamba sa punong kahoy o bato at mayroon ding sumasamba sa araw at buwan. Ang Sugo ng Allah ay nakipaglaban sa kanila ng walang pagtatangi-tangi sa ilang pangkat o sa iba pa. Ito ang siyang tanda ng pagsunod niya sa utos ng Allah:

 

"At makipaglaban kayo sa kanila hanggang mawala ang polyteismo at ang lahat ng pagsamba ay sa Allah na lamang." [Qur'an 8:39]

 

At tungkol sa araw at buwan (patunay na ang pagsamba sa araw at buwan at sa mga bituin at planeta at paniniwala na ang mga ito ay may malaking impluwensiya dito sa mundo ay itinuturing na Shirk) ang  Allah ay nagpahayag:

 

"At ilan sa Kanyang mga Palatandaan ay ang gabi at araw at ang araw at ang buwan. Huwag magpatirapa sa araw o sa buwan subalit magpatirapa sa Allah, na Siyang lumikha sa kanila, kung tunay ngang Siya ang inyong sinasamba." [Qur'an 41:37]

 

Tungkol sa mga anghel, (ito ay pinatutunayan na ang pagsamba sa mga anghel ay itinuturing na Shirk) mababasa sa talata ng Quran na:

 

"At hindi Niya ipinag-uutos sa inyo na ang mga Anghel at mga Propeta ay gawin ninyong mga Panginoon."[3] [Qur'an 3:80]

 

At ang patunay na ang mga Propeta (pagsamba sa kanila at ang pagdalangin sa kanila ay itinuturing na Shirk) ay mababasa sa sumunod na talata:

 

"At nang ang Allah ay magsasabi kay Hesus, O Hesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, Gawin ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod pa sa Allah? Siya (Hesus) ay magsasabi: Hindi ko maaaring sabihin ang isang bagay na wala akong karapatang sabihin. Kung ito ay sinabi ko, katiyakang ito ay Inyong mababatid. Talos Mo ang aking kalooban at hindi ko talos ang Inyong Kalooban." [Qur'an 5:116]

 

At ang patunay sa mga banal na tao (yaong pagsamba sa kanila at pagdalangin sa kanila upang humingi ng tulong at ginhawa, ay itinuturing na shirk).  Ang Allah ay malayo at ganap na mataas sa kaninong kanilang iniuugnay sa Kanya. At ito ay matatagpuan sa isang talata ng Quran:

 

"Ang mga  pinananalanginan nila (gaya ni Hesus, anak ni Maria, ni  Ezra, ng mga anghel at iba pa) ay naghahangad  din (para sa kanilang mga sarili) na higit na mapalapit sa kanilang Panginoon at sila (Hesus, Ezra, mga anghel at iba pa) ay naghahangad ng Kanyang Awa at pinangangambahan nila ang Kanyang parusa. Tunay na ang parusa ng inyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan!" [Qur'an 17:57]

 

At ang patunay na ang punong kahoy at mga bato (o humihingi ng pagpapala sa pamamagitan ng mga bagay katulad ng libingan ng mga banal na tao, mag-alay ng mga hayop para matupad ang kanilang hangarin at kaginhawahan sa pamamagitan ng paghawak sa mga telang nakakubli sa mga nitso ng mga patay, ay isinasaalang-alang bilang shirk) ay isinalaysay ng Quran:

 

"Isinasaalang-alang ba ninyo sina Al-Lat at Al-Uzza. At si Manat, bilang pangatlo rin, (na inyong iniidolo)?[4] [Qur'an 53:19-20]

 

Ang patunay sa itaas ay mababasa sa Hadith ni Propeta Muhammad:

 

"Abu Waqid al-Laithi ay nagsalaysay: Kami ay sumama sa Sugo ng Allah sa Digmaang Hunain. Kami ay bago lamang kayayakap sa Islam. Ang mga pagano ay may punong kahoy na tinatawag nilang Dthat Anwat na kanilang sinasamba at dito nila itinatali ang kanilang mga sandata. Nang aming madaanan ito, kami ay nagsabi: "O, Sugo ng Allah, gawin mo ang Dthat Anwat na katulad ng kanila. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: "Allahu Akbar, ito ay kanilang sunnun".(ibig sabihin, ito ay kanilang tradisyon o nakagawian) At siya ay nagpatuloy na magsabi: "Sa pamamagitan Niya na Siyang  may tangan ng aking buhay, ngayon lang ay sinabi mo na kung ano ang sinabi ng mga angkan ng Israel kay Moises: "Igawa mo kami ng isang mabuti katulad nilang mayroong Diyos." Siya ay nagsabi: katotohanan, kayo ay mga mangmang na mamamayan." Si Propeta Muhammad ay nagpatuloy sa kanyang salita:" Inyong tutularan ang mga nakagawian ng mga naunang mamamayan, sila ay ang mga Hudyo at Kristiyano."[5]

 

 

Ang Ika-apat na Pamantayan

 

Ang mga polyteista (nagbibigay katambal sa Allah,) sa ngayon ay higit na masama kaysa sa mga polyteista noong nagdaang panahon sapagkat sila noong panahon ni Propeta Muhammad ay laging nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa oras na sila ay maginhawa ngunit nagiging tapat sa Allah sa panahon ng kahirapan. Sa kabilang dako, ang mga polyteista sa ngayon ay nagbibigay katambal o kaugnay sa Allah sa panahon ng kaginhawahan at kahirapan. Ang Allah ay nagpahayag nito:

 

"At kung sila ay nasa sasakyang dagat, sila ay nananalangin sa Allah ng buong katapatan at wagas na nananampalataya sa Kanya, ngunit kung sila ay nasa kati (tuyong lupa), ipagbadya! sila ay nagbibigay katambal (o kaugnay) sa Kanya." [Qur'an 29:65]

 

Samakatuwid, makikita natin na marami ang sumasamba sa mga banal na tao (santo) at sa mga libingan ng mga kinikilalang mga mataas na tao. Sila ay mga tapat sa pagsamba sa mga ito at sila ay dumadalangin sa kanila upang humingi ng tulong sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan.  Ang marami ay higit na nagiging matapat at mataimtim sa panalangin lalo na sa oras ng kagipitan o kahirapan. Taliwas sa mga naunang polytheist, na sa panahon ng kaginhawahan sila ay nagbibigay katambal sa Allah ngunit sa panahon ng kanilang kahirapan o kasiphayuhan, sila ay tapat na dumadalangin sa Allah.  Ngayong panahong ito, ang mga pagano ay patuloy sa kanilang maling pagsamba. Ngunit walang kapangyarihan o lakas (na maaaring baguhin ang mga pangyayari) maliban sa kapahintulutan ng Allah, Ang Dakila, Ang Kataas-taasan.[6]

 

Ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan, at Siya ang Tanging Isa na nagbibigay ng tamang Patnubay. Ang Allah, Luwalhati sa Kanya, ay nagsabi:

 

"Sabihin:"Napag-isip-isip ba ninyo ang mga bagay na inyong dinadalanginan (o tinatawagan) bukod sa Allah,-Kung naisin ba ng Allah na ako ay masaktan, sila ba (na inyong mga dinadalanginan) ay makapapawi sa sakit na ipinalasap sa akin? O, kung ipahintulutan Niya ang Awa para sa akin, maaari ba nilang pigilin ang Awa (ng Allah)? Sabihin: 'Sapat na sa akin ang Allah. Sa Kanya nagtitiwala ang mga may pagtitiwala." [Qur'an 39:38]

 

At sa Kanyang Salita:

 

"Hindi ba Siya (Allah) ang Siyang tumutugon sa dalangin ng isang nahahapis?, at Siyang nag-aalis ng kasamaan, at ginawa kayong tagapag-mana sa lupa (sa bawat salin-lahi)? Mayroon bang Diyos bukod sa Allah? Kakaunti lamang ang inyong napagbubulay-bulay." [Qur'an 27:62]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At yaong inyong mga dinadalanginan sa halip na ang Allah, ay walang pagmamay-ari kahit Qimtir (balat ng buto ng datiles). Kung mananalangin kayo sa kanila, hindi nila maririnig ang inyong panalangin at kung maririnig man nila ay di rin nila kayang tumugon At sa Araw na pagkabuhay muli, itatakwil nila ang pagsamba ninyo sa kanila. At walang makapagbibigay ng kaalaman sa inyo kundi ang Isang may Ganap na Kaalaman (Allah)." [Qur'an 35:13-14]

 

At Siya ay nagsabi rin:

 

"At sino ba ang higit na naliligaw kundi yaong  dumadalangin sa iba sa halip na ang Allah, yaong hindi makatutugon sa kanya hanggang sa Araw ng pagbabangong Muli at walang kamalayan sa kanilang pinananawagan?" [Qur'an 46:5-6]

 

At ang Allah, ay Tanging Nag-iisa na nagbibigay ng Patnubay sa Tuwid na Landas at walang kapangyarihan o kakayahan maliban sa pamamagitan Niya.1.         Surah # 51:56 Si Ibn Kathir ay nagpaliwanag sa bersikulong ito ng ganito:"Aking nilikha lamang sila upang pag-utusan silang sumamba sa Akin, hindi dahil kailangan Ko sila."

 

       (Aking sinabi: Walang alinlangan na ang tao ay nilikha sa magandang kalagayan upang maging angkop sa mga gawaing pagsamba, at ihanda para rito sapagkat pinagkalooban ng Allah ang tao ng katuwiran (at kaisipan) at ipinagkaloob sa kanila ang mga pandinig, paningin at iba pang uri ng pamamaraan ng paghahanda.)(MD)

 

2.            Surah # 2:254 (Sa paliwanag ni Ibn Kathir, siya ay nagsabi: "Ang Allah ay nagbigay kautusan sa Kanyang mga alipin na gumugol at magkawanggawa mula sa biyayang Kanyang ipinagkaloob sa kanila upang makatipon ng mga gantimpala o pagpapala sa Kanilang Panginoon. At dahil dito, sila ay dapat magmadali sa paggawa ng kabutihan bago dumating ang Araw ng Pagbabangong Muli na kung saan walang kaibigan o pakiusapan ang makakatulong sa bawat isa."

3.            Surah # 3:80 si Ibn Kathir ay nagbigay paliwanag tungkol sa bersikulong ito:"Ang Allah ay hindi nagbigay kautusan sa kaninuman na sumamba sa iba maging sa isinugong Propeta o sa Anghel na malapit sa Kanya. Maaaring bang magbigay kautusan sa kawalang pananampalataya ang Allah samantalang inyong isinusuko ang inyong mga sarili sa Kanya? Sa kaso ng mga Propeta, silang lahat ay nagbigay paanyaya na sumamba lamang sa Allah, ang Tanging Nag-iisang Diyos. Ang Allah ay nagsabi: "Wala Kaming ipinadalang Sugo sa inyo na hindi binigyang kapahayagan na walang ibang diyos maliban sa Akin, samakatuwid Ako ay sambahin ninyo."

 

4.           Surah # 53:19-20 Ang Allah ay nagbigay salita sa mga pagano dahil sa kanilang pagsamba sa mga iniidolo at ibang bagay at sila ay nagtayo ng mga templo inihahawig sa Kabah. Ang kabah ay itinayo ni Propeta Abraham. Ang Al-Lat ay puting bato na may nakaukit rito. Ito ay napapaligiran ng kurtina na mayroong bakuran na dinadalanginan at sinasamba ng mga taga Taif noong unang panahon. Si Al-Ussa ay isang punong kahoy na napapaligiran ng isang harang na pinalamutian ng kurtina sa pook na ang tawag ay Nakhleh. Ito ay sinasamba ng mga Quraish.

 

5.           At-Tirmidhi. (Ang kasamahan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na gumawa ng kahilingan sa kanya ay bago lamang kayayakap sa Islam. Inaakala ng mga bagong muslim na  ang pagkuha sa punong kahoy na ito ay makapagbibigay kasiyahan sa Allah. Ang kanilang layunin ay makapagbigay kasiyahan sa Allah. Sila ay ganap na tapat para magrebelde laban kay Propeta Muhammad na taliwas sa mga Angkan ng Israel na nagrebelde laban kay Propeta Moises.

 

6.           Ito ay panalangin na tinatawag na "hawqaleh" na sinasambit-sambit sa panahon ng panghihina at walang kakayahang baguhin ang masamang situwasyon. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam ng mabuti.(MM)

 

1
2735
تعليقات (0)