Ang Hijab

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Hijab

[PLPHP]

 

Hangad ng Islam na pangalagaan ang pamilya laban sa pagkawasak at pagguho nito. Pinaligiran ng Islam ang pamilya ng matatag na pader ng moralidad at kagandahang-asal upang ang mga kaluluwa ay maging malusog at upang maging malinis ang lipunan – hindi natatangay sa tawag ng laman at hindi nauudyukan na gumawa ng immoralidad. Naglagay ito ng mga hadlang na pipigil sa mga bagay na pumupukaw sa damdamin na nag-aanyaya sa kasalanan at kasamaan. Kaya ipinag-uutos nito sa panig ng lalaki't babae na sa ibaba ang tingin sa isa't-isa. Ang Hijab ay batas na ginawa ng AllahU upang parangalan ang babae, pangalagaan ang kanyang dangal laban sa pang-aapi at kahihiyan. Ilayo siya sa pagsasamantala ng mga buktot at halang ang kaluluwa sa lipunan, pangalagaan siya sa mga taong hindi alam ang kahalagahan ng kagandahang-asal, isara ang pinto ng tukso na dulot ng nakakalasong tingin, at bakuran ang dignidad at puri ng babae ng pagbigay ng naaangkop na paggalang at mataas na pagtingin.

 

Nagkaisa ang mga pantas ng Islam na maliban sa mukha at ang mga kamay, ang nalalabi pang bahagi ng katawan ng isang babae magmula sa ulo ay kailangan takpan. Hindi niya ipakikita at ilalahad ang kanyang kagandahan at pang-akit sa mga lalaking hindi niya Mahram. (Ang mga Mahram ng babae ay ang kanyang asawa, ama, mga lolo, mga kapatid, mga anak at apo, mga anak at apo ng kapatid, at mga kapatid ng ama at ina.) Nahahati ang mga pantas ng Islam sa dalawang pangkat hinggil sa mukha at kamay.

 

Ang isang pangkat ng mga pantas ay naniniwalang kailangang takpan ang mukha at ang kamay samantalang ang ibang pangkat naman ay hindi naniniwala na kailangang takpan ang mukha at ang kamay. Ang bawa't pangkat ay may kani-kanilang paninindigan. Kaya maraming mga patunay ang lumitaw hinggil sa Hijab, sa mga patakaran nito, at pamamaraan sa pagsusuot nito. Buhat sa maraming mga patunay na ito ay pinatutunayan ng bawa't pangkat ang kanilang paninindigan at binibigyan naman ng iba't-ibang kapaliwanagan ang iba pang mga patunay.

 

Ang mga sumusunod na ito ay ang ilan sa kanilang mga patunay:

 

Ang sabi ng AllahU:

 

"At kapag may itatanong kayo sa kanila (mga maybahay ng Sugo), tanungin ninyo sila sa likod ng tabing (Hijab). Iyan ang higit na malinis para sa inyong puso at sa kanilang puso." [Qur'an, 33:53]

 

Ang sabi pa NiyaU:

 

"O Propeta, sabihin mo sa iyong mga maybahay at sa iyong mga anak na babae at sa mga kababaihan na mga Muslim na isuot nila ang kanilang balabal [na bumabalot sa kanilang ulo at katawan]. Iyan ang higit na mainam upang sa gayon ay makilala sila [bilang kagalang-galang na mga babae] at hindi pinsalain. Ang Allah ay laging nagpapatawad, maawain." [Qur'an, 33:59]

 

"At sabihin mo (Muhammad) sa mga babaeng mananampalataya na ibaba nila ang kanilang paningin at pangalagaan nila ang kanilang puri, at huwag nilang ilantad ang kanilang gayak maliban sa nakalitaw na, at balutin nila ang kanilang katawan, at huwag nilang ipakita ang kagandahan maliban sa kanilang asawa…… ." [Qur'an, 24:31]

 

Nasasaad sa Hadith na sinabi ng maybahay ng Sugor na si A'isha (RA):

 

"Ang mga mananampalatyang kababaihan noon ay dumadalo sa salah ng madaling araw na kasabay ng Propetar na suot ang kanilang balabal at umuwi sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng salah na hindi nakikita dahil sa kadiliman."

 

Isa pang Hadith na iniulat din niya:

 

"Dinaanan kami ng mga Manlalakbay habang kami ay kasama ng Sugo ng Allahr papuntang Makkah upang magsagawa ng Umra. At nang makasabay na nila kami, ibinaba ng bawa't isa sa amin ang balabal na nakapatong sa kani-kanihang ulo at itinabing sa kani-kaniyang mukha. Nang makalampas na sila sa amin, inalis na namin ang tabing sa mukha."

 

Ang sabi pa niyar:

 

"Kahahabagan ng Allah ang mga kababaihan ng mga nandayuhan [sa Madina buhat Sa Makkah] dahil noong ipinahayag ng Allah (ang talatang ito ng Qur'an): "At balutin nila ang kanilang sarili….." [Qur'an, 24:31], ay pinutol nila ang kanilang (mahabang) balabal at ipinantakip."

 

Ang mga patunay ay napakarami subali't sa kabila ng pagkakaiba na pananaw na mga pantas sa Islam sa Hijab, silang lahat naman ay nagkasundo na maaaring ipakita ng babae ang kanyang mukha kung talagang kinakailangan gaya rin nanam ng pananaw nilang lahat na kailangan takpan ng babae ang kanyang mukha kapag ang tukso ay pinangangambahang mangyari. At higit na matindi ang pangamba sa tukso sa panahong ito na ang katiwalian ay labis at mabilis na lumalaganap. Dumami na ang mga suwail sa AllahU at pinuno na nila ang mga lansangan at mga pook at ang mga mabubuting tao at ang mga may takot sa AllahU ay nagiging kakaunti na lamang.

 

Ipinagbabawal din ng Islam sa babae ang pakikihalubilo sa mga kalalakihan at ang pag-alis niya ng hijab na siyang pumupukaw sa tawag ng laman at magbibigay ng daan para magawa ng kasamaan. Ang sabi ng AllahU:

 

"Manitili kayo (mga babae) sa inyong mga tahanan at huwag ninyong itanghal ang inyong mga kagandahan katulad ng ginagawang pagtatanghal ng kagandahan noong panahon ng kamangmangan [ang panahon bago dumating ang Islam]." [Qur'an, 33:33]

 

Ang sabi pa ng AllahU:

 

"At kapag may tinanong kayo sa kanila (mga maybahay ng Propeta), tanungin ninyo sila sa likod ng tabing. Iyan ang higit na malinis sa inyong mga mga puso at sa kanilang mga puso." [Qur'an, 33:53]

 

Lubhang ipinagbabawal ng Sugor ang paghahalubilo ng mga lalaki at mga babae at hinadlangan niyon ang lahat ng maaaring maging dahilan ng paghahalubilo, maging sa pagsamba, pamilihan, paaralan atp. Maaring mapilitan ang isang babae na lumabas mula sa kanyang tahanan upang pumunta sa isang lugar na may mga lalaki. Halimbawa ay mayroon siyang pangangailangang dapat tugunan at walang ibang gagawa niyon maliban katulad ng pamimili o pagtitinda. Kaya nga lamang kailangang isaalang-alang niya ang mga hangganan ipinag-uutos ng Islam kapag lalabas ng bahay, siya ay lalabas na suot ang kasuutang naayon sa pinahihintulutan ng batas ng Islam. Siya ay dapat hiwalay sa mga lalaki at hindi nakahalo sa kanila.

 

Kabilang din sa mga mga batas na ginawa ng islam upang pangalagaan ang pamilya at ang moralidad ay ang pagbabawal na manatili sa isang pribadong lugar, halimbawa'y isang bahay o silid, ang isang babae kasama ng lalaking hindi niya Mahram o asawa sapagka't masidhi ang hangad ni Satanas na sirain ang kaluluwa at ang moralidad.

 

 

Bakit Kailangan ang Hijab?

 

Ang pag-uutos ng Islam sa pagsusuot ng Hijab ay batay sa marami at mga dakilang mga kadahilanan at layunin nito, na pangalagahan ang isang babae sa kanyang buhay may-asawa. Ang isang lalaki kapag tumatanda na ang kanyang maybahay at mawala na ang kabataan, kasiglahan, at kasariwaan nito na sanhi rin ng pagtanda kalakip na rito ang pagbubuntis, panganganak, pagpapasuso, at pagtatrabaho – ay mabubuhay pa rin nang malugod at kaaya-aya sa piling ng kanyang maybahay. Subali't nang nagpunta ang lalaking ito sa labas ng kanyang tahanan at nakakita siya ng isang dalagang nasa kasibulan pa nito sa rurok ng kagandahan at kabataan, ano na lamang ngayon ang kanyang mararamdaman kapag nakikita niya ito?! Ang lalaki ay lalaki, naakit, nabibighani, humahanga at nauuhaw ang laman. Bunga nito, pag-uwi ng lalaki sa kanyang tahanan ay magsimula na niyang paghambingin ang kanyang asawa at mga ibang kababaihan na kanyang nakita.

 

Katotohanan ang mga kaganapang ito sa ating lipunan na sanhi ng ating paglihis sa tuwid na landas na ang bunga ay pagkawasak ng maraming tahanan. Kaya’t inaatasan ng Islam ang mga kababaihan na magsuot ng Hijab at sinasabi sa kanya: "Huwag mong ilahad ang iyong kagandahan upang hindi magdulot ng pagkakasala at sisira sa magandang ugnayan sa mga tahanan at kapag ikaw ay sumapit na rin sa pagkatanda ay wala ring babae na darating para sumira sa iyong tahanan at sa inyong mag-asawa."

 

1
2762
تعليقات (0)