Ang Kaluluwa

PLPHP

 

 

 

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Kaluluwa

PLPHP

 

 

Ang AllahU ang Tagapaglikha sa lahat ng bagay at ang kaluluwa ay isang bagay na nilikha katulad ng iba nilalang. Ang kaalaman hinggil sa tunay nitong kahulugan ay isang bagay na sa AllahU lamang. Inilihim ng AllahU ang kaalamang ito na Siya lamang ang nakababatid.

 

Sinabi ni Abdullah ibn Masood [Bukhari]:

 

“Nang ako ay kasama ng Propetar sa isang bukid, at nagpapahinga siya sa palmerang ang mga sanga ay walang dahon. May mga Hudyong napadaan, at ang ilan sa kanila ay nagsabi sa iba: 'Tanungin mo sa kanya ang tungkol sa kaluluwa.' Ang ilan sa kanila ay nagsabi, anu ang nagdulot sa iyo upang tanungin sa Kanya ang ganyang katanungan? Ang ilan sa kanila ay nagsabi: Huwag mong tanungin sa kanya kung sakaling ang sagot niya ay hindi mo magustuhan. Nguni’t sinabi nila sa kanya: Tanungin mo sa kanya ang hinggil sa kaluluwa. Ang Propetar ay nanatiling tahimik at hindi niya sila sinagot, at batid kong tumatanggap siya ng pahayag, at nanatili ako sa aking kinaroroonan. Pagkatapos niyang natanggap ang Rebelasyon ng talata, ang pahayag niya:

 

At sila ay nagtatanong sa iyo [O Muhamamad] tungkol sa Ruh (ang Espiritu o kaluluwa). Sabihin mo: “Ang Ruh ay isa sa mga bagay na ang kaalaman hinggil dito ay sa aking Panginoon lamang.  At sa karunungan, kayo (ang sangkatauhan) ay pinagkalooban lamang ng kaunti nito.” [Qur'an, 17:85]

 

Ang Ruh [Kaluluwa o Espirito] ay inilarawan ng AllahU sa Kanyang Aklat at ng Sugor sa kanyang Sunnah at maraming paglalarawan ang ginamit kasama ng salitang Ruh. Ito ay tulad ng paglalarawang "dinudukot o dinadampot", "kinukuha (katulad ng kamatayan)", "maaring iginapos o binalot", "dumating at umalis", "umakyat pataas at bumaba", "maaring mahugot katulad ng buhok na mabunot mula sa namasang harina". Mahalagang (sa Islam) paniwalaan ang mga katangiang mga nabanggit sa dalawang rebelasyon (i.e ang Qur'an at ang Sunnah), upang ating mapag-alaman na ang kaluluwa ay hindi tulad ng katawan.

 

 

Nilikha ng AllahU si Adam at hiningahan ang kaluluwa sa kanya ayon sa nabanggit sa Qur'an at sa hadith ng Propetar.

 

Nang nilkiha ng AllahU si Adam at hiningahan ng kaluluwa, siya'y nagbahing at sinabi niya "Al-Hamdulillah (Ang papuri ay sa AllahU lamang)." Pinuri niya ang AllahU sa kanyang kapahintulutan. At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Ang habag ng AllahU ay mapasaiyo, O Adam!" Puntahan mo ang mga anghel, sa pangkat mula sa kanila na nakaupo, at sabihin: "Assalamu alaykum (Ang kapayapaan ay mapasainyo)." Sagot nila: "Wa alaykam al-salaam wa rahmat-Allaah." At bumalik siya sa kanyang Panginoon, na nagsabi: "Ito ang iyong pagbati at ang pagbati ng iyong angkan sa isa't-isa." [Iniulat na Hasan ni Al-Tirmidhi, 3290]

 

 

Ipinadala ng AllahU ang anghel upang hingahan ang kaluluwa ng batang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Iniulat ni Abd-Allah ibn Masood:

 

Ang Sugo ng Allahr, (na siyang pinaka-matapat sa sangkatauhan at ang kanyang pagiging matapat ay isang katotohanan) ay nagsabi: "Ang mamamayan ng bawa't isa sa inyo ay nagtipon sa sinapupunan ng kanyang ina ng 40 araw, at naging namumuong dugo sa loob 40 (ulit) araw. At naging laman at pagkaraan ng 40 (uli) na araw, ang AllahU ay nagpadala ng anghel upang hingahan nito ang kaluluwa. Ang anghel ay dumating na may dalang alituntunin hinggil sa apat na bagay, kaya't isinulat ng mga anghel ang kanyang ikabubuhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang mga gawain, at kung siya man ay mabiyayaan o mapagkaitan. [Muslim, 1528]

 

Ang kaluluwa ng patay ay kukunin mula sa dulo ng mga kuku sa paa pataas sa kanyang katawan, at kapag narating ang lalamunan, ang kamatayan ay mag-iingay sa lalamuman ng taong malapit ng mamatay, at ang kanyang mga mata ay susundan sa paningin (ang kaluluwa) at iikot pataas. Sinabi ni Umm Salamah: Ang Sugo ng Allahr ay pumasok sa pagkamatay ni Abu Salamah na ang kanyang mga mata ay dilat, kaya't kanyang isinara ang mga ito. Sinabi niya: "Nang kinuha ang kaluluwa, sinundan ito ng paningin ng mata." [Muslim, 1528]

 

 

Ang kaluluwa ay sasalubungin ng mga anghel. Sinabi ng Propetar:

 

Ang mga anghel ay sasalubungin ang kaluluwa ng isang tao mula sa sangkatauhan na naunang dumating bago kayo, at sinabi: "May nagawa ka bang kabutihan?" Sinabi niya: "Madalas kung pag-utusan ang aking mga manggagawa na ipagpaliban ang paniningil o bigyang palugit ang sinumang naghihirap (ang mga nakautang)." Kaya't sinabi: "Pakawalan siya!" [Bukhari, 1935]

 

 

Ang kaluluwa ay dadalhin sa kalangitan ng dalawang anghel (i.e pagkamatay ng isang tao), ayon sa iniulat ni Abu Hurayrah:

 

Nang kinuha ang kaluluwa ng naniniwala, ito ay sasalubungin ng dalawang anghel (at sinabi ng nag-uulat: At kanyang binanggit ang mabango niyang halimuyak at ang amoy ng musk). Sasabihin ng ng mga tao sa paraiso: "Isang mabuting kaluluwa ang dumating mula sa daigdig, sana'y biyayaan ka ng AllahU at ang katawang dati mong tinirahan. Pagkatapos ay dadalhin siya sa kanyang Panginoon at sasabihin: Pasyalan mo hanggang sa dulo ng daigdig. Nang ang kaluluwa ng di-naniniwala ay lumabas (nabanggit ng nag-uulat ang bulok na amoy at kaguluhan). Sasabihin ng mga tao sa Paraiso, isang masamang kaluluwa ang dumating mula sa daigdig, pagkatapos ay sinabi: “At ang Sugo ng Allahr ay naglagay ng piraso ng tela (upang pantakip) sa kanyang ilong. [Muslim, 5119]

 

 

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa kaluluwa na lalabas mula sa patay. Sinabi ni Al-Bara ibn Aazib:

 

Lumabas kami kasama ang Propetar para sa libing ng isang lalaki mula sa mga Ansaar at narating namin ang libingan habang ito’y kasulukuyan pa ring hinuhukay. Naupo ang Propeta ng Allahr at kami’y naupo sa paligid niya, di naglaon ay tila may mga ibon sa aming mga ulo. Sa kanyang kamay ay isang patpat na iniuukit niya sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi: Magpakupkop sa AllahU mula sa kaparusahan sa libingan, dalawa o tatlong ulit. Pagkatapos ay sinabi niya: “Katunayan, kapag ang isang naniniwala ay malapit ng papanaw sa mundong ito at papasok sa Kabilang-buhay, pupuntahan siya ng mga anghel mula sa langit na may maputing mukha, na tila ang kanilang mukha ay ang araw. Dala nila ang isa sa mga balabal at ilan sa mga pabangong mula sa Paraiso. Naki-upo sila sa kanya sa layong naaabot sa paningin ng mata. At ang Anghel ng Kamatayan ay dumating sa kanya at maupo sa kanyang uluan at sasabihin: “O dalisay na kaluluwa, halina sa kapatawaran at kasiyahan ng AllahU. Dumating na umaagos ang kanyang kaluluwa na tulad ng patak ng tubig na dumadaloy mula sa baso. Pagkatapos ay kukunin niya ang kaluluwa, at sa lalong madaling panahon dinampot niya ito nguni’t tinangay nila ito at inilagay sa balabal at pabango. Mula dito ay lumabas ang pinakamahusay na bango ng musk na matatagpuan sa balat ng lupa. Umakyat sila kasama ito at hindi sila dumaan sa anumang pangkat ng mga anghel nguni’t ang mga anghel ang nagtanong: “Sino itong dalisay na kaluluwa?” Ang sagot nila: Siya ay si ----- at anak ni ----- na gumagamit ng pinakamagandang pangalan na kanyang nababatid sa buong mundo. Dinala siya sa pinakamababang langit at hininging buksan ito, at nabuksan para sa kanya. Ang mga may mataas na pamunuan sa bawa't kalangitan ay sasamahan siya hanggang sa marating nila ang ika-pitong kalangitan. Sinabi ng AllahU: Itala ang aklat ng Aking alipin sa “Illiyoon” (ang pinakamataas na langit) at ibabalik siya sa daigdig, upang lilikha ako mula sa kanya. Ibabalik ko sila at kukunin muli. Ang kaluluwa ay ibabalik sa katawan at dalawang angel ang darating at pauupuin siya, at tatanungin: “Sino ang iyong Panginoon. Sasabihin niya, ang AllahU. Tatanungin nila: Ano ang iyong relihiyon? Sabi niya: Ang aking relihiyon ay Islam. Kanilang tanungin: "Sino itong taong isinugo sa inyo? Sinabi niya: Siya ay ang Sugo ng Allahr. Tatanungin nila sa kanya: Anong karunungan ang iyong taglay? Sasabihin niya: Binasa ko ang Aklat ng AllahU at ako'y naniniwala dito. At isang tinig ang magmumula sa kalangitan, "Ang aking alipin ay nagsasabi ng katotohanan." Maghanda para sa kanya ng higaan at bigyan siya ng damit mula sa Paraiso pagkatapos ay buksan ang pintuan ng Paraiso. Mararamdaman niya ang ginhawa mula sa simoy ng hangin at amoy ng bango, at ang kanyang libingan ay luluwang para sa kanya hanggang sa abot ng kanyang paningin. Sasalubungin siya ng makisig at matipunong lalaking may magarang pananamit at may amoy na napakabango at sasabihin sa kanya: "Magandang balita! Ito ang araw na ipinangako sa iyo. Sasabihin niya: Sino ka? Mukhang ikaw ay may dalang magandang balita. Sasabihin niya: 'Ako ang iyong mga magagandang gawain. (Ang patay) ay sasabihin: O Panginoon, itakda mo na ang pagdating ng Oras upang  muli kong makita ang aking pamilya at kayamanan. 

 

Nang ang di-naniniwalang alipin ay malapit ng pumanaw sa mundong ito at pumasok sa kabilang-buhay, sasalubungin siya ng mga anghel mula sa kalangitan na may maiitim na mukha at kasama sa kanila ang mga sakong damit. Umupo sila kasama siya ng kasing layo ng nakikita ng mata. At ang Anghel ng Kamatayan ay darating sa kanya at uupo sa kanyang uluan at sasabihin: 'O masamang kaluluwa, halina sa poot at galit ng AllahU. Lalabas ang kanyang kaluluwa sa katawan at kinaladkad papalabas tulad ng tindagan na hinihila palabas sa basang damit na yari sa lana. Kanyang dinukot ang kalaluluwa at madaling inilagay sa sako. At mula dito ay lumabas ang napakabulok at mabahong laman na maaring matagpuan sa balat ng lupa. Umakyat silang kasama ito at hindi sila dumaan sa kahit na anong pangkat ng mga anghel, nguni't ang mga anghel ang nagtanong: Sino itong masamang kaluluwa? Sasagot sila: Siya ay si ----- at anak ni ----- na gumagamit ng pinakamasamang pangalan na kanyang nababatid sa buong mundo. At dinala siya sa pinakamababang kalangitan at hinging buksan ito nguni’t sila’y tinanggihan. At binasa ng Sugo ng Allahr ang talata sa Qur’an:

 

Katotohanan, ang mga nagpapasinungaling sa Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, tanda, aral, atbp.), at nagtuturing dito ng may kapalaluan, sa kanila, ang mga pintuan ng langit ay hindi bubuksan, at sila ay hindi makakapasok sa Paraiso hanggang ang kamelyo (ay mangyari) na maglagos sa butas ng karayom. Sa ganito Namin pinagbabayad ang Mujrimun (mga kriminal, mapagsamba sa diyus-diyosan, makasalanan, atbp.). [Qur’an, 7:40]

 

 

At sasabihin ng AllahU: “Itala ang aklat ng aking alipin sa Sijjeen (ang pinakamalalim na bahagi ng impiyerno). At itatapon ang kanyang kaluluwa. Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

............ at sinumang magtalaga ng katambal sa AllahU, ang makakatulad niya ay wari bang siya ay nahulog sa alapaap (kaitaasan), at ang mga ibon ay umagaw sa kanya, o ang hangin ay nagtapon sa kanya sa isang malayong lugar. [Qur’an, 22:31].

 

Sinabi niya: Ang kanyang kaluluwa ay ibabalik sa kanyang katawan at dalawang anghel ang darating at pauupuin siya, tinanong siya: Sino ang iyong Panginoon. Sabi niya: Ah, ah, Hindi ko alam. Isang tinig ang tatawag mula sa kalangitan: Nagsisinungaling siya! Ihanda para sa kanya ang higaan mula sa impiyerno at buksan sa kanya ang pintuan ng impiyerno. At maramdaman niya ang init ng simoy ng hangin at ang napakamasamang amoy, at ang kanyang libingan ay sisikip sa kanya hanggang sa ang kanyang mga tadyang ay magkasalubong. Ang lalaking may pangit na mukha, masamang damit at napakabahong amoy ay darating sa kanya at sasabihin: Masamang balita! Ito ang araw na ikaw ay napaalalahanan. Sasabihin niya: Sino ka? Mukha kang nagdadala ng masamang balita. Sasabihin niya: ‘Ako ang mga masama mong gawain. (Ang patay) sasabihin: O Panginoon, huwag mong itakda ang dating ng Oras! [Musnad al-Imaam Ahmad, 17803; ito’y isang saheeh hadeeth]

 

 

At sa huling panahon, magpapadala ang AllahU ng hangin upang kukunin ang kaluluwa ng bawa’t naniniwala. Iniulat ni Al-Nawwaas ibn Samaan:

 

Sinabi ng Sugo ng Allahr na ang dating ng Dajjaal [Bulaang Kristo] at ang pagbabalik ni Eisa [Hesus], ang mabuting buhay at ang kaligayahan ng sankatauhan mula sa panahon ni Hesus at sa mga susunod na panahon. Sinabi niya: "Habang ang mga tao ay nabubuhay ng ganoon (katulad ng sa panahon ni Eisa), ang AllahU ay magpapadala ng mabuting hangin na hahawakan sila sa ibaba ng kanilang kili-kili at kukunin ang kaluluwa ng bawa’t naniniwala at bawa’t Muslim. Ang mga makasalanang tao ay maiiwan at sila’y mag-aasal na mga donkey, at darating ang takdang Oras sa kanila." [Muslim, 5228]

 

 

Kapag natulog ang mga tao (at ang tulog ay ang nakakaliit na kamatayan), ang kaluluwa ay kukunin nguni’t hindi sa kabuuan nito, kaya’t ang natutulog ay nananatiling buhay pa rin. Sinabi ng AllahU:

 

Ang Allah ang kumukuha ng kaluluwa (ng mga tao) sa sandali ng kanilang kamatayan, gayundin (sa kaluluwa ng mga tao) na hindi namatay sa sandali ng kanilang pagtulog. Hinahawakan Niya ang (kaluluwa) ng mga tao na ang kamatayan ay naitakda na (upang hindi na makabalik muli sa buhay sa kanyang nahihimlay na katawan), at ibinabalik Niyang muli (ang ibang kaluluwa sa kanilang katawan sa mga hindi pa nakatakdang mamatay), sa natataningan na panahon. Katotohanang naririto ang mga Tanda sa mga tao upang pag-isipan ito mabuti. [Qur’an, 39:42]

 

Pinangaralan ng Sugo ng Allahr ang mga Muslim sa tuwing mahiga upang matulog na sabihin:

 

Bismika Rabbee wadatu janbi wa bika arfauhu wa in amsakta nafsi farhamhaa wa in arsaltahaa fahfazhaa bimaa tuhfaz bihi ibaadika al-saaliheen.

 

(Sa Iyong Ngalan, aking Panginoon, ako’y hihiga at sa Iyong Ngalan ako'y gigising. Kapag Iyong kukunin ang aking kaluluwa kahabagan mo ito, at kapag ibalik mo ang aking kaluluwa pangalagaan mo ito tulad ng Iyong pangangalaga sa Iyong matutuwid na alipin).

 

Nang ang Muslim ay magising sasabihin niya: Al-hamdu Lillaah alladhi aafaani fi jasadi wa radda alayya roohi wa adhina li bi dhikrihi.

 

(Ang papuri ay sa Allah na Siyang nagpanatili sa aking kalusugan at ibinalik ang aking kaluluwa at binigyan ng pagkakataong alalahanin Siya).

 

[Al-Tirmidhi, 3323 – isang hasan na hadeeth]

 

 

1
2781
تعليقات (0)