Pagpatawad at ang Paglimot

Ahmed Baguec

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Pagpatawad at ang Paglimot

Ahmed Baguec

 

May ginintuang pamantayan na namamahala sa kasaysayan ng sankatauhan – upang magwagi, kinakailangang maging dakila at matuwid. Ang matutong magpatawad sa ating kapwa ay isang gawaing kabutihan tungo sa kadakilaan at daan na magdulot ng malaking tagumpay. Nakakatulong ang pagpapatawad lalong-lalo sa panahon ng di-pagkakaunawaan, hidwaan, paghihirap at labanan. Isipin natin ang kahalagahan ng mataas na antas sa ating moralidad o asal na madaling makamit sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala sa isang bagay lalo na kung may taglay kang kakayahan at kapangyarihan upang gumanti.

 

Hindi ipinagbabawal sa Islam ang gumanti sa sinumang nanakit o gumawa ng matinding krimen. Ang pagbigay sa kabilang pisngi (pagkatapos ng una) ay naglalarawan ng kahinaan at kahihiyan sa biktima. Hindi ito ang itinataguyod ng Islam. Ang mga biktima ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili kung nanaisin. Nguni't ito ay hindi nagbibigay na karapatan sa biktima upang gumanti ng hihigit sa sakit o pinsalang natanggap. Ganoon pa man, ang nakahihigit na dakilang gawain ay ang magtimpi sa sarili at magtiis. Ang Pagtitiis at pagtitimpi sa sarili (ng dahil sa AllahU lamang) habang nasa ilalim ng matinding pagsubok ay siyang magtatampok sa isang naniniwala sa sukdulan ng pinakamataas na antas ng moralidad na siyang tatalo sa mang-aapi at di maglaon ay siyang lulupig sa kanila. Napakalaking gantimpala ang ipinangako ng AllahU sa pagkakaroon ng malaking pagsasakripisyo.

 

Inilarawan ng AllahU ang mga gantimpala at ang mga kondisyon para sa kanila upang makamtam ang mga ito:

 

At maging maagap sa pag-uunahan tungo sa kapatawaran ng Allah, at sa Paraiso na kasinglawak na tulad ng kalangitan at ng kalupaan na inihanda sa Al-Muttaqun (mga matimtiman, mabuti, matuwid na tao). [Qur’an, 3:134]

 

Ang mga gumugugol (sa Kapakanan ng Allah; mga gawang kawanggawa, limos at tulong, atbp.) sa kasaganaan at kahirapan, na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao; katotohanang ang Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. [Qur’an, 3:134]

 

Kung nanaisin nating magtayo ng kinabukasan ng Islam sa ating bansa, nararapat lamang na magpakita tayo ng mataas na kalidad ng asal. Ang paggamit ng poot at paghihiganti ay walang magandang maidudulot sa atin. Pag-aralan nating pigilin ang ating galit at magpatawad sa ating kapwa. Sa pang-unawa ng ilan, ito ay para sa mga Muslim lamang at nasa atin ang karapatan na magalit sa mga Kuffar. Subali’t walang katotohanan ito. Sinabi ng AllahU:

 

Marami sa Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ang nagnanais na muli kayong mawalan ng pananalig matapos na kayo ay manampalataya, dahilan sa pagkainggit  mula sa kanilang sarili, matapos na ang katotohanan (na si Muhammad ay sugo ng Allah) ay maging malinaw sa kanila. Datapuwa’t magpatawad at pabayaan (sila), hanggang sa ibigay ng Allah ang Kanyang Pag-uutos, sapagka't ang Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. [Qur’an, 2:109]

 

Ito ay angkop sa kalagayan ng ibang Muslim na minoridad sa kanilang bansa. Sa ganitong pangyayari, ang mga Kristiyano at Hudyo ay nagsusumikap upang akayin sila sa kanilang pananampalataya. Subali’t ang AllahU ay nananawagan sa atin upang magpatawad at limutin ang kanilang mapang-aping pakikitungo at ipaubaya na lamang sa AllahU. Ang mga kabataang Muslim sa ngayon ay nakararanas ng matinding presyon upang magkaroon ng reaksyon hinggil sa mga masasamang pakikitungo at pagpapahirap sa mga Muslim. Para sa ibang mga Muslim, ang layunin ng Qisas at Jihad ay nagiging hindi malinaw ang kahulogan dahil sa mga pangaral (sermon) na kulang sa kapitagan. It ay nagiging sanhi ng "fitnah at fasad" na kailanman ay hindi naging layunin ng Jihad. Ang Islam ay minimithi na itatag ang kapayapaan, kabutihan at hustisya. Ito ay naglalayong sakupin ang mga puso ng tao at ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagpapatupad ng may kalidad na pagpaparaya.

 

Ang mananalaysay na si Ibn Saad ay nagpahayag ng napakagandang halimbawa ng ganitong pamantayan mula sa buhay ng Sugo ng Allahr. Noong 10AH pinayagan niyang inatasan ang isang Kristiyano mula sa Najran upang pahintulutan na pumasok sa kanyang mosque at pinayagang magsagawa ng kanilang pagsamba. Ito ay sa kabilang ang kanilang (mga kristiyano) pagpupuri kay Hesus bilang ‘Anak ng Diyos’ at si Maryam bilang ‘Ina ng Diyos’ ay mahigpit na sinasalungat sa pangunahing paniniwalang sa Islam.

 

Maari tayong magtanong kung ano ang nararapat gawin sa panahon ng labis na pagkapoot, kasuklam-suklam na pagpapahirap at hindi makataong pang-aapi. Wala ba tayong karapatan na ipagtanggol ang ating sarili? Tunay na mayroon tayong karapatan na ipagtanggol ang ating sarili. Sinuman ay maaring ipagtanggol ang ating karapatan. Bagama’t ang isang tao ay nagnanais ituwid ang isang pagkakamali, ang kabayaran na hihigit sa dulot na pinsala ay hindi dapat hilingin. Kapag ito’y napagkamalang hiniling, ito’y nagiging masama na rin. Ang pinakamainam na gawin ay hilingin ang magkapantay na karapatan. Ang pinakamainam ay hindi punuan ang uhaw sa paghihiganti, bagama’t pagsunod  sa mabuting paraan tungo sa pagbabago ng nagkasala. Ang pinakamabuting asal ay ang gawing pagkakaibigan ang poot at galit sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Pinaaalalahanan tayo ng AllahU sa Qur’an:

 

At sila, na kung ang pang-aapi ay gawin sa kanila, (ay hindi naduduwag at) nagtutulungan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. [Qur’an, 42:39]

 

Ang katumbas sa isang kasamaan ay isang kasamaan din na katulad nito, datapuwa’t sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay mula sa Allah; sapagkat ang Allah ay hindi nagmamahal sa Dhulimun (mga tampalasan, buhong, buktot, mapang-api, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, atbp.). [Qur’an, 42:40]

 

At katotohanan, kung sinuman ang tumulong at magtanggol ng kanyang sarili makaraang ang kabuktutan ay (ginawa) sa kanya; ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila. [Qur’an, 42:41]

 

Ang Qur’an at ang mga Ahadith ng ating dakilang Propetar ay paulit-ulit na nananawagan sa mga Muslim na magpatawad at kalimutan ang masamang nagawa ng iba.

 

Ang Qur'an ay gumamit ng tatlong salita para sa gawaing pagpapatawad. Subali't bawa't isang salita ay may ibang kahulugan. Katulad ng "AFA" sa wikang arabik ay madalas isinasalin wikang Inglis na "Forgive - Pagpatawad", nguni't nangangahulugan rin na "Forget - Paglimot' mula sa ating isipan. Ang salitang "SAFAHA" na may kahulugang "kaligtaan o ipagwalang-bahala", pakitunguhan ang tao na tulad ng walang nangyari sa kanilang pagitan. Ang salitang "GAFARA" na ang kahulugan ay "pagtakpan o ilihim", tulad ng ginawa ng AllahU sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang habag.

 

Ipinag-uutos ng AllahU sa ating na magpatawad sa mga di-naniniwala maging ang ating da'wah (pagpapalaganap) of kanilang tanggihan:

 

At kung sila ay inyong igabay sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa inyo, datapuwa’t sila ay hindi nakakakita. [Qur’an, 7:198]

 

Magpakita kayo ng pagpapatawad, magtagubilin kung ano ang mabuti at lumayo kayo sa mga walang kaalaman (huwag ninyo silang parusahan). [Qur’an, 7:199]

 

Gaano man tayo kasigasig sa ating pagpapatupad at pagtatag sa pandaigdigang kabutihan at upang itigil ang kasamaan ay hindi rin tayo binigyan ng walang hanggang pahintulot upang gumalaw ayon sa ating nais. Maari lang nating anyayahan ang mga tao at hindi natin sila kailanman maaring pilitin upang tanggapin ang maroof (katotohanan).

 

Ang pinakamahirap sa ganitong uri suliranin sa ating pamantayan ay maaring magmumula sa malalapit at ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Nguni’t ang paninindigan ay kailangang manatiling pareho:

 

O kayong naniniwala!  Katotohanang sa lipon ng inyong  mga asawa at inyong mga anak ay mayroong mga kaaway sa inyo (maaari na may pumigil sa inyo sa pagsunod sa Allah), kaya’t inyong pag-ingatan sila! Subalit kung sila ay inyong patawarin at hayaan, at pagtakpan ang kanilang (mga kamalian), kung gayon, katotohanang ang Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. [Qur’an, 44:14]

 

Kapag sila’y gumawa ng pagkakamali pinaalalahanan tayo na magpatawad at limutin ito. Bagama’t hindi ito madaling gawin, ito ang katangiang ninanais itanim at imulat ng AllahU sa atin. Ito ay marahil sa ang pagpapatawad at paglimot sa nagawang pagkukulang ng iba ay ang pinakamataas sa lahat ng Kanyang katangian. Ang propetar ay nagturo sa atin ng dasal sa AllahU sa ganitong pangungusap:

 

O Allah! Ikaw ang Mapagpatawad, kinagigiliwan mo ang magpatawad, kaya’t ako’y iyong patawarin.

 

Ang mga Sugo ng Allahr ay nagpakita ng diwa ng pagpapatawad ng pauli-ulit. Sinabi ni Yusof sa kanyang mga kapatid:

 

Sila ay nagsabi: “Sa (pamamagitan ng Ngalan) ng Allah! Katotohanang higit kang minabuti ng Allah kaysa sa amin, at katotohanang kami ay naging makasalanan.” [Qur’an, 12:92]

 

Ang buong buhay ng ating dakilang Propetar ay isang mahusay na halimbawa ng pagpapatawad at habag. Ipinahayag niya ang pangungusap ni Yosuf sa araw ng pagsakop sa Makkah at pinatawad ang kanyang mga mortal na kaaway maliban sa iilan lamang. Batid ng lahat ang salaysay tungkol kay Abdullah Ibn Ubbay -  ang munafiq (mapagkunwari). Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang hadlangan sa daan ang Propetar, napakatindi na ang AllahU, ang Kataas-taasan ay malinaw na sinabi sa Qur’an na ang mga taong tulad niya ay hindi mapapatawad maging ang Propetar ay idasalan siya ng 70 ulit:

 

Kahit na ikaw (O Muhammad) ay humingi ng kapatawaran para sa kanila (mga mapagkunwari) o hindi humingi ng kapatawaran para sa kanila, (at kahit) na ikaw ay humingi ng pitumpong ulit para sa kanilang kapatawaran, ang Allah ay hindi magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay hindi nanampalataya sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad). At ang Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway sa Allah). [Qur’an, 9:80]

 

Iniulat nang si Umar ay binanggit sa Propetar na nais niyang pamunuan ang Salatul Janasa (dasal sa patay) kay Abdullah Ibn Ubayy, sinabi ng Propetar ng nakangiti na siya ay handang magdasal kahit na 71 ulit kung ito man ay makakatulong.

 

Ang pagtutuos sa mga manlulupig ay tiyak na darating sa lalong madaling panahon nguni't hindi nangangahulugan na sa pamamaraang pagsunod o pagiging tahimik sa kanilang masamang mga gawain. Atin lamang itong makakamit sa pamamagitan ng pagganap at pagpatupad nito mula sa mataas na kinatatayuang uri ng asal sa pagpapatawad at paglimot sa kanilang nagawang pagkakasala. Ito ang tunay diwa na nagpapalaki sa kaluluwa ng tao at may kapangyarihang lupigin ang buong daigdig.

 

At ang AllahU ang lubos na nakababatid! Ameen!

 

1
2782
تعليقات (0)