Allah – ang Rabb ng Lahat

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Allah – ang Rabb ng Lahat

[PLPHP]

 

Nararapat lamang malaman ng tao na ang AllahU ang kanyang Rabb na Siyang lumikha sa kanya, na nagtustos at nagkaloob ng Kanyang masaganang biyaya. Hindi nilikha ng AllahU ang tao nang walang katuturan. Hindi siya iniwan nang walang patnubay. Kanyang ipinadala si Propeta Muhammadr na bumigkas ng mga talata mula sa AllahU upang ipakita sa tao ang tamang landas. Nagpaliwanag din ang Sugor sa kanya na nilikha ng AllahU ang tao upang sambahin lamang Siya. Ang AllahU ay nagsabi:

 

At hindi Ko nilikha ang Tao at Jinn[1] maliban sa  sumamba sa Akin. [Qur’an, Kabanata Adh-Dhariyat - 51:56]

 

At katotohanan, Kami ay nagpadala sa bawa’t sambayanan ng isang Sugo (na nagpapahayag): Sambahin ang Allah at iwasan ang Taghout[2]. [Qur’an, Kabanata An-Nahl - 16:36]

 

Ngayong nabatid natin na tayo ay nilikha ng AllahU upang sambahin lamang Siya, dapat isa-isip na hindi Niya tatanggapin na tayo ay may sasambahin maliban sa Kanya. Ni hindi Niya tatanggapin na Siya ay sasambahin kaalinsabay ng iba. Tungkol dito, ang Kataas-taasang AllahU ay nagsabi:

 

Katotohanan, hindi patatawarin ng Allah ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya.  Subali’t Kanyang pinatatawad maliban dito sa kaninumang Kanyang naisin.

[Qur’an, Kabanata An-Nisa’ - 4:48]

 

At ang mga Masjid ay para (lamang) sa Allah, kaya’t huwag tumawag sa kaninuman bukod pa sa Allah. [Qur’an, Kabanata Al-Jinn - 72:18]

 

Isang palasak na kaalaman na kinalulugdan ng AllahU ang mga nananampalatayang sumasamba sa Kanya. Kaya naman, dapat mahalin ng Muslim ang mina-mahal ng AllahU, dapat niyang itakwil ang anumang kinapopootan ng AllahU, at magkaroon ng galit sa mga di-nananampalatya sa mga nilalaman ng kanilang puso. Tungkol dito, may tatlong bagay na dapat malaman:

 

Na nilikha ng AllahU ang sangkatauhan upang sumamba lamang sa Kanya. Hindi sila nilikha nang walang katuturan at hindi sila iniwan nang walang kapararakan, bagkus ipinadala sa kanila ang isang Sugo. Ipapasok sa Paraiso ang sinumang sumunod sa Sugo, at ipapasok sa Impiyerno ang sinumang sumuway sa Sugor. Iniutos ng AllahU sa Kanyang Sugo na tawagin ang tao tungo sa pagsamba lamang sa Allah at iwasan ang pagsamba sa Taghout.

 

 

Uri ng Taghout

 

Ang Taghout ay kinabibilangan ng anuman o sinumang sinasamba o sinusunod. Mga ibang sinasamba at sinusunod bukod pa sa tunay at nag-iisang AllahU.

 

Ang limang pinakamasasamang Taghout ay ang sumusunod:

 

a. Iblees (ang demonyo, satanas) na isinumpa at inalis sa Habag ng AllahU.

 

b.   Sinumang (tao na) nasisiyahan habang (siya ay) sinasamba.

 

c.   Sinumang nagbibigay ng batas batay sa ibang saligan maliban sa ipinahayag ng AllahU.

 

d. Sinumang magtawag sa iba upang sambahin siya.

 

e. Sinumang nag-aangkin na may nalalaman sa mga bagay na di-nakikita.

 

Hindi tinatanggap ng AllahU ang sinumang nagbibigay katambal sa Kanya sa anumang uri ng pagsamba, katulad halimbawa ng Salaah (itinakdang limang tungkuling pagdarasal), Siyam (pag-aayuno), Zakat (itinakdang taunang kawanggawa), Sadaqah (kusang-loob na kawanggawa), Ruku (pagyuko), Sujud (pagpapatirapa), takot, pag-asa, paghingi ng tulong at kaligtasan, o anumang bagay na magagawa lamang ng AllahU.

 

Nararapat na maging kaibigan ang mga Auliya ng AllahU (tagatangkilik, katulong ng mga nananam-palataya). Kailangang mahalin sila, makihalubilo sa kanila, hingin ang habag ng AllahU para sa kanila, magsumamo sa AllahU para sa kanila, humingi ng tawad sa AllahU para sa kanila lalung-lalo na ang pamilya ng Propetar at ang lahat ng kanyang mga kasama simula sa mga Al-Khulafa (tagapamuno pagkatapos ng Propeta) katulad nina Abu Bakr, Omar, Othman at Ali, kasunod ang mga iba pang mga kasama nila, at ang mga nagsisunod sa kanila, at sa pangkalahatang Muslim. Sa kabilang dako naman, nararapat na magkaroon ng pagkasuklam sa sinumang kaaway ng AllahU mula sa mga di-nananampalataya at ang kanilang mga katuwang na nagpapakilalang Muslim subali’t hindi sinusunod ang itinuturo nito at hindi binibigyang pitagan ang mga sumusunod nito. Magkagayunman, ang pagkapoot na ito ay hindi nagbibigay pahintulot upang apihin sila sa pamamagitan ng pagkamkam ng kanilang ari-arian o siraan sila kung hindi naman sila nakikipaglaban sa Muslim. Bagkus, dapat silang anyayahan tungo sa Islam at igabay sila sa pagiging matuwid. Dapat pangalagaan ang kanilang mga karapatan at maging matapat at makatotohanan sa pakikitungo sa kanila.  Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi:

 

Hindi ipinagbabawal sa inyo ng Allah na makitungo nang makatarungan at may kabaitan sa kanilang hindi naman nakikipaglaban sa inyo dahil sa pananampalataya at hindi naman nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan. Katotohanan, mina-mahal ng Allah yaong nakikipag-ugnayan nang may katarungan. Tanging sa mga nakikipaglaban sa inyo dahil sa pananampalataya at nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan, at maging yaong nagsitulong sa kanila sa pagtataboy sa inyo; ipinagbabawal ng Allah sa inyo na sila’y kaibiganin. Sinumang makipagkaibigan sa kanila ay magiging Dhalimum (mapaggawa ng masama at sumusuway sa Allah). [Qur’an, Kabanata Al-Mumtahanah - 60:8-9]

 

Hindi mo matatagpuan sa sinumang naniniwala sa Allah at sa Huling Araw na nakikipagkaibigan sa mga sumusuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, kahit sila pa ay kanilang mga magulang, o mga anak, o mga kapatid o mga kamag-anak. [Qur’an, Kabanata Al-Mujadilah - 58:22]

 

At sinuman sa mga Mushrikun (sumasamba sa mara-ming diyus-diyusan) ang humingi sa inyo ng panga-ngalaga, ibigay ito sa kanya upang marinig niya ang Salita ng Allah at samahan siya sa pook na magiging ligtas siya, sapagka’t sila ay mga taong hindi nakababatid. [Qur’an, Kabanata At-Taubah - 9:6]

 

 

Papaano malalaman ang Rabb (Panginoon)?

 

Napakaraming bagay sa sanlibutan at sa katawang pisikal na rin ng tao ang maaaring makapagbigay-alam sa sinuman kung sino ang kanyang Rabb (Panginoon). Ang Makapangyarihan ay nagsabi:

 

Ipakikita Namin sa kanila ang Aming mga Tanda sa sanlibutan, at maging sa kanilang mga sarili, hang-gang sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito ang katotohanan. [Qur’an, Kabanata Fussilat-41:53]

 

Ang maghapon at magdamag, ang araw at buwan, at mga bituin na kapwa sumusunod sa Kanyang utos, ang lahat ng mga ito ay Tanda ng AllahU. Nagbibigay patunay ang mga ito ng Kanyang Pananatili. Ang Makapangyarihang Allah ayU nagsabi:

 

Katotohanan, ang Allah ang inyong Rabb (Pangi-noon), na lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan sa anim na araw, at pagkaraa’y Siya’y istawa (pu-maitaas) sa Luklukan (sa paraang angkop sa Kanyang Kaluwalhatian). Ang araw ay Kanyang ikinubli sa gabi, sinusundan ito nang mabilisan. At (Kanyang nilikha) ang araw, ang buwan, at ang mga bituin na sunod-sunuran sa Kanyang Pag-uutos. Tunay, sa Kanya ang Paglikha at Pag-uutos. Purihin ang Allah, ang Panginoon ng ‘Alamin (Tao, Jinn, at ang lahat ng nilikha). [Qur’an, Kabanata Al-A’araf - 7:54]

 

Kaya naman, kapag tatanungin ang isang sumasamba: Sino ang iyong Rabb (Panginoon)? Nararapat lamang niyang sabihin: ‘Ang AllahU ang aking Rabb, na umaruga sa akin, ang nagtustos sa akin, gayundin sa lahat ng sangkatauhan at lahat ng mga nilikha. Kanyang nilikha at tinustusan ang tao upang sambahin lamang Siya. Magkagayo’y dapat lamang silang sumuko at mapagpakumbabang sumunod nang walang katanungan sa lahat ng ipinag-utos Niya sa kanila na nasasaad sa Banal na Qur’an at sa mga mapana-naligang mga Hadith ng Kanyang Propeta na si Muhammadr na sinuri ng mga paham na Muslim. Tumupad ayon sa mga itinuturo ng mga ito kahit na kayang maunawaan o hindi ang kahalagahan ng mga ipinag-uutos. Kapag napag-alaman na dapat lamang ialay sa AllahU ang pagsamba, walang anumang bahagi ng pagsamba ang dapat iukol kaninuman maliban lamang sa Kanya.

 

 

Ano ang Ibadah (Pagsamba)?

 

Ang Ibadah ay binubuo ng mga gawa o salita na kinalulugdan ng AllahU maging lantad o lihim man ito. Ito ang pagsasagawa ng mga kautusan ng AllahU sa abot ng makakaya ng bawa’t isa. Isang tungkulin, magka-gayun, ng bawa’t mananampalataya na sumunod sa mga ipinag-uutos ng AllahU at iwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal.

 

Ang AllahU ay nagsabi:

 

Kaya’t panatilihin ang inyong tungkulin sa Allah sa abot ng inyong makakaya. [Qur’an, Kabanata At-Taghabun - 64:16]

 

Hindi nagbibigay ang Allah ng pasanin sa tao nang higit pa sa kanyang makakaya. [Qur’an, Al- Baqarah - 2:286]

 

Sa dahilang walang idudulot na anumang uri ng pasanin ang pag-iwas, dapat iwasan ng bawa’t isa ang mga ipinagbabawal ng AllahU. Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

Gawin ang inyong makakaya sa mga ipinagagawa ko sa inyo, at iwasan ang mga bagay na ipinagbabawal ko.  (Al Bukhari 8/143)

 

 

Uri ng pagsamba:

 

 Du’a (Panalangin)

 

Manalangin sa inyong Rabb nang may pagpapa-kumbaba at nang lihim.[Qur’an, Kabanata Al-A’raf – 7:55]

 

At tawagin lamang Siya na gawing matapat ang inyong pananampalataya sa Kanya. [Qur’an, Kabanata Al-A’raf - 7:29]

 

Khowf (Takot) at Raja (Pag-asa):  Ang AllahU ay nagsabi:

 

Kaya’t huwag matakot sa kanila bagkus matakot sa Akin kung kayo nga ay (tunay na) nananampalataya. [Qur’an, Kabanata Al-‘Imran - 3:175]

 

Kaya’t sinumang umaasa (at may mithiing) makaha-rap ang kanyang Rabb (Panginoon), hayaan siyang gumawa ng mabuti at huwag magtambal ng anuman sa pagsamba sa kanyang Rabb (Panginoon).” [Qur’an, Kabanata Al-Kahf - 18:110]

 

Attawakul (Pagtitiwala sa AllahU).  Ang AllahU ay nagsabi:

 

At ibigay sa Allah ang inyong tiwala kung kayo nga ay tunay na nananampalataya. [Qur’an, Kabanata Al-Ma’idah - 5:23]

 

Raghbah (Pag-asa), Rahbah (Takot), at Khushu’a (Kababaang-Loob). Ang AllahU ay nagsabi: 

 

Katotohanan, lagi silang nagmamadali sa paggawa ng kabutihan, lagi silang tumatawag sa Amin nang may pag-asa at takot, at lagi silang nagpapakumbaba sa pagsusumamo sa Amin. [Qur’an, Kabanata Al-Anbiya’ - 21:90]

 

Al-Istighatha (Pagtawag sa AllahU para sa kaligtasan) at Al-Isti’anah (Paghingi ng tulong sa AllahU).   Ang AllahU ay nagsabi:

 

Ikaw (lamang O Allah) ang sinasamba namin at Ikaw (lamang O Allah) ang hinihangan namin ng tulong. [Qur’an, Kabanata Al-Fatihah - 1:4]

 

Ang Propetar ay nagsabi:

 

Kapag naghahangad ng tulong, hanapin ito mula sa Allah. [Al-Imam Ahmad 1/307]

 

Al-Isti’athah (Pagpapakupkop sa AllahU). Ang Ma-kapangyarihang AllahU ay nagsabi:

 

Sabihin: Nagpapakupkop ako sa Allah, ang Rabb (Panginoon) ng sangkatauhan. [Qur’an, Kabanata An-Nas - 114:1]

 

Sujud (Pagpapatirapa), Inhina (pagtungo ng ulo), at Ruku (pagyuko). Ang AllahU ay nagsabi:

 

O kayong nananampalataya! Yumuko, at magpa-tirapa, at sambahin ang inyong Rabb (Panginoon), at gumawa ng mabuti kung nais ninyong magtagumpay. [Qur’an, Kabanata Al-Hajj - 22:77]

 

At mag-sujod sa pagpasok sa pintuan (nang may pagpapakumbaba). [Qur’an, Kabanata Al-Baqarah - 2:58]

 

Ang mga paham na Muslim ay nagbigay paliwanag na ang kahulugan ng katagang Sujud sa talatang ito ay ang pagyuko ng ulo.

 

Ang pagpapatupad ng Shari’ah (Batas) ng Allah bilang katugunan sa mga hidwaan ng tao.  Ang AllahU ay nagsabi:

 

Hindi sila magkakaroon ng pananampalataya hangga’t hindi ka nila gawing hukom (O Muhammad) sa lahat ng kanilang di-pagkaka-unawaan, at matagpuan ang kanilang mga sariling walang pagtutol sa iyong mga pasiya, at tanggapin ito nang buong pagsuko. [Qur’an, Kabanata An-Nisa’ - 4:65]

 [1]  Jinn: Isang uri na nilikha ng Allah mula sa apoy.  Hindi natin sila nakikita sa likas nilang anyo.  Katulad ng tao, sila rin ay may kalayaang sumunod o sumuway, kaya naman, mayroon din silang pananagutan sa kanilang mga gawa.

 

[2]  Taghout:  Anumang sinasamba o sinusunod  maliban sa Allah. Lahat ng uri ng mga diyus-diyusan na pinag-uukulan ng pagsamba, maging ito ay satanas, idolo, bato, imahen, buntala, anghel o tao.

1
2788
تعليقات (0)