TAQWA – Ang pagsuko, Pagkatakot at Pagkamalay sa Allah

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

TAQWA – Ang pagsuko, Pagkatakot  at Pagkamalay sa Allah

[PLPHP]

 

 

Ang Taqwa ay ang nagigitnang paniniwala na tumatakbo sa kabuuan ng Qur’an. Ito ay isinalin sa wikang Pilipino na pagkamakadiyos o relihiyoso. Sa katotohanang ang Taqwa ay pinagsama ng pagkamakadiyos o relihiyoso, pagsuko, takot sa AllahU at ang pagkamalay sa AllahU.

 

1.    Ang pagkatakot sa AllahU na batay sa Islam

 

Dito ang pangamba ay hindi dapat mapagkamalang takot na maaring walang pagmamahal o paggalang. Nguni’t sa paningin ng Islam ang pangamba ay nangangahulugang:

 

 a.  Ang pangamba sa parusa ng AllahU sa araw ng Paghuhukom.

 

b. Ang pangambang mawala ang mga biyaya ng AllahU sa ating makamundong buhay.

 

    c. Upang matakot na suwayin ang AllahU – ang Siyang tanging karapat-dapat sa Pagmamahal.

 

2.  Ang kamalayan sa AllahU bilang bahagi ng Taqwa.

 

a.   Ang taong may Taqwa ay ang siyang higit na may kamalayan hinggil sa mga bagay na kinapopootan ng AllahU.

 

b.   Ang kamalayan sa AllahU ay ang kalagitnaan sa kalidad ng Taqwa. Ang kamalayan sa AllahU ay ang kalidad ng pagiging may malay sa pananatili ng Allah sa lahat ng mga panahon. Ang higit na may kamalayang tao ay siyang pinakamatuwid. Hinihikayat ng Islam ang mga Muslim na manatiling matuwid sa bawa’t bahagi ng buhay.                                                                                                     

 

3.   Ang Pagmamahal sa AllahU sa paniniwala ng Islam

 

a.   Ang Pagmamahal sa AllahU ay tumutukoy sa nararapat na pag-aasa sa AllahU – ang kaintindihang siya ay hindi sapat.

 

b.   Ang tunay na pagmamahal sa AllahU ay nakikita sa dalisay na pagsasagawa ng pagsamba.

 

c.   Ang mga Muslim ay inuutusang ipakita ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa landas ng Allah at kung kinakailangan ay magsakrapisyo ng ilan sa kanyang pansariling pangangailangan, ari-arian, panahon at kapag dumating tamang panahon ng pangangailangan maging ang kanyang buhay ay iaalay para sa paglilingkod ng dahil sa AllahU lamang.

 

Ayon sa hadith ng Propeta Muhammadr, kapag ang isang tao ay minamahal ang AllahU at ang Kanyang Sugo ng higit ng pagmamahal niya sa anumang bagay maging ang kanyang pamilya at buhay, taglay niya ang tamis ng paniniwala sa kanyang puso.

 

Tutumbasan ng AllahU ang kanyang pagmamahal. Sinabi ng AllahU sa Banal na Qur’an:

 

Sabihin (O Muhammad sa sangkatauhan): “Kung (talagang) minamahal ninyo ang Allah, ako ay inyong  sundin, ang Allah ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Sapagka’t ang Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.

 

4.   Mga Gawaing Nagpapatatag sa Pagmamahal sa AllahU

 

a.   Matakot sa Allah

b.   Palaging magbalik loob sa AllahU.

c.   Gumawa ng mga bagay na nagpapadalisay sa sarili.

d.   Gumawa ng kabutihan

e.   Magtiwala sa Allah.

f.     Manatiling matatag.

g.   Gumanap ng Makatarungan

 

5.   Mga gawaing nagpapalayo sa tao mula sa pagmamahal ng AllahU.

 

a.   Pandarahas

b.   Kabulukan at Kaguluhan

c.   Kawalan ng utang na loob

d.   Pagtanggi sa Paniniwala

e.   Pang-aapi

f.     Pagtaksil

g.   Pag-aksaya

h.   Pagmamataas

 

Katotohanang ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. [Qur’an, 4:36]

 

6.    Ang mga mapakinabangan sa pagkakaroon ng Taqwa. Ang Taqwa ay tutulungan ang tao sa kanyang paglalakbay sa buhay na ito tungo sa isang matagumpay na hangganan.

 

a.   Siya ay sumusunod sa patnubay.

b.   Magkakaroon siya ng tamang pananaw, kaalaman at karunungan.

c.   Ang kanyang mga kapakanan maging madali.

d.   Makakamit niya ang kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala.

e.   Pagkakalooban siya ng habag mula sa Allah.

f.     Makakamit niya ang luklukan ng tagumpay at kaligayahan sa buhay na ito at sa oras ng muling pagkabuhay.

 

O kayong sumasampalataya! Kung inyong susundin at pangangambahan ang Allah, Kanyang pagkakalooban kayo ng Furqan, isang pamantayan (sa paghatol sa pagitan ng tama at mali) o Makhraj, at Kanyang babayaran para sa inyo ang inyong mga kasalanan, at Kanyang patatawarin  kayo, at ang Allah ang nagmamay-ari ng Malaking Kasaganaan. [Qur’an, 8:29]

1
2791
تعليقات (0)