Si Propeta Muhammad

PLPHP

 

 

 

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpal, ang Mahabagin

 

Si Propeta Muhammadr

[PLPHP]

 

 

Dapat makilala ng tao ang kanyang Propetar. Siya ay si Muhammad bin (anak ni) Abdullah ibnu (anak ni) Muttalib ibnu Hashim. Ang mga Hashim ay mula sa angkan ng Quraish na mula sa mga Arabo, at mga lahi ni Ismael ibn (anak ni) Ibrahim (Abraham) (alaihi assalatu wasallam) ang mga Arabo.

 

Isinilang si Muhammadr sa Makkah sa panahon na tinaguriang taon ng elepante (mga 571 taon pag-karaang isilang si Hesus [alaihi was-salaam]). Isinugo siya na may dalang mensahe noong nasa Makkah siya. Pagkaraan ng 13 taon, lumikas siya (Hijrah) patungo sa Madinah.

 

Ang unang kapahayagang kanyang natanggap ay nasa Qur’an, Kabanata Al ‘Alaq - 96:1-5:

 

Ipahayag! Sa ngalan ng iyong Rabb (Panginoon) na lumikha (ng lahat). Kanyang nilikha ang tao mula sa isang namuong dugo. Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Siyang Pinakamabait. Siya ang nagturo sa pamamagitan ng panulat. Itinuro sa tao kung ano ang hindi nito nalalaman.

 

Sa kapahayagang ito, naging isang Propetar siya, at pagkaraan nito ipinahayag sa kanya ng AllahU ang  sumusunod na talata:

 

O ikaw (O Muhammad) na nakabalot (sa isang balabal). Tumayo at magbigay ng babala. [Qur’an, Kabanata Al-Muddaththir - 74:1-2]

 

Ang naturang pahayag ay simula ng pagpapadala sa kanya (hindi lamang sa mga Arabo bagkus) sa buong sangkatauhan.

 

At hindi ka Namin ipinadala (O Muhammad) maliban sa tagapagbigay ng magandang balita at tagapagbabala sa buong sangkatauhan, subali’t marami sa tao ang hindi nakababatid! [Qur’an, Kabanata Saba’ - 34:28]

 

Nabuhay ang Propeta ng 10 taon pa matapos siyang lumikas sa Madinah. Nalagutan siya ng kanyang hininga pagkatapos gawing lubos ng AllahU ang Kanyang Deen at biyaya sa pamamagitan niya.  Namatay siya sa gulang na 63. Kanyang binigyang-gabay ang tao tungo sa kabutihan, at binigyan sila ng babala laban sa kasamaan. Siya ang huli sa mga Propeta. Wala nang Propeta pa pagkatapos niya. Ang Kataas-taasang AllahU ay nagsabi:

 

Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, bagkus siya ang Sugo ng Allah, ang huli sa mga Propeta.  At ang Allah ay Lagi nang Nakababatid sa lahat ng bagay. [Qur’an, Kabanata Al-Ahzab - 33:40]

 

Tuluyang makikilala si Propeta Muhammadr sa pamamagitan ng pagsusuri sa Sirah (ang kanyang buhay), ang kanyang talambuhay, at ang pamamaraan ng kanyang pamumuhay, na magbibigay sa isang manunuri ng pagtanggap na si Muhammadr ay tunay na isang Sugo mula sa AllahU. Mababatid na yaong nagkaroon ng pagkakataong malaman ang mga isinalaysay tungkol sa kanya ay naniniwala sa pagkamakatotohanan ng mga ipinahayag niya mula sa AllahU. Ang Hijrah ay kanyang Sunnah.  Ang Hijrah sa Islam ay paglikas mula sa lupain ng di-nananampalataya tungo sa lupain ng Islam (ng mga nananampalataya sa AllahU). Mananatili itong isang tungkulin hanggang sa hindi na tatanggapin ng AllahU ang pagsisisi: Maaaring tanggapin ng AllahU ang pag-sisisi bago dumating ang pagsikat ng araw mula sa kanluran na dati nitong nilulubugan. (Isa ito sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom)

 

Sa dahilang nakapagpatayo na ang mga bansa sa mga panahon ngayon ng mga komunikasyon at naging malapit na sa isa’t isa sa kalakalan at ugnayan, higit na mabuti sa isang Muslim na maghanap ng bansa kung saan ang mga tungkulin sa Islam ay isinasagawa nang may kahigitan upang kanyang maisakatuparan ang kanyang tungkulin bilang Muslim; katulad ng pagsamba sa AllahU, pagtawag sa iba tungo sa pananampalataya sa AllahU, at pagganap ng Jihad (pakikibaka ng dahil sa AllahU). Mayroong lakas sa Islam at sa mga Muslim sa kanilang pisikal na samahan, sa pagkakaisa ng kanilang mga tinig at sa katatagan ng kanilang mga hanay. Sa ganitong dahilan ipinag-utos ng AllahU ang Hijrah (paglikas) at binigyang babala ang sinumang magwawalang-bahala nito ng kaparusahan sa Naglalagablab na Apoy. Ang Makapangyarihang AllahU ay nagsabi:

 

Katotohanan! Yaong kinukuha (ang kanilang kalu-luwa) ng mga Anghel habang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili, sila (mga Anghel) ay magsasabi: Ano itong (kalagayang) inyong kina-sadlakan (gayong ipinag-utos sa inyo ang Hijrah)? Sila ay sasagot: ‘Kami ay mahina at inapi sa lupa.’ Sila (mga Anghel) ay magsasabi: ‘Hindi ba sadyang napakalawak ang kalupaan ng Allah upang kayo ay magsilikas dito?’  Makikita ng mga ganitong tao ang kanilang sarili na nasa Impiyerno. Kay sama ng kanilang hantungan!

    

Maliban sa mga mahihina sa kalalakihan, kababaihan at mga batang walang kakayahang gumawa ng paraan, at hindi kayang  hanapin ang sariling landas.

 

Sa kanila ay may pag-asa ng kapatawaran mula sa Allah, at ang Allah ay Lagi nang Mapagbigay at ang Lagi nang Magpagpatawad. [Qur’an, Kabanata An-Nisa’ - 4:97-99]

 

Ito ay isang pagpapahiwatig kung ano ang itatanong sa tao sa hukay, kung ano ang dapat niyang paniwalaan at isagawa sa buhay na ito upang matamo ang kaligtasan at tagumpay dito sa lupa at sa kabilang buhay, sa pamamagitan ng tamang pagsagot sa mga katanungan.

 

1
2793
تعليقات (0)